13 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29118

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII ORTARETM KURUMLARI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Ortaretim Kurumlar Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (p), (s) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

p) retim yl/eitim ve retim yl: Ders ylnn balad tarihten ertesi ders ylnn balad tarihe kadar geen sreyi,

s) Performans almas: Ders programnda ngrlen eletirel dnme, problem zme, okuduunu anlama, yaratcln kullanma ve aratrma sonucu elde edilen kazanmlarn yazl, szl ve/veya uygulamal olarak paylalmasna ynelik ders retmeninin gzetiminde yaplan bireysel veya grup almasn,

) Yeterlilik snav: Hazrlk snf bulunan ortaretim kurumlarnda rencilerin Trke ve birinci yabanc dil derslerinde yeterliliklerinin belirlenmesi amacyla yaplan yazl ve uygulamal snav,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Anadolu imam hatip liseleri,

c) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eitim merkezleri ile ok programl Anadolu liselerinden

oluur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Anadolu imam hatip liselerinde; imamlk, hatiplik ve Kuran kursu reticilii gibi din hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklk edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandrlmasn

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, maddeye aadaki beinci fkra eklenmitir.

(1) Ortaretim kurumlarnda bir ders saati sresi 40 dakikadr. Dersler arasndaki dinlenme sreleri okul ynetimlerince belirlenir. Derslerin balama, biti ve le aras dinlenme sreleri il alma takvimine uygun olarak okul mdrnn bakanlnda okul zmre bakanlar ve okul renci temsilcisinden oluan komisyon tarafndan ortaretim kurumunun zellikleri, uygulanan programlar ile evre ve ulam artlar dikkate alnarak belirlenir. Dersler arasndaki dinlenme sresi 10 dakikadan, le aras dinlenme sresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili retim yapan okullarda bu sreler daha ksa belirlenebilir.

(5) Anadolu imam hatip liselerinde eitim ve retim yl sresince; imamlk, hatiplik, vaizlik, mezzinlik, kuran kursu reticilii ve benzeri mesleki uygulamaya ynelik eitimler ilgili kurumlarla i birlii ierisinde yrtlr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, maddeye beinci fkra eklenmitir.

(2) Ders seimi veli, snf rehber retmeni ve rehber retmenin bilgisi dhilinde renci tarafndan mays aynn ikinci haftasndan ders kesimine kadar yaplr ve e-Okul sistemine ilenir. Sresi ierisinde ders seimi yapmayan rencilerin dersleri okul ynetimince belirlenir.

(4) Semeli ders en az 10 rencinin talebi dorultusunda retime alr. Ders yl ierisinde renci says azalsa bile o dersin okutulmasna devam edilir. Ortak derslerde ise snf btnl esastr. zel retim kurumlarnda bu artlar aranmaz.

(5) Yeterli talebin olmamasndan dolay alamayan seimlik dersler mill eitim mdrlklerinin onayna bal olarak merkezi bir okul/okullarda alabilir ve farkl okul rencilerinin kaytlar okullarnda kalmak zere seimlik dersleri bu okul/okullarda almalar salanabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren renciler, ortaretime yerletirmeye esas puanla ve/veya yetenek snav puanyla tercihleri dorultusunda ortaretim kurumlarna gei yaparlar.

(2) Herhangi bir rgn ortaretim kurumuna yerleemeyen ya da tercih yapmayan renciler ikamet adresi ve okullarn kontenjan durumlar dikkate alnarak Bakanlka yerletirilir.

(3) Yetenek snav puan ve yerletirmeye esas puan kullanlarak renci alan gzel sanatlar liseleri ile spor liselerine renci alm ve kayt ilemleri Bakanlka belirlenen esas ve usullere gre yaplr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarna kayt yaptracak rencilerin salk durumlarnn ilgili meslein renimine elverili olmas gerekir. Bu durum, alana gei srecinde, programn zelliine gre gerektiinde, salk/salk kurulu raporuyla belgelendirilir.

(5) Okullarn nakil ve gei artlarnn tanmas hlinde Ak retim Lisesi veya Mesleki Ak retim Lisesinden rgn ortaretim kurumlarna ders kesiminden yeni retim ylnn balangcna kadar geen sre ierisinde, rgn ortaretim kurumlarndan Ak retim Lisesi veya Mesleki Ak retim Lisesine ise bu okullarn kayt dnemlerinde renci kaytlar yaplr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin nc, drdnc ve beinci fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkras, ikinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmi, maddenin ikinci fkrasna (f), (g), () bentleriyle nc fkra eklenmi, ayn maddenin ikinci fkrasnn (a) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Birden fazla ortaretim kurumu bulunan okullar arasnda koordinasyonu salamak zere mill eitim mdrlkleri bnyesinde her ders yl sonunda renci yerletirme ve nakil komisyonu kurulur. Komisyon mill eitim mdrnn grevlendirecei ube mdrnn bakanlnda; zel eitim hizmetleri kurulu bakan, Bakanln ortaretim, mesleki ve teknik eitim, din retimi ve zel retim kurumlar genel mdrlklerine bal birer okul mdrnden oluturulur ve grev sresi bir sonraki ders yl sonuna kadar devam eder. Komisyonda, yabanc uyruklu rencilerin i ve ilemlerinde ayrca ilgili kurumdan yetkili bir temsilciye de yer verilir.

