8 Eyll 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29113

YNETMELK

Yldrm Beyazt niversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT NVERSTES DENEYSEL UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Yldrm Beyazt niversitesi Deneysel Uygulama ve Aratrma Merkezinin ilevlerine, alma prensiplerine, ynetimsel yaplarna ve bunlarn grevlerine, dier birimlerle ilikilerine ilikin esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Yldrm Beyazt niversitesi Deneysel Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aratrma: Genelleme yaplabilecek bilgiyi gelitirmek ya da katkda bulunmak iin planlanarak deney hayvanlar ve/veya deneysel organizma zerinde yaplan bilimsel almay,

b) Aratrc: Bilimsel aratrma, kontrol, test ya da eitim amacyla deney hayvanlar ve/veya deneysel organizma zerinde her trl ilem yapma yetkisine sahip, yrtt almalar ile ilgili tm konularda deney hayvan ve/veya deneysel organizmay kullanan laboratuvarn ait olduu kurum ya da kurulua kar sorumlu kiiyi,

c) Deney hayvan: Prosedrlerde kullanlan, serbest yaayan veya oalan larva biimleri, canl kafadanbacakllar ve normal ftal geliimlerinin son te birlik dneminden itibaren memeliler dhil, insan olmayan herhangi bir omurgal canly,

) Deneysel Organizma: C.elegans (nematod), Zebra Bal, Drosophila gibi organizmalar,

d) Dier teknisyenler: Deney hayvanlar ve/veya deneysel organizma Milli Eitim Bakanlna bal meslek liselerinin herhangi birinden mezun olan teknisyenleri,

e) Dier teknikerler: Deney hayvanlar ve/veya deneysel organizma uygulamalarnda alabilecek lise renimi zerine iki yl sreli n lisans ve zeri program tamamlayan teknikeri,

f) Dier personel: Merkezdeki teknik hizmetlerde grevlendirilecek elemanlarn,

g) Etik kurul: Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

) yi Laboratuvar Uygulamalar: ktisadi birlii ve Kalknma Tekilat yi Laboratuvar Uygulamalar Prensipleri (OECD GLP Principles) erevesinde klinik almalar dndaki salk ve evre gvenlii almalarnn planlanmas, yaplmas, izlenmesi, kaydedilmesi, arivlenmesi ve rapor edilmesi artlar ve ynetim usulleri ile ilgili kalite sistemini,

h) Merkez: Yldrm Beyazt niversitesi Deneysel Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Yldrm Beyazt niversitesi Deneysel Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

i) Mdr yardmcs: Yldrm Beyazt niversitesi Deneysel Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdr Yardmcsn,

j) Proje: Tanmlanm bilimsel bir amac olan ve bir ya da daha fazla prosedr kapsayan i programn,

k) Rektr: Yldrm Beyazt niversitesi Rektrn,

l) Sorumlu ynetici: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deneysel ve Dier Bilimsel Amalar in Kullanlan Hayvanlarn Refah ve Korunmasna Dair Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan veteriner hekimi,

m) Uygulama: Deney hayvanlar ve/veya deneysel organizma zerinde yaplacak eitim ve aratrma amal bilimsel giriimleri,

n) retim: Merkezde kullanlacak deney hayvan ve/veya deneysel organizma (fare, rat, kobay ve tavan, deneysel organizma) retimi,

o) niversite: Yldrm Beyazt niversitesini,

) Veteriner hekim: Veteriner fakltelerinde be yllk eitim srecini baaryla tamamlayp diploma alm, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayl Veteriner Hekimlii Mesleinin crasna, Trk Veteriner Hekimleri Birlii ile Odalarnn Teekkl Tarzna ve Grecei lere Dair Kanuna gre veteriner hekim unvan kazanm kiiyi,

p) Veteriner salk teknikeri: Lise renimi zerine iki yl sreli veteriner salk nlisans, laborant ve veteriner salk nlisans, hayvan sal ve yetitiricilii nlisans, deney hayvan uygulamalar ve yetitiricilii nlisans veya byk ve kkba hayvan yetitiricilii nlisans programlarndan birinden mezun olan teknikerleri,

