18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE

LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2007 tarihli ve 26648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Dekanlık belirlediği her öğrenci grubu için bir danışman öğretim elemanı atar. Danışman, öğrencilere öğretim süreleri boyunca ders kayıtlarında, sağlık, kültür ve spor gibi konularda yardımcı olur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“b) Seçmeli dersler, zorunlu dersler dışında olan fakat ders programında belirtilen, ancak seçimi öğrenci tarafından yapılan derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Programda belirtilen bu seçmeli derslerden; öğrenci, her yarıyılda en az 6 AKTS’lik ders seçmek zorundadır.”

“(6) Bir öğrencinin veteriner hekimliği uzmanlık öğretimine başlayabilmesi için; ilk 6 yarıyıl derslerinin tümünden başarılı olması, sonraki dönemlerde ise tüm derslerin devam şartını yerine getirmiş ve 3 dersten fazla başarısız dersinin bulunmaması koşulu aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenciler bir yarıyılda en çok 30 AKTS kredisi ders alabilirler. Ancak, başarısız öğrenciler, başarısız oldukları dersi/dersleri öncelikli almak koşuluyla; derslerin devam şartını yerine getirmiş olanlar bir dönemde fazladan 8 AKTS, devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar ise fazladan 5 AKTS kredisi ders alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği toplam kredi 38 AKTS’yi aşamaz.”

“c) Mesleki seçmeli ve seçmeli derslerin AKTS’si 30 AKTS kredisi içerisinde değerlendirilir.”

“d) Öğrenci, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı ve GANO’su en az 3.00 olması koşulu ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam AKTS’nin %20’si kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.”

“(3) Ders tekrarı ve bütünlemeyle ilgili olarak aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırılıp, devamsızlık (D) nedeniyle başarısız olunan dersler, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlanır ve devam zorunludur.

b) Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırılıp, yarıyıl notu FF (0-29) olması nedeniyle başarısız olunan dersler, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlanır ve devam zorunludur.

c) Öğrencinin yarıyıl notu DC, DD ve FD olması durumunda ilgili dersin ara sınavlarına, final ve gerekli ise bütünleme sınavlarına girmesi gerekir.

ç) Öğrenci, yarıyıl sonu sınavında başarılı olduğu bir dersinin ortalamasını yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir, ayrıca başarılı veya muaf olduğu, herhangi bir dersini, kayıt, devam, sınav ve benzeri zorunlulukları yerine getirmek şartı ile tekrar alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı dereceleri, harf notları, ağırlık katsayıları ve diğer işaretler şunlardır:

     Sayısal Not    Başarı Derecesi              Harf Notu        Ağırlık Katsayısı

        85-100               Mükemmel                   AA                        4.00

         80-84                    Pekiyi                        BA                        3.50

         75-79                       İyi                          BB                        3.00

         70-74                     Orta                         CB                        2.50

         60-69                    Geçer                        CC                        2.00

         50-59                  Başarısız                     DC                        1.50

         40-49                  Başarısız                     DD                        1.00

         30-39                  Başarısız                     FD                        0.50

          0-29                   Başarısız                      FF                        0.00

Diğer işaretler: D: Devamsız; S: Süren Çalışma; E: Eksik; G: Geçer; M: Muaf; K:Kalır; İ: İptal”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci, herhangi bir dersinin DC, DD, FD, FF, D veya K olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Öğrenciler öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra mezuniyetleri için tek dersi kaldığında, başvurmaları halinde, yönetim kurulu kararıyla o dönemin bütünleme sınavlarının bitiminden sonraki 15 (onbeş) gün içinde tek ders sınavına alınırlar. Ancak, Erasmus, Farabi, Yaz Okulu ve benzeri programlara devam eden öğrenciler, programın bitimini takiben bir hafta içinde aldıkları derslerin başarı durumunu belgeledikleri takdirde, başarısız oldukları tek ders için yönetim kurulu kararı ile bir sonraki yarıyılın başına kadar tek ders sınavına alınırlar. Bu hakkı her öğrenci öğrenim süresi içinde bir kez kullanabilir. Bu sınavda ara sınav notu aranmaz ve alınan not, tam notun en az % 60’ı olması durumunda öğrenci başarılı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“2014-2015 eğitim öğretim yılından önce kayıt olmuş öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte 18/9/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler 2014-2015 eğitim öğretim yılından önce Fakültede kayıtlı öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/9/2007

26648

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/4/2008

26854

2-

25/11/2008

27065

3-

28/9/2011

28068