7 Eylül 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29112

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİ, AMBALAJLANMASI

VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.