7 Eyll 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29112

YNETMELK

Sanko niversitesinden:

SANKO NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Sanko niversitesi birimlerinde yrtlen eitim-retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Sanko niversitesinin akademik birimlerinde yrtlen nlisans ve lisans dzeyindeki eitim-retim ve snav esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): rencinin bir dersi baar ile tamamlayabilmesi iin yapmas gereken almalarn tmn ifade eden krediyi,

b) Birim: Sanko niversitesinin faklte, yksekokul, enstit ve meslek yksekokullarn,

c) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlar ile ilgilenmek zere grevlendirilen retim elemann,

) Dekan: niversiteye bal fakltelerin dekann,

d) Mdr: niversitenin enstit, yksekokul veya meslek yksekokullarnn mdrn,

e) Mtevelli Heyet: Sanko niversitesi Mtevelli Heyetini,

f) Rektr: Sanko niversitesi Rektrn,

g) Senato: Sanko niversitesi Senatosunu,

) niversite: Sanko niversitesini,

h) Ynetim Kurulu: Sanko niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Kabul ve Kayt Esaslar

retim dili

MADDE 5 (1) niversitede retim dili Trkedir. Ancak ilgili alt kurullarn nerisi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile programlarda tamamen veya %30dan az olmamak kouluyla ksmen yabanc dilde eitim-retim yaplabilir.

Kontenjanlar

MADDE 6 (1) Her akademik yln bahar yaryl ierisinde, niversitenin birimlerine ait renci kontenjanlar, ilgili birimin ynetim kurulunun nerisi zerine, Senato ve Mtevelli Heyet tarafndan belirlenerek Yksekretim Kuruluna teklif edilir.

renci kabul

MADDE 7 (1) niversitenin birimlerine renci kabul, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

Yatay gei yolu ile kabul

MADDE 8 (1) niversitenin faklte ve yksekokullarna kurum iinden ve kurum dndan yatay gei yolu ile renci kabulne ilikin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri erevesinde, Senato tarafndan belirlenir.

(2) Dier yksekretim kurumlarndan yatay geii kabul edilen rencilerin daha nce alm olduklar derslerden hangilerinin saylaca ve gei yaptklar diploma programndaki hangi derslere karlk gelecei ilgili birim ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

zel renci kabul

MADDE 9 (1) lgili birim ynetim kurulu tarafndan belirlenmi bavuru koullarna sahip bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olanlar, lisans diploma programlarnda verilen dersleri zel renci olarak alabilir. Bu rencilere, talep etmeleri durumunda kaytl olduklar dersleri ve bu derslerden aldklar notlar gsteren transkript verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme deildir. zel renciler, ders aldklar birimin kredi bana den retim cretini derler.

retim creti

MADDE 10 (1) retim cretleri ve deme ekilleri, her akademik yln banda, Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir ve kayt srasnda, belirlenen esaslar dikkate alnr. Burslu renciler dnda, retim cretini demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz veya yenilenmez.

niversiteye kayt yaptrma

MADDE 11 (1) niversiteye yeni kaytlar, ilgili mevzuat hkmlerine gre iln edilen tarihler arasnda, Rektrlk tarafndan yaplr. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adl sicil kaydna ilikin olarak, adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunduu tespit edilenler ile belgelerindeki eksiklii sresi iinde gideremeyenlerin kaytlar yaplmaz, yaplm ise iptal edilir.

(3) Dosya atrma olarak adlandrlan ilk kayt ilemi, geerli mazereti olan rencinin noter onayl vekletname ile vekil tayin ettii kii tarafndan da yaptrlabilir. Sresi iinde kayt ilemini yapmayan renciler kayt hakkndan vazgemi saylr.

Kayt yenileme

MADDE 12 (1) Kaytlar, her yaryl banda akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda yenilenir. Kayt yenileme srasnda rencinin o yarylda alaca dersler de belirlenir. renciler, akademik takvimde belirlenen sreler iinde, o yarylda seecei dersler iin ekleme veya silme yapabilirler. Mazeretleri ilgili birimlerce kabul edilen rencilerin kaytlar, en ge ders ekleme-silme sresi sonuna kadar ertelenebilir. st ste iki yaryl kaydn yeniletmeyen rencilerin durumlar, ilgili birim ynetim kurulunda grlerek karara balanr.

