6 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29111

TEBL

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KRED RSKNE ESAS TUTARIN SEL DERECELENDRMEYE DAYALI

YAKLAIMLAR LE HESAPLANMASINA LKN TEBL

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, bankalarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar kullanarak kredi riskine esas tutar hesaplamalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 43, 45 ve 93 nc maddeleri ile 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkras hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve Ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide yer alan;

a) Ana ortaklk: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan ana ortakl,

b) Arac kurum: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan arac kurumu,

c) Artk risk: Kullanlan kredi riski azaltm tekniklerinin beklenildii kadar etkin olmamasndan kaynaklanan riskleri,

) Asgari kiralama demeleri: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan asgari kira demelerini,

d) Bal ortaklk: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan bal ortakl,

e) Banka: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

f) Beklenen kayp (BK): Bir yllk dnemde, alacan deerinin azalmas veya kar tarafn muhtemel temerrd nedeniyle kaybedilmesi beklenen tutarn alacan temerrt anndaki bakiyesine orann,

g) Birincil alacaklar: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan birincil alacaklar,

) BKET: Beklenen kaybn en iyi tahminini,

h) Derecelendirme sistemi: Belirli bir alacak tr iin kredi riskinin deerlendirilmesi, alacaklarn derecelendirme notlarnn ve havuzlarnn belirlenmesi, temerrt ve kayp tahminlerinin saysallatrlmas iin kullanlan tm yntem, prosedr, kontrol, veri toplanma ve bilgi ynetimi sistemlerini,

) Destek hizmeti kuruluu: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan destek hizmeti kuruluunu,

i) Dntrme oran: Temel DD Yaklam kapsamnda Kurumca belirlenen, Gelimi DD Yaklam kapsamnda banka tarafndan tahmin edilen gayrinakdi kredi ve taahhtlerin nakdi krediye dnme orann,

j) Faaliyet birimi: Ortaklk, faaliyet alan veya yabanc lkelerdeki ube,

k) Finansal ara: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan finansal arac,

l) Finansal holding irketi: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan finansal holding irketini,

m) Finansal kurulu: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan finansal kuruluu,

n) Gelimi DD Yaklam: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan Gelimi DD Yaklamn,

o) sel derecelendirmeye dayal (DD) yaklamlar: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar,

) hbarl limit: Banka tarafndan belirlenen ve mterinin bilgisi dahilinde olan kredi limitini,

p) kincil alacaklar: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan ikincil alacaklar,

r) potek teminatl menkul kymet: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan ipotek teminatl menkul kymeti,

s) Kamu kuruluu: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kamu kuruluunu,

) Kanun: 5411 sayl Bankaclk Kanununu,

t) Kayp: Kredinin tahsiliyle ilgili nemli derecedeki zaman deeri etkisi dahil iskonto etkileri ile nemli derecedeki dorudan ve dolayl giderler de dhil ekonomik kayb,

u) Kolektif yatrm kuruluu (KYK): Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kolektif yatrm kuruluunu,

) Kredi derecelendirme kuruluu (KDK): Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kredi derecelendirme kuruluunu,

v) Kredi riski azaltm: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kredi riski azaltmn,

y) Kurum: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

z) Kurul: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunu,

aa) Kk ve orta byklkteki iletmeler (KOB): Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kk ve orta byklkteki iletmeleri,

bb) Menkul kymetletirme: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan menkul kymetletirmeyi,

cc) Merkezi ynetim: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan merkezi ynetimi,

) deme art: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan deme artn,

dd) zel netletirme szlemesi: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan zel netletirme szlemesini,

ee) zkaynak: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan zkayna,

ff) Referans varlk: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan referans varl,

gg) Standart Yaklam: Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen yaklam,

) Temerrt olasl (TO): Kar tarafn bir yllk sre ierisinde temerrde dme olasln,

hh) Temerrt halinde kayp (THK): Kar tarafn temerrdnden kaynaklanan zararn, temerrt anndaki bakiyeye orann,

) Temlik riski: Borluya yaplacak nakdi demeler veya transfer edilecek haklar dolaysyla devralnan alacak tutarnn azalmas ihtimalini,

ii) Temel DD Yaklam: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan Temel DD Yaklamn,

jj) Trev finansal aralar: Ynetmeliin 5 inci maddesinin altnc fkrasnda belirtilen szlemeleri,

kk) Ynetmelik: 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirmesine likin Ynetmelii,

ll) Volatilite: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan volatiliteyi

ifade etmektedir.

