8 Eyll 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29113

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

BLENT ECEVT NVERSTES LAHYAT FAKLTES ZORUNLU ARAPA

HAZIRLIK SINIFI ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Blent Ecevit niversitesi lahiyat Fakltesi Zorunlu Arapa Hazrlk Snf eitim-retimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Blent Ecevit niversitesi lahiyat Fakltesinde yrtlen Zorunlu Arapa Hazrlk Snf eitim-retim programnda uygulanacak esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Anabilim Dal Bakanl: Blent Ecevit niversitesi lahiyat Fakltesi Temel slam Bilimleri Blm Arap Dili ve Belagati Anabilim Dal Bakanln,

b) Faklte: Blent Ecevit niversitesi lahiyat Fakltesini,

c) Hazrlk Snf: Blent Ecevit niversitesi Zorunlu Arapa Hazrlk Snfn,

) Kurul: lahiyat Fakltesi Kurulunu,

d) renci leri Daire Bakanl: Blent Ecevit niversitesi renci leri Daire Bakanln,

e) Rektr: Blent Ecevit niversitesi Rektrn,

f) Senato: Blent Ecevit niversitesi Senatosunu,

g) niversite: Blent Ecevit niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Blent Ecevit niversitesi lahiyat Fakltesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Hazrlk Snf Eitim-retimi ve Snavlara likin Esaslar

Hazrlk snf eitim ve retiminin amac

MADDE 5 (1) Hazrlk snf eitim-retiminin amac; rencilere Arapann temel kurallarn reterek bilgi ve becerilerini gelitirecek, iittiini ve okuduunu anlayabilecek, dndn yazl ve szl olarak ifade edebilecek dzeyde dil iletiimini salama yeterliliini kazandrmaktr.

renci kabul ve kayt

MADDE 6 (1) rencilerin lahiyat Fakltesi Hazrlk Snfna kayt ilemleri, 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Blent Ecevit niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii uyarnca her retim yl banda renci leri Daire Bakanl tarafndan yrtlr.

retim sresi ve yeterlik ltleri

MADDE 7 (1) Zorunlu Hazrlk Snfnda retim sresi 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde belirtilen sredir.

(2) Faklteye ilk defa kayt yaptran rencilerin Yabanc Dil yeterlikleri, Anabilim Dal Bakanl tarafndan yaplan Genel Yeterlik Snav ile tespit edilir. Yeterlik snavnda baar notu, 100 tam puan zerinden 60tr.

(3) Genel Yeterlik Snavnda baarl olanlar, kabul edildikleri lisans programna balarlar. Baarl olamayanlar ise Hazrlk snfna devam ederler.

(4) Aada durumlar tanmlanan renciler Genel Yeterlik Snavndan muaftrlar:

a) Son yl ierisinde Arapann anadil olarak konuulduu lkelerde yabanclarn yksekrenim grebilmeleri iin aranan asgar yabanc dil seviyesinin tespiti amacna ynelik olarak yaplan YDS veya edeeri snavlarda 100 tam puan zerinden en az 60 puan alm olanlar.

b) Son yl ierisinde lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan Arapa Yabanc Dil Snav (YDS) veya edeer snavlarda en az 60 puan alm olanlar.

c) En az son ylda, Arapann anadil olarak konuulduu bir lkede, o lke vatandalarnn devam ettii ortaretim kurumlarnda eitim grp, ortarenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

) Arapann anadil olarak konuulduu herhangi bir lkenin ortaretim kurumlarndan mezun olanlar.

(5) Faklteye kayt yaptran rencilerden yukarda belirtilen yabanc dil yeterlik belgelerine sahip olanlar, sz konusu belgelerini ders kaytlarnn yapld son mesai gnnn bitimine kadar Fakltenin renci ileri birimine ibraz etmeleri halinde hazrlk snfndan muaf tutulurlar.

Eitim-retim faaliyeti, dzeyler ve sre

MADDE 8 (1) Zorunlu Hazrlk Snfnda eitim-retim gerekli iitsel ve grsel ara gerelerle donatlm dersliklerde, en fazla yirmi be renci kapasiteyle yaplr.

(2) Zorunlu Hazrlk Snfnda retim dili Arapadr.

(3) Hazrlk Snf eitim-retim takvimi, niversitenin Akademik Takviminin retim yl balang ve biti tarihleri dikkate alnarak Faklte Kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenip ilan edilir.

(4) Muafiyetlerini belgeleyemeyen ve/veya Arapa yeterlik snavnda baarl olamayan ya da snava girmeyen renciler, Anabilim Dal Bakanl tarafndan yaplan dzey belirleme snavna gre yabanc dil retim programnn balang (temhidi), ilk (mbtedi), orta (mutavasst) ve ileri (mtekaddim) seviyelerinden (kurlarndan) birine yerletirilirler.

(5) Zorunlu Hazrlk Snfnda Yabanc Dil retimi snavlar dahil otuz iki haftadr.

(6) Zorunlu Hazrlk Snfnda Yabanc Dil retimi balang, ilk, orta ve ileri dzey olmak zere drt dzeyde programlanp uygulanr. Her dzeyde retim sresi en az sekiz haftadr. Haftalk ders saati de yirmi saatten az olamaz.

lme deerlendirme

MADDE 9 (1) Hazrlk snfnda kurlara dayal yl geme sistemi uygulanr.

(2) Yabanc Dil retiminin her kur bitiminde bir ara snav ve ylsonunda final snav yaplr. Final snavna girebilmek iin ilgili dzeyde derslerin %85ine devam etme zorunluluu vardr.

(3) Baar notu, genel veya btnleme snav, yl ii almalar ile ara snavlarn birlikte deerlendirilmesiyle belirlenir. Hazrlk snfnda tam not 100, baar notu 70tir. Baar notu; ilk kur sonundaki ara snav notunun %15i (toplamda %45), ilk kur iin dev ve performans deerlendirmesinin %5i, (toplam %15) ylsonu genel veya btnleme snavnn %40 alnmak sureti ile hesaplanr. Ancak rencinin baarl saylabilmesi iin ylsonu genel veya btnleme snavndan 100 tam puan zerinden en az 50 puan almak kaydyla ylsonu baar notunun 70 olmas arttr.

(4) Hazrlk snfnda okutulacak ders materyalleri, uygulanacak ara snav, final ve yeterlik snavlar Anabilim Dal Bakanlnca Anabilim Dal retim yelerinden oluturulan be kiilik bir komisyon tarafndan hazrlanp uygulanr. Anabilim Dal Bakan bu amala oluturulacak komisyonun da bakandr.

Baarszlk

MADDE 10 (1) rencilerin baarszlk durumlar 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi uyarnca deerlendirilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik ile 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Blent Ecevit niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.