) Rehberlik ve aratrma merkezleri bnyesinde hizmet veren zel eitim deerlendirme kurulu karar dorultusunda zel eitime ihtiyac olan ve kaynatrma yoluyla eitim alacak rencileri; yetenek, salk durumlar ve ikamet adreslerini dikkate alarak ortaretim kurumlarnn kontenjanlarna gre her bir ubede iki renciyi gemeyecek ekilde il/ile zel eitim hizmetleri kurulu ve ilgili okul mdrlkleriyle ibirlii yaparak dengeli bir ekilde yerletirir.

f) nceki yllarda 8 inci snf bitiren, herhangi bir ortaretim kurumunda kayd bulunmayan ve kayt artlarn tayan rencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjan bulunan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, ok programl Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eitim merkezlerine varsa merkezi yerletirme puanlar da dikkate alnarak kaytlar yaplr.

g) Anne veya babas len, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamnda koruma karar verilen, koruyucu aile yanna yerletirilen, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanunun 305 inci maddesine gre evlatlk edinme ncesi bir yllk geici bakm srecinde olan, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayl ocuk Koruma Kanunu kapsamnda eitim veya bakm tedbiri karar verilen, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Kar iddetin nlenmesine Dair Kanun erevesinde ikameti geici olarak deitirilmek zorunda kalnan ocuklarn nakil ve gei ilemlerini bu hlin ortaya kmasndan itibaren ay ierisinde, ehit veya gazi ocuklarnn nakil ve gei ilemlerini ise zamana bal olmadan; kontenjan art aranmakszn, bir defaya mahsus olmak zere, ayn trden okullara dengeli bir ekilde yapar.

) Uhdesine verilen dier kayt-kabul, nakil ve gei ilemlerini yrtr.

(3) Bu madde kapsamnda yerletirilen ve/veya nakli yaplan renciler, kontenjan belirlenmesinde dikkate alnmaz.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin madde bal, birinci fkrasnn birinci cmlesi ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kontenjan belirleme

Ortaretim kurumlarnda;

(2) Kontenjanlarn ilan:

a) Okullarn hazrlk veya 9 uncu snfna alnacak renci saysyla alacak ube says, her yl Bakanlka belirlenen takvime gre ile ve il mill eitim mdrlklerince de onaylanarak Bakanln ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlka yaplan deerlendirme sonunda belirlenen kontenjanla tercih ve yerletirmeye ilikin aklamalar klavuzda ilan edilir. Klavuz yaymlandktan sonra kontenjanlarda deiiklik yaplamaz.

b) Yetenek snav puan ve yerletirmeye esas puan kullanlarak renci alan gzel sanatlar liseleri ile spor liselerine alnacak renci says ve alacak ube says Bakanlka belirlenen takvime gre ile ve il mill eitim mdrlklerince onaylanarak Bakanln ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yaplan deerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tarafndan ilan edilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarnda 9 uncu snfa kayt yaptran ve snf tekrar eden renciler dhil renci says 10dan az olan programlarda snf oluturulmaz. Bu renciler, ncelikle ilgi ve istekleri dikkate alnarak dier programlara ynlendirilir veya bunun gereklememesi hlinde mill eitim mdrlklerince tamal eitim kapsamnda deerlendirilir.

(2) Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarnda snflara gre grup oluturulmasnda 16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Mill Eitim Bakanlna Bal Eitim Kurumlar Ynetici ve retmenlerinin Norm Kadrolarna likin Ynetmelik hkmlerine uyulur.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesine aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(4) Yurtdndan gelen yabanc uyruklu renciler, okullarn kayt-kabul artlar dikkate alnarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, ok programl Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eitim merkezlerine renci yerletirme ve nakil komisyonu marifetiyle yerletirilirler.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin bal, birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Anadolu teknik programna gei

(1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarna gei iin, ortaretim kurumlarnn 9 uncu snfn dorudan geen ve ylsonu baar puan en az 55 olan renciler bavurabilir. Bavuru ve yerletirme ilemleri Bakanlka belirlenen esaslara ve kayt takvimine gre e-Okul sistemi zerinden yaplr.

(2) renciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatm derslerinin ylsonu baar puanlar toplamnn aritmetik ortalamasna gre yerletirilir. Ylsonu baar puan eit olan rencilerden srasyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatm dersinin ylsonu baar puan yksek olanlara ncelik verilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 31 (1) Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarnda alan seimi 9 uncu, dal seimi ise 10 uncu snfn sonunda yaplr.

(2) a) Alana yerletirme puan, rencinin ortaokul snflarnn ylsonu baar puanlarnn aritmetik ortalamasnn %40 ile 9 uncu snf ylsonu baar puannn %60 toplanarak belirlenir. Yerletirme ilemi tercih ve puan stnl dikkate alnarak yaplr.

b) Dala yerletirme ilemleri 10 uncu snfn sonunda rencinin alan ortak eitimindeki yetenek ve baarlar, sektrn ihtiyac, renci ve velilerin talepleri ve grup oluturma saylar dikkate alnarak ilgili okul mdrlnce yaplr.

(3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, snf tekrar edenler dhil, bir alanda eitime balanabilmesi iin en az 10, bir dalda eitime balanabilmesi iin en az 8 rencinin kaytl olmas gerekir.

(4) rencinin salk durumunun gemek istedii alann renimine elverili olmas gerekir. zel eitime ihtiyac olan rencilerin, zelliklerine uygun meslek alan ve dalna ya da programna ynlendirilmeleri ve yerletirilmeleri salanr.

(5) Anne ve/veya babasna ait alr durumda bir iyeri bulunanlar istemeleri hlinde; iyerini ve mesleini ilgili meslek kurulularndan belgelendirmeleri artyla bu iyerindeki meslekle ilgili alan/dala dorudan kayt edilirler.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 35 (1) Ge gelme birinci ders saati iin belirlenen sre ile snrldr. Bu srenin dndaki ge gelmeler devamszlktan saylr.

(2) Ge gelen rencilerin derse alnma ekli ve sresi ders yl banda retmenler kurulunca kararlatrlarak veli ve rencilere duyurulur.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlm, drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Devamszlk yapan rencinin durumu posta, e-Posta veya dier biliim aralaryla velisine bildirilir, varsa zr belgesini okul ynetimine teslim etmesi istenir. Yazl bildirimler; devamszln 5 inci, 20 nci ve 40 nc gnlerinde tebligatla ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda yaplr ve rencinin okula devamnn salanmas istenir.

