11 Eyll 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29116

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII TAIMA YOLUYLA

ETME ERM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Mill Eitim Temel Kanunu ile tannan eitim hakkndan yoksun kalmas muhtemel ilkretim, ortaretim ve zel eitim okul/kurumlarna devam eden renciler ile yaygn eitim hizmetinden yararlanan zel eitim kursiyerlerinin resm okul/kurumlarda tama yoluyla eitime eriimlerini salamak iin gerekli usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, tama yoluyla eitime eriim uygulamas ile ilgili i ve ilemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayl lkretim ve Eitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Mill Eitim Bakann,

b) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,

c) Birletirilmi snf: lkokullarda birletirilerek bir derslikte tek retmen tarafndan okutulan birden fazla snf,

) Geici ikamet: Yangn, sel, deprem gibi doal afetler, mevsimlik iler ve dier sebeplere bal olarak yaplan gler nedeni ile ikamet adresinin geici olarak deimesini,

d) Mill eitim mdrl: l/ile mill eitim mdrln,

e) renci tama uygulamas: Tama yoluyla eitimden faydalanacaklarn, seilen tama merkezi kurumlara gnbirlik tanarak eitim-retime devamlarn salamak amacyla yaplan uygulamay,

f) rencisi tanan okul/kurum: Tama kapsamna alnan resm ilkretim, ortaretim ile zel eitim okul/kurumu ile yaygn eitim kurumunu,

g) rencisi tanan yerleim birimi: renci tama uygulamas kapsamna alnan bykehir statsndeki illerde belde, ky veya ky alt yerleim yerlerinden mahalle stats kazanan ve toplu tama hizmeti verilmeyen yerleim birimlerini; bykehir stats dndaki illerde ise belde, ky ve ky alt yerleim yerleri ile daha nce ky statsnde olup belediye snrlar ierisine alnan, toplu tama hizmeti verilmeyen yerleim birimlerini,

) Tama hizmetinden faydalanacaklar: Tama kapsamna giren kurumlardan eitim almak isteyen, renci tama uygulamas kapsamnda rencisi tanan yerleim biriminde srekli veya geici ikamet eden renci/kursiyerler ile zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlerden okul/kurum mdrlklerince refakat edilmesine karar verilen ar engelli bireyin velisi/vasisi ya da yazl olarak yetkilendirdii kiileri,

h) Tama merkezi: Tama kapsamna alnan rencilerin renim grdkleri Bakanla bal resm okul/kurumu,

) Tamal renci modl: renci tama uygulamas kapsamnda tama ve yemek hizmetinden yararlanan renci/kursiyerlere ynelik gerekletirilen i ve ilemlerin elektronik ortamda yrtld ve bilgilerin sakland sistemi,

i) Toplu tama hizmeti: Kamu kurum ve kurulular ile bunlarn verdii yetkiyle gerek ve tzel kiiler tarafndan iletilen kara, deniz ve su ulam aralar, tnel, rayl sistem dhil her trl toplu tama sistemleri ile belirli aralklarla verilen mutat tama hizmetini,

ifade eder.

KNC BLM

Planlama ve Deerlendirme Komisyonlar, Grevleri ve Uygulama

Planlama komisyonu

MADDE 5 (1) l ve ilelerde, her eitim ve retim ylnda; tama yoluyla eitimden faydalanacaklar, tama kapsamna alnacak yerleim birimlerini ve tama merkezi okul/kurumlar belirlemek zere Planlama Komisyonu kurulur.

(2) Planlama komisyonu; mill eitim mdrlnde ilgili il mill eitim mdr yardmcs veya ube mdrnn bakanlnda, en az ikisi tama merkezi okul/kurum mdr olmak kaydyla ilkretim, ortaretim ve zel eitim okul/kurumu ile yaygn eitim kurumu mdrleri arasndan seilen bakan dhil en az , en fazla dokuz yeden oluur.

(3) Planlama komisyonu; mill eitim mdrlnn uygun gr ve mahall mlki idare amirinin onay ile ocak ay iinde oluturulur, mill eitim mdrlnce hazrlanan alma takvimine gre bir yl sre ile alr.

(4) Planlama komisyonu, tama yoluyla eitimden faydalanacaklara ilikin planlamalar yapmak zere ubat ayn gemeyecek ekilde komisyon bakannn uygun grecei tarihlerde toplanr.

