11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organizasyonuna, yönetimine, faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Görev ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi aday-öğrencileri, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversite ve ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak Üniversitemiz ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilirliğini artırmak; böylece Üniversitemiz ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin görev ve faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki görev ve faaliyetleri yerine getirir:

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, meslekî ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek.

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve işbirliğini geliştirerek ortaklaşa kariyer geliştirme, iş ve işgören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine Üniversitenin tüm kesimlerinin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek.

ğ) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile “öğrenci bilgi bankası” ve “iş-işyeri bilgi bankası” (Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi) oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

j) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik ve mezuniyet sonrasını kapsayan, aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen vizyon ve amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları aşağıdakilerdir:

a) Danışma Kurulu

b) Yönetim Kurulu

c) Müdür

Danışma Kurulu

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az otuz, en fazla elli üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri,

b) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek üç kişi,

c) Öğrenci Konseyi başkanı,

ç) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri,

d) Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler,

e) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi temsilcisi,

f) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri,

g) Meslek örgütleri temsilcileri,

ğ) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri,

h) Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri,

ı) Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Kurul, Merkezin danışma organı olup, kararları istişarî niteliktedir. Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlere ilişkin görüş bildirir veya yeni tekliflerde bulunur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu en az üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, ilgili düzenlemeler ve Merkezin amaçları doğrultusunda, Danışma Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alarak, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda uygun strateji ve politikaları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji ve politikaların uygulanmasını takip ve temin etmek.

b) Yıllık çalışma planları ile dönem (yıl) ve proje süresi sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

Müdür

MADDE 12 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 13 – (1) Müdür, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını takip ve temin etmek.

ç) Merkez bünyesindeki işgörenler ve çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili raporlar hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaları yaparak Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Döner sermaye

MADDE 15 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.