18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FAALİYET BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 8) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 45)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 24)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 45)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 8 Faaliyet Bölümleri” Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 8 Faaliyet Bölümleri” Standardının;

(a) 22 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (aa) bendi eklenmiştir.

“(a) Teşkilatlanma esası da dahil olmak üzere (örneğin, yönetimin işletmeyi; ürün ve hizmet farklılıkları, coğrafi bölgeler, düzenleyici çevreler ya da çeşitli unsurların birleşiminden hangisi çerçevesinde teşkilatlandırmayı tercih ettiği ve faaliyet bölümlerinin birleştirilip birleştirilmediği), işletmenin raporlanabilir bölümlerinin belirlenmesinde kullanılan faktörler,

(aa) 12 nci paragraftaki birleştirme kriterlerinin uygulanmasında yönetim tarafından yapılan değerlendirmeler. Bu kapsamda yapılacak açıklamalar, bu şekilde birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa bir açıklamasını ve birleştirilen faaliyet bölümlerinin benzer ekonomik özellikleri taşıdıklarının belirlenmesi sırasında dikkate alınan ekonomik göstergeleri içerir.”

(b) 28 inci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Bölüm varlıklarının 23 üncü paragraf uyarınca raporlanması durumunda raporlanabilir bölümlerin varlıkları toplamının işletme varlıkları ile mutabakatı.

(d) Bölüm borçlarının 23 üncü paragraf uyarınca raporlanması durumunda, raporlanabilir bölümlerin borçları toplamının işletme borçları ile mutabakatı.”

(c) 36B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 36C paragrafı eklenmiştir.

“36C. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu Standardın 22 nci ve 28 inci paragrafları değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.