(2) Dnem kaydn yapmad iin kaytsz kalan renci, ilgili birim ynetim kurulu tarafndan mazeretinin kabul edilmesi durumunda, en erken izleyen dnem bandan itibaren kaydn yenileyebilir. Bu rencilerin ilgili akademik yla ait demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri demesi ve niversite tarafndan belirlenebilecek ek ykmllkleri de yerine getirmeleri zorunludur. rencinin kaytsz kald dnemler renim sresine saylr.

Kayt sildirme

MADDE 13 (1) Kayt sildirmek isteyen renci dileke ile dekanlk veya mdrle bavurur. lgili birim ynetim kurulunda kayd silinen rencinin durumu Rektrle bildirilir. Bu rencinin, daha nce demi olduu renim cretinin iadesini talep edebilmesi iin, her eitim-retim dneminin ilk bir ay ierisinde talebini ilgili birim ynetim kuruluna beyan etmesi gerekmektedir.

NC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

Danmanlk

MADDE 14 (1) Her renciye, niversiteye ilk kaydn yaptrdktan sonra danman atanr. Danmann grevi; rencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya kartmak, reniminin devamnda izleyecei diploma alann bilinli olarak semesi konusunda yol gstermek, akademik durumunu izlemek, kayt, ders ekleme-silme, ders saydrma ve dersten ekilme ilemlerinde mezuniyete kadar rehberlik etmektir.

Derslerden muafiyet

MADDE 15 (1) renciler, daha nce kayt olduklar yksekretim kurumlarndan veya denklii kabul edilmi bir kurulutan alm ve baarm olduklar derslerden muaf olmak iin, akademik takvimde belirlenen tarihlerde bavuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren retim elemannn da gr alnarak ilgili birim ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

Trke hazrlk eitimi

MADDE 16 (1) Trke yeterlik/seviye belirleme snavn baaran ya da Senatonun belirledii koullar salayarak yeterli grlen yabanc uyruklu renciler kaytl olduklar eitim-retim programna balarlar. Trke yeterlik/seviye belirleme snavna girip baarsz olan veya bu snava girmeyen yabanc uyruklu renciler Trke hazrlk snfna devam eder.

Zorunlu yabanc dil dersleri ve hazrlk eitimi

MADDE 17 (1) Yabanc dil eitimi, Senatoca karar verilip Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanan programlar iin zorunludur.

(2) Yabanc dil hazrlk snf, seviye tespit snavlar ve zorunlu yabanc dil dersleri hakknda, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri ile Senato tarafndan belirlenecek usul ve esaslar uygulanr.

Eitim-retim dnemleri

MADDE 18 (1) Snf geme esasna gre eitim-retim yapan birimler dndaki faklteler ve yksekokullarda eitim-retim, yaryl esasna gre dzenlenir ve ders geme kredi sistemi uygulanr. Akademik yl, gz ve bahar olmak zere iki yaryldan oluur. Senato karar ile, bunlara yaz yaryl da eklenebilir. Bir yaryl, snav ve kayt dnemleri hari, en az on drt haftadr (70 i gn). Bunlara ilave olarak, staj ve yaz kurslar alabilir. Staj ve yaz kurslarnn sresi ve uygulama esaslar, ilgili birim ynetim kurulunun nerisi zerine, Senato kararyla dzenlenir.

Eitim-retim sresi ve ek sreler

MADDE 19 (1) renciler, kaytl olduklar eitim-retim programlarn ilgili mevzuatta belirlenen srelerde tamamlamak zorundadrlar. niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin cezal olduklar sreler, renim sresinden saylr. Bu renciler, sz konusu sreler iin de retim creti derler.

(2) rencilerin eitim-retim programn tamamlama sreleri 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmlerine gre deerlendirilir.

(3) Lisans renimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara; talep etmeleri durumunda, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak meslek yksekokullarnn benzer ve uygun programlarna intibak ettirilirler.

