18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

YÖNETMELİK

İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “Yönetim Kurulunca” ibaresi “Genel Müdür Onayı ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınavların özelliklerine göre soruları hazırlamak veya hazırlatmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Personelle imzalanacak sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Banka ile ilişiği sona eren personel hariç olmak üzere, sözleşme süreleri sona eren personelin hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle bir yıl süreyle yenilenmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Boş bulunan yönetici pozisyonlarına veya bu pozisyonlarda görev yapanların, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevde bulunmadıkları sürelerde vekalet verilecek personel, Genel Müdür onayı ile belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ücretsiz izinler Genel Müdür onayı ile verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 Cetvelinin Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ile başlayan satırındaki “1” ibaresi “2”, Uzman Yardımcısı ile başlayan satırındaki “556” ibaresi “555” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/1/2013

28518

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/3/2013

28592

2-

9/7/2013

28702