7 Eyll 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29112

YNETMELK

Devlet Su leri Genel Mdrlnden:

DEVLET SU LER GENEL MDRL MHENDSLK

SINAV VE ATAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Genel Mdrln merkez ve tara tekilatndaki mhendis kadrolarna ilk defa atanacaklarda aranacak artlar ile yaplacak giri snavlarnn ekli ve uygulanmas ile Snav Komisyonuna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Genel Mdrln merkez ve tara tekilatndaki mhendis kadrolarna ilk defa atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmeliin Ek 8 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Genel Mdr: Devlet Su leri Genel Mdrn,

b) Genel Mdrlk: Devlet Su leri Genel Mdrln,

c) Giri Snav: Mhendis kadrolarna atanacaklar belirlemek zere, KPSS (B) sonularna gre Genel Mdrlke belirlenen yeterli puan alan adaylar arasnda yaplan yazl ve/veya szl blmlerden oluan snav,

) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar iin lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl (SYM) tarafndan yaplan Kamu Personel Seme Snavn,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seme Snav puan 3,

e) Snav Komisyonu: Mhendislik Snav Komisyonunu,

ifade eder.

KNC BLM

Giri Snavna likin Esaslar

Snav komisyonunun oluumu

MADDE 5 (1) Snav Komisyonu, Genel Mdr veya Genel Mdrn grevlendirecei Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda; aralarnda Personel ve Eitim Daire Bakan yer almak kaydyla ana hizmet birimlerinin daire bakanlar ile blge mdrleri arasndan Genel Mdr tarafndan belirlenecek drt ye olmak zere toplam be asl yeden oluur. Ayrca, Genel Mdr tarafndan bu fkrada belirtilenler arasndan drt yedek ye tespit edilir ve asl yelerin herhangi bir nedenle Snav Komisyonuna katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre Snav Komisyonuna katlr.

(2) Snav Komisyonunun bakan ve yeleri; kendilerinin, boanm olsalar dahi elerinin, nc dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayn hsmlarnn veya evlatlarnn katldklar snavda grev alamazlar. Bu durumda olan yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

Snav komisyonunun grevleri

MADDE 6 (1) Snav Komisyonu, Giri Snav ilannda yer alacak hususlarn tespit edilmesi, snavn yaplmas, itirazlarn incelenerek sonulandrlmas ve snavla ilgili dier ilemlerin yrtlmesiyle grevli ve yetkilidir.

(2) Snav Komisyonu, ye tam saysyla toplanr ve oy okluu ile karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

Giri snav

MADDE 7 (1) Genel Mdrle ait mhendis kadrolarna Giri Snav ile atama yaplr. Giri Snav, kadro ve ihtiya durumuna gre Genel Mdrlke uygun grlen zamanlarda Snav Komisyonu tarafndan yaplr. Giri Snavnn, yazl ve szl olarak iki aamal veya yalnzca szl olarak yaplmasna Snav Komisyonunca karar verilir.

(2) Snav Komisyonu, uygun grd takdirde yazl snav lme, Seme ve Yerletirme Merkezi, Milli Eitim Bakanl veya bu konuda uzmanlam dier kamu kurum ve kurulularna da yaptrabilir. Bu durumda snava ilikin hususlar, Genel Mdrlk ile snavn yaptrlaca kurulu arasnda yaplan protokolle belirlenir.

