7 Eyll 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29112

YNETMELK

Akdeniz niversitesinden:

AKDENZ NVERSTES LME DEERLENDRME BELGELENDRME

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Akdeniz niversitesine bal olarak kurulan Akdeniz niversitesi lme Deerlendirme Belgelendirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bunlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Akdeniz niversitesi lme Deerlendirme Belgelendirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, bunlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (DBM): Akdeniz niversitesi lme Deerlendirme Belgelendirme Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Akdeniz niversitesi Rektrn,

) niversite: Akdeniz niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversiteye bal birimlerde yrtlen lme ve deerlendirme almalarnn niteliini ykseltmek, eitli kamu kurum ve kurulularna lme ve deerlendirme konularnda danmanlk hizmeti sunmak, kamu kurum ve kurulular ile zel sektr kurulularnn alanlarna belgelendirmeye dayal lme ve deerlendirme seminerleri, belgelendirmeye (sertifika, katlm belgesi vb.) ynelik programlar dzenlemek, sosyal bilim alan ile ilgili lme aralar gelitirmek ve eitim bilimleri alanyla ilgili aratrmalar yapmak, lme ve deerlendirme alannda ulusal ve uluslararas dzeyde lme uygulamalar gerekletirmek, kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantlar dzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversiteye bal birimlerde lme ve deerlendirme almalar gerekletirmek, yaplmakta olan almalarn niteliini artrmak ve istendiinde snav hizmeti vermek,

b) eitli kamu kurum ve kurulular ile zel sektr kurulularna lme ve deerlendirme konusunda danmanlk, eitim, snav ve belgelendirmeye ynelik hizmet vermek,

c) Sosyal bilimler alannn sorunlaryla ilgili aratrmalar ve incelemeler yapmak, bu gibi almalara katlmak ve desteklemek,

) eitli amalarla seme, snflama, yerletirme, rehberlik, retimi gelitirme, aratrma gibi almalarda kullanlan lme aralarnn gelitirilmesi, uyarlanmas almalarn planlamak, gerekletirmek ve bu alanda yaplan almalara katlmak ve desteklemek,

d) Uluslararas ve ulusal dzeyde farkl amalar iin snavlar dzenlemek, bu yolla eitim politikalarnn olumasna katkda bulunmak,

e) Ulusal ve uluslararas dzeyde kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantlar dzenlemek,

f) Ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yaparak, lme ve deerlendirme ile ilgili rapor, blten, proje, kitap, dergi vb. yaynlar yapmak,

g) Merkezin amalar dorultusunda telif ve eviri yapmak ve yaptrmak,

) Faaliyet alanna giren konularda yaplan almalarn deerlendirilmesi, tantlmas, pazarlanmas ve satn yapmak,

h) Kamu ve zel sektr ile niversitenin eitli birimlerinin talep ettii lme aralarn gelitirmek, uygulamak ve raporlamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr, niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar ayn yntemle grevlendirilebilir.

(2) Mdr, bu Ynetmelikte tanmlanan grevlerini yerine getirebilmek iin niversite retim elemanlar arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclar Mdrn verdii ileri yaparlar.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunun gndemini belirlemek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulunun ald kararlar uygulamak,

) Her yln sonunda Rektre Merkezin almalar ile ilgili rapor vermek,

d) Ynetim Kurulunca hazrlanan bteyi Rektrle sunmak,

e) Gerekli hallerde Ynetim Kurulunu toplantya armak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr, mdr yardmclar ile niversite Ynetim Kurulu tarafndan niversitedeki retim elemanlar arasndan seilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen ye olmak zere toplam alt yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye seilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda olaan olarak ayda bir kez toplanr. Gerekli grld hallerde olaanst olarak Mdrn ars ile daha sk toplanabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda aratrma, uygulama, eitim program ve belgelendirmeye ynelik uygulamalara ilikin alma plann hazrlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Ynetim Kurulunca sunulan nerilerin yaama gemesi iin gerekli kararlarn alnmasn salamak,

c) Bir sonraki yln btesini hazrlamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idar ve teknik personel ihtiyac; 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Akdeniz niversitesi Rektr yrtr.