Ders programlar

MADDE 20 (1) Lisans ders programlarnda ve derslerde yaplacak deiiklikler; her dnem banda, her bir lisans diploma program iin dekan tarafndan grevlendirilen program koordinatrlerinin, yaplacak deiikliklerin rencinin programn nasl etkileyeceine ve daha nce alnan derslerin denkliine ynelik nerileri dikkate alnarak, ilgili birim ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

Ders programlarnn tespit edilmesi

MADDE 21 (1) rencinin kaytl olduu birimde verilecek derslerin adlar, varsa n koullar, verilecei yllar, ama ve renim ktlar, ders kredileri ile ilgili konular, akademik takvime uygun olarak, ilgili birim ynetim kurulu veya yksekokul kurullarnca belirlenir ve Senatonun onay ile kesinleir. Programlardaki deiiklikler de ayn esaslara gre yaplr.

ift ana dal ve yan dal program

MADDE 22 (1) Kaytl olduu ilgili birim ynetim kurulu tarafndan belirlenen kriterlere uygunluk gsteren rencilere yan dal lisans programna devam etme hakk verilir. Bu programlar hakknda, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Ders alma ve dersten ekilme

MADDE 23 (1) rencilerin ders alma ilemleri, danmanlarnn yardm ile her yaryl banda yaplr. renciler kaytl olduklar birimin programnda ngrlen tm dersleri almakla ykmldrler. Ancak, edeer dersin verildii birimlerden de bu ders alnabilir. Devamszla yol aacak ekilde, haftalk ders programndaki dier derslerle akan derslere kayt yaplmaz.

(2) renciler, akademik takvimle belirlenen sreler iinde yazl olarak bavurmalar halinde, danmanlarnn uygun gr ve blm bakannn onay ile kaytl olduklar derslerden ekilebilirler. Bir renci, kaytl olduu programn ilk iki yarylndaki derslerden ekilemez.

(3) Eitim-retim programlarndan kaldrlan derslerden baarsz olanlar, bu derslerin yerine konulan dersleri alrlar. Bu derslerin yerine ders konulmamas halinde programdan kaldrlan derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri iin, gerekli AKTS krediyi tamamlamak zere, bunlar yerine baka dersleri alrlar.

(4) Dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerin alnmas; rencinin gerekeli aklamasna dayanlarak, ilgili birim ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Dersler, zorunlu, semeli, n koullu ve ortak zorunlu olarak retim programlarnda yer alr.

(5) Faklte ve yksekokullarn eitim-retim yaplan programlarnda yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili faklte ya da yksekokul kurullarnn nerisi ve Senatonun kararyla belirlenir. lgili kurulun nerisi zerine Senato, bir dersin iki yaryl (yllk) verilmesini kararlatrabilir. Tp fakltesinde btnleik ve karma eitim uygulanabilir.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 24 (1) Eitim ve retim programnda yer alan derslere ve stajlara devam zorunludur. renciler kuramsal (teorik) derslerin %70ine, uygulama ve laboratuvar derslerinin %80ine katlmak zorundadr. Aksi takdirde, o dersin final snavna alnmaz ve o dersten baarsz saylr. Devamszlklar nedeniyle snava girme hakk kazanamayanlarn listesi, final dnemi balangcndan en az gn nce, ilgili dersin sorumlu retim eleman tarafndan iln edilir. Salkla ilgili rapor veya dier engeller derse devam zorunluluunu ortadan kaldrmaz. rencilerin devam durumu, ilgili retim eleman tarafndan izlenir.

Snavlar

MADDE 25 (1) renciler snavlara, ilgili birim ynetim kurulunun belirledii ve niversite Senatosu tarafndan onaylanan esaslar dorultusunda girmek zorundadrlar.

(2) Snavlar; ara snav, final snav, btnleme snav, muafiyet snav, mazeret snav ve tek ders snav ile, ilgili birim ynetim kurulu tarafndan belirlenen ve Senatoca kabul edilen snavlardan oluur.

(3) renciler, snavlara ilan edilen gn, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek dier belgeleri, yanlarnda bulundurmak zorundadrlar; aksi takdirde, snavlar geersiz saylr. Gerek grlen hallerde cumartesi gnleri de snav yaplabilir. Bir rencinin, koullarn yerine getirmedii bir snava girmesi durumunda, ald not, ilan edilmi olsa da geersiz saylr.

(4) Her ders iin rencilerin sorumlu olduklar ara snav, final ve btnleme snavlarna ilikin bilgiler, dnem banda belirlenir ve rencilere bildirilir.

(5) Final ve btnleme snavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr.

Deerlendirme ve notlar

MADDE 26 (1) Baar durumunun deerlendirilmesinde aadaki tabloda verilen 100 zerinden deerlendirilen harfli baar notlar kullanlr.