Giri snav duyurusu

MADDE 8 (1) Giri Snavna katlma artlar, snavn ekli, snav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puan, bavuru yeri ve tarihi, bavuru ekli, bavuruda istenecek belgeler, bavuru evraknn temin edilecei yerler, snav konular, atama yaplmas planlanan kadro says, snf ve dereceleri ve gerekli grlen dier hususlar snav tarihinden en az otuz gn nce Resm Gazete ile Trkiye genelinde tiraj yksek gnlk gazetelerden en az birinde yaymlanmak ve Genel Mdrlk ile Devlet Personel Bakanlnn internet sayfasnda ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giri snav bavuru artlar

MADDE 9 (1) Giri Snavna katlmak isteyenlerin aadaki artlar tamalar gerekir;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak,

b) Fakltelerin veya denklii Yksekretim Kurulunca onaylanm yurt ii veya yurt dndaki yksek retim kurumlarnn Genel Mdrln ihtiyacna gre Giri Snav duyurusunda belirtilen mhendislik blmlerinden mezun olmak,

c) Son bavuru tarihi itibariyle geerlilik sresi dolmam KPSSP3 puan trnden, Giri Snav ilannda belirtilmi olan asgari puan alm olmak.

Giri snav bavuru ilemleri

MADDE 10 (1) Giri Snav bavurusu, ahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildii takdirde internet zerinden yaplabilir.

(2) Giri Snavna katlmak isteyen adaylar, Genel Mdrlkten veya Genel Mdrlk internet adresinden temin edecekleri bavuru formuna aadaki belgeleri eklerler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya onayl rnei (eitimini yurtdnda tamamlam olanlar iin diploma denklik belgesinin asl veya onayl rnei),

b) KPSS sonu belgesinin bilgisayar kts,

c) zgemi,

) adet vesikalk fotoraf.

(3) kinci fkrada saylan belgelerin son bavuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mdrle teslim edilmesi arttr. Bu belgeler, asl ibraz edilmek kaydyla Genel Mdrln merkez ve tara tekilatnca onaylanabilir.

(4) Posta ile yaplan bavurularda, ikinci fkradaki belgelerin Giri Snav duyurusunda belirtilen son bavuru tarihine kadar Genel Mdrle ulam olmas gerekir. Postadaki gecikmeler ve son bavuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Mdrlk kaytlarna geen bavurular dikkate alnmaz.

(5) Bu Ynetmelikte yer verilen Giri Snavna ilikin i ve ilemler Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca yerine getirilir.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 11 (1) Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca, snav iin ngrlen sre ierisinde yaplan bavurular incelenerek adaylarn aranan artlar tayp tamadklar tespit edilir. stenilen artlardan herhangi birini tamad tespit edilen bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(2) Aranlan artlar tayan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan trnden en yksek puan alan adaydan balamak ve atama yaplmas planlanan kadro saysnn katn gememek zere bir sralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan tr itibariyle en son adayn ald puanla ayn puana sahip adaylar da Giri Snavna arlr. Sralamaya giren adaylarn ad ve soyadlar ile snav yerleri Giri Snavndan en az on gn nce Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrca adaylara yazl bildirimde bulunulmaz.

(3) Bavuru artlarn haiz olmayanlarn kendilerine ilikin bavuru ile ilgili belgeleri, Giri Snavna katlabileceklerin isim listesinin ilanndan itibaren otuz gn ierisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Yazl snav ve konular

MADDE 12 (1) Giri Snavnn yazl olarak yaplmas halinde sorularn tamam Giri Snav duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazrlanr.

(2) Snav sorularnn hangi konulardan oluaca hususu snav ilannda duyurulur.

(3)Yazl snavn deerlendirmesi yz tam puan zerinden yaplr. Snavda baarl saylabilmek iin en az yetmi puan almak gerekir.

Szl snava ar

MADDE 13 (1) Yazl snavdan yz tam puan zerinden en az yetmi puan alan adaylarn; yalnzca szl snav yaplmas halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan trnden en yksek puandan balamak zere atama yaplmas planlanan kadro saysnn kat kadar adayn isimleri (son sradaki adaya eit puan alanlar dhil), szl snav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilir.