(5) Kendi blgelerindeki renci/kursiyerlerin tama kapsamna alnmas ile ilgili grlerini bildirmek zere ihtiya duyulmas hlinde, ilgili yerleim birimlerinin muhtarlar, belediye bakanlar ile kamu kurum ve kurulularnn yetkilileri de toplantya davet edilebilir.

Planlama komisyonunun grevleri

MADDE 6 (1) Planlama komisyonunun grevleri unlardr:

a) Toplant tarihi itibaryla il/ile mahall mlki idare ve belediye mcavir alan snrlar iindeki toplu tama hizmetlerini deerlendirmek suretiyle rencisi tanacak veya kapsam d braklacak yerleim birimleri ile tama yoluyla eitimden faydalanacaklar, tama kapsamna giren kurumlar baznda tespit etmek,

b) renci says ve ulam imknlarna gre, tanacak rencileri ve rencisi tanacak yerleim birimlerini gruplandrarak, tama merkezi okullar tespit etmek,

c) Her bir tama merkezi okul/kuruma rencisi tanacak yerleim birimi ile renci saysn dikkate alarak, rencilerin ka arala tanacan, aracn izleyecei yol ve duraklar ile hareket saatlerini belirlemek,

) rencilerin gvenli ekilde tanmalar, salk ve beslenme konularnda alnacak nlemleri belirlemek,

d) rencileri tama kapsamna alnarak kapatlan okul/kurumlarn bina ve tesisleri ile ders aralar ve tanrlarnn ncelikle tama merkezi okul/kurumlarn ihtiyalarn karlamak amacyla mill eitim mdrlne neride bulunmak,

e) klimi ve ulam artlar tamaya elverisiz olan yerleim birimlerindeki ilkretim kurumlarnda renim grmekte olan rencileri, ncelikle yatl blge ortaokullarna yerletirdikten sonra, tama kapsamna alnacak dier rencilerin planlamasn yapmak,

f) Bulunduu yerleim yerinde renim grecei eitim kurumu olmayan rencilerin tespitini yaparak, baka bir il/iledeki tama merkezine rencisi tanacak okul ve yerleim birimlerindeki rencilerin tanaca okullar planlayarak deerlendirme komisyonuna bildirmek,

g) lkokul ve ortaokul rencilerine ynelik mart aynda; imam-hatip ortaokulu ve ortaretim rencilerinin tanmasna ynelik ise kayt-kabul ilemlerinin tamamlanmasndan sonra, mill eitim mdrlklerince Tamal renci Modlne girilen planlama verileri ile hazrlanan gerekeli raporu il mill eitim mdrlne sunmak,

) Zorunlu eitimini tamamlam ya da zorunlu renim a dna km yaygn eitim hizmetlerinden yararlanmas muhtemel zel eitim kursiyerleri ile bunlarn devam edecei kurslarn sre ve saylarn l/le Hayat Boyu renme Halk Eitim Planlama ve birlii Komisyonu ile birlikte tespit etmek,

h) l ve ileye bal yerleim birimlerini nfus, corafi yap, ulam, iklim, zel eitim okul/kurum/snf ile yaygn eitim kurumunun fiziki kapasitesi ve konumu gibi zelliklere gre gruplandrmak,

) zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlerin tanabilmesi iin gerekli tedbir ve kararlar almak,

i) zel eitime ihtiyac olan renci/kursiyerlerin okul/kurumlarna daha ksa srede ulamalarnn salanmas iin gerekli tedbirleri belirlemek,

j) Otistik, serebralpalsili, zihinsel, ortopedik ve birden fazla zr olan ar engelli rencilere tama esnasnda refakat eden refakati aile yesi saysn belirlemek,

k) zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlerin tanaca aralarda rehber personel bulundurulmasn salamak,

l) zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlerden tekerlekli sandalye kullanan veya yrme gl yaayanlara hizmet verecek servis aralarnda liftli donanm, standartlara uygun seyyar rampa ve ihtiya duyulacak dier teknik zellikleri belirlemek,

m) itme engelli zel eitim meslek lisesi rencileri ile iitme engelli zel eitim kursiyerlerine verilecek olan toplu tama kartlar veya biletlerinin renci ve gn saysna gre aylk denek talebini belirlemek,

n) htiya duyulan zamanlarda, zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlerin tamasna ynelik mill eitim mdrlklerince Tamal renci Modlne girilen planlama verileri ile hazrlanan gerekeli raporu mill eitim mdrlne sunmak,

o) zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlerden iletmelerde mesleki eitime devam edenlerden tama gzerghnda olup tanacaklar tespit etmek, gzergh zerinde olmayan iitme engelli renci/kursiyerlere verilecek olan toplu tama kart veya biletinin renci ve gn saysna gre aylk denek talebini belirlemek.