KNC BLM

sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlara likin Genel Hususlar

sel derecelendirmeye dayal yaklamlara ilikin izin sreci

MADDE 4 (1) DD Yaklamlarnn kullanm izni her bir risk snf, her bir derecelendirme sistemi, hisse senedi yatrmlar iin kullanlan her bir isel model yaklam ile THK ve dntrme oran tahmini iin kullanlan her bir yaklam baznda verilir.

(2) Kredi riskine esas tutar hesaplamasnda DD Yaklamlarnn kullanlabilmesine Kurum tarafndan izin verilmesi iin, bankann kredi riskinin ynetimi ve derecelendirmesinde kulland sistemlerin salam ve gvenilir olmas, Ek-2de belirtilen asgari koullar ile aada belirtilen koullarn salanmas gereklidir.

a) Bankann derecelendirme sistemleri, borlunun ve ilemin zellikleri hakknda anlaml bir deerlendirme ve risk ayrtrmas yapmal, risk hakknda doru ve tutarl nicel tahminler retmelidir.

b) Sermaye ykmll hesaplamasnda kullanlan isel derecelendirmeler ile temerrt ve kayp tahminleri ve bunlarla ilikili sistem ve sreler, bankann risk ynetimi, karar alma, kredi onay, sermayenin banka iindeki tahsisi ve kurumsal ynetim srelerinde asli bir rol oynamaldr.

c) Bankada, derecelendirme sistemlerinden sorumlu, bamsz bir kredi riski ynetim birimi bulunmaldr.

) Banka, risk lm ve ynetim srecini etkin bir ekilde desteklemek iin ilgili tm veri ve bilgileri toplamal ve saklamaldr.

d) Banka, derecelendirme sistemlerini ve bunlarn tasarmna ilikin mantksal gerekeleri yazl hale getirmeli ve derecelendirme sistemlerinin validasyonunu gerekletirmelidir.

e) Banka derecelendirme sistemlerini ve hisse senetleri iin isel model yaklamlarn kullanmak zere Kuruma bavuru yapmadan nce; her bir derecelendirme sistemi ve isel model yaklamnn validasyonunu yeterli bir sre boyunca gerekletirmi, bu sre zarfnda bu derecelendirme sistemleri ve isel model yaklamlarnn, sz konusu derecelendirme sistemleri ve isel model yaklamlarnn uygulama alanlarna uygunluunu deerlendirmi ve deerlendirmeler neticesinde gerekli deiiklikleri yapm olmaldr.

f) Banka DD Yaklamlar erevesinde risk parametreleri tahminlerini kullanarak sermaye yeterlilii hesaplayabiliyor olmaldr.

g) Banka derecelendirme sistemi kapsamndaki her bir alaca bir derecelendirme notuna veya havuzuna eletirmi ve eletirmeye devam ediyor olmaldr. Banka, hisse senedi yatrmlar iin kulland isel model yaklamlar kapsamna giren her bir hisse senedi yatrmn ilgili modele dhil etmi ve dahil etmeye devam ediyor olmaldr.

) Derecelendirme sistemlerinin ktlar izin bavurusundan nceki son 3 yl boyunca Risk Merkezine raporlanm olmaldr.

(3) DD Yaklamlarnn kullanlmas iin aranan artlar, nc taraflardan satn alnan model veya derecelendirme sistemleri iin de aranr.

(4) Kuruma yaplacak izin bavurusundan nce, bankann kulland derecelendirme sistemlerinin Ek-2de belirtilen asgari koullara byk lde uyumlu olmas ve bu sistemlerin banka tarafndan risk ynetimi amacyla en az yldr kullanlyor olmas arttr.

(5) THK ve dntrme oranlarna ilikin isel tahminlerin kullanlmas iin, bankann THK ve dntrme oran tahminlerinin Ek-2de belirtilen asgari koullara byk lde uyumlu olmas ve sz konusu tahminlerin en az yldr kullanlyor olmas arttr.

