18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 67)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 19)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri” Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri” Standardının;

(a) 2 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma oluşumunun muhasebeleştirilmesi.”

(b) 40 ıncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“40. Edinen işletme, finansal araç tanımını karşılayan koşullu bedel ödeme yükümlülüğünü, “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardının 11 inci Paragrafındaki özkaynağa dayalı finansal araç ve finansal borç tanımlarını esas alarak finansal borç ya da özkaynak olarak sınıflandırır. Edinen işletme, belirli koşulların sağlanması halinde daha önce transfer edilen bedelin geri ödenmesini talep etme hakkını bir varlık olarak sınıflandırır. 58 inci Paragraf, koşullu bedel için sonradan muhasebeleştirmeye ilişkin rehberlik sağlamaktadır.”

(c) 58 inci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Diğer koşullu bedelin;

(i) TFRS 9 kapsamında bulunması durumunda koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler TFRS 9’a göre kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

(ii) TFRS 9 kapsamında bulunmaması durumunda koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kâr veya zararda muhasebeleştirilir.”

(ç) 64G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64H ve 64I paragrafları eklenmiştir.

“64H. “-”

64I. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 40 ve 58 inci paragrafları değiştirilmiş ve 67A paragrafı ile bu paragraftan önce gelen başlık eklenmiştir. Bu değişiklik, birleşme tarihi 1 Temmuz 2014 veya sonrası olan işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır. TFRS 9 ve TMS 37 Standartlarının da (her ikisi de 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler’le değiştirilmiş olan) uygulanması koşuluyla bu değişikliğin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

(d) 64I paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64J paragrafı eklenmiştir.

“64J. 2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 2(a) paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

(e) 67 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 67A paragrafı eklenmiştir.

“TFRS 9’a Yapılan Atıf

67A. TFRS 9’u henüz uygulamamakla birlikte bu Standardın uygulamasına başlayan bir işletme, TFRS 9’a yapılan atıfları TMS 39’a yapılmış gibi değerlendirmelidir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.