12 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29117

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GREV GÖZCÜLERİNİN ZORUNLU İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/1988 tarihli ve 19926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.