r) Veteriner salk teknisyeni: Milli Eitim Bakanlna bal tarm meslek lisesi veteriner salk blm ile daha nce Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bal olan veteriner salk meslek lisesi, hayvan sal memurlar okulu, hayvan sal memurlar meslek lisesi okullarndan herhangi birinden mezun teknisyenleri,

s) Ynetim Kurulu: Yldrm Beyazt niversitesi Deneysel Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; hayvan deneyleri etik kurulu denetiminden gemi almalarn salkl yrtlebilmesi, deney hayvanlar ve/veya deneysel organizmalarn bilimsel metotlara uygun olarak yetitirilmesi, retilmesi, deneylerde kullanlmas, yaplan ilemler srasnda hayvanlarn gereksiz ac ve arya maruz braklmamalar, hayvanlarn yaam koullarnn deneyin zne zarar vermeyecek ekilde iyiletirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eitimi alm aratrmaclar tarafndan yaplmasn ve kullanclara deney hayvan sertifikasyon eitimi vermek amacyla almalar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Merkez bnyesinde yrtlecek aratrmalara gerekli destei salayacak her trl altyapy kurmak ve altrmak.

b) Aratrmalarda kullanlacak deney hayvanlar ve/veya deneysel organizmalarnn uluslararas standartlarda retilmesi, yetitirilmesi, bakm ve beslenmesini salayacak alt yapy salamak.

c) Bu alandaki aratrma ve uygulamalar iin yerli ve yabanc kurulular ile ibirlii yapmak.

) Deney hayvanlar ve/veya deneysel organizmalarnn kullanld her trl bilimsel, teknik aratrma ve uygulamalar tevik etmek, desteklemek, resmi ve zel kurulular ile dier ilgililerin yararlanmasn salamak, bu kurulularn talebi zerine kendi alanna giren konularda danmanlk hizmeti vermek.

d) niversitede bu alanda aratrma ve uygulama yapacak elemanlarn yetimesini tevik etmek, bu kiileri desteklemek ve bu alanda yaplacak aratrmalarda gerekli koordinasyonu salamak.

e) Resmi ve zel kurulularn ihtiyac olan deney hayvan teknisyen, teknikeri ve yetitirici/uygulayc uzmanlarnn eitimi faaliyetlerine katlmak.

f) yi Laboratuvar Uygulamalar Prensipleri (OECD GLP Principles) kapsam iinde yer alan rnlerde insan harici deneysel uygulamalar gerekletirmek.

g) Seminer, kurs ve konferanslar dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek.

) Etik kurul ile ibirlii yaparak, laboratuvar deney hayvanlar konusunda dzenlenecek eitim; hayvan bakclar ve dier yardmc personel iin (A1), teknisyen ve teknikerler iin (A2) ve aratrclar iin (B) deney hayvan kullanm sertifikas eitim kurslar ve gerektiinde Merkezde yrtlecek almalar birlikte denetlemek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Yldrm Beyazt niversitesi retim yeleri arasndan, yl sre ile Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Yldrm Beyazt niversitesi retim yeleri arasndan, yl sre ile Rektr tarafndan en az iki kii Mdr yardmcs olarak grevlendirilirler. Mdrn grevi banda olmad zamanlarda yerine Mdr yardmcs veklet eder. Sresi dolmadan ayrlan Mdr yardmcsnn yerine ayn usul ile yeni Mdr yardmcs grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr yardmcsnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Bu Ynetmelik hkmleri ve Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen ilkeler dorultusunda Merkezin bilimsel ve idari ilerinin yrtlmesini salamak.

c) Aratrmaclarn hizmetine sunulan Merkez olanaklarnn, bavuru sras dikkate alnarak, eit ekilde kullanlabilmesi iin gerekli plan ve dzenlemeleri yapmak.

