18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 28)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı  (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının;

(a) 52 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“52 48 inci Paragrafta yer verilen istisna, sadece TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı veya TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı kapsamındaki finansal varlıklara, finansal borçlara ve diğer sözleşmelere uygulanır. 48-51 ve 53-56 Paragraflarında finansal varlıklara ve finansal borçlara yapılan atıflar, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardındaki finansal varlık veya finansal borç tanımlarını karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın, TMS 39 veya TFRS 9 kapsamına giren ve bu standartlar uyarınca muhasebeleştirilen tüm sözleşmeleri kapsar.”

(b) C3 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C4 paragrafı eklenmiştir.

“C4. 2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 52 nci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Bu değişiklik TFRS 13’ün ilk uygulandığı hesap döneminin başından itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.