(6) DD Yaklamlar kullanm izni bulunan bir bankann, bir risk modeline ilave riskler eklemesi suretiyle sz konusu modelin uygulama alann geniletmek istemesi durumunda, ilave edilen risklerin sz konusu modelin uygulama alannn mevcut kapsamndan nemli lde deitii ve bankann tecrbesinin dhil edilen riskler iin yeterli olmad durumda drdnc ve beinci fkralardaki artlarn eklenen riskler iin tekrar salanmas gerekir.

(7) Derecelendirme sistemleri ve hisse senedi yatrmlar iin kullanlan isel model yaklamlarnda ve bu sistemler ile yaklamlarn uygulama alanlarnda nemli deiiklikler yaplmas Kurumun iznine tabidir. Bir alacak tr iin gelitirilen derecelendirme sisteminin uygulama alan sz konusu alacak trnden tm alacaklar kapsamaldr.

(8) Derecelendirme sistemleri ve hisse senedi yatrmlar iin kullanlan isel model yaklamlarnda yaplan her trl deiiklik Kuruma bildirilir.

(9) Bir bankann yurt dnda yerleik ana ortakl ve/veya bal ortaklklarnn DD Yaklamlarn kullanmas Kurumun iznine tabidir.

sel derecelendirmeye dayal yaklamlarn uygulanmas

MADDE 5 (1) 8 inci madde hkmleri sakl kalmak kaydyla, DD Yaklamlar konsolide ve konsolide olmayan bazda tm alacaklar iin uygulanr.

(2) DD Yaklamlar, Kurumdan izin alnmas kaydyla,

a) Faaliyet birimleri baznda,

b) Ayn faaliyet birimi iindeki 6 nc maddede belirtilen risk snflar baznda,

c) Perakende alacaklar iin, Ek-1, Blm 1, on il on nc fkralarda geen farkl korelasyonlara tekabl eden alacak kategorileri baznda,

) Bankalar ve arac kurumlardan alacaklar, kurumsal alacaklar ve merkezi ynetimler ile merkez bankalarndan alacaklar iin risk arlklarnn hesaplanmasnda THK veya dntrme oranlar tahminlerinin kullanlmas iin

kademeli olarak uygulanabilir. DD Yaklamlarnn kademeli olarak uygulanabilmesi iin Kuruma yaplan izin bavurusunda, konsolide olan ve konsolide olmayan bazda olmak zere DD Yaklam ile hesaplanan kredi riskine esas tutarn, DD Yaklam kullanm izni talep edilen alacaklar iin DD Yaklam ile bunlarn dnda kalan alacaklar iin Standart Yaklam ile hesaplanan toplam kredi riskine esas tutara orannn asgari %50 olmas gerekir. Bu hesaplamaya, 8 inci madde uyarnca Standart Yaklamn kullanld risk snf ve alacaklar dahil edilmez. Sz konusu orann banka baznda farkllatrlmasna Kurum yetkilidir.

(3) kinci fkrada belirtilen orann izin alnmasn takip eden iki yl sonunda asgari %70 olacak ekilde, bankann faaliyetlerinin yaps ve ls, derecelendirme sistemlerinin yaps ve says dikkate alnarak bankaca belirlenen ve Kurumca uygun grlen bir sre ierisinde %100 olmas gerekir. Kademeli uygulama, Kurumun belirledii artlara tbi olarak yrtlr. Kademeli uygulamada, sadece daha dk sermaye ykmll hesaplanmas amacna ynelik seici tercihler yaplamaz.

(4) Herhangi bir risk snf iin DD Yaklamn kullanan bir banka, 6 nc maddenin birinci fkrasnn (f) bendinde belirtilen dier aktifleri ile 8 inci madde hkmleri sakl kalmak kaydyla 6 nc maddenin birinci fkrasnn (d) bendinde belirtilen hisse senedi yatrmlar iin de DD Yaklamn kullanr.

Risklerin DD Yaklam kapsamnda snflandrlmas

MADDE 6 (1) Maruz kalnan riskler aadaki ekilde snflandrlr.

a) Merkezi ynetimlerden ve merkez bankalarndan alacaklar,

b) Bankalar ve arac kurumlardan alacaklar,

c) Kurumsal alacaklar,

) Perakende alacaklar,

d) Hisse senedi yatrmlar,

e) Menkul kymetletirme pozisyonlar,

f) Dier aktifler.