(5) Devamszlk sresi zrsz 10 gn, toplamda 45 gn aan renciler, ders puanlar ne olursa olsun baarsz saylr ve durumlar yazl olarak velilerine bildirilir. Ancak niversite hastaneleri veya eitim ve aratrma hastanelerinde kontrol kaytl srekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastal bulunanlar ile kaynatrma ve zel eitim gerektiren rencilerin zrsz devamszlk sresi 10 gn gememek kaydyla toplam devamszlk sresi 60 gn olarak uygulanr. Devamszlk nedeniyle baarsz saylan ve renim hakk bulunan renciler takip eden retim ylnda okula devam ettirilir. renim hakk bulunmayanlar ise okulla iliikleri kesilerek Ak retim Lisesi veya Mesleki Ak retim Lisesine gnderilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin madde bal, birinci fkrasnn birinci cmlesi ile ikinci, nc, drdnc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, maddeye yedinci fkra eklenmitir.

Ortaretim kurumlar arasnda nakil ve geiler

Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geiler;

(2) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eitim merkezleri ile ok programl Anadolu liselerine nakil ve geiler;

a) Okullarn her birinin kendi arasnda veya okullar arasnda alan/dal bulunmak kaydyla her snf seviyesinde srekli, alan/dal bulunmamas hlinde 10 uncu snfta alan, 11 inci snfta ayn alanda dal deitirerek birinci dnem sonuna kadar,

b) Bu okullarn dndaki dier okullardan bu okullara; 9 uncu snfta srekli, 10 uncu snfta ise birinci dnem sonuna kadar, 10 uncu snf sonunda ise uygulamal meslek derslerinden yaz tatili sresince yaplacak telafi eitimine bal olarak Ynetmelikte belirtilen sre ierisinde yaplr. Ayn okul bnyesindeki program/alan/dallar arasnda gei i ve ilemleri bu fkra kapsamnda deerlendirilir.

(3) Ortaretime yerletirmeye esas puanla birlikte zel yetenek, mlakat, mlakat ve beden yeterlilii snavyla renci alnan alanlar ile salk alanlarna dier ortaretim kurumlarndan nakil ve gei yaplmaz.

(4) Bu okullara, akam liselerinden nakil ve gei yaplmaz.

(5) Ortaretim seviyesinde eitim yapan asker ve polis okullarndan mesleki ve teknik ortaretim kurumu dndaki dier okullara nakil ve geilerde nakil ve gei artlarn tamalar kaydyla birinci fkrann (b) bendi, mesleki ve teknik ortaretim program uygulayan okullara nakil ve geilerde ise ikinci fkrann (b) bendi hkmleri uygulanr. Ancak bu okullardan Anadolu liselerine her snf seviyesinde nakil ve gei yaplr.

(6) zel ortaretim kurumlarndan resm ortaretim kurumlarna nakil ve geiler program uyumuna ve okullarn nakil artlarna gre yaplr. zel ortaretim kurumlarnn kendi aralarndaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(7) Birinci ve ikinci dnemin son haftasnda nakil ve gei yaplmaz.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci, ikinci, nc, drdnc, beinci ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) a) Ortaretim kurumlar arasnda nakil ve geiler, rencinin okula yerletirmeye esas puan dikkate alnarak ak kontenjan bulunmas hlinde puan stnlne gre yaplr.

b) Bu Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci fkrasnn (g) bendi kapsamndaki rencilerin nakil ve gei ilemleri bu maddenin ikinci fkra hkmlerine gre okullarn kontenjan durumlar dikkate alnarak dengeli bir ekilde yaplr.

(2) Snf bazndaki ak kontenjanlar her bir ube iin fen, sosyal bilimler liselerinde 30, dier okullarda ise 34 renci olarak belirlenir. Ancak snf tekrar edenler, yarg kararna bal gelenler ile renci yerletirme ve nakil komisyonunca yerletirilen ve nakilleri yaplan renciler de dhil olmak zere ube renci says, kontenjan fen, sosyal bilimler liselerinde 36y, dier okul trlerinde ise 40 geemez.

(3) Okullarn ak kontenjanlar e-Okul sisteminde ilan edilir.

(4) a) Nakil ve gei bavurusu, haftann ilk drt gn veli tarafndan mesai saatleri ierisinde rencinin renim grd okul mdrlne dileke ile yaplr. rencinin nakil artlarn tamas hlinde bavurusu naklen gidilmek istenilen okul mdrlne e-Okul sistemi zerinden iletilir. Onay veya ret ilemi nakil istenilen okul mdrlnce e-Okul sistemi zerinden cuma gn mesai saatleri ierisinde yaplr. Nakil ilemleri cuma gnnn tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk i gnnde gerekletirilir.

b) Her yl Bakanlka yaymlanan tercih ve yerletirme klavuzuna gre yaplan merkezi yerletirme ileminin tamamlanmasndan sonra hazrlk/dokuzuncu snfta yerletirme dnemi iin ak kontenjan bulunmas hlinde eyll aynn sonuna kadar puan stnlne gre yaplan nakil ve geilerin onay ilemleri Bakanlka yrtlr.

(5) e-Okul sistemi zerinden alnan nakil ve gei bavurular deerlendirilir. Deerlendirmeye ilikin tutanak dzenlenerek okul mdr ve ilgili mdr yardmcs tarafndan imzalanp dosyalanr. Sonu ayn gn okulda ilan edilir ve rencinin renim grd okul mdrlne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi zerinden bildirilir. renciye ait veriler, e-Okul sistemi zerinden alnr.

