11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (o), (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.

“o) A1, A2, B1, B2, C1, C2: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ifade edilen dil seviyelerini,

ö) Yıl sonu sınavı: İlk kez kayıt yaptırıp en az iki dönem hazırlık sınıfına devam eden ve yıl içinde yapılan ara sınavlara girmiş öğrencilerin girebileceği yıl sonu bitirme sınavını,

p) Bütünleme sınavı: Yıl sonu sınavına girme hakkı kazanmış ancak başarısız olmuş öğrencilerin girebileceği sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Hazırlık programlarında B2 seviyesinde yabancı dil eğitimi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden;

a) Öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavında 100/70 ve üstü başarı gösterenler,

b) YDS’den 55 ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler,

yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemiş olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavlarının tarihleri, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Yeterlik sınavları, güz yarıyılı başında, sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Bu sınavlardan;

a) Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına; Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran, daha önceki yıllarda hazırlık programından başarısız olan ve sorumlu geçen öğrenciler,

b) Güz yarıyılı sonunda yapılan sınava; daha önceki yıllarda zorunlu hazırlık programından başarısız olanlar ile sorumlu geçen öğrenciler,

c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına; hazırlık programına ilk kez kayıt yaptıran ancak yıl içinde başarısız olan ve/veya devamsızlıktan kalan, daha önceki yıllarda hazırlık programından başarısız olan, sorumlu geçen ve kendi imkanlarıyla hazırlanan öğrenciler,

girebilirler

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı içinde ve sonunda yapılacak olan yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına katılamaz, ancak bir sonraki yeterlik sınavına girebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yıl sonunda başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencileri bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında verilecek yeterlik sınavına Üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrencilerle birlikte girebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2010

27657