(2) Aada belirtilen alacaklar, birinci fkrann (a) bendinde belirtilen merkezi ynetimlerden ve merkez bankalarndan alacaklar snfna dhil edilir.

a) Ynetmelik Ek-1 uyarnca merkezi ynetimlerden alacaklar olarak deerlendirilen, blgesel ve yerel ynetimlerden alacaklar ile kamu kurulularndan alacaklar.

b) Ynetmelik Ek-1 uyarnca %0 risk arl uygulanan ok tarafl kalknma bankalarndan ve uluslararas tekilatlardan alacaklar.

(3) Aada belirtilen alacaklar, birinci fkrann (b) bendinde belirtilen bankalar ve arac kurumlardan alacaklar snfna dhil edilir.

a) Kurum veya Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan uygulanan sermaye yeterliliine muadil sermaye yeterlilii uygulamasna tabi yurtd bankalar ve arac kurumlardan alacaklar,

b) Ynetmelik Ek-1 uyarnca merkezi ynetimlerden alacaklar kapsamnda deerlendirilmeyen, blgesel ve yerel ynetimlerden alacaklar ile kamu kurulularndan alacaklar,

c) Ynetmelik Ek-1 uyarnca bankalar ve arac kurumlardan alacaklar olarak deerlendirilen finansal kurululardan alacaklar,

) Ynetmelik Ek-1 uyarnca %0 risk arl uygulanmayan, ok tarafl kalknma bankalarndan alacaklar.

(4) Bir alacan birinci fkrann () bendinde belirtilen perakende alacaklar snfna dahil edilebilmesi iin aada belirtilen nitelikleri tamas gereklidir.

a) Gerek kiilerden veya KOBݒden olmas,

b) Bankann ve konsolide edilen finansal kurulu niteliindeki bal ortaklklarnn KOBݒden ve KOBݒnin dahil olduu risk grubundan olan toplam alacak tutarnn brt tahsili gecikmi alacaklar dhil, ikamet amal gayrimenkul ipotei ile tam teminatlandrlm alacaklar hari olmak zere 2,75 milyon TLyi gememesi,

c) Bankann risk ynetimi uygulamalarnda zaman ierisinde tutarl ve benzer ekilde takip edilmesi,

) Kurumsal alacaklarda olduu kadar mnferiden ynetilmemesi,

d) Benzer ekilde ynetilen ok sayda alacaktan oluan bir portfyn paras olmas.

(5) Drdnc fkrann (b) bendinde belirtilen snrn hesabnda, gayrinakdi krediler ile taahhtler dntrme oranlar uygulandktan sonraki tutarlar zerinden, trev ilemler pozitif geree uygun deerleri zerinden, repo ilemleri, menkul kymet veya emtia dn verme/alma ilemleri pozitif net alacak tutarlar zerinden dikkate alnr.

(6) Perakende asgari finansal kiralama alacaklarnn bugnk deeri perakende alacak olarak snflandrlr.

(7) Aada belirtilen varlklar, birinci fkrann (d) bendinde belirtilen hisse senedi yatrmlar snfna dhil edilir.

a) kincil alacak niteliinde olan ve borlanma arac olmayan menkul kymetler,

b) Ekonomik zellikleri (a) bendinde tanmlanan alacaklara benzeyen borlanma aralar, ortaklk paylar ile trev finansal aralar.

(8) Birinci fkrann (a), (b), (), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen risk snflarndan herhangi birine dhil edilmeyen alacaklar ayn fkrann (c) bendinde belirtilen kurumsal alacaklar snfnda deerlendirilir.

(9) Aadaki zelliklere sahip olan alacaklar, kurumsal alacaklar snf iinde, ihtisas kredileri olarak ayrca tanmlanr.

a) Alacan, zel olarak fiziki varlklarn finanse edilmesi ve/veya iletilmesi amacyla tesis edilmi bir iletmeye kullandrlm olmas,

b) Szleme hkmleri gereince bankann veya bal ortaklnn, finanse edilen varlklar veya bu varlklarn yaratt gelir zerinde nemli kontrolnn olmas,

c) Alacan geri demesinin, borlunun dier kaynaklarndan ziyade, finanse edilen varlklardan elde edilen gelirlerden yaplyor olmas.

