6 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29111

TEBL

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KRED RSK AZALTIM TEKNKLERNE LKN TEBL

BRNC KISIM

Balang Hkmleri

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, bankalarn, Standart Yaklam kapsamnda risk arlkl tutar ve Temel DD Yaklam kapsamnda risk arlkl tutar ve beklenen kayp hesaplanmasnda kullanacaklar kredi riski azaltm tekniklerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 43, 45 ve 93 nc maddeleri ile 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Banka: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

b) Birincil alacaklar: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan birincil alacaklar,

c) Dilim: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan dilimi,

) Emtia: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan emtiay,

d) Fonlanm kredi korumas: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan fonlanm kredi korumasn,

e) Fonlanmam kredi korumas: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan fonlanmam kredi korumasn,

f) kincil alacaklar: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan ikincil alacaklar,

g) Kanun: 5411 sayl Bankaclk Kanununu,

) Kolektif yatrm kurulular (KYK): Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kolektif yatrm kurulularn,

h) Koruma alcs: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan koruma alcsn,

) Koruma satcs: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan koruma satcsn,

i) Koruma tutar: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan koruma tutarn,

j) Kredi derecelendirme kuruluu (KDK): Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kredi derecelendirme kuruluunu,

k) Kredi riski azaltm: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kredi riski azaltmn,

l) Krediye bal tahvil: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan krediye bal tahvili,

m) Kredi temerrt swab: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kredi temerrt swabn,

n) Kurul: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunu,

o) Kurum: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

) Marj szlemesi: Ynetmeliin Ek-2sinde tanmlanan marj szlemesini,

p) Menkul kymet finansman ilemleri: Repo ilemleri, ters repo ilemleri, menkul kymet dn ilemleri, takas sresi uzun ilemler ve kredili menkul kymet ilemlerini,

r) zel netletirme szlemesi: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan netletirme szlemesini,

s) Referans varlk: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan referans varl,

) Standart Yaklam: Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen yaklam,

t) Temel DD Yaklam: Temerrt olaslnn isel olarak hesapland ancak temerrt halinde kayp ve dntrme oran deerlerinin Kurum tarafndan belirlendii isel derecelendirmeye dayal kredi riski hesaplama yaklamn,

u) Temerrt halinde kayp (THK): Kar tarafn temerrdnden kaynaklanan zararn, temerrt anndaki bakiyeye orann,

) Temerrt olasl (TO): Kar tarafn bir yllk sre ierisinde temerrde dme olasln,

v) Tekilatlanm borsalar: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan tekilatlanm borsalar,

y) Toplam getiri swab: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan toplam getiri swabn,

z) Volatilite: Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan volatiliteyi,

aa) Ynetmelik: 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmelii

ifade eder.

KNC BLM

Kredi Riski Azaltm Teknikleri

Kredi riski azaltmnn dikkate alnmas

MADDE 4 (1) Bankalar, Standart Yaklam kapsamnda risk arlkl tutarn ve Temel DD Yaklam kapsamnda risk arlkl tutarn ve beklenen kaybn hesaplanmasnda, bu Tebli hkmlerine uygun olarak kredi riski azaltmn dikkate alabilir.

Fonlanm ve fonlanmam kredi korumasnn kabul

MADDE 5 (1) Kullanlan kredi korumas yntemlerine ve bu yntemlere ilikin politika ve prosedrlere uygun olarak yaplacak kredi riski azaltm szlemeleri ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde hukuken balayc ve uygulanabilir nitelikte olmaldr.

(2) Bankalar, kredi korumasnn etkinliinin salanmas ve korumaya ilikin risklerin dikkate alnmas amacyla gerekli tm tedbirleri alr.

(3) Fonlanm kredi korumasnda sadece kinci Ksm, Birinci Blmde belirtilen aralar ile kinci Ksm, nc Blmde belirtilen krediye bal tahvil ilemleri araclyla salanan korumalar dikkate alnabilir.

(4) Fonlanm kredi korumasnn dikkate alnabilmesi iin, banka, borlunun veya duruma gre yeddi eminin iflas etmesi, temerrde veya deme artna dmesi durumunda ya da szlemede belirtilen baka bir deme artnn belirlenmesi halinde, koruma salayan varlklar zamannda nakde dntrme ya da alkoyma hakkna sahip olmaldr. Koruma salayan varlklarn deeri ile kredi borlusunun kredi kalitesi arasnda nemli lde pozitif korelasyon bulunmamaldr.

(5) Fonlanmam kredi korumasnn dikkate alnmas iin szleme artlarnn ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde kanunen balayc ve ifa edilebilir olmas gereklidir. Sadece kinci Ksm, kinci Blmde saylan koruma salayclardan salanan garantiler ve kinci Ksm, nc Blmde saylan kredi temerrt swab ile toplam getiri swab ilemleri araclyla bunlardan salanan korumalar dikkate alnabilir.

(6) Bankalarn kredi korumalarn dikkate alabilmeleri iin nc Ksmda belirtilen asgari artlar salamalar gerekmektedir.

