15 Eyll 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29120

YNETMELK

Ege niversitesinden:

EGE NVERSTES MERKEZ ARATIRMA TEST VE ANALZ

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ege niversitesi Merkezi Aratrma Test ve Analiz Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarn, faaliyet alanlarn, ynetim organlar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Ege niversitesine bal olarak kurulan Ege niversitesi Merkezi Aratrma Test ve Analiz Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt Birim: Merkez bnyesinde yer alan laboratuvarlar,

b) Alt Birim Yneticileri: Laboratuvar yneticilerini,

c) Birim: niversite bnyesinde yer alan faklte, yksekokul, enstit, uygulama ve aratrma merkezi, aratrma laboratuvarlar, yapm, bakm, onarm atlyesi ve pilot tesisler gibi birimleri,

) Merkez (EGE-MATAL): Ege niversitesi Merkezi Aratrma Test ve Analiz Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Merkez Mdr: EGE-MATAL Mdrn,

e) Merkez Ynetim Kurulu: EGE-MATAL Ynetim Kurulunu,

f) Merkez Danma Kurulu: EGE-MATAL Danma Kurulunu,

g) Rektr: Ege niversitesi Rektrn,

) niversite: Ege niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Faaliyet Alanlar ve Birlii Esaslar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversite bnyesinde mevcut aratrma laboratuvarlar, aratrma uygulama merkezleri ve benzer birimler ile i birlii ierisinde hareket etmek, Merkeze ait AR-GE imknlarnn birimler aras ortak kullanma almasn salamak,

b) niversite bnyesinde mevcut aratrma laboratuvar, aratrma gruplar ve benzer birimler arasndaki test-analiz ve laboratuvar i birlii faaliyetlerinin gelitirilmesi ve glendirilmesi yoluyla disiplinler aras alma ortamn oluturmak,

c) niversitede yrtlen aratrma-gelitirme faaliyetlerinin kalitesinin artrlmasna ynelik olarak, birimlerin ortak ihtiyac olan ileri aratrma dzeneklerinin ve cihaz altyapsnn belirlenmesi, temini ve altrlmas sonucu aratrma ortamnn gelitirilmesine destek olmak,

) niversiteler, aratrma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kurulular ile nc ahslardan gelecek test-analiz ve laboratuvar kullanm taleplerinin karlanmasna ynelik teknik ve danmanlk hizmetlerini vermek,

d) Kamu ve zel kii ve kurulular, yurt ii ve yurt d niversiteler ve aratrma kurumlar ile disiplinler aras ortak bilimsel ve teknolojik, i birlii projelerinin Merkezi Laboratuvar imknlar ile yrtlebilmesine ynelik gerekli zemini oluturmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite birimleri ile i birlii iinde laboratuvar cihazlarnn envanterinin gncel tutulmas ve merkez bnyesinde yaplamayan analiz ve testler iin birimlere ynlendirme yapmak,

b) niversiteler, aratrma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kurulular ile nc ahslardan gelecek talepler dorultusunda, Merkez bnyesinde verilecek olan test-analiz hizmetlerinin gerekletirilmesi, sonularn deerlendirmek,

c) niversite ii, kamu kurulular ve dier niversitelerden gelen talepler iin zel cret politikas oluturmak ve uygulamak,

) niversitedeki birimlerin ortak ihtiyac olan ileri aratrma dzeneklerinin belirlenmesi ile temin edilmesi iin gerekli almalar yapmak,

d) Teknolojik gelimelerin srekli izlenerek laboratuvardaki cihazlarn gnn koullarna uygun olarak gncellenmesini salamak,

e) Mevcut kalknma planlarnn ngrd ncelikli alanlarda gelecekte karlalabilecek aratrma sorunlarnn zmlerine ynelik gerekli altyapnn olumas iin giriimlerde bulunmak,

f) Merkezin (TS EN ISO/IEC 17025) ve yaplan analizlerin ilgili standartlarna uygun akreditasyon belgesi alabilirliinin salanmas iin almalar yapmak,

g) Merkez bnyesindeki teknik personelin yurt iinde ve dnda yetitirilmesine ynelik almalar yapmak,

) Teknik konularda eitim seminerleri, konferans, kurs ve bilimsel toplantlar dzenlemek,

h) Gerektiinde merkeze bal yeni alt birimler kurmak,

) Merkezin tantmn yapmak,

i) Merkezin amalarna uygun dier almalar yapmak,

j) Merkezin tm aratrmaclara 7/24 hizmet verebilmesi iin gerekli dzenleme ve uygulama aralarn oluturmak.

