18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 16) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 15)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 25)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

Geçici Madde 1 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının 35 inci paragrafında yapılan değişikliği ve aynı standarda eklenen 80A paragrafı ve 81H paragrafında belirtilen hükümleri 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

Geçici Madde 2 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının 56 ncı paragrafının (c) bendinde yapılan değişiklikte ve aynı standarda eklenen 62A paragrafı ve 81I paragrafında belirtilen hükümleri, 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının;

(a) 35 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“35. Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi tutulduğunda, varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş tutara göre düzeltilir. Yeniden değerleme tarihinde, varlık aşağıdaki yöntemlerden birine göre işleme tabi tutulur:

(a) Brüt defter değeri, varlığın defter değerinin yeniden değerlemesiyle tutarlı bir şekilde düzeltilir. Örneğin, brüt defter değeri gözlemlenebilir piyasa verileri dikkate alınarak veya defter değerindeki değişimle orantılı olarak düzeltilebilir. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman, brüt defter değeri ile varlığın birikmiş değer düşüklüğü zararlarının dikkate alınmasından sonraki defter değeri arasındaki fark kadar düzeltilir ya da

(b) Birikmiş amortisman varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir. Birikmiş amortisman düzeltmeleri, varlıkların 39 ve 40 ıncı paragraflara göre muhasebeleştirilen defter değerindeki artış veya azalışların bir parçasını oluşturur.”

(b) 80 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 80A paragrafı eklenmiştir.

“80A 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu Standardın 35 inci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişikliğin ilk uygulama tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve bir önceki yıllık hesap döneminde muhasebeleştirilen tüm yeniden değerlemeler için bu değişiklik uygulanır. Ayrıca, zorunlu olmamakla birlikte, karşılaştırmalı olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgiler düzeltilebilir. Karşılaştırmalı olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgilerin düzeltilmemesi durumunda, düzeltilmemiş bilgiler açıkça belirtilir, bu bilgilerin farklı esasta sunulduğu ifade edilir ve bu esas açıklanır.”

(c) 81G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 81H paragrafı eklenmiştir.

“81H 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu Standardın 35 inci paragrafı değiştirilmiş ve 80A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının;

(a) 56 ncı paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Üretimdeki değişikliklerden veya gelişmelerden ya da varlığın ürettiği ürün veya hizmetin pazar talebindeki değişikliklerden kaynaklanan teknik ya da ticari değer yitirme. Bir varlığın kullanımıyla üretilen bir kalemin satış fiyatında beklenen gelecekteki azalışlar varlığın teknik ya da ticari açıdan değerini yitirmesine dair beklenti oluşturabilir, dolayısıyla varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik yararların bir azalışını yansıtabilir.”

(b) 62 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 62A paragrafı eklenmiştir.

“62A. Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatı esas alan bir amortisman yöntemi uygun değildir. Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılat, genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi dışındaki etkenleri yansıtır. Örneğin hasılat; diğer girdiler ve işlemlerden, satış faaliyetlerinden ve satış hacimleri ve fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenir. Hasılatın fiyat bileşeni, varlığın tüketim şekliyle ilgisi olmayan enflasyon tarafından etkilenebilir.”

(c) 81H paragrafından sonra gelmek üzere 81I paragrafı eklenmiştir.

“81I. Geçerli Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklanması değişikliğiyle (TMS 16 ve TMS 38’e İlişkin Değişiklik) bu Standardın 56 ncı paragrafı değiştirilmiş ve 62A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin;

a) 3 üncü ve 6 ncı maddesi, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,

b) 4 üncü maddesi ve 7 nci maddesi 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.