16 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29121

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET

BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1995 tarihli ve 22368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Diplomanın şekli ve boyutları Üniversite Senatosunca belirlenir. Diplomanın ön yüzünde Üniversitenin adı, Meslek Yüksekokulu/Fakülte/Yüksekokul veya Enstitünün adı, diploma türü (Ön Lisans/Lisans/Yüksek Lisans/Doktora veya Sanatta Yeterlik Diploması), öğrencinin adı ve soyadı, metin kısmında bölüm ve/veya programın adı, varsa unvanı, diploma numarası, diplomanın sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdürünün, sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı, soyadı, unvanı ve imzası, diplomanın alt orta yerinde ise Üniversitenin logosu ve hologramı yer alır.

Diplomanın arka yüzünde; öğrencinin T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, mezuniyet tarihi, bölüm/anabilim dalı/anasanat dalının adı, programı/varsa öğrencinin kayıtlı olduğu yan alan/çift anadal programı yer alır.

Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır ve Rektörlük soğuk mührü ile mühürlenir. Diplomaya fotoğraf yapıştırılmaz.

Diplomanın ön ve arka yüzünde yer alan öğrencinin adı, soyadı ve kimlik bilgileri dışındaki tüm bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

Nüfus Cüzdanında sonradan, Mahkeme kararı ile yapılan değişiklikler diplomanın arkasına şerh ve tarih konularak belirtilir ve onaylanır. Gerekli düzeltme diploma defterinde de yapılır.

Diplomada idarece bir hata yapıldığında yeniden diploma düzenlenir ve Rektörlük onayına sunulur. Hatalı diploma iptal edilerek Rektörlükçe saklanır. Gerekli düzeltme diploma defterinde de yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hak sahibinin, yurt dışında bulunması halinde T.C. Konsolosluklarından alınmış vekaletname ile vefatı halinde Veraset İlamını ibraz etmesi koşulu ile birinci derece yakınına teslim edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bunun için; diploma, sertifika veya kurs bitirme belgesini kaybedenler yerel veya ulusal bir gazetede kayıp ilanı verirler.”

“Dileğinin kabulü halinde diploma, sertifika veya kurs bitirme belgesinin ikinci nüshası hazırlanır, arka yüzünde “İkinci Nüsha” olduğu belirtilir ve ikinci nüsha belgelerden alınacak miktarlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere 10 uncu madde eklenmiş ve mevcut 10, 11 ve 12 nci maddeler 11, 12 ve 13 üncü maddeler olarak teselsül ettirilmiştir.

“Diploma Eki

Madde 10 – Diploma Eki, kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma ile birlikte verilen ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen modeli temel alan bir belgedir.

Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, transkript bilgileri, Üniversitemizin not sistemi ve ulusal eğitim sistemi hakkında bilgiler yer alır.

Diploma Eki, diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak diplomanın yerini alamaz ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez.

Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır, ıslak mühür ve soğuk damga basılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.