16 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29121

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YAŞLI VE ENGELLİLER EĞİTİMİ

BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakım: Yaşlı ve engellilerin biyo-fizyolojik, psikolojik, barınma, sağlık ve benzeri diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını,

b) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Eğitim: Engellilerin gelişimsel özelliklerine göre gruplandırılarak eğitimlerinin bireysel ve fonksiyonel programlar ve yapılandırılmış ortamlar içerisinde her türlü araç-gereç ve materyal kullanımıyla sağlanmasını,

d) Engelli: Normal gelişim gösteren bireylerle karşılaştırıldığında bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden engeli olan, destek olunmadığında hayati riski doğabilen ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için özel eğitim ve rehabilite hizmetlerine ve müdahaleye ihtiyaç duyan bireyleri,

e) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Uygulama ve araştırma: Bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak yaşlı ve engellilerle ilgili her türlü betimsel ve deneysel araştırmaların yapılmasını ve bunların sonuçlarının bakım merkezinde uygulanmasını,

h) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ı) Yaşlı: Hastalık ve rahatsızlıklara yakalanma riski taşıyan ve biyo-fizyolojik, sosyal, duygusal yönden özel bakım gerektiren elli yaşın üzerindeki bireyleri,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yaşlı ve engelli bireylerin eğitimi, bakımı ve bu bireylere yönelik uygulama ve araştırmaya dayalı her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Disiplinler arası bir araştırma ve uygulama alanı olan yaşlılık ve engellilik konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin, resmî kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Toplumun tüm kesimlerindeki yaşlı ve engelli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik konusunda bilimsel işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetleri sürdürmek.

c) Farklı disiplinlerden yaşlılık ve engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

ç) Yaşlılık ve engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

d) Yaşlılık ve engellilik konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

e) Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına yaşlı, engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

f) Sağlıklı bir yaşlılık hizmeti sunmak ve engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak.

g) Yaşlı ve engelli bakım, eğitim, rehabilite ve sosyal ve duygusal destek stratejileri ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel dergi, kitap ve sair bilimsel yayınları yapmak ve bu hususlarda her türlü etkinliğe katılmak.

ğ) Yaşlı ve engelli bakımında görev alacak personelin nitelikli görev yapmasını sağlamaya yönelik eğitim hizmeti vermek.

h) Bakım merkezinde bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin bakımına yönelik olarak kişisel bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini sunmak.

ı) Bakım hizmetleri faaliyetleri yürütülürken ulusal ve/veya uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturmak ve bunların yürütülmesini sağlamak.

i) Yaşlı ve engelli bireylerin eğitimi, bakımı ile bu bireylere yönelik araştırma ve uygulama faaliyetlerini sürdürmede sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, dört yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini önerebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün sorumluluk ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli personel arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilen toplam on beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, bakım hizmetleri, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin taleplerini değerlendirerek önerilerde bulunmak, eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürün getirdiği bütün işlerde karar almak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yerleşke bünyesindeki Merkezin yaşlı ve engelliler için eğitim ve bakım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik projelerin düzenlenerek uygulanmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede görevli konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu kurum ve kuruluşları veya diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ile yaşlılar ve engelliler konusunda çalışmaları olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlar ve Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunur.

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Çalışma birimleri; bir başkan ve çalışma biriminin faaliyet alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Çalışma birimi başkanları, Üniversitenin ilgili alanında çalışmalarıyla tanınan veya bu alanda çalışmak isteyen öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdürün teklifiyle Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Çalışma birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili görevlendirilecek uzmanlar ise çalışma birimi başkanları tarafından belirlenir. Çalışma birimleri yaşlılık, engellilik, eğitim, sosyal ve duygusal destek, psikolojik danışma, aile danışmanlığı, program geliştirme, meslekî danışmanlık, bakım hizmetleri ve uygulama, proje geliştirme gibi birimlerden oluşur.

(2) Çalışma birimlerinin görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve uygulamaya konur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.