13 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29118

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

SOSYAL YARDIM VERLERNN KAYDEDLMESNE VE

PAYLAILMASINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac;

a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Sosyal Yardmlar Genel Mdrlnce, Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflar ile ibirlii iinde yrtlen sosyal yardm faaliyetlerine ilikin verilerin kiinin ya da kurumun mahremiyeti, maddi ve manevi varl ile temel hak ve zgrlklerini koruyarak kaydedilmesine,

b) Sosyal yardm faaliyeti yrten dier kamu kurum ve kurulular ile mahalli idareler ve Trkiye Kzlay Dernei tarafndan yrtlen sosyal yardm faaliyetlerine ilikin verilerin karlkl olarak paylalmasna,

c) Bilimsel almalarda sz konusu verilerin anonimletirilerek kullanlmasna,

) Veri gvenliinin salanmasna,

ilikin usul ve esaslarn dzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; sosyal yardma bavuran kii ve hanelere ilikin verilerin toplanmas, kaydedilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnca dier kamu kurum ve kurulular ve karlkllk ilkesine gre mahalli idareler ve Trkiye Kzlay Dernei ile toplanan verilerin paylalmas ve yoksullukla mcadele ve sosyal yardm alanndaki bilimsel almalara anonimletirilmi veri salanmasna ilikin dzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 33 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aktif dosya: lem zaman itibaryla durumu aadaki tanmlardan en az birine uygun olan hanelere ait dosyalar;

1) Dzenli yardm programlarndan faydalanan en az bir kii bulunan haneler.

2) SYDVler tarafndan yaplan genel salk sigortas gelir testine gre gelir durumu kii bana brt asgari cretten az olan (G0 veya G1) en az bir kii bulunan haneler.

3) Son bir yl iinde en az bir defa sreli yardm alan en az bir kii bulunan haneler.

4) artl sosyal yardmlar kapsamnda izleme, takip sreci devam eden haneler.

b) Ak rza: lgili kiilerin sosyal yardm kapsamndaki kiisel verilerinin ilenmesine, paylalmasna ve kullanlmasna zgr iradesiyle verdii ispatlanabilir yazl kabul beyan,

c) Alc: Paylama alacak verilerden, yaplacak protokol/szleme erevesinde yararlanan kamu kurum ve kurulularn, mahalli idareleri ve Trkiye Kzlay Dernei ile veri paylam yaplmas Kurul tarafndan uygun bulunacak gerek ve tzel kiileri,

) Anonimletirilmi veri: Kiisel verilerin, kimlii belirli veya belirlenebilir bir gerek kiiyle ilikilendirilemeyecek ekilde dzenlenmi halini,

d) Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanln,

e) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakann,

f) Btnleik sistem: Btnleik Sosyal Yardm Bilgi Sistemini,

g) Dzenli yardm: Hane veya kiiye hak sahiplii kriterlerini kaybedinceye kadar ve baka bir bavuru yapma art aranmakszn dzenli olarak, belirli periyotlarda yaplan sosyal yardmlar,

) GO: Bakanlk tarafndan belirlenen usul esaslar erevesinde yaplan gelir tespitinde hesaplanan hane iinde kii bana den brt asgari cretin te birinden az tutardaki gelir seviyesini,

h) G1: Bakanlk tarafndan belirlenen usul esaslar erevesinde yaplan gelir tespitinde hesaplanan hane iinde kii bana den brt asgari cretin te birinden fazla ancak asgari brt cretten az tutardaki gelir seviyesini,

) Genel Mdr: Sosyal Yardmlar Genel Mdrn,

i) Genel Mdrlk: Sosyal Yardmlar Genel Mdrln,

j) Hane: Aralarnda akrabalk ba bulunsun ya da bulunmasn adres kayt sistemindeki kaytlara gre ayn konutta ya da ayn konutun bir blmnde yaayan bir kiiyi veya birden fazla kiiden oluan topluluu,

k) Hsm: 4721 sayl Trk Medeni Kanununun 17 nci maddesinde tanmlanan kan hsmln,

l) lgili kii: Kiisel verisi ilenen gerek kiiyi,

m) Karlkllk ilkesi: Mahalli idareler ve Trkiye Kzlay Dernei ile veri paylamnda geerli olan ve sadece protokol yaplan kurumlarn bu Ynetmelik kapsamnda belirlenen verileri karlkl olarak paylaacan belirten ilkeyi,