(7) Hazrlk snf bulunmayan okullarn 10, 11 ve 12 nci snflarndan hazrlk snf bulunan okullarn ayn snflarna nakil artlaryla birlikte yeterlilik snavna bal olarak nakil yaplabilir. Bu kapsamda bavuruda bulunan ve nakil artlarn tayan tm renciler bulunduklar snf seviyesi dikkate alnarak bu Ynetmelik kapsamnda nakil bavurularnn deerlendirildii gn yeterlilik snavna alnrlar. Yeterlilik snavnda baarl olan rencilerin onay ilemleri ak kontenjana ve yerletirmeye esas puan stnlne gre yaplr. Baarsz olanlarn bavurular ise reddedilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 39 (1) a) Gzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi trlerinden sadece ayn alan/blm arasnda her snf seviyesinde renci nakli yaplr. Ayn alan/blm programnn uygulanmas kaydyla silahl kuvvetler bando hazrlama okulundan, niversitelerin bnyesinde bulunan konservatuarlara bal ortaretim okul veya kurumlar ile zel ortaretim kurumlarndan da nakil ve gei yaplabilir.

b) Okullarn ak kontenjanlar e-Okul sisteminde ilan edilir.

(2) Snf bazndaki ak kontenjanlar, her bir ube iin 30 renci olarak belirlenir. Ancak snf tekrar edenler, yarg kararna bal gelenler ile renci yerletirme ve nakil komisyonunca yerletirilen ve nakilleri yaplan renciler de dhil olmak zere ube renci says 36y geemez.

(3) Bu okullar arasnda nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alannda ak kontenjan bulunmasna bal olarak ilgili okul mdrlklerince gerekletirilir. Nakil bavurusu, haftann ilk drt gn veli tarafndan mesai saatleri ierisinde rencinin renim grd okul mdrlne dileke ile yaplr. rencinin nakil artlarn tamas hlinde bavurusu naklen gidilmek istenilen okul mdrlne e-Okul sistemi zerinden iletilir. Onay veya ret ilemi nakil istenilen okul mdrlnce e-Okul sistemi zerinden cuma gn mesai saatleri ierisinde yaplr. Nakil ilemleri cuma gnnn tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk i gnnde gerekletirilir. Bavurularn ak kontenjandan fazla olmas hlinde 9 uncu snflar iin ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna ait baar puan; dier snflar iin alt snf veya snflara ait ylsonu baar puanlarnn aritmetik ortalamas esas alnr ve puan stnlne gre kayt/nakil yaplr.

(4) e-Okul sisteminden alnan nakil bavurularyla e-Okul kapsamnda olmayan ortaretim kurumlarndan gelen nakil bavurular ikinci fkrada belirtilen hkmler dorultusunda deerlendirilir. Her hafta alnan bavurularn deerlendirilmesi cuma gn mesai saatleri ierisinde yaplr. Nakil ilemleri cuma gnnn tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk i gnnde ilgili okul mdrlnce yaplr. Nakil iin bavuruda bulunan renci saysnn ak kontenjandan fazla olmas ve puanlarn eitlii hlinde, ya kk olan rencinin nakli kabul edilir. Deerlendirmeyle ilgili tutanak e-Okul sisteminden alnarak okul mdr ve ilgili mdr yardmcs tarafndan imzalanp dosyalanr. Sonu ayn gn okulda ilan edilir ve rencinin renim grd okul mdrlne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemleri zerinden bildirilir. renciye ait veriler, e-Okul sistemi zerinden alnr.

(5) Gzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde ak kontenjan bulunmas hlinde; dier ortaretim kurumlarnn 9 uncu snflarndan Bakanlka belirlenen esaslara gre kasm aynn son haftasnda yaplacak yetenek snav ile renci nakil ve geii yaplabilir. Bu tarihten sonra dier ortaretim kurumlarndan renci nakli ve geii yaplmaz.

(6) zel ortaretim kurumlarndan resm ortaretim kurumlarna nakil ve geilerde programlarla kayt ve nakil artlarnn uygunluu esas alnr. zel ortaretim kurumlarnn kendi aralarndaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmelii hkmleri uygulanr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesi madde balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ak retim liselerinden rgn ortaretim kurumlarna nakil ve geiler

MADDE 41 (1) a) Ak retim Lisesi veya Mesleki Ak retim Lisesinde renim grmekte iken, baarm olduklar kredi itibariyle rgn ortaretim kurumlarna nakil ve gei yapabilecek durumda olan, ya itibariyle rgn ortaretim kurumlarna kayt artlarn tayan, rgn ortaretimde okuma hakk bulunan ve disiplin ynnden rgn eitim dna karma cezas almayan renciler, ders kesiminden yeni retim ylnn balangcna kadar geen sre ierisinde varsa Temel Eitimden Ortaretime Gei Sistemi kapsamndaki yerletirmeye esas puanla, yoksa renci nakil ve yerletirme komisyonu kararyla program ve kontenjan uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, ok programl Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eitim merkezlerine nakil ve gei yapabilirler.

b) Nakil ve gei yapacak rencilerin durumlar deerlendirilirken; ak retim liselerinde kredisini aldklar dersler ile rgn ortaretim kurumlarnn haftalk ders izelgesinde yer alan dersleri snflar baznda karlatrlarak eletirilir, rehberlik ve puanla deerlendirilmeyen ders saatleri hari tutularak toplam ders saati says iki ile arplarak kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilikilendirildikleri snfa nakil ve geileri yaplr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (h) bendi eklenmitir.

a) Haftalk ders saati saysna baklmakszn her dersten en az iki yazl snav yaplr. Snav says ve tarihleri her dnem banda zmre bakanlar kurulunca belirlenir ve okul mdrnn onayndan sonra e-Okul sistemi zerinden ilan edilir. Snavlarla ilgili gerekli tedbirler okul mdrlnce alnr.

b) Ayn derse giren retmenlerin ortak deerlendirme yapabilmelerine imkn vermek zere birden fazla ubede okutulan tm derslerin yazl snavlar ortak yaplr ve ortak deerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarlar zmre retmenlerince birlikte hazrlanr ve snav sonunda ilan edilir. Bu snavlarn ube ve snflar baznda snav analizleri yaplr. Konu ve kazanm eksiklii grlen rencilerin durumlar, ders ve zmre retmenleri tarafndan yeniden deerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarndan iletmelerde mesleki eitime renci gnderilen snflarda ortak snav yaplmaz.

