22 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29127

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için, eğitim öğretimin başladığı ilk haftanın sonuna kadar başvurmak zorundadır. Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartı ile muaf olmak isteğiyle dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekindeki öğrenim belgeleri (transkript), ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) İntibak ve muafiyet işlemlerine ilişkin esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2012

28476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757