n) Kiisel veri: Kimlii belirli veya belirlenebilir gerek kiiye ilikin sosyal yardm srecinde elde edilen btn bilgileri,

o) Kurul: Bakanlk bnyesinde oluturulan Veri Paylam Kurulunu,

) Sosyal inceleme: Sosyal yardm bavurusu yapan kiilerin muhtalnn tespiti ve bavuru srasnda verilen bilgilerin teyidinin yaplabilmesi iin ilgili kurumlarn grevlendirdii personel tarafndan yaplan hane ziyaretini ve evre aratrmasn,

p) Sosyal yardm: htiya sahibi hanelere ve kiilere; muhtalklar nedeniyle tek tarafl karlksz olarak ve/veya kamu hizmetlerine katlm, geri deme gibi bir edimi yerine getirme artna/artlarna dayal olarak yaplan ayni ve nakdi yardmlar,

r) Sreli yardm: Hane veya kiiye dzenli olmakszn bavurusu sonucunda yaplan tek seferlik yardmlar,

s) SYDV: 3294 sayl Kanun kapsamnda kurulan sosyal yardmlama ve dayanma vakflarn,

) Veri: Sosyal yardm srecinde elde edilen kiilere ait nicel ve/veya nitel bilgileri,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 (1) Kiisel verilerin; toplanmasnda, kaydedilmesinde ve paylalmasnda aadaki ilkelere uyulmas zorunludur;

a) Hukuka ve drstlk kurallarna uygun olmak,

b) Doruluk ilkesine bal olmak,

c) Verileri belirli, ak ve meru amalar iin ilemek,

) Toplandklar veya ilendikleri amala balantl, snrl ve ll olmak,

d) Elde edilmesi mmkn olmayan veriler hari olmak zere verileri eksiksiz ve doru ilemek,

e) Verileri gncel tutmak,

f) Bavurann ve hane halknn psikolojik adan zarar grmemesi ve sosyal evresinde rencide edilmemesi iin azami zen gstermek.

(2) Mahalli idareler ve Trkiye Kzlay Dernei ile karlkllk ilkesine gre yaplacak veri paylamlar bu Ynetmelik kapsamndadr. Trkiye Kzlay Dernei dorudan; mahalli idareler ise dorudan veya Trkiye Belediyeler Birlii, ileri Bakanl Mahalli dareler Genel Mdrl araclyla Genel Mdrlk ile yapacaklar protokol kapsamnda, bu Ynetmelikte yer alan usullere uygun olarak veri paylam gerekletirebilirler. Karlkllk ilkesine uygun protokol yaplmadan bu Ynetmeliin veri paylamna ilikin hkmleri uygulanmaz ve veri paylam gerekletirilmez. Protokol imzalayan mahalli idareler ve Trkiye Kzlay Dernei ile yaplacak veri paylamlarnda bu Ynetmeliin ikinci blm hkmleri, 7 nci maddenin birinci fkrasnn (c) bendi hari olmak zere, uygulanmaz.

KNC BLM

Kiisel Verilerin Toplanmas, Kaydedilmesi ve Gncellenmesi

Kiisel verilerin toplanmas

MADDE 6 (1) Sosyal yardm bavurularnda hanede yaayan kiilere ve hanenin refahna ilikin olarak Genel Mdrlk tarafndan belirlenerek Bakanlk web sayfasnda yaynlanan bilgiler toplanr. Yardm programnn zelliine gre bavuru srasnda belirtilmek zere ek bilgiler talep edilebilir.

(2) Kiilerin rk, etnik kkeni, siyas dncesi, felsef inanc, dini, mezhebi veya dier inanlar, zel nitelikli kiisel veriler olup bunlarn zel olarak toplanmas veya veri toplama esnasnda amalanmad halde elde edilmesi durumunda hukuka aykr olarak ilenmesi, herhangi bir kiiyle veya kurumla paylalmas yasaktr.

