11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli nedenle derse devam edemeyen öğrencilerin devamsızlığı uygun belge ile belgelendirmek ve toplamda üç haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem not ortalaması, her stajdan aldığı sayısal notu ile o staja ait AKTS değeri ile çarpımlarının toplamının, o döneme ait AKTS değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur ve bu maddenin beşinci fıkrasında, tespit edilen sayısal puana karşılık gelen harf notu dönem başarı notudur.”

“ç) MU, intibak ve ders sayımlarında, başarılı kabul edilen ancak, bu Yönetmelikte harf notu karşılığı bulunmayan derslere verilir. MU notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Başka bir üniversiteden alınan dersler ile yatay geçişler ve diğer muafiyet işlemlerinde, daha önce alınan ve başarılı olunan derslere ait notlar bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dönem sonunda elde edilen dönem ortalamalarının toplanarak dönem sayısına bölünmesiyle elde edilir ve Tıp Fakültesi Mutlak Sistem Not Dönüşüm Tablosuna göre dörtlük sisteme dönüştürülür. Dönem I’deki servis dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) ile Dönem VI notları ortalamaya dâhil edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönem sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 ve daha yüksek olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenim süresince herhangi bir dönemde disiplin cezası almaması ve tüm ders kurullarından ve stajlardan başarılı olması gerekir.

(2) Yatay geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler, disiplin cezası almamaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla dönem şeref ve dönem yüksek şeref öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

(3) Dönem şeref ve dönem yüksek şeref öğrencileri Dekanlıkça ilan edilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/11/2011

28104

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2013

28725