birlii esaslar

MADDE 7 (1) Merkezin faaliyetlerinin yrtlmesinde gerek akademik gerekse sanayi almalar iin daha iyi hizmet ortam yaratmak amacyla niversite, kamu veya zel kurum ve kurulularla i birlii yapabilir. birlii yaplmas halinde, merkezde nitelikli uzman personel istihdam, laboratuvar-makine-tehizatn sarf/bakm giderlerinin karlanmas konusunda niversiteye ek bir maddi yk gelmemesi, daha kaliteli hizmet retilmesi ana hedeftir. birlii koullar niversitenin maddi bakmdan kazanl olaca ekilde dzenlenerek ortak bir protokol ile kayt altna alnr.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri, Aratrma Gruplar,

Alt Gruplar ve Laboratuvarlar

Merkezin organlar

MADDE 8 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Ynetim Kurulu,

c) Merkez Danma Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 9 (1) Merkez Mdr; Merkezin amalar dorultusunda, ynetim ve ileyiinden sorumlu kiidir.

(2) Mdr, merkezin alma alan ile ilgili niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan 3 yl iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr, tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr yeniden grevlendirme yapar. Merkez Mdr merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar sorumludur. Merkez Mdr grevi banda bulunmad zaman, mdr yardmclarndan birini vekil brakr. Alt aydan uzun sreli niversite d grevlendirilmelerinde Merkez Mdr yerine yenisi grevlendirilir.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 10 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Merkez Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantya bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

) Merkeze ait ara gerecin maksimum verimle kullanmn, mesai saatleri iinde ve dnda salkl ileyi ve almasn salamak amacyla her trl tedbiri almak ve uygulamak,

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve Merkez Ynetim Kurulunun onayyla Rektre sunmak,

e) Merkez Danma Kurulunda tespit edilen gr ve nerilerden hangilerinin uygulamaya konulduu ve bunlardan ne gibi yararlar saland konusunda Merkez Danma Kuruluna bilgi vermek,

f) Merkezin ihtiya duyduu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekeleriyle birlikte hazrlayarak Merkez Ynetim Kurulunun onayn da alarak Rektrn oluruna sunmak,

g) Merkez personelinin geici grevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektre sunmak,

) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya zel kurulu ile i birlii iinde yrtlmesi halinde, burada belirtilen yetki ve sorumluluklar i birlii yaplan kurum/kuruluun yetkilisi ile birlikte yrtmek,

h) Rektr tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Mdr yardmclar

MADDE 11 (1) Merkez Mdrnn nerisi ile Rektr tarafndan iki Mdr Yardmcs grevlendirilir. Bunlardan biri test ve analiz faaliyetlerinin yrtlmesi ve organizasyonunda Merkez Mdrne yardmc olmak zere laboratuvar almalarnda deneyimli retim yeleri arasndan, dieri de idari ilerde Merkez Mdrne yardmc olacak ve tercihen niversite mevzuatn iyi bilen retim yeleri arasndan belirlenir. Mdr yardmclarnn grev sresi, kendilerini neren Merkez Mdr ile birlikte sona erer. Mdrn katlamad toplantlara mdr yardmcs katlr ve Mdrle alt aya kadar veklet edebilir. Grevinden ayrlan mdr yardmcsnn yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yenisi grevlendirilebilir.

Mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 12 (1) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Merkez Mdrne kar sorumlu olmak zere; kendilerine bal alt birimlerin Merkezin amalarna uygun olarak yry ve ileyiini salamak, bunlarla ilgili gerekli tm tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Merkez Mdrne kar sorumlu olmak zere; Merkez Mdrnn stlendii tm grev ve sorumluluklarnn yerine getirilmesinde Merkez Mdrne yardmc olmak,

c) Gerekli hallerde Merkez Mdrne veklet etmek.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 13 (1) Merkez Ynetim Kurulu, Merkez Mdr ile birlikte toplam yedi kiiden oluur. Merkez Ynetim Kurulu; iki yesi Fen Fakltesi, iki yesi Mhendislik Fakltesi ve iki yesi dier fakltelerin retim yelerinden olmak kaydyla Merkez Mdr tarafndan nerilerek, Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen yelerden oluur. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Mdr yardmclar, Ynetim Kurulu toplantlarna oy hakk olmadan katlr.

(2) Merkez Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine ayda en az bir defa olaan olarak toplanr ve Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek ilgili konularda karar alr. Merkez Mdr, gerekli hallerde olaanst olarak da Ynetim Kurulunu toplantya arabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlarda oy okluu aranr. Oylarn eit kmas halinde Mdrn oyu iki oy saylr. st ste defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erer.