(3) Kiisel veriler aada saylan durumlar hari olmak zere ilgili kiilerin ak rzas olmakszn toplanamaz ve ilenemez;

a) Kanunlarda ve ynetmeliklerde aka ngrlmesi,

b) lgili kiinin kendisi tarafndan aleniletirilmi olmas.

(4) lgili kiilerin rzas, bavuru srasnda Bavuru Formunun imzalatlmas suretiyle alnr. Bavuru Formu Genel Mdrlk tarafndan hazrlanarak Bakanlk web sayfasnda yaynlanr.

(5) Hanenin muhtal nedeniyle yaplan sosyal yardmlarda adres kayt sistemine gre hanede yaayanlarn ve hane refahn paylaan ve/veya etkileyen hsmlarn verileri bu maddenin 4 nc fkrasnda belirtilen yntemle toplanr.

(6) Sosyal yardma bavuran kiiye ve hanesine ilikin bilgiler;

a) Bavuru esnasnda gerekli formlarn kiinin beyan ile doldurulmas yoluyla,

b) Protokoller erevesinde kamu kurum ve kurulularnn veri tabanlar ile Mahalli darelerin ve Trkiye Kzlay Derneinin veri tabanlarndan elektronik ortamda yaplacak sorgulamalar yoluyla,

c) Kiinin sosyal yardm iin bavurduu kurumun grevlendirdii personel tarafndan kiinin hanesinde yaplacak sosyal inceleme yoluyla,

toplanr.

(7) Kiisel verilerin elde edilmesi srasnda grevli personel, bavuran kiiye veya sosyal inceleme srasnda grme yaplan kiiye;

a) Kendisinin kimlii,

b) Verilerin hangi amala ilenecei,

c) lenen verilerin kimlere ve hangi amala aktarlabilecei,

) Veri toplamann yntemi ve hukuk sebebi,

konusunda bilgi vermekle ykmldr.

Kiisel verilerin kaydedilmesi

MADDE 7 (1) Veriler aadaki srelerde veri tabanna kaydedilir ve paylama hazr hale getirilir.

a) SYDVler sosyal yardm ilemlerini bavurudan itibaren btnleik sistem zerinden, ezamanl olarak yrtr. Genel Mdrlk SYDVlerin kaydettii verilerin, ezamanl olarak paylama hazr hale getirilmesini salar.

b) Genel Mdrlk haricinde sosyal yardm faaliyeti yrten dier kamu kurum ve kurulular yardm yaplmasna onay veren belgelerin oluturulmas ile ezamanl olarak verilerin kaydedilmesini ve paylama hazr hale getirilmesini salar.

c) Mahalli idareler ve Trkiye Kzlay Dernei karar tarihinden itibaren ezamanl olarak verilerin kaydedilmesini ve paylama hazr hale getirilmesini salar.

(2) Veri tabanna bavuruyu yapan kii ve hanesine ilikin;

a) Kimlik bilgileri,

b) Bavurulan yardm tr ve tutar,

c) Bavurulan yardm programnn dzenli yardm veya sreli yardm eklindeki nitelii,

) Yardm hak sahipliine ilikin kararn sonucu ve tarihi,

d) Yardm teslim tarihi ve ayni veya nakdi teslim yntemi,

e) Yardmn feshedilmesi, durdurulmas veya sonlandrlmas durumlarnda karar tarihi ve nedeni,

f) Sosyal incelemede ve kiilerin beyanlarndan elde edilen bilgiler,

g) Sosyal yardm sistemindeki deiiklikler ve ortaya kacak bilgi ihtiyalar erevesinde Kurul tarafndan belirlenecek dier bilgiler,

kaydedilir.

Kiisel verilerin gncellenmesi

MADDE 8 (1) SYDVler, veri tabanlarndan elektronik ortamda yaplacak sorgulamalar, her bir bavurunun karar ve inceleme ilemlerinde yenilerler. Ayrca, aktif dosyas bulunan hanelerin sosyal incelemeleri en az ylda bir defa yenilenir.

(2) SYDVde dosyas bulunan haneler, bavurular esnasnda altnc maddenin altnc fkrasnn (a) bendinde belirtilen ekilde verdikleri beyanlarndaki deien bilgileri gncellerler.