f) Uygulamal nitelikteki derslerin snavlar, her dnemde iki defadan az olmamak zere ve dersin zelliine gre yazl ve uygulamal olarak veya bunlardan yalnzca biriyle yaplabilir. Snavlarn ekli, says ve uygulamal snavlarn sresiyle hangi derslerde uygulamal snav yaplaca zmre retmenler kurulunda belirlenir, okul mdrnn onayna bal olarak uygulanr.

h) Dil derslerinin snavlar dinleme, konuma, okuma ve yazma becerilerini lmek iin yazl ve uygulamal olarak yaplr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Yazl snavlar ve dier deerlendirmeler sonunda baarsz dersi bulunan renciler iin her bir dersten dnem sonunda ayrca ortak bir snav daha yaplr. Bu snava isteyen baarl renciler de girer ve snavdan alnan puan dier puanlarla birlikte dnem puannn hesaplanmasnda aritmetik ortalamaya dhil edilir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlara katlmayan, performans almasn yerine getirmeyen veya projesini zamannda teslim etmeyen rencilerden, zrn 36 nc maddenin yedinci fkrasna gre belgelendirenlerin mazeret snav ilgili zmrenin belirleyecei bir zamanda nceden duyurularak bir defaya mahsus yaplr. Performans almas veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dnemdeki zrler iin belirlenen sre birinci dnemi, ikinci dnemdeki zrler iin belirlenen sre ikinci dnemi aamaz.

(2) zrleri nedeniyle sorumluluk snavna katlamayan ve zrleri kabul edilen rencilerin sorumluluk snavlar ilgili dnem ierisinde okul ynetimince yeniden belirlenen gnlerde yaplr.

(4) Geerli zr olmadan snava katlmayan, projesini vermeyen ve performans almasn yerine getirmeyen renciler ile kopya ekenlerin durumlar puanla deerlendirilmez. Puan hanesine; snava katlmayan, projesini vermeyen ve performans almasn yerine getirmeyenler iin G ve kopya ekenler iin K olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dhil edilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) rencilerin talebi hlinde proje, performans almalar ve snav evrak ders retmeni/retmenleri tarafndan rencilerle birlikte bir defa daha incelenir.

(4) renci velisi proje, performans almalar ve snav sonularna, sonularn ilann takip eden 5 ign ierisinde yazl olarak okul ynetimine itirazda bulunabilir. Yaplan itiraz dorultusunda; okul ynetimince ders retmeni/retmenleri dnda ilgili brantan en az iki retmenden oluturulan komisyon, okulda yeterli retmen bulunmamas durumunda ise il/ile mill eitim mdrlnce oluturulan komisyon tarafndan 5 gn ierisinde incelenip deerlendirilerek rencinin nihai puan belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarnda 46 nc madde kapsamnda komisyon tarafndan yaplan beceri snavlarna ynelik itiraz yalnz i dosyasnn deerlendirmesi iin yaplr.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin sekizinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) Her dnemde tm derslerden iki performans puan verilir. Bunlardan birisi birinci fkra kapsamnda yaplan performans almasna, dieri ise rencinin derse hazrlk, devam, aktif katlm ve rnek davranlarna gre verilir. Zmre kararyla performans almasna dayal olarak bir performans puan daha verilebilir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (d) bendi eklenmitir.

d) Sorumluluk snavna giren rencilerin ylsonu puan, o dersin ylsonu puan ile sorumluluk snavndan alnan puann aritmetik ortalamasdr.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Sorumluluk snavlar, ders yl ierisinde yaplan yazl ve/veya uygulamal snav esaslarna gre birinci ve ikinci dnemin ilk haftas ierisinde iki alan retmeni tarafndan yaplr. Snav tarihleri ve snav yapacak retmenler okul mdrlnce belirlenir. Bu snavlar dersleri aksatmayacak ekilde hafta ierisinde planlanr ve yaplr. Gerektiinde cumartesi ve pazar gnleri de yaplabilir.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Hazrlk snfnda snf gemeye esas derslerden ders yl sonunda baarl olamayan renciler, nc fkra hkmlerine gre yeterlilik snavna alnr. Baarsz olanlar bir yl daha hazrlk snfna devam eder. kinci ylda da hazrlk snfnda baarsz olan rencilerin okulla iliii kesilerek hazrlk snf bulunmayan dier ortaretim kurumlarnn 9 uncu snfna bu Ynetmeliin nakil ve geie ilikin hkmleri erevesinde kaytlar yaplr.

(3) Hazrlk snfnda renim grmeden ayn okulun 9 uncu snfna dorudan gemek isteyen rencilerin velileri, yeterlilik snavndan 5 gn nce okul ynetimine yazl olarak bavurur. Bavurusu alnan renciler, birinci yabanc dil dersiyle Trke dersinden ekim aynn ilk haftas iinde yeterlilik snavna alnr. Bu snavlar, sorumluluk snavlaryla ilgili usul ve esaslara gre yaplr. Her iki dersten de en az 70 puan alan renciler baarl saylarak 9 uncu snfa devam ettirilir. Baarl olamayan renciler hazrlk snfna devam eder.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin yedinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Telafi eitimi program, ilgili alana/dala ait ereve retim programlar ve haftalk ders izelgelerindeki alan ve dal derslerinden oluur. retim programlarnn uygulama planlar, mill eitim mdrlklerince hazrlanacak telafi eitimi alma takvimine gre ilgili alan retmenlerince yaplr.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Sektrn zellii, alma ve kapasite durumu ile okul ve iklim artlar da dikkate alnarak yln belli zamanlarnda faal olan yiyecek iecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve elence hizmetleri alanlar, denizcilik alannn yat kaptanl dalyla Bakanlka uygun bulunan dier alan/dallarda 10 uncu snfta alan ortak derslerinin eitimini tamamlayan renciler, 11 ve 12 nci snfn dal derslerinin eitimini iletmelerde younlatrlm olarak grebilirler. Bu alan/dallarda yl boyunca faaliyet gsteren yeterli sayda i yeri bulunan yerleim birimlerindeki okullarda, rencilerin bir ksm iletme kapasiteleri de dikkate alnarak younlatrlm eitim yaplmadan iletmelerde mesleki eitim uygulamasna devam ettirilebilir.

