13 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29118

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

YERL MALI TEBL

(SGM 2014/35)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamnda fiyat avantaj uygulanacak mal alm ihalelerinde istekliler tarafndan teklif edilen maln yerli mal olduunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4734 sayl Kanunun 63 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

b) Borsa: Ticaret borsalarn,

c) Eksper: Oda/borsa tarafndan belirlenen konusunda uzman kiiyi veya niversitelerin ilgili blmlerinden konularnda uzman kiiyi,

) dare: haleyi yapan 4734 sayl Kanun kapsamndaki kurum ve kurulular,

d) stekli: Mal alm ihalelerine teklif veren tedarikiyi,

e) Oda: Ticaret ve sanayi odas, ticaret odas, sanayi odas ve deniz ticaret odas, esnaf ve sanatkrlar odasn,

f) TESK: Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonunu,

g) TOBB: Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini,

) Yerli mal belgesi: 4734 sayl Kamu hale Kanununa gre yaplacak mal alm ihalelerinde istekliler tarafndan teklif edilen maln yerli mal olduunu gsteren belgeyi,

ifade eder.

Yerli mal

MADDE 4 (1) Sanayi rnlerinin yerli mal olarak kabul edilebilmesi iin aadaki artlar aranr:

a) Bakanlk tarafndan dzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi iletmeleri tarafndan retilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki retim Konusu ieriinde yer almas.

b) Tamamen Trkiyede retilen veya elde edilen rnler ile retim srecinin nemli aamalarnn ve ekonomik ynden gerekli grlen en son esasl iilik ve eylemin Trkiyede yaplm olmas.

c) rnn yerli katk orannn en az %51 olmas.

(2) Gda ve tarmsal rnlerin yerli mal olarak kabul edilebilmesi iin aadaki artlar aranr:

a) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen letme Kayt veya Onay Belgesine sahip iletmeciler tarafndan retilmesi.

b) Tamamen Trkiyede retilen/yetitirilen veya elde edilen rnler ile retim srecinin nemli aamalarnn ve ekonomik ynden gerekli grlen en son esasl iilik ve eylemin Trkiyede yaplm olmas.

c) Tarm rnleri iin ifti Kayt Sistemi Belgesi veya Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn ilgili Kayt Belgesine (rtalt Kayt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafndan retilmesi.

(3) Trkiyede toplanan bitkisel rnler, Trkiyede doan ve yetitirilen canl hayvanlar ve bunlardan elde edilen rnler, Trkiyede yetitirilen ve avlanan su rnleri yerli mal kabul edilir. Bunlarn dndaki ham tarm, hayvanclk ve su rnleri, tamamen Trkiyede retilmesi veya retim srecinin nemli aamalarnn ve ekonomik ynden gerekli grlen en son esasl iilik ve eylemin Trkiyede yaplm olmas artyla yerli mal kabul edilir.

(4) Trkiyede karlan madenler ve madencilik rnleri ile birinci, ikinci ve nc fkralarda belirtilen rnler dnda kalan veya bu kategorilerin hibirine girmeyen dier rnler; tamamen Trkiyede retilmesi veya retim srecinin nemli aamalarnn ve ekonomik ynden gerekli grlen en son esasl iilik ve eylemin Trkiyede yaplm olmas artyla yerli mal kabul edilir.

(5) kinci, nc, drdnc fkralarda saylan rnlerden sanayi rn olarak deerlendirilenlerin yerli mal kabul edilebilmesi iin ayrca birinci fkrann (a) ve (c) bentlerinde saylan artlar da aranr.

(6) Serbest blgeler mevzuat ile gmrk mevzuat gz nnde bulundurularak, yerli mal kriterlerine ilikin bu Teblide yer alan gerekli artlarn salanmas kaydyla serbest blgede faaliyet gsteren iletmelerin rettikleri rnler yerli mal kabul edilir.

Yerli katk oran

MADDE 5 (1) Yerli katk oran, aadaki formle uygun olarak retici tarafndan hesaplanr. Yerli katk oran hesabn ieren evrak, teknik ynden eksper tarafndan, mali ynden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali mavir ya da yeminli mali mavir tarafndan tetkik edilerek, hesaplamann doruluu ve resmi kaytlara uygunluu asndan teyit edilir ve imzalanr. mzalanan yerli katk oran hesabn ieren evrak, aksi ynde bir tespitin bulunmas halinde her trl idari, hukuki ve cezai sorumluluu kabul ettiklerine dair retici veya reticiyi temsil ve ilzama yetkili kii/kiiler tarafndan imzal bir taahhtname ekinde yerli mal belgesini dzenleyecek ilgili odaya/borsaya teslim edilir.

Nihai rn Maliyet Tutar(TL)Nihai rn indeki thal Girdi Maliyet Tutar (TL)

Yerli Katk Oran = x100

Nihai rn Maliyet Tutar (TL)

(2) Nihai rn tekil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin hesaplanmasnda aadaki kalemler dikkate alnr:

a) Kullanlan dorudan ve dolayl malzeme giderleri.

b) Dorudan ve dolayl iilik giderleri.

c) rnle ilgili genel giderler.

(3) Yurt iinden temin edilen girdilerin ithal olup olmad hakknda mene kontrol yaplr, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasna dahil edilir.

(4) thal girdi tutarnn hesaplamasnda, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyat ve teslim tarihindeki Merkez Bankas dviz sat kuru dikkate alnr.

(5) lgili oda/borsa tarafndan kontrol edilerek onaylanan yerli katk oran, yerli mal belgesine dercedilir.