Verilerin doruluuna ilikin sorumluluk

MADDE 9 (1) Kiisel verilerin toplanmas, kaydedilmesi ve gncellenmesi esnasnda hanenin gerek durumunu ortaya koyacak ilemlerin yaplmamas ya da hanenin beyannn ve tespit edilen hususlarn geree uygun ekilde kayt altna alnmamas nedeniyle kamu kaynann hak etmeyen kiilere aktarlmas sonucu oluacak kamu zararndan veya oluabilecek kii maduriyetlerinden, ilemi yapmas gerektii halde yapmayan veya hatal kayd yapan personel sorumludur.

NC BLM

Veri Paylam Esaslar

Gizli veriye ilikin hkmler

MADDE 10 (1) Genel Mdrlk ilgili birimlerine yaplan tm veri talepleri kapsamnda;

a) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununda aka belirtildii zere, aklanmas hlinde Devletin emniyetine, d ilikilerine, mill savunmasna ve mill gvenliine aka zarar verecek ve nitelii itibaryla Devlet srr olan gizlilik dereceli bilgiler,

b) Kiilerin dorudan veya dolayl bir ekilde sahip olduu zellikleri ile tannabilmesine ve bu ekilde bireysel bilgilerin aa karlmas ile sz konusu kiilerin itibarn zedeleyebilecek, maddi hasara uratabilecek veya yasal yaptrmlara maruz brakabilecek TC kimlik numaras ile kimlii tekil eden her trl bilgiler (ad, soyad, anne ad, baba ad, nfus czdan seri no, cilt no ve benzeri),

gizli veri niteliinde deerlendirilir.

(2) lgili mevzuat hkmleri nedeniyle bilgileri resmi kaytlarda gizli tutulan kiilerin bilgileri gizli veri niteliindedir.

Kiisel ve ticari sr niteliindeki verilerin korunmas

MADDE 11 (1) Veri tabannda yer alan kiisel bilgilerin gizlilii esastr.

(2) Verilerin paylamnda; Anayasa, uluslararas szlemeler ve ulusal mevzuatta yer alan zel hayatn gizliliine ve ticari sr niteliindeki verilerin korunmasna ilikin hkmler esas alnr.

Veri paylam prosedr

MADDE 12 (1) Bakanlk ile kamu kurum ve kurulular arasndaki veri paylam ve bilimsel almalar iin veri paylam aadaki hususlar erevesinde srekli veri paylam veya tek seferlik veri paylam eklinde yrtlr.

a) Srekli veri paylam/web servis talepleri karlanrken kamu kurum/kurulularnn verileri alabilmesi iin protokol veya szleme imzalamalar zorunludur.

b) Tek seferlik veri talepleri karlanrken Kurul tarafndan uygun grlen talepler Genel Mdrle iletilir. Sz konusu taleplerde gizli veri istenmesi durumunda, kii, kamu kurum/kurulularnn verileri alabilmesi iin protokol veya szleme imzalamalar zorunludur.

c) Tek seferlik veri taleplerinde alc tarafn verileri teslim alabilmesi iin kullanm amacn, sresini ieren gizlilik taahht belgesi imzalamas ve Genel Mdrle vermesi zorunludur. Kurul verilerin kullanm sresini talep edilen sreye bal kalnmakszn belirleyebilir. Veriler beyan edilen ama ve belirlenen sre dnda kullanlamaz.

) Yksekretim kurumlar tarafndan bnyelerinde yrtlen bilimsel aratrmalarda, yksek lisans ve doktora tezi almalarnda kullanlmak zere tek seferlik veri talebi yaplabilir. Yksekretim kurumu ve bilimsel aratrmay, tez almasn yrten kii, alcnn ykmllkleri bakmndan mteselsilen sorumludur. Sz konusu kii tarafndan, ilgili yksekrenim kurumunun almay ve talep edilen verileri aklayc talep yazsnn teslim edilmesi zorunludur. Ancak bu talepler gizli veri niteliinde olan verilere ynelik olamaz.

