16 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29121

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVREK BASTONU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Devrek bastonu ile ilgili uygulamaya yönelik teorik, deneysel çalışmalar yapmak ve projeleri üretmek, bu faaliyetleri Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak üzere uygulamaya geçirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Baston konusunda özel teşebbüslerin karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, rapor hazırlamak, bilirkişi hizmeti vermek, proje ve benzeri çalışmalar yapmak,

b) Devrek bastonu konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğrenci yetiştirmek,

c) Baston yapımında çalışacak eleman yetiştirmek üzere uygulamalı faaliyetlerde bulunmak,

ç) Tarihi bastonların envanterlerini çıkarmak ve restorasyon projelerini hazırlamak,

d) Baston kültürü ile ilgili olarak daha önceden hazırlanmış yazılı ve görsel materyallerin toplanıp, tasnifinin yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,

e) İlgili konularda kurslar düzenlemek veya görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek,

f) Devrek bastonunun ulusal ve uluslararası arenada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine akademik ve teknik destek sağlamak,

g) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları yapmak,

ğ) Bülten, kitap ve dergi çıkarmak,

h) Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmalar yapmak,

ı) Üniversitece verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirilebilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen Üniversitede çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.