11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ülkemizdeki üstün yeteneklilerin değerlendirilmesine ve bu bireylerin topluma yararlı kişiler olmalarına katkıda bulunacak disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlayarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

b) Ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin tanılanmasını sağlamak amacıyla ölçek geliştirme çalışmaları yürütmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kullanılan ölçme araçlarını kültürümüze uyarlamak.

c) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yaparak, üstün yetenekli bireylerin akademik, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen eğitim ortamları ve eğitim programları hazırlamak.

ç) Üstün yetenekli bireylerin gelişimini destekleyici eğitim, araştırma ve uygulama laboratuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçla kurulan resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmek.

d) Üstün yetenekli bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak ülke geneline yaymak.

e) Üstün yetenekli bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak.

f) Üstün yetenekli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmelerini hedefleyen eğitim ve rehberlik hizmetleri düzenleyerek, üstün yetenekli çocukların gelişimini destekleyecek bilgi, tutum ve davranış kazanmalarını sağlamak.

g) Sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kursları düzenleyerek, üstün yetenekli çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini desteklemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan bilimsel toplantılara katılmak.

h) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde üstün yetenekliler ile ilgili ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları teşvik etmek.

ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve mevcut araştırma ve projelere katkı sağlamak.

i) Üstün yetenekli bireylerin rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçlarının belirlenmesi, programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına öncülük etmek.

j) Üstün yeteneklilerin ideal kariyer seçimine yönelik etkinlikler düzenlemek ve üstün yetenekli çocuklara yönelik kariyer psikolojik danışmanlığı hizmetlerini vermek.

k) Üstün yetenekli çocukların eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bilgiler elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.