Baar notu Katsay aral Gsterilen e deer puan AKTS notu Anlam

AA 3.66 4.0 92-100 A Mkemmel

BA 3.32 - 3.62 84-91 B ok iyi

BB 2.98 - 3.28 76-83 C yi

CB 2.63 - 2.93 68-75 D Orta

CC 2.29 - 2.59 60-67 E Geer

FF 0.00 59 ve alt F Baarsz

(2) 100lk sistemdeki notlarn 4lk sisteme dnmnde Yksekretim Kurulu 4lk sistemdeki notlarn 100lk sistemdeki karlklar listesi esas alnr. rencinin 100 zerinden ald notun, en dk drtlk sistemdeki karl kullanlr.

(3) Ortalamalara katlmayan notlar unlardr:

a) S: Yeterli.

b) U: Yetersiz.

c) M: Muaf.

) NI: Katlmamtr.

d) NA: Devamsz.

(4) Bunlardan;

a) retim programlarnda bulunan kredili veya kredisiz derslerden, lisans programna hazrlk programnda alnan derslerden veya renci deiim program erevesinde alnan derslerden baarl olan rencilere (S) notu; baarsz olan rencilere (U) notu verilir.

b) (M) notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili blmce uygulanan muafiyet snav sonucunda baarl olan rencilere verilir. (M) notu ortalamaya katlmaz.

c) (NI) notu; rencinin kaytl olduu retim programlar dndan ald dersleri tanmlamak zere verilir. Bu not, rencinin ilgili dersten ald harf notu ile birlikte transkriptinde gsterilir. rencinin kaytl olduu program veya programlarla ilgili derslere dahil edilmez. (NI) notu alnan dersler tekrarlanmaz.

) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarna ilikin ykmllklerini yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere verilir. (NA) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

(5) Senato kararlar dorultusunda, ihtiya duyulan dier not tanmlamalar yaplr.

Baar notunun belirlenmesi

MADDE 27 (1) (M) notu hari, bir dersin baar notu; ilgili birim ynetim kurulu tarafndan belirlenen o derse ait ara snavlar, ksa snavlar, alan almas, uygulama, dev, proje, seminer, devam, laboratuvar, bakm plan, staj ve benzeri yaryl ii almalarndan ve final/btnleme snavndan alnan notlar ile o dersin baar deerlendirme sistemine gre belirlenir.

Not ortalamas

MADDE 28 (1) Bir dersin arlkl notu; o dersin kredi deeri (AKTS) ile baar not katsaysnn arpm sonucunda bulunan saydr. Dnem arlkl not ortalamas; bir rencinin belirlenen yaryl veya yl dneminde programna ald btn derslerin arlkl notlar toplamnn, alnan derslerin kredi deerleri AKTS toplamna blnmesiyle bulunur.

(2) Arlkl genel not ortalamas (AGNO); rencinin programnda olan zorunlu, semeli ve ortak zorunlu tm derslerin arlkl notlar toplamnn, bu derslerin kredi deerleri AKTS toplamna blnmesiyle elde edilen saydr. Tekrar edilen veya not ykseltmek iin alnan derslerde, nceki not ne olursa olsun, son alnan not geerli olup, bu not hesaplamaya katlr.

(3) Ortalamalarn hesaplanmas sonucu ortaya kan deerler, virglden sonra iki haneye yuvarlanr; virglden sonraki nc hane beten kkse sfra, be ve beten byk ise, ikinci haneyi arttracak ekilde yuvarlanarak hesaplanr.

rencilerin baar durumlar

MADDE 29 (1) Kaytl olduu program iin gerekli olan krediyi tamamlayarak tm derslerden baarl olmak kaydyla renci, mezuniyet hakk elde eder. Arlkl genel not ortalamas 3.32-3.62 arasnda olup, disiplin cezas almam renciler onur rencisi, 3.63-4.00 arasnda olan renciler, yksek onur rencisi saylr.

(2) Baar notu, 100 tam puan zerinden en az 60 puandr.

(3) Bir dersten (S), (M), (CC) ve daha yukar not alan renci o dersten baarl saylr. Herhangi bir dersten, (FF), (U), (NA) notu alan renci o dersten baarsz saylr ve dersi zorunlu olarak tekrarlar.

Maddi hatalarn dzeltilmesi

MADDE 30 (1) Snav sonularna ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. lgili retim eleman veya renci tarafndan, snav sonularnda veya notlarda maddi hata olduu, ilgili dekanla veya mdrle verilecek bir dilekeyle ileri srlebilir.