Merkez Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 14 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; alma dzenini, Merkezde alacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin ynetimi ve almas ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez Danma Kurulunda oluan gr ve nerileri deerlendirmek,

c) Mdr tarafndan hazrlanacak faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki yla ait alma programn ve bte nerisini grerek karara balamak,

) Merkezde alacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkez Mdrlnce hazrlanan personel ihtiyalarn grerek karara balamak,

d) Merkezin akreditasyon almalarn planlamak,

e) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya zel kurulu ile i birlii ierisinde yrtlmesi halinde ibirlii protokolnde belirtilen yetki ve sorumluluklar, ilgili kurum ve kuruluun yetkili organlar ile birlikte yrtmek.

Merkez Danma Kurulu

MADDE 15 (1) Merkez Mdr ve mdr yardmclar Merkez Danma Kurulunun doal yeleridir. Merkez Ynetim Kurulunun nerisi ile Merkez Danma Kurulu, doal yelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan ve sahip olduu birikim ve tecrbelerinden yararlanlabilecek niversite iindeki ve dndaki kiilerden olumak zere, Merkezden yararlanan kurum ve kurulularn eit temsil edilmesine zen gsterilerek, Rektr tarafndan 3 yl sre ile grevlendirilen en az 11, en ok 15 kiiden oluur. Ayrca gerek grlmesi halinde, Merkez Mdrnn nerisi ve Rektrn onay ile gr ve dncelerine bavurularak en ok 5 kii daha davet edilebilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine Rektr ya da grevlendirecei bir Rektr Yardmcsnn da katlmyla ylda en az 2 kez salt ounluk aranmadan toplanr.

(3) Grev sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla sreyle baka yerde grevlendirme nedeniyle toplantlara katlamayacak olan Merkez Danma Kurulu yelerinin yerine ayn usulle yeni yeler belirlenir. Bu ekilde grevlendirilen yeni yelerin grev sresi, dier yelerin grev sresi tamamlanana kadardr.

Merkez Danma Kurulunun grevleri

MADDE 16 (1) Merkez Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) niversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artrlmasnda Merkezin ilevleriyle ilgili olarak her trl neriyi dile getirmek ve alnacak tedbirler ve yaplacak uygulamalar hakknda gr bildirmek,

b) Blgedeki sanayi kurulular, dier bilimsel ve teknolojik kurulularla i birlii iinde sektrn ihtiyac olan test ve analiz ihtiyalarnn belirlenmesinde yardmc olmak,

c) Merkezin gelitirilmesine ynelik konularda niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler gelitirmek,

) Merkezin ama ve faaliyet alan ile ilgili uzman kiilerin gr ve dncelerinin alnmasna imkn salamak.

Alt birimler (Laboratuvarlar)

MADDE 17 (1) Laboratuvarlar; Merkezin faaliyetleri ierisinde yer alan eitli analiz, test, lm ve retimlerin gerekletirildii yerler olup, Merkez Ynetim Kurulu kararyla kurulur.

(2) Laboratuvarlar, Merkez mdrne kar sorumlu olan ve Merkez mdr tarafndan grevlendirilen laboratuvar yneticileri tarafndan ynetilir. Laboratuvar yneticileri ilgili laboratuvar konusunda yetkin ve uzman retim elemanlar arasndan, Merkez Mdrnn nerisi ile Rektr tarafndan grevlendirilir.

(3) Laboratuvar yneticilerinin grevleri; laboratuvarlarn ynetim ve denetimini salamak, almalar planlamak, salkl bir biimde yrtmek, dier laboratuvarlarla ibirliini salamak, aletlerin bakm ve onarmn yaparak bunlarn alr durumda olmasn salamak, ihtiya duyulan makina-tehizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda almalar yapmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 18 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr. Ancak, baka kurum veya kurulu ile i birlii yaplmas durumunda merkezde Rektrlk tarafndan personel grevlendirilmesine gerek kalmayabilir ve bu durum taraflar arasndaki protokolde net olarak belirtilir.

Hizmet deerlendirmesi

MADDE 19 (1) Merkezin verdii hizmetlerden Ar-Ge nitelii olanlar 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayl Teknoloji Gelitirme Blgeleri Kanunu kapsamnda, Ar-Ge nitelii olmayanlar da niversitenin dner sermaye mevzuat kapsamnda deerlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 20 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Merkez Mdrne devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Merkez Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Analiz esaslarnn dzenlenmesi

GEC MADDE 1 (1) Merkez Ynetim Kurulu, oluup greve balad tarihten itibaren, Merkezde yaplacak analizlere ilikin esaslar en ge 6 ay ierisinde hazrlayarak Senatoya sunar.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ege niversitesi Rektr yrtr.