(3) rencilerin okulda veya iyerinde grecekleri eitimin tarihleri belirlenirken, her iki birimdeki eitime ortalama altar aylk zaman ayrlr. Bu sre, ihtiya duyulmas hlinde valilike deitirilebilir. Ancak, genel olarak rencilerin bir retim ylnda kesintisiz olarak ekim aynn ilk haftas ile nisan aynn ikinci haftas arasndaki dnemde okulda; dinlenme izinleri dndaki dier zaman diliminde iletmelerde mesleki eitim grmeleri esastr.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesinin birinci, altnc ve yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ders kesiminde, okul renci dl ve disiplin kurulunun da gr alnarak mezuniyet puan en yksek olan renci retmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak, btn derslerden baarl olmasna ramen stajn tamamlamayan renciler, davran puan indirilmi ve iade edilmemi renciler ile mezun olduu ders ylnn tamamn bulunduu okulda okumayan renciler okul birincisi olamaz.

(6) ok programl Anadolu liselerinde; Anadolu lisesi, Anadolu imam-hatip lisesi ve Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlar iin ayr ayr okul birincisi tespit edilir.

(7) Mesleki ve teknik eitim merkezlerinde; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlar iin ayr ayr okul birincisi tespit edilir.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 69 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi ile nc fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Sorumluluk snavlarna girenler iin snavlarn bitimini takip eden ilk i gn,

f) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi salk alan mezunlarnn diplomalar, mill eitim mdrlnce souk damga ilemleri tamamlandktan sonra, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayl Tababet ve uabat Sanatlarnn Tarz crasna Dair Kanun hkmlerine gre tescil ettirilmek zere il salk mdrlne gnderilir.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 71 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarnn drt yllk programlarnn 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu kapsamndaki alanlarndan mezun olanlara bu Ynetmeliin 69 uncu maddesindeki diplomalarn dzenlemesi ve teminine ilikin esaslar erevesinde ustalk belgesinin yetki ve sorumluluklarn tayan, mesleklerinde bamsz iyeri ama belgesi verilir. yeri ama yetkisi zel kanunlarla belirlenen salk meslek alanlarnda i yeri ama belgesi verilmez. Bamsz yeri Ama Belgesi e-Okul sistemi zerinden rencinin mezun olduu okul mdrlnce dzenlenir.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 82 nci maddesinin mkerrer olan () bentlerinden birinci sradaki aadaki ekilde deitirilmi, ikinci sradaki madde metninden karlm, ayn fkraya aadaki (g) bendi eklenmitir.

) letmelerde mesleki eitim gren veya staj almas yapan rencilerin sigortallkla ilgili i ve ilemlerini yrtr.

g) Koordinatr retmenlerce mezunlara ve i yeri yetkililerine uygulanan anketlerin deerlendirilmesi ve elektronik ortama aktarlmasn salar.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 86 nc maddesinin drdnc fkrasnn (h) bendi aadaki ekilde deitirilmi, beinci fkrasna aadaki (i) bendi eklenmitir.

h) Ders balangcnda renci yoklamasn yapar; konu, etkinlik, deney, performans almas, uygulama, yazl yoklama ile dier almalar ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar.

i) Mesleki eitim iin iletmeye gnderilecek rencilere, iletmenin artlar, alma koullar ve iletmede iletiim kurulacak yetkililerle ilgili konularda rehberlik yapar.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 88 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b), (c) ve (g) bentleri ile beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnn (d) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

b) letmelerde mesleki eitim ek ders grevi verilmesinde iletmelerin okula uzakl, ulam durumu, iletme says, iletmeler aras uzaklk ve iletmedeki renci saysyla bunlarla ilgili i ve ilemlerde harcanlacak zaman gibi ltler esas alnr. Hangi gzerghtaki, ka iletme ve renci iin ka saat ek ders grevi verilebilecei, koordinatr mdr yardmcsnn bakanlnda alan zmre bakanlaryla birer alan retmeninden oluan komisyonca planlanr. Okul ynetimince, bu planlama da gz nnde bulundurularak ilgili alan retmenlerine grev dalm yaplr. Bu kapsamda bir retmene ayn gn iin 8 saatten fazla ek ders grevi verilmez. Yaryl ve yaz tatilinde staj yapan renciler ile varsa mesleki eitim gren renciler iin iletme ve renci says dikkate alnarak yeniden deerlendirme yaplr ve belirlenecek program erevesinde retmen grevlendirilir.

c) letmelerde meslek eitimi ad altnda verilecek ek ders saati says; Mill Eitim Bakanl Ynetici ve retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Karar gerei ilgili alann alan/blm, atlye ve laboratuvar eflerinin ek ders grevinden saylan planlama, bakm ve onarm ek ders saatleri toplam ile iletmeye renci gnderilen snftaki/snflardaki iletmelerde eitimi yaplan uygulamal meslek dersleri toplam ders ykn geemez.

g) l snrlar dndaki iletmelerde mesleki eitim gren rencilere koordinatrlk grevi, mahallinde alanla ilgili eitim yapan okuldaki retmenlerle karlanr. Bunun mmkn olmamas hlinde, rencilerin kaytl olduu okulca grevlendirilecek retmenlerle bu grev yerine getirilir. Ancak staj almalarnn izlenmesi iin il snrlar dnda retmen grevlendirilmez.

(5) Koordinatrlk grevi, Mill Eitim Bakanl Ynetici ve retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Kararn 8 inci maddesi kapsamnda yaplan faaliyetler iin verilmez. letmelerde mesleki eitim gren mesleki ak retim lisesi rencileri ile rgn mesleki eitim gren rencilerin koordinatrlk grevi birlikte planlanabilir.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 90 nc maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Rehber retmenler, rencilerle birlikte yapacaklar grup almalarn herhangi bir nedenle ders retmenlerinin bulunmad ders saatlerini de deerlendirerek yaparlar.