(10) Kiralanan varlklarn kalnt deeri Ek-1, nc Blm, drdnc fkrada tanmlanan kiralanan varlklar kapsamna dhil edilmemi ise birinci fkrann (f) bendinde belirtilen dier aktifler snfnda deerlendirilir.

(11) Bir alacak grubu iin ninci temerrt olaynn deme artn tetikleyecei bir kredi korumas salanmasndan kaynaklanan alacaklar, korumaya konu varlklarn ilikili olduu risk snfna dhil edilir. Ancak, korumaya konu varlklarn farkl risk snflarnda yer almas halinde kredi korumas salanmasndan kaynaklanan alacaklar birinci fkrann (c) bendinde belirtilen kurumsal alacaklar snfna dhil edilir.

Risk arlkl tutar hesaplamas

MADDE 7 (1) Alm satm hesaplarnda yer alan veya 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmelik uyarnca zkaynak hesaplamasnda indirim kalemi olarak dikkate alnan kalemler hari olmak zere 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il (d) ve (f) bentlerindeki risk snflarnda yer alan alacaklarn risk arlkl tutarlar, Ek-1, Birinci Blm, bir il yirmi yedinci fkralar hkmlerine uygun olarak hesaplanr.

(2) Devralnan alacaklardan kaynaklanan temlik riskine ilikin risk arlkl tutarlar, Ek-1, Birinci Blm, yirmi sekizinci fkra hkmlerine uygun olarak hesaplanr. Bankann devralnan alacaklarla ilgili kredi riski ve temlik riski asndan alaca temlik edene tam rc hakknn bulunduu hallerde, bu madde ile 8 inci madde ve Ek-1, Birinci Blm, 29 il 32 nci fkralarda yer alan devralnan alacaklarla ilgili hkmler uygulanmaz. Bu durumda, devralnan alacaklar teminatl alacak olarak dikkate alnr.

(3) Kredi riski ve temlik riski iin risk arlkl tutar TO, THK, risk tutar ve vade parametrelerine dayanlarak hesaplanr. TO ve THK, Ek-1, kinci Blm erevesinde ayr ayr veya mtereken hesaplanabilir.

(4) Hisse senedi yatrmlar snfna dhil edilen varlklarn risk arlkl tutarlar Ek-1, Birinci Blm, on sekiz il yirmi birinci fkralarda belirtilen Basit Risk Arl Yaklam ya da Kurumdan izin almak kaydyla ayn Blmn yirmi iki il yirmi drdnc fkralarnda belirtilen TO/THK Yaklam veya ayn Blmn yirmi be il yirmi altnc fkralarnda belirtilen sel Modeller Yaklam kullanlarak hesaplanr. sel Modeller Yaklamnn kullanlabilmesi iin, Ek-2, elli sekiz il altmnc fkralarda belirtilen asgari koullarn salanmas arttr.

(5) htisas kredilerine ilikin risk arlkl tutar hesaplamalar, Ek-1, Birinci Blm, altnc ve yedinci fkralar erevesinde yaplabilir.

(6) Bankalar, 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il () bentlerinde belirtilen risk snflarna dhil alacaklara ilikin TO tahminlerini, 4 nc madde ve Ek-2de belirtilen asgari koullar erevesinde isel olarak hesaplar.

(7) Bankalar, 6 nc maddenin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen perakende alacaklar snfna dhil alacaklara ilikin dntrme oranlarn ve THK tahminlerini 4 nc madde ve Ek-2de belirtilen asgari koullar erevesinde isel olarak hesaplar.

(8) Bankalar, 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il (c) bentlerinde belirtilen risk snflarna dhil alacaklar iin, Kurum tarafndan kendi THK ve dntrme oran tahminlerinin kullanlmasna izin verilmedike Ek-1, kinci Blm, sekizinci fkrada belirtilen THK deerlerini ve Ek-1, nc Blm, dokuzuncu fkrann (a) il () bentlerinde belirtilen dntrme oranlarn kullanr.