Tama merkezi okullarn zellikleri

MADDE 7 (1) Tama merkezi okullarn seiminde;

a) rencisi tanacak okul ve yerleim birimlerine gre daha merkez durumda olmas, evredeki dier yerleim birimleri ile ulam imknlarna sahip, gelimeye uygun olmas,

b) Derslik, atlye ve laboratuvar says ile fiziki kapasitenin yerleim yerindeki renciler ile tama kapsamna alnan renci saysnn eitimine yeterli olmas,

c) retmen ve ders ara-gerecinin yeterli olmas,

) rencilerin sosyal, kltrel ve sportif faaliyetler ile kitaplk ve ktphanelerden yararlanabilmeleri iin uygun ortamlarn bulunmas,

artlar aranr.

(2) Zorunlu sebepler dnda yatl blge ortaokullar ve ikili eitim yapan okul/kurumlarn tama merkezi okul olarak seilmemesi,

(3) Tama merkezi olacak ilkokulda birletirilmi snf uygulamas yaplmaz. Ancak zorunlu hllerde planlama komisyonunun teklifi, il deerlendirme komisyonunun karar ve mahall mlki idare amirinin onay ile uygulama yaplabilir.

(4) renci tama uygulamasnda ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaretim rencileri ile zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyer/velilerin ayr ayr aralarla tanmas esastr. Uygun nitelik ve nicelikte ara bulunamamas durumunda, ilgili okul dzeyinde yerleim yerinde az sayda renci bulunmas, ders giri-k saatlerinin yakn olmas ve arata yer olmas artyla zel eitim renci/kursiyerleri dndaki renciler birlikte tanabilir.

rencisi tanacak okul ve yerleim biriminde aranacak artlar

MADDE 8 (1) Toplu tama hizmeti bulunmayan, rencisi tama kapsamna alnacak okul ve yerleim biriminin seiminde;

a) Nfusun az veya dank olmas, renci saysndaki yetersizlik, yerleim yerinin corafi zellikleri, yol artlar,

b) Eitime eriim ihtiyac olan rencinin srekli veya geici ikamet ettii yerleim yerinde bu ihtiyacn karlayaca trde eitim kurumu bulunmamas veya bu kurumlarn kapal olmas,

c) Doal afetler, salgn hastalklar, can ve mal kayb tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olaylarn ortaya kmas ve/veya bu olaylar sonucunda; tamir, glendirme, bertaraf veya tedavi almalar yaplyor olmas,

) Gler ve mevsimlik ii hareketleri olmas,

gibi zellikler aranr.

(2) rencisi tanacak yerleim yerinin tama merkezine uzaklnn en az 2 kilometre olmas esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden tama yaplmaz. Birinci fkrada saylan zellikler sebebiyle bu mesafelerin artrlp azaltlmasna gereke belirtmek suretiyle Planlama Komisyonu karar verebilir.

(3) En az bir ders yl parasz yatl renim gren ortaretim rencileri tama kapsamnda deerlendirilebilir. Parasz yatllktan renci tama uygulamasna geiler iin bavurular, renci velisi tarafndan parasz yatl olarak renim grd okul mdrlne, ders bitiminden temmuz aynn sonuna kadar yaplr. Okul mdrlklerinden gelen bu veriler, parasz yatllk ve bursluluk komisyonunun grleri de alnarak Planlama Komisyonunca deerlendirilir.

zel eitim renci/kursiyerlerinin tanmas

MADDE 9 (1) zel eitim okul/kurum/snf rencileri ile yaygn eitim hizmetinden yararlanan zel eitime ihtiyac olan bireyler ders yl iinde ve 8 inci maddede yer alan artlar aranmakszn kaytl olduklar okul/kurum/snflara tanr.

Deerlendirme komisyonu

MADDE 10 (1) rencisi tama kapsamna alnacak yerleim birimleri ve okullar ile ilgili Planlama Komisyonu tarafndan hazrlanan raporlar deerlendirmek ve il/ileler arasnda e gdm salamak zere Deerlendirme Komisyonu kurulur.