d) Bu fkrann () bendi kapsamnda alnan verilerin kullanld bilimsel aratrma, tez ve benzeri almalarn bir rnei alc tarafndan basl ve elektronik ortamda almann niteliine gre Genel Mdrlk tarafndan belirlenen formatta, almann tamamlanma tarihinden itibaren bir ay iinde Genel Mdrle teslim edilir. Bu almalarn yaymlanmas durumunda; verilerin Genel Mdrlkten temin edildii ancak almay yrten kii ve/veya kurum ve kurulularn sorumluluunda olduu belirtilir.

e) Protokol/szleme metni, Bakanlk adna Genel Mdr veya Genel Mdrlk Aratrma Gelitirme ve Tantm Dairesinin bal olduu genel mdr yardmcs tarafndan imzalanr. Islak imzal nshalardan birisi veri talep eden kurumda, dier imzal nsha ise Genel Mdrlkte muhafaza edilir.

f) Protokol/szlemelerin sresini belirlemeye, yenilenip yenilenmemesine karar vermeye ve protokol/szlemeleri feshetmeye Genel Mdrlk yetkilidir.

(2) Bakanlk ile mahalli idareler arasndaki veri paylam srekli veri paylam yntemiyle, protokol veya szleme imzalanmas suretiyle yaplr. Veri paylam aadaki hususlar erevesinde yrtlr:

a) Mahalli idareler ile yaplan veri paylam karlkllk ilkesi erevesinde gerekletirilir. Yaplan protokolde paylalacak verilere aka yer verilir.

b) Bakanlk, mahalli idareler ile dorudan protokol yapabilecei gibi mahalli idareler adna Trkiye Belediyeler Birlii veya ileri Bakanl Mahalli dareler Genel Mdrl ile de protokol yapabilir.

(3) Bakanlk ile Trkiye Kzlay Dernei arasndaki karlkllk ilkesine gre veri paylam, srekli veri paylam yntemiyle, protokol veya szleme imzalanmas suretiyle yaplr. Tek seferlik veri talepleri bu maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri kapsamnda yaplr.

(4) Bakanlk; mahalli idarelerin ve Trkiye Kzlay Derneinin, karlkllk ilkesine uygun ekilde veri paylam yapmadn, protokol veya szlemelerde belirtilen artlara uymadn, veri paylam yapabilme yeterliliini teknik ynden kaybettiini tespit etmesi halinde veri paylamn Kurul kararyla durdurur.

Verilerin iletildii kii, kurum/kurululara den grevler

MADDE 13 (1) Alcnn ykmllkleri;

a) Alc, veri talebine uygun olarak yapt almalarn, gizli verilerin aklanmasna imkn vermeyecek ekilde yrtlmesini salar. Verilerin istenilen ama dnda kullanlmamas iin her trl nlemi alr ve verinin incelenip deerlendirilmesi aamasnda, gizli verinin bulunduu ortama yetkisiz kimselerin fiziksel veya elektronik yollarla eriiminin engellenmesi iin gerek duyulan gvenlik sistemini kurar veya gerekli tedbirleri alr.

b) Genel Mdrlk tarafndan grntlenmesi salanan veya elektronik ya da benzeri usullerle gnderilen veriler, kiisel verilerin gizlilii ilkesine bal kalmak artyla ilgili mevzuat, uluslararas anlamalar ve kamu hizmetinin gerektirdii ykmllklere gre kullanlr. Paylalan verilerin yetkisi olmayan kii, kurum ve kurulularn eline gememesi iin gerekli tm tedbirler alnr.

c) Veri gvenliinin salanmas konusunda her trl sorumluluk sre ile snrlandrlmakszn veri talebinde bulunan kii, kurum/kurululara aittir.

) Alc, paylalan verileri nc ahslarn kullanmna sunamaz ve yaymlayamaz.

d) Her trl sorumluluk alcya ait olmak zere, kamu kurum ve kurulularnn kanunun emredici hkmnden kaynaklanan bir grevi ifa etmesi durumunda bu fkrann () bendi hkm uygulanmaz.

