6 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29111

KURUL KARARI

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

MAKARONLARIN TEKNK DZENLEMELERE UYGUNLUKLARININ

BELRLENMESNE LKN KURUL KARARI

Karar No : 8164

Karar Tarihi : 27/8/2014

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulu, piyasaya arz edilecek makaronlarn; Makaron retimi ve Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 12 nci maddesinin nc fkras hkm uyarnca teknik dzenlemelere uygunluunun belirlenmesine ilikin usul ve esaslar ile ayn Ynetmeliin geici 3 nc maddesi gereince istenilen fiziksel zelliklerinin aadaki ekilde belirlenmesini ve bu Kararn Resm Gazetede yaymlanmasn karar altna almtr.

Teknik dzenlemelere uygunluun belirlenmesi

MADDE 1 (1) Mamulat eidinin teknik dzenlemelere uygunluu mamulat eidi iin beyan edilen;

a) Girdilerin,

b) Filtrelerin,

c) Piyasaya arz ambalajnn,

bu Kararda ve Makaron retimi ve Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte yer alan dzenlemelere uygunluunun incelenmesi suretiyle belirlenir.

Girdiler

MADDE 2 (1) Makaronlara ait Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolar Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu internet sitesinde yaymlanm aklama klavuzu ve tablolarna uygun dzenlenmelidir. Bu tablolarda, mamulat eidinde kullanlan girdilerin isimleri Trke olarak yazlmal varsa Latince isimleri parantez iinde belirtilmelidir.

(2) Makaronlarn u kadnda, ekerler ve/veya tatlandrclarn kullanlmas yasaktr.

(3) Makaronun zerinde yer almas gereken marka veya mamulat eidine zg ve mamulat eidinin dierlerinden farklln ortaya koyan izgi, ekil, figr, logo ve iaretler veya herhangi bir yasal iaret/uyar iin kullanlanlar ile sigara kadn, filtresini ve/veya u kadn beyazlatrmak ve/veya u kadnda mantar deseni yapmak iin kullanlanlar hari olmak zere makaron retiminde renklendirici kullanlmas yasaktr.

(4) Bilimsel Komisyon incelemesinden gememi bir girdi kullanlmak istendiinin tespit edilmesi halinde, Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumunca bavuruya ait Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolar Bilimsel Komisyona iletilir; Bilimsel Komisyonca hazrlanan deerlendirme raporu da dikkate alnarak bavuru karara balanr.

Filtreler

MADDE 3 (1) Makaron filtrelerinde, filtreleme ilevi iin selloz asetat (tow) dnda herhangi bir madde kullanlamaz.

(2) Makaronlarn filtresindeki filtreleme maddesinde, filtre sargsnda, filtre yaptrcsnda, ve/veya dier ksmlarnda tatlandrc, ttn ve/veya nikotin kullanlamaz, filtre iine kapsl yerletirilemez.

Piyasaya arz ambalaj

MADDE 4 (1) Makaronlarn birim paketleri zerinde salk uyarlarnn bulunmas zorunludur. Makaronlarn birim paketleri zerinde bulunmas zorunlu salk uyarlar; Ttn Mamullerinin Zararlarndan Korumaya Ynelik retim ekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte ttn mamulleri birim paketleri iin belirlenen usul ve esaslar erevesinde uygulanr.

(2) Makaronlarn birim paketlerinin grnebilir d ambalaj, ama eridi, i ambalaj ile makaronlar zerinde; bu rnlerin zellikleri, sala etkileri, tehlikeleri veya emisyonlar ile ilgili yanltc ve eksik bilgi verilemez; mamuln dierlerine gre daha az zararl olduunu ima eden, tketimini zendiren, tevik eden veya tketiciyi yanltan ya da rn cazip klan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figr, iaret veya renkler ve renk kombinasyonlar kullanlamaz.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 7055 sayl Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulu Kararnda ttn rnleri iin belirlenen usul ve esaslar makaronlar iin de geerlidir.

Fiziksel zellikler

MADDE 5 (1) Makaronlar iin istenilen fiziksel zellikler: Makaron boyu (mm), u kad boyu (mm), Filtre boyu (mm), makaron evresi (mm) ve makaron arl (mg) dr.

hra amal rnler

MADDE 6 (1) Trkiyede ihra amacyla retilen makaronlar bu Karar kapsamnda deerlendirilmez.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Karar 26/9/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Karar hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.