(9) 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il (c) bentlerinde belirtilen risk snfna dhil tm alacaklar iin, Kurumdan izin alnmas kaydyla 4 nc madde ve Ek-2de belirtilen asgari koullar erevesinde THK ve dntrme oranna ilikin isel tahminler kullanlabilir.

(10) 6 nc maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen menkul kymetletirme pozisyonlar risk snfna dhil alacaklar ile menkul kymetletirmeye konu varlklara ilikin risk arlkl tutarlar 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Menkul Kymetletirmeye likin Risk Arlkl Tutarlarn Hesaplanmas Hakknda Teblie uygun olarak hesaplanr.

(11) Ynetmelik Ek-1, Birinci Blm, altm sekizinci fkrada belirtilen artlar tayan bir KYKya yaplan yatrmn risk arlkl tutar ile beklenen kayp tutar, KYKnn portfyndeki varlklarn banka tarafndan tmyle veya ksmen bilindii durumlarda portfydeki varlk baznda bu Teblie uygun olarak hesaplanr. Yatrm yaplan KYKnn kendisinin baka bir KYKya yatrm yapmas durumunda, bankann bu KYKnn portfyndeki varlklar da ayn ekilde deerlendirmesi gerekir.

(12) Bankann KYKnn portfyndeki varlklarn tamamna veya bir ksmna ilikin olarak bu Teblide belirtilen yntemlerin kullanlmas iin gereken artlar salayamad durumlarda, risk arlkl tutar ve beklenen kayp tutar aada belirtildii ekilde hesaplanr.

a) 6 nc maddenin birinci fkrasnn (d) bendinde belirtilen hisse senedi yatrmlar snfna dahil edilen varlklarn risk arlkl tutarlar Ek-1, Birinci Blm, on sekiz il yirmi birinci fkralarda belirtilen Basit Risk Arl Yaklamna gre hesaplanr.

b) Portfydeki dier tm varlklar iin risk arlkl tutar Standart Yaklama gre aadaki artlara tabi olarak hesaplanr.

1) Derecelendirilmemi alacaklar iin uygulanacak risk arlna veya kredi kalitesi kademesinden dolay en yksek risk arlna tabi olan varlklar iin ilgili risk arl %1250yi gememek zere iki ile arplr.

2) Dier tm varlklar iin risk arlklar 1,1 ile arplr ve her halkarda %5ten az olamaz.

c) (a) bendinin uygulanmasnda giriim sermayesi ve borsada ilem gren hisse senedi yatrm eklinde ayrtrlamayan varlklar, dier hisse senedi yatrm olarak dikkate alnr.

(13) Yatrm yaplan KYKnn Ynetmelik Ek-1, Birinci Blm, altm sekizinci fkrada belirtilen artlar tamad veya KYKnn portfyndeki varlklarn ya da yatrm yaplan KYKnn yatrm yapt KYKnn portfyndeki varlklarn banka tarafndan bilinmedii durumlarda, KYKnn portfyndeki varlklarn bilinmeyen ksm iin risk arlkl tutar ve beklenen kayp tutar Ek-1, Birinci Blm, on sekiz il yirmi birinci fkralarda belirtilen Basit Risk Arl Yaklamna gre hesaplanr. Giriim sermayesi ve borsada ilem gren hisse senedi yatrm eklinde ayrtrlamayan KYKnn portfynde yer alan hisse senedi yatrmlar ile hisse senedi yatrm olmayan dier tm varlklar, dier hisse senedi yatrm olarak dikkate alnr.

(14) On nc fkradaki ynteme alternatif olarak bankalar, hesaplamalarn doruluunun Kurum tarafndan yetkilendirilmi bir bamsz denetim irketi tarafndan teyit edilmesi artyla, KYKlarn portfylerindeki varlklarn ortalama risk arlkl tutarlarn, on ikinci fkra erevesinde aada belirtilen nc taraflardan alnan bilgiler dikkate alnarak isel olarak hesaplayabilir ya da aada belirtilen nc taraflardan salayabilir.

a) Sadece menkul kymetlere yatrm yapan KYKlar iin, bu KYKlarn btn menkul kymetlerini sakladklar saklama kurulular ya da kurucular.

b) Dier tm KYKlar iin, bu KYKlarn Ynetmelik Ek-1, Birinci Blm, altm sekizinci fkrann (a) bendinde belirtilen artlar tayan ynetici irketleri.