(2) Uygulanacak meyyideler:

a) Verilerin ktye kullanlmasndan doacak her trl hukuki, mali ve cezai sonulardan alc sorumludur. Bu kapsamda verilerin kullanlmasnda ve paylamnda Anayasa, uluslararas szlemeler ve ulusal mevzuatta yer alan zel ve ticari hayatn gizliliine ilikin hkmler uygulanr.

b) Gizli verilerin korunmas ile ilgili hkmleri ihlal eden kiiler Trk Ceza Kanununun zel Hayata ve Hayatn Gizli Alanna Kar Sular Blmnn ilgili maddelerince su ilemi saylr.

c) Kurum tarafndan kendilerine eriim yetkisi verilen kiilerden, gizli verileri deitiren veya btnln bozanlar Trk Ceza Kanununun Biliim Alannda Sular Blmnn ilgili maddelerince su ilemi saylr.

stisnai durumlar

MADDE 14 (1) Aada belirtilenlerin veri talebinde bulunmas halinde 12 nci madde hkmleri uygulanmaz.

a) Bakanln denetim ve kontrol ile grevlendirdii personel,

b) Yasal grev ve yetkilerine uygun olmak ve soruturma, inceleme ve denetim konusu ile snrl olmak artyla kamu kurum ve kurulularnn denetim birimleri tarafndan yaplacak soruturma, inceleme ve denetimlerle ilgili grevlendirilen personel,

c) Bakanln politikalaryla ilgili olarak i ve ilemleri yrten veya bununla ilgili alma yapan Bakanlk personeli,

) Grlmekte olan bir dava veya yrtlen bir soruturmaya istinaden savclklar, mahkemeler ve Saytay Bakanl.

(2) Bu maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen kiilerin grevli olduklar kamu kurum ve kurulular ile Bakanlk arasnda, bu Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnda dzenlenen srekli veri paylam yntemi ile veri paylam yaplyorsa, sz konusu kiiler iin bu madde kapsamnda istisnai durum hkmleri uygulanmaz.

(3) Bakanlk tarafndan, sosyal yardm politikalarnn gelitirilmesi amacyla yaplan ve yaptrlan aratrma gelitirme almalarnda bu Ynetmelik kapsamndaki veriler ve oluturulan istatistikler kullanlabilir.

(4) Dier Bakanlklar tarafndan, sosyal politikalarn gelitirilmesi amacyla yaplan almalarda bu Ynetmelik kapsamndaki verilerden oluturulan istatistikler kullanlabilir.

Tek seferlik veri taleplerinin ynetimi

MADDE 15 (1) Veriler istenmeden nce, bu veri taleplerinin amalarnn belli olmas, talep yazsnda ak ve net bir ekilde belirtilmesi, sonraki kullanmlarn da bu amalarla snrl tutulacann ve varsa yasal dayanann belirtilmesi zorunludur.

(2) Veri taleplerinde izlenecek yntem;

a) lgili her tr talep resmi yaz ile yaplr.

b) Verinin doru retilebilmesi iin veriler talep edilmeden nce ilgili birim ile n grme yaplr. Gerekli fizibilite almas yaplmakszn iletilen taleplerdeki geri dnlerde ve ayn talebe dair deiikliklerde ikinci bir resmi yaz olmadan cevap verilmez.

c) Bakanlk tarafndan kamuoyu ile paylalan istatistikler ayrca talep edilemez.

) Ayr veya zel bir alma, aratrma, inceleme ya da analiz neticesinde oluturulabilecek trden veriler iin yaplacak bavurulara olumsuz cevap verilebilir.

DRDNC BLM

Verilerin Gvenlii ve letilmesi

Verilerin gvenlii

MADDE 16 (1) Bakanlk, veri tabannda tutulan verilerin gvenliinin salanmas amacyla, Bakanlkta uygulanan bilgi gvenlii standartlar ve bilgi gvenlii politikalarnn hazrlanmasn, uygulamaya konulmasn, gncellenmesini ve denetlenmesini salamakla ykmldr. Bu kapsamda;

a) Kaynak veri tabanna, veri ambarna eriimler gerek kii (ad, soyad) kullanc ad ve ifreleri kullanlarak gvenlik politikalar erevesinde yaplacaktr.

b) Bakanlk kaynak sistemlerinde sadece test edilmi ve onaylanm Bakanlk uygulamalar aracl ile toplanan veriler esastr. Hata sonucu veya farkl nedenlerle verilerde deitirme, silme, ekleme ihtiyac oluursa, bu ilemler Bakanlk tarafndan yetkilendirilmi kiiler ile tutanak altna alnarak yaplacaktr.

c) Bakanlk yedekleme politikalar erevesinde mutat bir ekilde kaynak verilerinin yedekleme ilemi Bilgi lem Daire Bakanl sistem personeli tarafndan yaplacaktr.