Szl snav

MADDE 14 (1) Szl snavda adaylar;

a) Giri Snav ilannda belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Mdrln faaliyet alanyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) Genel yetenek ve genel kltr dzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak (a) bendi iin elli, (b) ila (d) bentlerinin tamam iin elli olmak zere toplam yz puan zerinden deerlendirilir. Snav Komisyonun her bir yesi tarafndan verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir ve yelerin yz tam puan zerinden verdikleri notlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Giri snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 15 (1) Snav Komisyonu; Giri Snavnn yazl ve szl snav olarak iki aamal yaplmasna karar verilmesi halinde, yazl snav notunun yzde krk, KPSSP3 puannn yzde otuzu ile szl snav notunun yzde otuzunu; Giri Snavnn sadece szl snav olarak yaplmas halinde ise, szl snav notu ile KPSSP3 puannn aritmetik ortalamasn esas alarak nihai baar listesini hazrlar. Asl ve yedek listelerinde sralama yaplrken, adaylarn Giri Snav puannn eit olmas halinde, Giri Snav yazl ve szl olarak iki aamal yaplm ise, yazl puan yksek olan adaya, yazl puannn eit olmas durumunda KPSSP3 puan yksek olan adaya; Giri Snav sadece szl olarak yaplm ise, szl snav notu yksek olan adaya, szl snav notunun eit olmas durumunda ise KPSSP3 puan yksek olan adaya ncelik tannr. Snav Komisyonunun belirledii baar listesi Personel ve Eitim Dairesi Bakanlna gnderilir.

(2) Baar listesi Genel Mdrln ilan panosunda ve internet sayfasnda ilan edilir. Ayrca, baarl olan adaylara sonu yazl olarak tebli edilir.

(3) Snav sonularnn ilan edilmesinden itibaren be gn iinde yazl olarak Snav Komisyonuna itiraz edilebilir. tirazlar, Snav Komisyonunca itiraz sresinin bitiminden itibaren yedi i gn iinde ve yaplacak szl snav var ise snav tarihinden nce incelenerek karara balanr. tiraz sonucu, adaya yazl olarak bildirilir.

(4) Giri Snavnda yetmi ve zerinde puan alm olmak, sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez. Snavda baarl olanlarn says ilan edilen kadro saysndan daha az ise sadece baarl olanlar snav kazanm kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar iin daha sonraki snavlar iin kazanlm hak veya herhangi bir ncelik hakk tekil etmez.

Geree aykr beyan

MADDE 16 (1) Snav kazananlardan snav bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenlerin snav sonular geersiz saylr ve atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenler hakknda Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 17 (1) Atamas yaplanlarn snavla ilgili belgeleri, ilgililerin zlk dosyalarnda; baarsz olanlar ile baarl olduu halde herhangi bir nedenle atanamayanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca saklanr.

NC BLM

Mhendis Kadrosuna Atanma ve Bildirim

Atamadan nce istenecek belgeler

MADDE 18 (1) Mhendis kadrosuna atanmak zere yaplan Giri Snavnda baarl olan adaylardan aadaki belgeler istenir;

a) Erkek adaylarn askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan,

b) Drt adet vesikalk fotoraf,

c) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

) Salk asndan grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadna dair yazl beyan,

d) Mal bildirimi.

Mhendis kadrosuna atanma

MADDE 19 (1) Giri Snavn kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde mhendis kadrolarna atanma ilemleri Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca balatlr.

(2) Gerekli belgeleri sresinde ibraz etmeyenlerin atamalar yaplmaz.

(3) Atamalar yaplan mhendislerin grevlerine balamalarnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 62 ve 63 nc madde hkmleri uygulanr.

(4) Giri Snavnda baarl olup greve balamayanlar ile greve balayanlardan eitli sebeplerle ayrlanlarn yerine snav sonularnn ilan edildii tarihten itibaren alt ay sreyle Giri Snav yedek listesindeki baar sras dikkate alnarak atama yaplabilir.

Bildirim

MADDE 20 (1) Giri Snavnda baarl olup atananlara ilikin bilgiler, Devlet Personel Bakanlna e-uygulama sistemi zerinden otuz gn ierisinde bildirilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Devlet Su leri Genel Mdr yrtr.