12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6741    Elazığ İli, Palu İlçesinde Tesis Edilecek Beyhan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6742    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6745    Boş Bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Dr. Ergin ERGÜL’ün Seçilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Adalet, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/8/2014 Tarihli ve 2014/95 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/30, K: 2014/13 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/128, K: 2014/66 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2013/137, K: 2014/94 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/3, K: 2014/95 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/17, K: 2014/97 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/75, K: 2014/102 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/85, K: 2014/103 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME   Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri