18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TANAP DOĞAL GAZ İLETİM

ANONİM ŞİRKETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TRANS ANADOLU

DOĞAL GAZ BORU HATTI SİSTEMİNE İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI

ANLAŞMANIN EKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE THE

TRANS ANATOLIAN GAS PIPELINE COMPANY B. V. ARASINDA

TRANS-ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI SİSTEMİ

HAKKINDA EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASINA

İLİŞKİN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6553                                                                                                     Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 1 – (1) “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’nın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/9/2014