) Bakanlk tarafndan veriye eriim yetkisi verilmi personelin ayrlmas veya grev yerinin deimesi durumunda personelin veri tabanna eriim yetkisi iptal edilir. Personelin zerinde alt veri ile ilgili sorumluluu kurumdan ayrldktan sonra da devam eder.

d) Bakanlk tarafndan yetki verilen kamu kurum ve kurulular ile mahalli idareler ve Trkiye Kzlay Dernei personelinin kurumlarndan ayrlmas veya grev yeri deiiklii durumunda ilgili kurum tarafndan Bakanla ayn ign ierisinde bilgi verilir, yetki deiimi veya iptali salanr.

Verilerin iletilmesi

MADDE 17 (1) Elektronik Belge Ynetim Sistemi (EBYS) ortamnda veri iletme: Bakanlk ii veri talepleri karlanrken hazrlanan veriler EBYS zerinden ilgili birimlere iletilir.

(2) Elektronik posta ile veri iletme: Veriler elektronik ortamda iletilirken sadece gov.tr uzantl e-posta adreslerine gnderilir ve veri ulatktan sonra bilgi verilmesi istenir.

(3) Posta ile veri iletme: Posta ile iletilecek veriler ifrelenerek CD, DVD ve benzeri ile kapal bir zarf ierisinde taahhtl ya da iadeli taahhtl gnderilir.

(4) Telefonla veri iletme: Telefonla hibir veri iletilmez.

(5) Protokol/szleme imzalanan alc ile veri paylamnn gerekletirilmesinde kurumsal elektronik alt yap vastasyla web servis, VPN, XML ve benzeri uygulamalar kullanlabilir.

(6) Elden teslim alma yoluyla veri iletme: Veriler ifrelenerek CD, DVD vb. ile kapal bir zarf ierisinde ve tutanak karl alcya teslim edilir.

(7) Kurul tarafndan kabul edilen tek seferlik veri taleplerine ilikin veri paylam: Kurul tarafndan belirlenecek veri iletme yntemi kullanlarak, kurulun karar tarihinden itibaren iki ay iinde teslim edilir. Talep edilen verinin kapsam nedeniyle ilemlerin iki aydan uzun srmesi durumunda bu sre Kurul tarafndan talebin kabul tarihinden itibaren alt aya kadar uzatlabilir.

BENC BLM

Veri Paylam Kurulunun Oluumu ve Grevleri

Kurulun oluumu

MADDE 18 (1) Kurul; Genel Mdrlkten sorumlu Mstear Yardmcsnn bakanlnda, Genel Mdr ve Genel Mdrlk Aratrma Gelitirme ve Tantm Dairesinin bal olduu genel mdr yardmcs, Genel Mdrlk Aratrma Gelitirme ve Tantm Daire Bakan, bir hukuk maviri, bir badeneti veya deneti ve Genel Mdr tarafndan grevlendirilecek bir yeden oluur.

(2) Kurul, ayda bir, asgar drt ye ile toplanr. Kararlar toplantya katlan yelerin ounluu ile alnr. Oylarda eitlik olmas halinde, Kurul Bakannn bulunduu taraf ounluk saylr. Gerekli grlen hallerde bakann talebi zerine Kurul olaanst toplantya arlabilir.

(3) Kurulun sekretarya ilemleri Genel Mdrlk Aratrma Gelitirme ve Tantm Daire Bakanlnca yrtlr.

Kurulun grevleri

MADDE 19 (1) Kurulun grevleri unlardr:

a) Srekli veri paylam taleplerini karara balamak.

b) Tek seferlik veri taleplerini karara balamak.

c) Veri paylamnn hangi yolla yaplacana karar vermek.

) Paylalan verilerin kullanm srelerini belirlemek.

ALTINCI BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.