(2) Deerlendirme Komisyonu; il mill eitim mdr veya ilgili il mill eitim mdr yardmcsnn bakanlnda renci tama uygulamasndan sorumlu ube mdr, renci tama uygulamasnn yapld ile mill eitim mdrleri ve maarif mfettiinden oluur.

(3) Komisyon, ilkokul ve ortaokul rencilerine ynelik tama planlamalarn deerlendirmek zere nisan aynn son haftasnda, imam-hatip ortaokulu ve ortaretim renci tanmasna ait tama planlamalarn deerlendirmek zere ise eyll aynn ilk haftasnda toplanr. zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlere ynelik tama planlamalarn deerlendirmek iin ihtiya duyulan zamanlarda Komisyon Bakannn teklifi ile toplanr.

(4) Komisyon, mill eitim mdrlnce hazrlanan alma takvimine gre bir yl sre ile alr. htiya duyulmas hlinde dier birimlerden sorumlu il mill eitim mdr yardmcs veya ube mdrleri ve i birlii yaplmas gerekli grlen kamu kurum ve kurulularnn temsilcilerinin de toplantlara katlmalar salanr.

Deerlendirme komisyonunun grevleri

MADDE 11 (1) Deerlendirme Komisyonunun grevleri unlardr:

a) Mill eitim mdrlklerinin tama yoluyla eitime eriim i ve ilemlerini dzenleyen usul ve esaslar belirleyerek valilik onayna sunmak,

b) lelerin renci tama planlamas raporlarn inceleyerek bu Ynetmelik hkmlerine uymayan, renciyi, rencisi tanan okulu, yerleim birimi ile tama merkezi okullar uygulama kapsamndan kartmak,

c) Baka bir il veya ileden rencisi tanacak yerleim birimleri ile okul/kurumlarn tanmasna ait planlamalar il veya ileler arasnda koordinasyon salanmas iin il mill eitim mdrlne bildirmek,

) rencileri tama kapsamndan kartlp yeniden alacak okul/kurumlarn bakm ve onarmlarnn yaplmas ve eitim-retime hazrlanmas iin mill eitim mdrlne bildirmek,

d) l dzeyinde renci tanmas planlamasna son eklini vererek Tamal renci Modlne iletilmesini salamak ve sistem zerinden alnacak Tama Kapsamna Alnan renci Bilgi Formunun (Ek-1) valilik onayna sunulmasn salamak.

Uygulama

MADDE 12 (1) Yaplan planlama sonucu rencileri tama kapsamna alnan ve kartlan yerleim birimleri ve okullar ile tama merkezi okullar il mill eitim mdrnn teklifi ve valinin onay ile uygulamaya konulur. Bu onay bir eitim ve retim yl iin geerlidir.

(2) l mill eitim mdrl, bu Ynetmeliin ekinde yer alan ve Tamal renci Modlne girilen ilkokul ve ortaokul rencilerinin tanmasna ynelik Tama Kapsamna Alnan renci Bilgi Formunu (Ek-1) mays aynn en ge nc haftasnda, imam-hatip ortaokulu ve ortaretim rencilerinin tanmasna ynelik Tama Kapsamna Alnan renci Bilgi Formunu (Ek-1) kayt kabul ilemlerinin tamamlanmasnn ardndan ksa srede ihale ilemleri yaplmak zere ilgili birimlere gnderir.

(3) zel eitim renci/kursiyerlerinin tanmalarna ynelik planlamalarn yaplmasn mteakip Tamal renci Modlne girilen zel Eitim statistik ve denek Formunu (Ek-3) ihale ilemleri yaplmak zere ilgili birimlere gnderir.