(2) Bavurularn, snav sonularnn usulne uygun olarak ilanndan sonraki be i gn iinde yaplmas gerekir. Bavurular, ilgili birim ynetim kurullarnca bavuru tarihinden sonra yaplacak ilk oturumda sonulandrlr. Koordinatrlklere bal olarak srdrlen dersler, ilgili koordinatrlklerin onay ile sonulandrlr. Sonular ilgililere yazl olarak bildirilir.

Snavlarda kopya

MADDE 31 (1) Snavlarda kopya eken, kopyaya teebbs eden veya kopya veren bir renciye, o snavda sfr verilir. Bu renci hakknda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr. Disiplin suu nedeniyle verilen uzaklatrma cezalar mazeret ve mazaret snavna girebilmek iin gereke oluturmaz.

Stajlar

MADDE 32 (1) Eitim-retim programlarna gre staj yapma zorunluluu olan fakltelerde stajlar, ilgili kurullarca belirlenecek esaslara gre yaplr. Stajlarn 2547 sayl Kanunda belirtilen eitim-retim sresi iinde bitirilmesi zorunludur. Dier ders ve uygulama ykmllkleriyle birlikte stajn bitirmeyen renciler, stajlar tamamlanncaya kadar mezun olamaz ve her kayt dnemi iin kaytlarn yenilemek zorundadr.

DRDNC BLM

Mezuniyet, Kayt Silme ve Kendi steiyle niversiteden Ayrlma, zinler

Diploma verilme art

MADDE 33 (1) Kaytl olduklar programda ngrlen tm dersleri, uygulamalar ve stajlar, bu Ynetmelik hkmlerine gre baar ile tamamlayan renciler diploma almaya hak kazanrlar. Bununla birlikte, bu durumdaki rencilerin hazrlk snf hari, en az retim programndaki yaryl saysnn 30 ile arpm veya yl saysnn 60 ile arpm kadar AKTS kredisi alm olmalar gerekir. Mezun olan tm rencilere verilecek diploma eki, geici mezuniyet belgesi, mezuniyet not durum belgesi ve dier belgelerle ilgili esaslar, Senato tarafndan belirlenir.

nlisans diplomas

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak, drt yaryllk nlisans programlarn tamamlayan rencilere nlisans diplomas verilir.

(2) Talep edilmesi halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak; herhangi bir lisans programna kaytl olup herhangi bir sebeple renimini tamamlamam veya tamamlayamam rencilere nlisans diplomas verilir.

Lisans diplomas

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre hazrlk snf hari, en az sekiz yaryllk bir program baar ile tamamlayan rencilere lisans diplomas verilir.

Diploma kayb ve yeni diploma hazrlanmas

MADDE 36 (1) Diplomann kayb halinde, ulusal bir gazetede ilan verilmesi, gereken cretin denmesi ve dileke ile niversiteye bavurulmas kouluyla, bir defaya mahsus olmak zere, yeni diploma hazrlanr. Bu durumda diploma zerinde kayp nedeniyle dzenlendiine ilikin ibare yer alr.

Kayt dondurma

MADDE 37 (1) Hakl ve geerli nedenlerin varl ve bu nedenlerin belgelendirilmesi hlinde, rencinin veya vekilinin, ilgili dekanlk ya da mdrle yazl olarak bavurusu zerine kayt yaplarak/yenilenerek dondurulmak sureti ile bir veya iki yaryl izin verilebilir. Bu izin talebi gerekeler ve belgeler dikkate alnarak ilgili ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir ve sonu Rektrle bildirilir. Yabanc dil hazrlk snfndaki renciler iin, hazrlk snf koordinatrlklerinin gr alnr. Bir renciye, bir defada en ok iki yaryl ve tm retim sresince, toplam drt yaryl izin verilebilir.

(2) zinli geen sreler, retim sresinden saylmaz. zin istekleri; zorunlu nedenler dnda, gerekeleri ve belgeleriyle birlikte, her yaryl, ders ekleme-silme sresinin son gnne kadar yaplr.

(3) Kayt dondurma ilemini gerekletiren renci, o yl belirlenmi olan eitim-retim cretinin %60 orann demekle ykmldr.