) Merkezde yrtlen almalarn, kurumsal ileyi kurallarna ve deney hayvanlar zerinde yaplan ilemlerin etik kurallara uygunluunu denetlemek ve alanlar bu konuda ynlendirmek.

d) Merkezin ileyii, durumu, bilanosu ve yrtlen almalar hakknda Ynetim Kuruluna ve ilgili birimlere bilgi vermek.

e) Her takvim ylnn bitimini takip eden ocak aynn ilk haftasnda, o yla ait eitim ve aratrma faaliyetlerini ieren raporu Ynetim Kuruluna sunmak.

f) Her takvim ylnn bitimini takip eden ocak aynn ilk haftasnda, o yl iinde Merkezde gerekletirilen almalarda kullanlan hayvanlarn trleri, saylar ve bu hayvanlarn kullanm amalarn ieren raporu Ynetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezde yrtlen aratrmalarda kullanlan deney hayvanlar ve/veya deneysel organizmalarna ilikin kaytlarn tutulmasn salamak ve istenildiinde ve uygun grldnde kendi kaytlarn onaylayarak aratrcya vermek.

) Yerel etik kurul ile egdm salamak.

h) Yurt ii ve yurt dndaki aratrma ve uygulama merkezleri, zel ve kamu kurulular, vakf ve derneklerle ibirlii yapmak.

) Deney hayvanlar ve/veya deneysel organizmalarnn yetitirilmesi, barnma ve beslenme koullarnn oluturulmas, ideal alma ortamnn salanmas ve Merkezin personel, ara gere, deney hayvan ve dier gereksiniminin belirlenmesi ve bunlarn karlanmas iin gerekli giriimlerde bulunmak.

i) Merkez bnyesinde yrtlecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantlar planlamak, dzenlemek, yrtmek; deney hayvanlar ve/veya deneysel organizmalar ile ilgili kitap, bror, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokmanlar hazrlatmak ve yaymlatmak.

j) Tesiste acil durum eylem plan hazrlamak ve personeli bu konuda eitmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdr yardmclar dhil be kiiden oluur. Dier yeler, Merkezin faaliyet alanna giren konularda alan retim elemanlar arasndan Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan yelerin yerine ayn usullerle yeni yeler grevlendirilir. Geerli mazereti olmakszn kez Ynetim Kurulu toplantsna katlmayanlarn yelikleri son bulur.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda en az bir kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdrn ars zerine her zaman olaanst olarak toplanabilir. Mdrn katlmad toplantya Mdr yardmcs bakanlk eder. Ynetim Kurulunda tm kararlar, katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylamada eitlik kmas halinde, Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelik hkmlerine gre Merkezin genel alma dzenini tespit etmek ve ilgili dier ynetim konularnda karar verip giriimlerde bulunmak.

b) Merkezin amalarnn gerekletirilmesi ve uygulanmasnda Mdre yardmc olmak.

c) Merkezde retilen deney hayvanlar ve hayvan bakm cretlerini deien artlara gre dzenlemek.

) Merkez bnyesinde dzenlenecek deney hayvanlar ve/veya deneysel organizmalar ve aratrmalarla ilgili kurs ve seminerler planlamak ve yrtmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Aratrmaclarn sorumluluklar ve merkezdeki alma koullar

MADDE 12 (1) Merkezin olanaklarndan niversite bnyesinde bulunan tm akademik birimlerden aratrclar yararlanabilir. Ynetim Kurulundan onay almak kaydyla baka kurumlarla ortak aratrmalar da yaplabilir. Aratrmaclarn Merkezde yrtecekleri tm almalarnda uymalar gereken hususlar Ynetim Kurulunca belirlenir.

Dner sermaye

MADDE 13 (1) Merkezin dner sermaye kapsamndaki hizmetleri 2547 sayl Kanunun 58 inci maddesi ve ilgili mevzuat erevesinde yrtlr.

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Birimler

MADDE 15 (1) Mdrn teklifi ve Ynetim Kurulunun karar ile Merkezin faaliyet alanlar konusunda Merkeze bal aratrma ve destek birimleri oluturulabilir. Birim sorumlular, Mdr tarafndan teklif edilen adaylar arasndan Ynetim Kurulunca yl sreyle seilir. Sresi sona erenler yeniden seilebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun, ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yldrm Beyazt niversitesi Rektr yrtr.