MADDE 41 Ayn Ynetmeliin 92 nci maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) stemeleri hlinde, asker retmen ve rehber retmenler belletici retmen olarak grev alabilirler.

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin 99 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Okulda, ibadet ihtiyac iin doal aydnlatmal uygun mekn ayrlr.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin 103 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kaynatrma uygulamalar yoluyla eitimlerine devam eden rencilerle zel yetenekli rencilere ihtiya duyduklar alanlarda destek eitim hizmetleri verilmesi iin okulun bnyesinde destek eitim odas ve eitim blgelerinde yetenek atlyeleri alr. Burada yrtlecek i ve ilemler zel Eitim Hizmetleri Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

MADDE 44 Ayn Ynetmeliin 104 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi madde metninden karlmtr.

MADDE 45 Ayn Ynetmeliin 126 nc maddesinin nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Okulda yaplacak staj, tam gn tam yl eitim uygulamas kapsamnda, hafta sonu, yaryl ve yaz tatillerinde yaplabilir.

(5) Staja devam eden renciler staj dosyas tutarlar. Bu renciler iin iletmede mesleki eitim szlemesine uygun staj szlemesi dzenlenir ve staj dosyasnda saklanr.

MADDE 46 Ayn Ynetmeliin 127 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mesleki ve teknik ortaretim kurumlar rencilerinin staj sresi 40 i gndr. Staj, 10 uncu snfn sonundan itibaren yaplabilir.

MADDE 47 Ayn Ynetmeliin 129 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Okul mdrlnce alnan kararlar dorultusunda nisan aynn son haftasnda iletmeyle yazma yaplarak hangi iletmede, hangi alanlarda/dallarda, ka dnemde, ne kadar rencinin staj yapabilecei belirlenir. Mays aynn ikinci haftasnda ilgili alan/blm eflerine kontenjan listeleri bildirilir. Salk alan rencilerinin stajlarnn hangi salk iletmelerinde yaptrlaca salk iletmelerini belirleme komisyonu tarafndan belirlenir.

MADDE 48 Ayn Ynetmeliin 133 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Okul ve iletmelerde staj yapan rencilerin staj dosyas, koordinatr retmen tarafndan tutulan raporlarla birlikte teslim tarihinden itibaren 15 gn iinde okul ynetimince grevlendirilen bir mdr yardmcsnn bakanlnda ilgili alan/blm/atlye/laboratuvar efleri ile atlye ve laboratuvar retmenlerinden oluan en az kiilik komisyon tarafndan deerlendirilir. Dosya zerinde yaplan deerlendirmede en az 50 puan alan renciler baarl saylr.

MADDE 49 Ayn Ynetmeliin 139 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) letmede mesleki eitim uygulamas yaptrmakla ykml olan iletmelerin listesi, alma ve i kurumu il mdrlklerince, salk iletmeleriyle bu iletmelerde alan personel says ise Kamu Hastaneleri Birlii genel sekreterliklerince ubat ay iinde il mill eitim mdrlne bildirilir.

MADDE 50 Ayn Ynetmeliin 140 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Salk sektrnde, (b) ve (c) bentlerinde saylanlar yerine Kamu Hastaneleri Birlii genel sekreterliklerinin eitimden sorumlu yneticisi ve bal salk iletmelerinden birer temsilciden

oluur.

MADDE 51 Ayn Ynetmeliin 147 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Uyarlara ramen kurallara uymayan rencilerin iletme ile ilikileri kesilir.

MADDE 52 Ayn Ynetmeliin 157 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Okul ynetimi, rencilerin uyacaklar kurallar ve rencilerden beklenen davranlarla bunlara uyulmamas durumunda rencilerin karlaabilecekleri yaptrmlar konusunda kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Ayrca bu hususlara okul veli szlemesinde yer verilir.

MADDE 53 Ayn Ynetmeliin 172 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Okulun ak olduu srede bir gnden be gne kadar okul binas, eklentileri ve iletmelerde yaplan her trl eitim ve retim etkinlikleri ile staj almalarna katlamazlar. Bu sre zrl devamszlktan saylr.

MADDE 54 Ayn Ynetmeliin 203 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) l maarif mfettileri bakan,

MADDE 55 Ayn Ynetmeliin 217 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kurumun ynetici, retmen ve dier personeli, isteyen renciler, maarif mfettileri, Bakanlka grevlendirilenlerle dier eitim kurumlarndan gelen retmen ve renci gruplar, gnlk yarm yatl renci tabela cretini demek artyla le yemeinden yararlanabilirler.

MADDE 56 Ayn Ynetmelie aadaki ek madde eklenmitir.

Uluslararas szleme ve kurallara gre eitim yaplan alan/dallar

EK MADDE 1 (1)Mesleki ve teknik ortaretim programlarndan uluslararas szleme ve kurallara gre belgelendirme ve lisanslama gerektiren alan/dallarda lme ve deerlendirme, devam-devamszlk ve benzeri hususlarda zel dzenleme hkmleri uygulanr. Ancak zel dzenleme hkmlerine gre baarl olamayan renciler iin bu Ynetmelikteki dier hkmler uygulanr.