Askerlik amal izin

MADDE 38 (1) Askerlik hizmeti nedeniyle eitimlerine ara vermek zorunda kalan renciler, kaytlarn dondurmak art ile, bu hizmeti tamamlamalarna kadar geecek sre iin izinli saylrlar. Bu renciler, askerlik hizmetinin bitimini izleyen eitim-retim ylnda, renimlerine kaldklar yerden devam ederler. zinli geen sreler, retim sresinden saylmaz. renci o yl belirlenmi olan eitim-retim cretinin %60 orann demekle ykmldr.

Eitim amal izin

MADDE 39 (1) rencilere, renim ve eitimlerine katkda bulunacak burslu veya burssuz, yurt ii/yurt d eitim, staj, aratrma, bilgi grg arttrma gibi imknlarn domas durumunda, ilgili birim ynetim kurulu karar ile, en fazla bir yla kadar izin verilebilir. Bu izinler, retim sresine dahil olup, bu konudaki bavurularn, ders ekleme-silme sresinin sonuna kadar yaplmas gerekir. Bu renciler, renim cretinin tamamn demekle ykmldrler.

Dier izinler

MADDE 40 (1) Hastalk izni erevesinde rencilerin, eitim-retim sresinde ortaya kan salk mazeretlerini, herhangi bir yatakl tedavi kurumundan alacaklar bir rapor ile belgelendirmeleri ve bunu snav tarihinden itibaren bir hafta ierisinde, Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Mdrlne teslim etmeleri gerekir. Salk mazeretleri ilgili birim ynetim kurulunca kabul edilen renciler, mazeret snavlarna girebilirler. Mazeret snav hakk tannan renciler, snav haklarn ayn yaryl iinde ilgili birim ynetim kurulu tarafndan belirlenen gn, yer ve saatte kullanmaldrlar. Mazeret snavlarnn ikinci bir hakk yoktur. Bu maddede belirtilenler dndaki salk raporlar ileme konulmaz. renciler, rapor sresince derslere devam edemezler ve snavlara giremezler. Bu renciler, retim cretlerinin tamamn derler.

(2) Trkiyeyi veya niversiteyi temsil etmek amacyla, bilimsel, sosyal, kltrel ve sportif faaliyetlere ve yarmalara katlan renciler, Senato karar ile derslerden ve snavlardan izinli saylr. Bu renciler, o dnemde giremedikleri snavlardan, mazeret snavna alnrlar. Bu renciler, retim cretlerinin tamamn derler.

(3) Gzaltna alnan veya tutuklanan rencilerden, gzalt ve tutukluluk hali sona eren ya da yarglandklar sutan beraat eden renciler, bu sre iin izinli saylrlar. Bu renciler, retim cretlerinin tamamn derler.

zinden dn

MADDE 41 (1) zinli renciler, izin sresinin bitiminde, kaytlarn yaptrarak, renimlerine kaldklar yerden devam ederler. Tp ve di hekimlii faklteleri ve yabanc dil hazrlk snfndakiler hari, iki yaryl izin alm rencilerin, ilk yaryl sonunda renimlerine devam etmek istemeleri durumunda, bir dileke ile ilgili dekanlk veya mdrlklere bavurmalar gerekir.

BENC BLM

zel Durumu Olan Diploma Programlar

Eitim-retim ilkeleri

MADDE 42 (1) zel durumu olan diploma programlarnn hangilerinin olduu Senato ve Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

(2) Bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak ilgili faklte/yksekokul kurulu tarafndan hazrlanan, eitim-retim ile ilgili kararlar, Mtevelli Heyet ve Senato tarafndan onaylandktan sonra uygulanr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Belgelerin saklanmas

MADDE 43 (1) Snav katlar, snav sonular, not ve baar izelgeleri, renci devam izelgeleri, izin belgeleri, salk raporlar, askerlik-vize-renci kimlii-renci belgesi-transkriptik ve benzeri her tr evrak; kendi tr iin yksekretim st kurulular ve yksekretim kurumlar saklama sreli standart dosya plannda belirtilen saklama sresi kadar saklanr.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 44 (1) Her trl tebligat, rencinin niversiteye kayt srasnda bildirdii adrese iadeli taahhtl olarak yaplmak suretiyle tamamlanm saylr. Kayt olurken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde, bunu renci ileri mdrlne yazl olarak bildirmemi bulunan veya yanl ve eksik adres vermi olan rencilerin, niversitedeki mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde kendilerine tebligat yaplm saylr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato, Mtevelli Heyet, ilgili kurul veya ilgili birim ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik, 2014-2015 eitim ve retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sanko niversitesi Rektr yrtr.