Tama merkezi okul/kurum mdrnn grevleri

MADDE 13 (1) Tama kapsamnda rencisi bulunan okul/kurum mdrnn renci tama uygulamasna ilikin grevleri unlardr:

a) Okul/kurumun fiziki durumu ve kontenjanna gre renci tama uygulamas kapsamnda okul/kurumuna alabilecei renci saysn snflara gre tespit ederek ilkokul ve ortaokul mdrlerince ubat aynn ikinci haftasnda, imam-hatip ortaokulu ve ortaretim okul/kurum mdrlerince de austos aynn ilk haftasnda mill eitim mdrlne bildirmek,

b) Tama yoluyla okul/kuruma gelen rencilerin kayt kabul ve nakil ilemlerini ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda yapmak,

c) Tanan renciler ile tama merkezi okul/kurumlardaki rencilerin birlikte renim grmelerini salayacak ekilde snf ve ubelere gre dengeli dalmn yapmak,

) Tanacak rencilerin geli ve gidilerine gre haftalk ders datm ve gnlk vakit izelgesini dzenlemek,

d) Okul/kurumlarn fiziki imknlar lsnde geli ve gidi saatlerinde oluan boluklarda rencilerin sosyal, kltrel ve sportif faaliyetler ile kitaplk ve ktphanelerden yararlandrlmasn salamak,

e) Tanan ilkretim ve ortaretim okul/kurumu rencilerinin le yemeklerini dzenli ekilde yiyebilmeleri iin gerekli tedbirleri almak, yklenicinin szleme hkmlerine uyup uymadn gnlk olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklklar rapor hlinde mill eitim mdrlne bildirmek,

f) Tanan rencilerin velileri ve ilgili muhtar/belediye bakan/kamu grevlileri ile i birliini salamak iin gerekli nlemleri almak,

g) Servis aralar ile tanan rencilerin, isim listelerine gre kontrol edilmesini salamak,

) Aralarn aylk alma programlarna gre hazrlanan puantaj cetvellerini her ayn sonunda mill eitim mdrlne gndermek,

h) Tama iini yklenenlerin ve tat srclerinin, 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayl Resm Gazetede yaymlanan Okul Servis Aralar Hizmet Ynetmelii ve szleme hkmlerine uyup uymadn gnlk olarak denetlemek, aksaklklar nlemek ve gidermek zere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklklar rapor hlinde mill eitim mdrlne bildirmek,

) Okul servis aralarnn arkasndaki OKUL TAITI tabelasnn st ksmna, okunabilecek ekilde src hatalarnn mill eitim mdrlne bildirilecei telefon numarasnn yazdrlmasn salamak,

i) itme engelli zel eitim meslek lisesi rencileri ile yaygn eitim hizmetinden yararlanan iitme engelli kursiyerlere datlmak zere aylk toplu tama bilet miktarn mill eitim mdrlne bildirmek, aylk toplu tama biletlerini rencilere veya velilerine imza karl datmak, rencinin devamszlk yapt gnleri bir sonraki ayn bilet miktarndan dmek,

j) zel eitim renci/kursiyerlerinin tand aralarda bulunan rehber personelin servis aracnda bulunduu zamanlar ile eitim-retim saatlerinde sorumluluunda olan renci/kursiyerlere ynelik grevlerini yerine getirmesini salamak,

k) zel eitim renci ve kursiyerlerinin okul/kurumlarna daha ksa srede ulamlarnn salanmas iin gerekli tedbirlerin alnmasn salamak,

l) Mesleki ve teknik ortaretim okul/kurumlarnda, ders yl ierisinde iletmelerde mesleki eitime devam eden rencilerden artlar uyanlarn kaytl olduu okula kadar gzergh deiiklii yapmadan tanmasna ilikin planlamalar yaparak, renci velisinden yazl izin almak ve bu durumdaki rencilerin saylarn mill eitim mdrlne bildirmek.

Rehber personel

MADDE 14 (1) zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlerin tand aralarda creti ve her trl sosyal haklar ihale dokmanlarnda belirlenerek yklenici tarafndan karlanmak zere bir rehber personel grevlendirilir.

(2) Rehber personel grevlendirmesinde; mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnn acil salk hizmetleri, hasta ve yal hizmetleri, hemirelik ile ocuk geliimi ve eitimi alan mezunu olmak tercih sebebi olarak kabul edilir. Bu alanlardan mezun personel bulunamamas hlinde bu Ynetmelik kapsamnda tanan zel eitim ihtiyac olan renci/kursiyerlerin birinci dereceden yaknlarna ncelik verilir.