MADDE 57 Bu Ynetmeliin;

a) 4 nc maddesinin birinci fkrasnn u bendi, 9 uncu maddesinin nc fkrasnda geen yaz uygulamasyla,125 inci maddesinin ikinci fkrasnda geen ve yaz uygulamas ile ve yaz uygulamas eitimi, 126 nc maddesinin madde balnda, 127 nci maddesinin madde balnda ve nc, beinci, altnc fkralarnda, 128 inci maddesinin madde balnda, birinci fkrasnda, 129 uncu maddesinin madde balnda, 131 inci maddesinin madde bal ve birinci fkrasnda, 132 nci maddesinin birinci fkrasnda, 133 nc maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesinde, geen veya yaz uygulamasn ibaresi yrrlkten kaldrlm,

b) 69 uncu maddesinin birinci fkras ile ikinci fkrasnn (c) bendinde geen staj veya yaz uygulamasn ibaresinin stajn, 69 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi ile 78 inci maddesinin beinci fkrasnn (a) bendinde geen staj veya yaz uygulamasnn ibaresi stajnn, 88 inci maddesinin birinci fkras ile 89 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde geen ve yaz uygulamalarnn ibaresi almalarnn, 125 inci maddesinin madde bal Yurtdnda beceri eitimi ve staj, birinci fkrasnda geen staj ve yaz uygulamas eitimlerini ibaresi stajlarn, ikinci fkrasnda geen staj ve yaz uygulamas eitimine ibaresi staja, nc fkrasnda geen staj ve yaz uygulamas eitiminin ibaresi stajnn, 126 nc maddesinin birinci fkrasnda geen staj veya yaz uygulamalar ibaresi stajlarn, drdnc fkrasnda geen staj veya yaz uygulamasnn ibaresi stajn, 130 uncu maddesinin birinci fkrasnda geen staj veya yaz uygulamasn ibaresi stajlarn, 133 nc maddesinin ikinci fkrasnda geen staj veya yaz uygulamasnn ibaresi stajnn, staj veya yaz uygulamasn ibaresi stajn olarak deitirilmitir.

MADDE 58 Ayn Ynetmelie aadaki geici 5 inci madde eklenmitir.

Nakil ve geiler ile dier uygulamalar

GEC MADDE 5 (1) 2013-2014 retim yl itibariyle Anadolu retmen liseleri, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu salk meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri, ok programl liseler, mesleki ve teknik eitim merkezleri, genel liseler ile imam hatip liselerinde renim gren ve renim hakk bulunan rencilerin haklar mezun oluncaya kadar korunur. Bu durumdaki rencilerden bir okulda ayn snf seviyesindeki renci saysnn 10 renciden az olmas halinde farkl okullardaki renciler mill eitim mdrlklerince bir okulda birletirilir. Birletirmenin yaplamamas durumunda bu rencilerin nakil ve geileri, artlarn tadklar dier okullara yaplabilir.

(2) Herhangi bir puan kullanmakszn renci alan mesleki ve teknik ortaretim kurumlar dndaki okullara nakil ve geiler;

a) Okullarn kendi trleri arasnda her snf seviyesinde,

b) Okullarn kendi trleri dndaki dier okullardan bu okullara 10 uncu snfn sonuna kadar

Ynetmelikte belirtilen sre ierisinde yaplr.

(3) Herhangi bir puan kullanmakszn renci alan mesleki ve teknik ortaretim program uygulayan okullara nakil ve geiler;

a) Okullarn her birinin kendi arasnda veya okullar arasnda alan/dal bulunmak kaydyla her snf seviyesinde srekli, alan/dal bulunmamas hlinde 10 uncu snfta alan, 11 inci snfta ayn alanda dal deitirerek, birinci dnem sonuna kadar,

(b) Bu okullarn dndaki dier okullardan bu okullara; 9 uncu snfta srekli, 10 uncu snfta birinci dnem sonuna kadar, 10 uncu snf sonunda ise uygulamal meslek derslerinden yaz tatili sresince yaplacak telafi eitimine bal olarak

Ynetmelikte belirtilen sre ierisinde yaplr.

(4) Dzenlenen telafi eitimi sonunda rencilerin, geer puan alamadklar derslerden sorumlu olarak 11 inci snfa geilerine ve dal semelerine imkn salanr. Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarnn farkl alanlarnda renim gren renciler de 10 uncu snf sonunda alanlarn deitirmek istediklerinde ayn hkmler uygulanr. Telafi eitiminin yaplabilmesi iin en az 10 rencinin bavuruda bulunmas gerekir.

(5) Ak retim Lisesi veya Mesleki Ak retim Lisesinden rgn ortaretim kurumlarnn ara snflarna nakil ve geiler;

a) 2014-2015 eitim ve retim ylnda Ak retim Lisesi veya Mesleki Ak retim Lisesinde renim grmekte iken, baarm olduklar kredi itibariyle rgn ortaretim kurumlarnn ara snflarna nakil ve gei yapabilecek durumda olan, ya itibariyle rgn ortaretim kurumlarna kayt artlarn tayan, rgn ortaretimde okuma hakk bulunan ve disiplin ynnden rgn eitim dna karma cezas almayan renciler, ders kesiminden yeni retim ylnn balangcna kadar geen sre ierisinde snavsz renci alan okullarn ilgili snflarna nakil ve gei yapabilirler.

b) Nakil ve gei yapacak rencilerin durumlar deerlendirilirken; ak retim liselerinde kredisini aldklar dersler ile rgn ortaretim kurumlarnn haftalk ders izelgesinde yer alan dersleri snflar baznda karlatrlarak eletirilir, rehberlik ve puanla deerlendirilmeyen ders saatleri hari tutularak toplam ders saati says iki ile arplarak kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilikilendirildikleri snfa nakil ve geileri yaplr.

(6) Asker lise ve polis kolejlerinden imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik ortaretim kurumu dndaki dier okullara nakil ve geiler ikinci fkrann (a) bendi, imam hatip liselerine nakil ve geiler ikinci fkrann (b) bendi, mesleki ve teknik ortaretim program uygulayan okullara nakil ve geilerde ise nc fkrann (b) bendi hkmleri uygulanr.

(7) Anadolu salk meslek liseleri rencilerinin programlar gerei yapmalar gereken yaz uygulamalar, programlarnda belirtilen sreye ve staj esaslarna gre yrtlr.

(8) zel ortaretim kurumlarndan snavsz renci alan resm ortaretim kurumlarna nakil ve geiler, program uyumuna ve nakil artlarna gre yaplr.

(9) Snavsz renci alan rgn ortaretim kurumlarna akam lisesinden nakil ve gei yaplmaz.

MADDE 59 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 60 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.