12 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29117

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   14/8/2014

             KARAR NO        :   2014/95

             KONU                  :   Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi,

                                             13393 ada, 5 no.lu parseldeki 39.071,60 m2

                                             yüzölçümlü Turizm Tesis Alanı imarlı gayrimenkul

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2014 tarihli ve 5521 sayılı yazısına istinaden Maliye Hazinesine ait iken tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen; Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi,13393 ada, 5 no.lu parseldeki 39.071,60 m2 yüzölçümlü Turizm Tesis Alanı imarlı gayrimenkulün “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.’ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 248.000.000 (İkiyüzkırksekizmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yörükoğlu Ticaret Turizm Kuyum Petrol İnşaat Ltd. Şti.’ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yörükoğlu Ticaret Turizm Kuyum Petrol İnşaat Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.