13 Eylül 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29118

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)’DE
DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/6)

             Amaç

             MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’in, Ek-4 Gemi Boru Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının, ‘D’ sütunundan sonra gelmek üzere aşağıdaki ‘E’ sütunu eklenmiştir.

“

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Boru devrelerinin montajını yapmak

E.1

Boru/iş parçasını kesmek

E.1.1

İş emrinde belirtilen ve kesilmesi gereken ölçülerin boru üzerinde markalamasını yapar.

E.1.2

Markalanmış boruları imalat resmindeki ölçülere uygun olarak keser ve resme uygunluk kontrolünü ilgili ölçüm aleti ile yapar.

E.1.3

İmalat resmiyle malzeme arasında ölçü farkı varsa malzemeyi resim ölçülerine getirir veya değiştirir.

E.1.4

El veya otomatik kesim makinesi ile kesilen her boru parçasının kesilen ağzının düzgünlüğünü kontrol eder.

E.2

Branşman için boruya delik açmak

E.2.1

Boru üzerine monte edilecek branşmanın resme uygun olarak markalandığını kontrol eder.

E.2.2

Delik delinecek kısmın açı ve çapını delme işleminden sonra mevcut branşmanın delikle uyumlu olup olmadığını kontrol eder, uyumsuzluk varsa düzeltilmesini sağlar.

E.2.3

Delik açma işlemini işyeri tarafından oluşturulmuş standartlara ve talimatlara uygun olarak gerçekleştirir.

E.3

Teknik resimlere göre malzeme kontrolünü yapmak

E.3.1

İmalat resminde belirtilen çaplardaki boruların, istenen uzunluk ölçülerinde kesiminin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

E.3.2

İzometrik resimde belirtilen bağlantı şekillerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

E.4

Dirsek ve redüksiyon imalatını yapmak

E.4.1

Standart dönüşlerin dışında özel açılı ve radyuslu dönüşler gerektiğinde bu dönüşlere uygun dirsekleri, önceden hazırlanmış skeçleri esas alarak, düz borudan keserek imalatını yapar.

E.4.2

Daralma veya genişleme gerektiren durumlarda redüksiyon imalatı yapar.

E.5

Kaynak ağzı açmak

E.5.1

Malzeme ve yapılacak kaynak çeşidine göre talimatla belirlenmiş kaynak ağzını açar.

E.5.2

Kaynak ağzı açma işleminin uygunluk kontrollerini uygun şablon ve mastarlarla yapar ve işlemin tamamlandığını ilgilisine bildirir.

”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 14/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.