12 Eyll 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29117

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

EMNYET GENEL MDRL ADINA YKSEKRETM KURUMLARINDA

OKUTULACAK RENCLERE DAR YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayl Resm Gazetede yaymlanan Emniyet Genel Mdrl Adna Yksekretim Kurumlarnda Okutulacak rencilere Dair Ynetmeliin 5 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Genel Mdrlk adna okutulan rencilerin eitim yerleri, Bakanlk birimlerinin bulunduu iller arasndan, Bakanln teklifi, Genel Mdrn onay ile belirlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Genel Mdrlk daire bakanlklar tarafndan, her yl haziran ayna kadar renci okutulmas istenilen blmler ve renci says tespit edilerek gerekeli olarak Bakanla bildirilir.

(2) Genel Mdrlk daire bakanlklarnn talepleri Bakanlk tarafndan deerlendirilir. Bakanlk tarafndan Personel Dairesi Bakanlnn gr alnarak okutulacak rencilerin says ve blmleri belirlenir. Belirlenen blmler, renci says ve niversitelerin bulunduu iller Bakanln teklifi, Genel Mdrn onay ile kesinleir.

(3) renci almlar o yl Bakanlka belirlenen snav takvimine gre eitim-retim yl banda yaplr. Belirlenen blmler ve duyurulan bavuru tarihleri dnda yaplan bavurular deerlendirmeye alnmaz. Ancak, ihtiya halinde renci alm her zaman yaplabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) ve (h) bentleri yrrlkten kaldrlm ve ayn fkrann (i) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

i) lgili devlet niversitelerinin, ekstern retim programlarnda olmamak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yaplan bavurular kabul edilmez.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bentleri ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, birinci fkrann (g) ve (h) bentleri ile nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

d) Faklte veya yksekokulundaki renim grd snfn gsteren kurumunca onayl renci belgesi,

e) Faklte veya yksekokulundaki disiplin durumunu gsteren kurumunca onayl belge,

(2) Bavuruda istenen belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin bavurular geersiz saylr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Komisyonca belirlenen mlakat snav sonucu baar listesi Bakanlk makamnn onay ile elektronik ortamda adaylara ilanen duyurulur.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Komisyonlar, Bakanlk tarafndan aadaki ekilde oluturulur.

a) Bavuru Kabul Komisyonu; Bakann belirleyecei Komisyon Bakan bakanlnda, rtbeli personel ve yeterince memurdan oluur.

b) Fiziki Yeterlilik Snav Komisyonu; Bakann belirleyecei Komisyon Bakan bakanlnda rtbeli personel, bir doktor ve iki beden eitimi retim elemanndan oluur.

c) Mlakat Snav Komisyonu, Bakann belirleyecei Komisyon Bakan bakanlnda, rtbeli personel, bir retim eleman, bir doktor ve bir psikiyatrist, psikiyatrist bulunmad takdirde nropsikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danmanlk ve rehberlik blm mezunu uzman personelden oluur.

(2) Aday says dikkate alnarak Bakanlka komisyon says artrlabilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) renciler renim dallarn deitiremezler. Ancak Bakanln uygun grmesi halinde blmleri ayn kalmak art ile 6 nc maddenin ikinci fkrasna istinaden Bakanlka belirlenen Polis Akademisi birimlerinin bulunduu il snrlar ierisinde bulunan devlet niversiteleri arasnda yatay gei yapabilirler.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) renciler, en az bir defa uygulamal kamp eitimine katlmak zorundadr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin ikinci fkrasnn (f) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Ankara dndaki illerde okutulan renciler ile ilgili izinlerin verilmesi, rencilerle ilgili yazmalarn yaplmas, denetimi, Polis Meslek Yksek Okulu Mdrlerinin sorumluluklar ve yetkileri ile dier hususlar Bakanlka hazrlanacak ynergede dzenlenir.

MADDE 12 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/5/2013

28654

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/8/2014

29083