21 Eylül 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29126

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜTEM): Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Biyoenerji, Dalga, Hidrolik enerji gibi yenilenebilir, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma  önceliklerini belirlemek, öncelikli alanlarda temel ve uygulamalı araştırma çalışmaları başlatılması için Üniversite, bölge ve ülke çapında gerekli politika ve stratejiler geliştirmek ve önermek, geliştirilen politika ve stratejilerin uygulamaya konulması için gerekli çalışmaları yürütmek,

b) Enerji sıkıntısına karşı çözüm önerileri üretmek,

c) Bu tür enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek,

ç) Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal, uluslararası faaliyetlerde bulunmak,

d) Üretim ve hizmet sektörü  kuruluşlarının ve Üniversitedeki akademik personel ve öğrencilerin dikkatini yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına çekmek, toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerjinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak,

e) Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından yararlanılması, yenilenebilir ve temiz enerji  üretimi ve kullanımı konularında yeni teknolojiler geliştirilmesi, mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırma çalışmaları ve teknoloji geliştirme çalışmaları yürütmek, bu konularda fizibilite çalışmaları yapmak, raporlar yayımlamak, projeler uygulamaya koymak,

f) Yenilenebilir ve temiz enerji alanlarında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapmak,

g) Yenilenebilir ve temiz enerji konularında nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamak, bu tür girişimlere destek olmak, bu alanda işbirlikleri yapmak,

ğ) Araştırma amaçlı temiz veya yenilenebilir enerji ile ilgili pilot veya prototip üretim tesisleri ve ilgili konularda laboratuarlar kurmak ve işletmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yenilenebilir temiz enerji kaynakları ve bunların kullanımı ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Yenilenebilir temiz enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımlarda bulunmak,

d) Yenilenebilir temiz enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

e) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, teknik danışmanlık, gözetim, bilirkişilik, kontrollük, eksperlik gibi hizmetleri vermek,

f) Enerji verimliliği (ENVER), rüzgar enerji santralleri (RES), yenilenebilir temiz enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için kullanılmak üzere; geçerli, yenilenebilir/temiz enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek,

g) Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

ğ) Toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerji konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla örnek modelleler oluşturmak,

h) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak,

ı) İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi iş birliğini geliştirmek,

i) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,

j) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

k) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

d) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,

b) DÜTEM’in kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdür tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu;  altı ayda bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek  öğretim elemanlarının seçimini yapmak,

e) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim  önerilerini bilimsel  çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları veya temiz enerji kaynakları teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan ve konusunda uzman araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen uzman kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları teknolojisi ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

(2) Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliği taşır.

Proje grupları, inceleme birimleri ve bunların görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçlar doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile enerji araştırmaları, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki faaliyet alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya proje grupları kurulur. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Merkezin personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.