Rehber personelin grevleri

MADDE 15 (1) zel eitim rencileri ile yaygn eitim hizmetlerinden yararlanan zel eitim kursiyerlerinin tanmasnda grevli rehber personel;

a) Okula/kuruma geliteki ilk renci/kursiyerin alnd noktadan nce servis aracnda bulunmak ve okul/kurumdaki eitim-retim bittikten sonra en son renci/kursiyerin indii noktaya kadar arata bulunmak,

b) Refakat ettii renci/kursiyerlerin gvenli ve emniyetli bir ekilde araca bini ve inileri ile geli ve gidilerine yardmc olmak,

c) Tama ilemlerine ilikin olarak okul-aile-renci/kursiyer ilikilerinde ortaya kan sorunlar ilgililere zamannda bildirmek,

) Tama iini yapan servis aracnda bulunduu zamanlar dndaki eitim-retim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluunda olan renci/kursiyerlere ynelik salk, beslenme ve temizlik konularnda yardmc olmak zere okul/kurum mdrnn verdii grevleri yapmak,

i ve ilemlerinden sorumludur.

NC BLM

hale lemleri

halelerde dikkat edilecek hususlar

MADDE 16 (1) renci tama uygulamas kapsamnda tama ve yemek ihalelerine ilikin ilemler 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu hkmlerine gre yaplr.

(2) hale szlemeleri ve ihale artnameleri hazrlanrken;

a) Tama merkezi okul ve kurum mdrlerinin de grleri alnr.

b) lkokul ve ortaokullarda tama hizmeti alm sreci en ge austos aynn ikinci haftasnda, imam-hatip ortaokulu ve ortaretim okul/kurumlarnda ise kayt kabul ilemlerinin tamamlanmasndan sonra en ksa srede bitirilir. Alm sreci tamamlandktan sonra ngrlemeyen hller dnda hibir ekilde ihale ilemlerine dair valilik onay alnamaz ve tama ve yemek ihalesi yaplamaz.

c) zel eitim renci/kursiyerlerinin tanmalarna ynelik ihalelerde ise bu renci/ kursiyerlerin ilgili okul/kurumlara kayt kabul ilemlerinin tamamlanmasndan sonra en ksa srede ihale ilemleri tamamlanr.

) Mill eitim mdrl; harcama yetkilisi tarafndan ihale ilemleri sonulandrlp szlemelerin mdrle teslimini takiben, ilkokul, ortaokul tama ve yemek ilemleri iin austos aynn nc haftasndan itibaren, imam-hatip ortaokulu, ortaretim okul/kurumu tama ve yemek ilemleri iin ekim aynn nc haftasndan itibaren Tama Kapsamna Alnan renci statistik ve denek Formunu (Ek-2) Tamal renci Modlne girerek, ihale szlemelerinin bir rneini il mill eitim mdrl renci tama birimine ve ilgili tama merkezi okul/kurum mdrlklerine gnderir.

d) Mill eitim mdrlkleri; harcama yetkilisi tarafndan, zel eitim renci/kursiyerlerinin tama iine ait ihale ilemleri sonulandrlp szlemelerin mdrle teslimini takiben, en ge iki hafta ierisinde zel Eitim statistik ve denek Formunu (Ek-3) Tamal renci Modlne girerek, ihale szlemelerinin bir rneini il mill eitim mdrl renci tama birimine ve ilgili tama merkezi okul/kurum mdrlklerine gnderir.

e) l mill eitim mdrl, Tamal renci Modlndeki Tama Kapsamna Alnan renci Bilgi Formu (Ek-1) ile Tama Kapsamna Alnan renci statistik ve denek Formunu (Ek-2) ilkokul ve ortaokul iin eyll aynn en ge ikinci haftasnda, imam-hatip ortaokulu ve ortaretim iin kasm aynn en ge ikinci haftasnda, zel eitim renci/kursiyerleri iin ise szlemenin imzalanmasn mteakip en ge hafta ierisinde doldurarak onaylar.

f) renci Tama Uygulamas kapsamnda hizmet verecek aralarn zellikleri, tat srclerinin ykmllkleri ve dier hususlar, yrrlkteki Okul Servis Aralar Hizmet Ynetmeliine gre dzenlenir.

g) Okul Servis Aralar Hizmet Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu rencilerinin tanmasnda, (c) bendinin zel eitim renci/kursiyerlerinin cretsiz tanmas haricindeki renci tama uygulamas kapsamnda kullanlan tama hizmetlerinde, ikinci fkrasnda istenen B2, D2, D4 yetki belgelerinin ise renci tama uygulamas kapsamnda tamacdan/ykleniciden istenmesi zorunlu deildir.

) Normal eitim yapan tama merkezi okula, ayn arala birden fazla sefer yaplarak renci tanmamas esastr. Ancak, ara bulmada zorluk ekilen blgelerdeki normal eitim yapan tama merkezi okula, eitim-retimi aksatmamak zere planlama komisyonlarnn belirleyecei mesafelerde bir arala en fazla iki sefer yaplarak renci tanabilir. Ayrca ikili eitim yapan tama merkezi okula da sabah renciler iin bir, lenci renciler iin bir sefer olmak zere bir arala en fazla iki sefer yaplarak renci tanabilir.

h) renci tamaclnn kara yolu ile yaplamad yerlerde valilik onay alnarak deniz yolu ile de tama yaplabilir. Deniz yolu ile yaplacak tamada Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca yolcu tanmak zere belgelendirilmi deniz aralar kullanlr. Tama yapacak deniz aralarnn, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayl Denizde Can ve Mal Koruma Hakknda Kanunda ngrlen nitelikleri tamas gerekir. Deniz aralarnda, bu Kanun uyarnca gerekli olan belge ve teknik tehizatlar ile kii ba TSE veya ISO onayl kl ve ddkl ocuk can yelei bulundurulur. Aralarn ferdi kaza ve mali sorumluluk sigortalarnn yaptrlmas zorunludur.

) hale ilemlerinin zamannda yaplamamas veya yklenicinin ykmllklerini yerine getirmemesi hlinde rencilerin eitimlerinin aksamamas iin mahall mlki idare amirlerince gerekli tedbirler alnr.

i) renci tama uygulamas kapsamnda yaplan tama ve yemek hizmeti alm ihalelerinde yaklak maliyet tespiti kamu ihale mevzuatna gre yaplr.

DRDNC BLM

eitli Hkmler

renci tama uygulamas sorumlusunun belirlenmesi

MADDE 17 (1) renci tama uygulamas ile ilgili i ve ilemlerin yrtlmesi iin il/ile mill eitim mdr; bir il mill eitim mdr yardmcs veya ube mdrne grev verir.

Mill eitim mdrlklerinin renci tama uygulamasna ilikin grevleri

MADDE 18 (1) Mill eitim mdrlkleri renci tama uygulamasna ilikin olarak;

a) rencilere tama esnasnda refakat eden rehber personele yklenici tarafndan denecek cret ve sosyal gvenlik primi kesintilerini yklenici nezdinde takip eder.

b) Tama iini yklenenlerin ve tat srclerinin isim ve adresleri ile aracn plakasn bal bulunduu jandarma karakolu veya emniyet mdrlne bildirir.

birlii yaplacak kurumlar

MADDE 19 (1) Tama kapsamna alnan yerleim birimlerinin yol bakm ve onarmlarnn yaplmas, eitim-retim sresince ulama ak tutulmas, yol emniyetinin salanmas iin mill eitim mdrlklerince ilgili kurumlarla i birlii yaplarak gerekli nlemler alnr. Kamu kurum ve kurulular ile yaptklar hizmet karl olarak herhangi bir demede bulunulmas konusunda protokol yaplamaz.

Yemek hizmetleri

MADDE 20 (1) Tama uygulamas kapsamnda tanan zel eitim renci/kursiyerleri dndaki ilkretim ve ortaretim rencilerine le yemei verilir. Yemekler, Kamu hale Kanunu hkmlerine gre temin edilir.

(2) Tama uygulamas kapsamnda tanan rencilere, okul pansiyonlar mevzuat dorultusunda okul ve pansiyon yemekhanelerinde le yemei verilebilir. Yemek bedeli ilgili okulun hesabna aktarlr.

(3) Yemek hizmetlerinde yrrlkteki mevzuat hkmleri uygulanr. Yemeklerin hazrlanmasnda ve sunulmasnda besin deerinin korunmasna ve sala uygunluuna gerekli zen gsterilir.

(4) Tama uygulamas kapsam dndaki rencilere yemek hizmeti verilmez. Ancak, Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflar verileri de dikkate alnarak okul mdrl tarafndan tespit edilen ve tama uygulamas kapsamnda olmayan rencilere le yemei verilebilir.

(5) Tama uygulamas kapsamnda olan ancak ikili eitim yaplan okullarda tama uygulamas kapsamnda yemek hizmeti verilmez.

Sorumluluk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki i ve ilemleri yrten personel; saydaml, rekabeti, eit muameleyi, gvenirlii, kamuoyu denetimini, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur.

(2) hale yetkilisi ile ihale komisyonlarnn bakan ve yeleri ile ihale ilemlerinden szleme yaplmasna kadar ihale srecindeki her aamada grev alan dier ilgililerin; grevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafszlkla yapmadklarnn, taraflardan birinin zararna yol aacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarnn tespiti hlinde, haklarnda ilgili mevzuat gereince disiplin cezas uygulanr. Ayrca, fiil veya davranlarnn zelliine gre haklarnda ceza kovuturmas yaplr ve hkmolunacak ceza ile birlikte taraflarn uradklar zarar ve ziyan genel hkmlere gre kendilerine tazmin ettirilir.

(3) Komisyonlar, planlama ve deerlendirmelerinin hizmet gereklerine uygun olarak hazrlanmas ve uygulanmasndan, mill eitim mdrlklerine tahsis edilen deneklerin ve dier kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli ekilde kullanlmasndan, kayp ve ktye kullanmnn nlenmesinden, renci tama uygulamasnn ynetim ve kontrol sisteminin ileyiinin gzetilmesinden, bu Ynetmelikte belirtilen grev ve sorumluluklarn yerine getirilmesinden sorumludurlar.

(4) Mill eitim mdrlklerinin tama yoluyla eitime eriim i ve ilemlerini dzenleyen usul ve esaslarn hazrlanmasnda aadaki hususlar gz nnde bulundurulur:

a) Tama uygulamas ve ynetimi, uyumlu bir btn olarak oluturulur ve yrtlr.

b) Eitim hakkndan yoksun kalmas muhtemel btn renci/zel eitim kursiyerlerinin tama yoluyla eitime eriimlerini salayacak tedbirler belirlenir.

c) Eitime eriimi kolaylatran, her vatandan eitim frsat ve imknlarndan eit derecede yararlanabilmesini teminat altna alan bir ekilde oluturulur ve yrtlr.

) Kz rencilerin, engellilerin ve toplumun zel ilgi bekleyen dier kesimlerinin eitime katlmn yaygnlatracak ekilde yrtlr.

d) Uygulama birlii ve disiplini salamak iin gerekli kurallar belirlenir.

e) htiyalarnn karlanmasnda, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli grlen dier ekonomik ve sosyal analizlerin yaplmas esastr.

Olaanst durumlarda alnacak tedbirler

MADDE 22 (1) rencileri tama kapsamnda olmayan yerleim birimlerindeki okullarn; glendirmeye alnmas, yklp yeniden yaplmas, yangn, sel, deprem gibi doal afete uramas hlinde zm bulununcaya kadar renciler, renci tama uygulamas kapsamna alnabilir.

renci tama uygulamasnda grevli ara srclerinin eitimi

MADDE 23 (1) htiya hllerinde; emniyet mdrl/jandarma komutanl ile i birlii yaplarak okul servis arac srclerine, uyacaklar kurallar ve gsterecekleri davranlar konusunda eitim ve retim yl banda ve uygun grlen dier zamanlarda kurs ve seminer verilebilir.

BENC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 24 (1) 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Tamal lkretim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Tama yoluyla eitime eriime ilikin istisnalar

GEC MADDE 1 (1) 2013-2014 eitim ve retim ylnda tamal eitim kapsamnda olan ve toplu tama hizmeti bulunmakla birlikte, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayl On Drt lde Bykehir Belediyesi ve Yirmi Yedi le Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun ile mahalleye dnen bykehir belediye snrlar iindeki belde, ky ve kyalt statsndeki yerleim yerlerinde rencinin devam etmek istedii trde eitim kurumu bulunmamas hlinde, anlan yerlerde, eitim-retim hizmetlerinin aksatlmadan yrtlmesi amacyla, toplu tama hizmetinin dzenli olarak verilmediine ilikin il planlama komisyonunun karar ve valilik onayyla, 2015-2016 eitim ve retim yl sonuna kadar tama yoluyla eitime eriim hizmeti verilmeye devam edilebilir.

(2) l planlama komisyonunun toplu tama hizmetlerinin dzenli olarak verildiine ilikin karar ve valilik onayyla, ilgili yerleim yerleri tama yoluyla eitime eriim kapsamndan kartlabilir.

Gei hkm

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce balam ve hlen sonulandrlmam i ve ilemler bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.

 

Ynetmelik Ekleri