18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 36)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 18)

MADDE 1 – 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler” Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler” Standardının;

(a) 15 inci paragrafının (b) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir performans koşulunu sağlaması ve performans koşulu sağlanana kadar işletme bünyesinde çalışmaya devam etmesi koşuluyla çalışana hisse senedi opsiyonu verilmesi ve ilgili performans koşulunun sağlanma süresine bağlı olarak hakediş döneminin uzunluğunun değişmesi durumunda, işletme, söz konusu hisse senedi opsiyonu karşılığında çalışan tarafından sunulan hizmetin, beklenen hakediş dönemi boyunca alınacağını varsayar.”

(b) 19 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19. Özkaynağa dayalı finansal araçların ihraç edilmesi, belirli hakediş koşullarının sağlanmasına bağlı olabilir. Örneğin, hisse senedi veya hisse senedi opsiyonları, genellikle, çalışanların belirli bir süre işletme bünyesinde çalışmaya devam etmesi koşuluna bağlı olarak ihraç edilir. İşletme kârında belirli bir büyümeye ya da hisse senedi fiyatlarında belirli bir artışa ulaşılması gibi, sağlanması gereken çeşitli performans koşulları mevcut olabilir. Piyasa koşulları dışındaki hakkediş koşulları, hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarının ölçüm tarihindeki gerçeğe uygun değerleri hesaplanırken dikkate alınmaz. Aksine, hakediş koşulları, işlem tutarının ölçümüne dahil edilen özkaynağa dayalı finansal araç sayısının düzeltilmesi suretiyle dikkate alınır; böylece, ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçlar karşılığında alınan mal veya hizmetler için muhasebeleştirilen tutar nihai olarak hak kazanılan özkaynağa dayalı finansal araçların sayısına bağlı olur. Dolayısıyla, 21 inci Paragrafta yer alan hükümlere bağlı olarak, bir hakediş koşulunun sağlanmaması nedeniyle (örneğin, karşı tarafın belirli hizmet süresini tamamlamaması veya bir performans koşulunu sağlamaması gibi) ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçların hak edilmemesi durumunda, kümülatif olarak, alınan mal veya hizmetler için hiçbir tutar muhasebeleştirilmez.”

(c) 63A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 63B paragrafı eklenmiştir.

“63B. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 15 ve 19 uncu paragrafları ile Ek A’daki ‘piyasa koşulu’ ve ‘hakediş koşulları’ tanımları değiştirilmiştir. Ayrıca Ek A’ya ‘performans koşulu’ ve ‘hizmet koşulu’ tanımları eklenmiştir. Bu değişiklik ihraç tarihi 1 Temmuz 2014 veya sonrası olan hisse bazlı ödeme işlemlerine ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

(d) Ek A’sında yer alan “Piyasa koşulu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Piyasa koşulu:

(a) Belirli bir hisse senedi fiyatına veya bir hisse senedi opsiyonunda belirli bir içsel değere ulaşılması ya da

(b) işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının (ya da aynı gruptaki başka bir işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının) diğer işletmelerin özkaynağa dayalı finansal araçlarının piyasa fiyatlarına ilişkin bir endeks karşısındaki piyasa fiyatına (veya değerine) göre belirlenmiş bir hedefe ulaşılması gibi,

özkaynağa dayalı finansal aracın kullanım fiyatının, hak edişinin veya kullanılmasının bağlı olduğu, işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının (ya da aynı gruptaki başka bir işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının) piyasa fiyatıyla (veya değeriyle) ilgili olan performans koşuludur.

Piyasa koşulu, karşı tarafın belirli bir hizmet dönemini (başka bir ifadeyle hizmet koşulunu) tamamlamasını gerektirir (hizmet şartı açık veya zımni olabilir).”

(e) Ek A’sına “Ölçüm tarihi” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Performans koşulu” tanımı eklenmiştir.

“Performans koşulu: Aşağıdakileri gerektiren bir hakediş koşuludur:

(a) Karşı tarafın belirli bir hizmet dönemini (başka bir ifadeyle hizmet koşulunu) tamamlaması (hizmet şartı açık veya zımni olabilir) ve

(b) Karşı tarafın (a) bendinde belirtilen hizmeti sunması sırasında belirli performans hedef(ler)inin karşılanması.

Performans hedef(ler)inin sağlanma süresi:

(a) hizmet dönemi sonunu aşamaz ve

(b) performans hedefinin başlangıç tarihinin hizmet dönemi başlangıcından önemli ölçüde erken olmaması şartıyla hizmet döneminden önce başlayabilir.

Performans hedefi aşağıdakilere göre tanımlanır:

(a) işletmenin kendi işleri (veya faaliyetleri) ya da aynı gruptaki başka bir işletmenin işleri veya faaliyetleri (yani piyasa dışı bir koşul) ya da

(b) işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının ya da aynı gruptaki başka bir işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının fiyatı (veya değeri) (hisse senetleri ve hisse senedi opsiyonları dahil olmak üzere) (yani bir piyasa koşulu).

Performans hedefi, bir bütün olarak işletmenin performansıyla ya da bir bölüm veya bireysel bir çalışan gibi işletmenin bir kısmıyla (ya da grubun bir kısmıyla) ilgili olabilir.”

(f) Ek A’sına “Yeniden yükleme opsiyonu” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Hizmet koşulu” tanımı eklenmiştir.

“Hizmet koşulu: İşletmeye hizmetlerin sunulması sırasında karşı tarafın belirli bir hizmet dönemini tamamlamasını gerektiren bir hakediş koşuludur. Nedenine bakılmaksızın, hakediş dönemi sırasında karşı tarafın hizmet sunmayı sonlandırması durumunda koşul sağlanmamış olur. Hizmet koşulu bir performans hedefinin karşılanmasını gerektirmez.”

(g) Ek A’sındaki “Hakediş koşulları” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hakediş koşulu: Hisse bazlı ödeme anlaşmaları kapsamında, karşı tarafa işletmenin nakdini, diğer varlıklarını veya özkaynağa dayalı finansal araçlarını almaya hak kazandıran hizmetleri işletmenin alıp almadığını belirleyen koşuldur. Hakediş koşulu hizmet koşulu ya da performans koşuludur.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.