22 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29127

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri hariç diğer tüm öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci katkı payını ve diğer ücretleri ödeyerek, Senatonun tespit edeceği esaslar çerçevesinde internet üzerinden kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadır. Öğrenci tarafından otomasyon sisteminden seçilen derslerin kaydının bu Yönetmeliğe uygunluğu öğrencinin akademik danışmanı tarafından kontrol edilir ve ders kaydı onaylanır. Ders kayıtlarının bu Yönetmeliğe uygun olmadığının tespiti halinde ders ekleme çıkarma haftasından sonraki iki hafta içerisinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin ders kaydında düzenleme yapılır. Öğrenciler, derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Klinik öncesi uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik öncesi uygulama telafisine kalma kriterlerini sağlıyor ise anabilim dalının belirlediği klinik öncesi uygulama telafisi kriterleri dahilinde pratik çalışmalarını akademik takvimde belirtilen tarihler arasında telafi eder. Klinik öncesi uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik öncesi uygulama telafisine kalma kriterlerini sağlayamamış ise ilgili klinik öncesi uygulama dersinden başarısız sayılır ve bir sonraki eğitim-öğretim döneminde öncelikle başarısız olduğu klinik öncesi uygulama dersini tekrar etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Klinik uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik uygulama telafisine kalma kriterlerini sağlıyor ise anabilim dalının belirlediği klinik uygulama telafisi kriterleri dahilinde pratik çalışmalarını akademik takvimde belirtilen tarihler arasında telafi eder. Klinik uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik uygulama telafisine kalma kriterlerini sağlayamamış ise ilgili klinik uygulama dersinden başarısız sayılır ve bir sonraki eğitim-öğretim döneminde öncelikle başarısız olduğu klinik uygulama dersini tekrar etmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan dersler için bütünleme sınavlarından yararlanılır. Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan en son harf notu geçerlidir. Bütünleme sınavları sonunda tek ders durumuna gelen öğrenci için tek ders sınavı yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve (b) bendine aşağıdaki 10 numaralı alt bent eklenmiştir.

“a) Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

             Puan                  Başarı Notu             Katsayı                                                               

             90-100              AA                          4.00                                                                     Mükemmel

             85-89                BA                          3.50                                                                     Pekiyi

             80-84                BB                           3.00                                                                     İyi

             75-79                CB                           2.50                                                                     Yeterli

             65-74                CC                           2.00                                                                     Geçer

             58-64                DC                          1.50                                                                     Koşullu Başarılı/Başarısız

             50-57                DD                          1.00                                                                     Koşullu Başarılı/Başarısız

             40-49                FD                           0.50                                                                     Başarısız

             39 ve altı           FF                           0.00                                                                     Başarısız

                                       D                             Devamsız                                                           

                                       E                              Eksik                                                                  

                                       N                             Girmedi                                                              

                                       G                             Geçer                                                                  

                                       K                             Kalır                                                                   

                                       P                              Pratik Çalışmasını Tamamlayamadı

                                       S                              Süren Çalışma                                                    

                                       T                              Pratik Çalışma Tekrarı    ”

“2) Bir dersten (DD) veya (DC) harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir. Bir dersten (DC) veya (DD) harf notlarından birini alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin bulunduğu eğitim-öğretim yılının yıllık not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Aksi halde (DC) ve (DD) harf notu alınan ders/dersler tekrarlanmak zorundadır.”

“10) (T) harf notu: Yarıyıl içerisinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen pratik çalışmalarını tamamlayamayan ve klinik telafi kriterlerini sağlayamayan öğrenciye (T) harf notu verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Yarıyıl/yıl başarısı için de yarıyıl/yıl not ortalaması en az 2.00 olması gerekir.”

“(2) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Yarıyıl/yıl not ortalaması da 2.00’ın altında olan öğrenciler o yarıyıl/yıl için başarısız sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Öğrencinin 5 inci yarıyıldan ders alabilmesi için, 5 inci yarıyıla kadar tüm zorunlu derslerden başarılı olması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Öğrencinin 9 uncu yarıyıldan ders alabilmesi için, 9 uncu yarıyıla kadar tüm zorunlu derslerden başarılı olması zorunludur.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/7/2011

28006