(6) Yerli katk oran hesabnda retici tarafndan oda/borsaya sunulan ticari sr niteliindeki bilgiler, kanunen yetkili mercilerden bakasna aklanamaz, verilemez ve kendileri veya bakalarna menfaat salamak veya zarar vermek amacyla kullanlamaz. Bu kapsamda oda/borsa, ticari srlarla ilgili bilgi ve belgelerin korunmasn salamak amacyla her trl tedbiri almakla ykmldr.

Yerli mal belgesi

MADDE 6 (1) Yerli mal belgesi, reticinin kaytl olduu TOBB veya TESKe bal oda/borsa tarafndan dzenlenir.

(2) Yerli mal belgesi iin standart form kullanlr. Yerli mal belgesi standart formunda en az aadaki bilgiler bulunur:

a) Belgenin verili ve geerlilik tarihi, numaras.

b) reticinin unvan, iletiim bilgileri (iyeri adresi, telefon, faks numaralar, e-posta adresi).

c) reticinin Vergi Kimlik Numaras, TC Kimlik Numaras, Merkezi Sicil Kayt Sistemi Numaras.

) Sanayi Sicil Numaras, Ticaret Sicil Numaras/Esnaf Sicil Numaras ve oda/borsa Sicil Numaras.

d) Kapasite raporu tarihi, numaras ve geerlilik tarihi.

e) rn ad, rnn zelliine gre varsa marka ad, modeli, seri numaras, cinsi, Gmrk Tarife statistik Pozisyonu Numaras.

f) 4 nc maddenin ikinci fkrasnda saylan belgelere ilikin tarih, say ve geerlilik tarihi bilgileri.

g) Yerli katk oran.

) rnn teknoloji dzeyi (dk/orta-dk/orta-yksek/yksek).

h) Mstahsil makbuzu veya faturann seri numaras/rnei ve maden ruhsatnn ad, tarihi, cinsi, grubu ve numaras.

) Belgeyi dzenleyen oda/borsann ad ve mhr, imzalayann ad ve soyad.

i) Belgelendirme kriterlerine ilikin dier bilgi ve belgeler.

(3) Yerli mal belgesi standart formu ile taahhtname TOBB ve TESK tarafndan Bakanln uygun gr alnarak belirlenir.

(4) Yerli mal belgesinin geerlilik sresi dzenlenme tarihinden itibaren bir yldr.

(5) Yerli mal belgelerine ilikin bilgiler, TOBB ve TESK tarafndan hazrlanan ve web zerinden eriim salanabilen bir veri tabannda tutulur.

(6) Yerli mal belgelerine ilikin bilgiler TOBB ve TESK tarafndan alt ayda bir Bakanla sunulur.

Belgelendirme

MADDE 7 (1) Bu Teblie uygun olarak yaplacak belgelendirme ilemlerine ilikin uygulama esaslar, TOBB ve TESK tarafndan Bakanln gr alnarak belirlenir. Yerli katk orannn hesaplanmasnda hangi belgelerin dikkate alnaca bu uygulama esaslarnda belirtilir.

(2) retici dndaki istekliler tarafndan teklif edilen mallar iin kullanlmak zere; retici yerli mal belgesini orijinaline uygun olarak oaltarak rn ile birlikte piyasaya sunabilir. Ancak retici tarafndan oaltlarak rnle birlikte piyasaya sunulan belgenin tanzim edildii ilgili oda/borsa tarafndan geerliliinin tasdik edilmesi gerekir.

(3) Bir reticinin yurtdnda retim yapmas/yaptrmas durumunda yerli mal belgesi dzenlenmez. Ancak yurtiinde kendi adna ve markasyla bir bakasna retim yaptrmas durumunda rn retene yerli mal belgesi dzenlenir.

(4) Yerli mal belgesi talep edilen rnn 4 nc maddede saylan yerli mal koullarn tayp tamad konusunda tereddt olmas halinde ilgili oda/borsa tarafndan grevlendirilen eksper marifetiyle tespit yaplr.

(5) Her rn iin ayr ayr belge verilebilecei gibi, birden fazla rn iin tek yerli mal belgesi dzenlenebilir. Bu durumda her bir rn ile ilgili bilgiler yerli mal belgesinde yer alr.

(6) lgili oda/borsa tarafndan; yerli mal belgesinin dzenlenmesinden sonra kriterlerin korunup korunmadna ynelik retici baznda ara kontrol yaplabilir. Yerli malna ilikin kriterlerin korunmad tespit edilirse yerli mal belgesi iptal edilir.

(7) Yurt dndan para olarak ithal edilen ve yurtiinde basit birletirme ile oluturulan rnler iin yerli mal belgesi dzenlenmez.

Sorumluluk

MADDE 8 (1) Yerli mal belgesinin sahibi ile bu belgeyi dzenleyen ilgili oda/borsa ve belgeyi idareye sunan istekliler ile ilgili eksper, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali mavir ya da yeminli mali mavir belgedeki bilgilerin doruluundan genel hkmler ve/veya 4734 sayl Kanunun ilgili hkmleri erevesinde sorumludurlar.

Denetim

MADDE 9 (1) Bakanlk bu Tebliin uygulanmasna ilikin denetim yapmaya yetkilidir.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrlk tarihinden nce 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Teblii kapsamnda TOBB veya TESKe bal oda/borsa tarafndan dzenlenmi yerli mal belgeleri, belge zerinde yazl geerlilik sresinin sonuna kadar geerlidir.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.