(15) Kredi riski azaltm tekniklerinin kullanlmas durumunda, risk arlkl tutar veya beklenen kayp tutar Temel DD Yaklamnn kullanld alacaklar iin Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli hkmleri dikkate alnarak, Gelimi DD Yaklamnn kullanld alacaklar iin Ek-1 dikkate alnarak hesaplanr.

sel derecelendirmeye dayal yaklamn kullanmna ilikin istisnalar

MADDE 8 (1) Bir veya birden fazla risk snf iin risk arlkl tutar ve beklenen kayp tutar hesaplamasnda, DD Yaklamlarn kullanmasna izin verilen bankalar aada yer alan risk snflar ve alacaklar iin, Kurumdan izin almak kaydyla kredi riskine esas tutar hesaplamasnda Standart Yaklam uygulayabilirler.

a) nemli olarak nitelendirilen kar taraflarn snrl sayda olduu ve bunlar iin bir derecelendirme sistemi uygulamasnn bankaya makul olmayan dzeyde yk getirecei hallerde, 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen merkezi ynetimlerden ve merkez bankalarndan alacaklar risk snf,

b) nemli olarak nitelendirilen kar taraflarn snrl sayda olduu ve bunlar iin bir derecelendirme sistemi uygulamasnn bankaya makul olmayan dzeyde yk getirecei hallerde, 6 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen bankalar ve arac kurumlardan alacaklar risk snf,

c) (g) bendinde belirtilen hisse senedi yatrmlar hari, dorudan veya KYKya yaplan yatrmlar dolaysyla edinilen ve bir nceki yldaki ortalama toplam deeri bankann zkaynaklarnn %10unu ya da hisse senedi yatrm yaplan irket saysnn on adedin altnda olmas halinde %5ini gemeyen hisse senedi yatrmlar,

) Kurumdan izin alnmas kaydyla nemsiz olarak deerlendirilecek faaliyet birimleri ile byklk ve risk profilleri asndan nemsiz olarak deerlendirilecek risk snflar ya da alacak trleri,

d) Trkiye Cumhuriyeti Merkezi Ynetiminden veya Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan olan ve Ynetmelik Ek-1 uyarnca %0 risk arl uygulanan alacaklar ile Ynetmelik Ek-1, Birinci Blm, dokuz ve on nc fkralar uyarnca %0 risk arl uygulanan yerel ynetimlerden, idari birimlerden ve ticari olmayan giriimlerden alacaklar ile bunlara yaplan hisse senedi yatrmlar,

e) Ynetmelik Ek-1 uyarnca %0 risk arl uygulanan yabanc lkelerin merkezi ynetimlerden veya merkez bankalarndan alacaklar ile Ynetmelik Ek-1, Birinci Blm, on ve on drdnc fkralar uyarnca %0 risk arl uygulanan blgesel ve yerel ynetimlerinden, idari birimlerinden ve ticari olmayan giriimlerinden alacaklar ve bunlara yaplan hisse senedi yatrmlar,

f) Bankann, denetime tbi bir banka, finansal kurulu veya varlk ynetim irketi olan ana orta, bal ortaklklar veya ana ortann bal ortaklklarndan olan alacaklar,

g) zkaynaklarn %10uyla snrl olmak kaydyla, ekonominin belirli sektrlerini desteklemek amacyla hazrlanan yasal programlar dorultusunda bankaya tevik salanmas suretiyle edinilen ve zerinde belirli kamu kontrolleri ve kstlamalar bulunan hisse senedi yatrmlar,

) Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebliin 28 inci maddesinde belirtilen merkezi ynetimler ve merkez bankalarnn verdii garanti ve kontrgarantiler ile korunan alacaklar,

h) Kurumca uygun grlen dier risk snflar ve alacaklar.

NC BLM

Geici ve Son Hkmler

Raporlama ykmll

GEC MADDE 1 (1) 4 nc maddenin ikinci fkrasnn () bendinde yer alan 3 yllk raporlama ykmll, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren kesintisiz olarak raporlama yapan bankalar iin 3 yl sreyle aranmaz.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri