11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5194                                                                                                 Karar Tarihi : 27/8/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 tarihli toplantısında; ekteki “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın onaylanmasına,

karar verilmiştir.

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

UYARINCA UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARINDA KULLANILACAK

PROFİL UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,”

“f) Gün Tipi: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar ile Kılavuz uyarınca belirlenen bayram ve diğer gün tipleri olmak üzere profil değerlerinin ait olduğu güne ilişkin karakter etiketini”

MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dağıtım bölgesi içerisindeki tedarikçisini seçmiş ve dağıtım sistemine bağlı olan serbest tüketicilere ait sayaçlardan okunan uzlaştırma dönemleri bazındaki tüm tüketim verilerinin kullanılması esastır. Ancak ilgili abone grubu veya alt grubu profilini yansıtmayan verilerin varlığı halinde, bu durum açıklama dosyasında detaylı olarak gösterilmek kaydı ile, söz konusu veriler dağıtım şirketince profil hesaplamalarında kullanılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kılavuzda yer alan kurallar çerçevesinde; sunulan profillere ilave olarak, hesaplamaya esas tüketim verileri, veri kaynakları ve veri yeterliliğine ilişkin tablolar ile hesaplama detaylarının ve gerekli beyanların yazılı olarak yapıldığı açıklama dosyası ve Kılavuzda istenen diğer hususlar Kuruma sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yıl 15 Ekim tarihine kadar dağıtım şirketleri bir sonraki yıl için geçerli olacak profilleri bu usul ve esaslarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde Kuruma sunar. Kurum sunulan profilleri inceleyerek, gerekli görmesi halinde düzeltme yapılmasını isteyebilir. Dağıtım şirketlerince 5 inci madde kapsamında belirlenerek Kuruma sunulan profiller Kurul tarafından uygun bulunması halinde 24 Aralık tarihine kadar onaylanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 5 – Aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu madde doğrultusunda Kuruma süresi içerisinde profil sunmayan dağıtım şirketleri hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Usul ve Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım şirketlerince Kuruma sunulan ve Kurul tarafından onaylanan profiller, üzerlerinde belirtilen yıl ve ay için geçerlidir. Dağıtım şirketlerince sunulan profillerin Kurul tarafından onaylanmaması halinde uygun bulmama kararı gerekçeleri ile birlikte dağıtım şirketlerine bildirilir. Dağıtım şirketleri bu bildirimin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenen düzeltmeleri yaparak profilleri Kuruma sunmakla yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtım şirketleri hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Karar alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Karar hükümlerini Başkan yürütür.