Kredi riski azaltm tekniklerinin kullanm

MADDE 6 (1) Kredi riski azaltm tekniklerinin kullanld hi bir alacan risk arlkl tutar ve beklenen kayp tutar, bu tekniklerin kullanlmad ayn nitelikteki bir alacankinden yksek olamaz.

(2) Risk arlkl tutar hesaplamalarna yanstlm olan kredi korumalar, bu Tebli kapsamnda tekrar dikkate alnmaz.

(3) Repo ilemleri veya menkul kymet ya da emtia dn ilemleri uyarnca devralnan, dn alnan veya teslim alnan nakit, menkul kymet veya emtia teminat olarak dikkate alnr.

(4) Standart Yaklam kapsamnda tek bir alacak iin birden fazla trde kredi korumas salanmas durumunda, ilgili alacak, her bir koruma tryle korunan ksmlara ayrlr ve her bir ksma ilikin risk arlkl tutar kendisine ait koruma tr dikkate alnarak bu Tebli ve Ynetmelik hkmlerine uygun olarak ayr ayr hesaplanr.

(5) Standart Yaklam kapsamnda tek bir tarafa salanan kredi korumalarnn farkl vadelerinin bulunmas halinde, drdnc fkrada aklanan yaklam uygulanr.

KNC KISIM

Kredi Riski Azaltm Tekniklerinde Kullanlabilecek Kredi Koruma Aralar ile

Koruma Salayclar ve Kredi Trevleri

BRNC BLM

Kredi Riski Azaltm Tekniklerinde Kullanlabilecek Fonlanm

Kredi Korumas Aralar

Bilano ii netletirme

MADDE 7 (1) Banka ve ilemin kar tarafnn karlkl alacaklarnn bilano ii netletirilmesi, fonlanm kredi korumas olarak dikkate alnabilir. Dikkate alma, 8 inci madde hkmlerine aykrlk tekil etmemesi kaydyla, banka ve ilemin kar taraf arasndaki karlkl hesap bakiyeleriyle snrldr. Netletirme szlemeleri kapsamnda, risk arlkl tutar ve/veya beklenen kayp bulunurken sadece kredi ve mevduat hesaplar dikkate alnabilir.

zel netletirme szlemeleri

MADDE 8 (1) Kredi riski azaltmnda Drdnc Ksm, nc Blmde aklanan Kapsaml Finansal Teminat Yntemini kullanan bankalar, repo ilemleri, menkul kymet veya emtia dn ilemleri ve/veya bankaya gnlk olarak ilave teminat alma hakk veren dier ilemleri kapsayan iki tarafl netletirme szlemelerini dikkate alabilir. Ynetmeliin 21 inci maddesindeki hkmler sakl kalmak zere, bu szlemeler uyarnca alnan teminatn ve dn alnan menkul kymetlerin veya emtiann dikkate alnabilmesi iin, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen teminatla ilgili dikkate alnma koullarna uygun olmalar gerekir.

Standart Yaklam ve Temel DD Yaklamnda dikkate alnabilecek teminatlar

MADDE 9 (1) Standart Yaklam ve Temel DD Yaklamnda, aada belirtilen finansal kalemler teminat olarak dikkate alnabilir.

a) Krediyi kullandran banka nezdindeki mevduat ya da nakit benzeri kymetler.

b) Merkezi ynetimler ve merkez bankalarnca ihra edilen, bir KDK tarafndan derecelendirilmi ve Ynetmelik Ek-1 kapsamnda kredi kalitesi kademesi drt ya da daha stn olan veya risk arl bunlara tekabl eden borlanma aralar.

c) Bankalarca ve arac kurumlarca ihra edilen, bir KDK tarafndan derecelendirilmi ve Ynetmelik Ek-1 kapsamnda kredi kalitesi kademesi ya da daha stn olan borlanma aralar.

) Dier kurulularca ihra edilen, bir KDK tarafndan derecelendirilmi ve Ynetmelik Ek-1 kapsamnda kredi kalitesi kademesi ya da daha stn olan borlanma aralar.

d) Bir KDK tarafndan ksa vadeli derecelendirmesi yaplm olan ve Ynetmelik Ek-1 kapsamnda kredi kalitesi kademesi ya da daha stn olan ksa vadeli borlanma aralar.

e) Ana endekslere dahil hisse senetleri veya bu hisse senetlerine evrilebilir tahviller.

f) Altn.

g) Bir KDK tarafndan derecelendirilmi, 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Menkul Kymetletirmeye likin Risk Arlkl Tutarlarn Hesaplanmas Hakknda Tebli, Drdnc Ksm, Birinci Blm kapsamnda kredi kalitesi kademesi ya da daha stn olan yeniden menkul kymetletirme pozisyonlar hari menkul kymetletirme pozisyonlar.

(2) Birinci fkrann (b) bendi uygulamasnda merkezi ynetimler veya merkez bankalar tarafndan ihra edilen borlanma aralar aada belirtilenleri de ierir.

a) Blgesel ynetimler ve yerel ynetimlerce ihra edilen borlanma aralarndan Ynetmeliin Ek-1i uyarnca kurulu bulunduklar lkenin merkezi ynetiminden alacaklar gibi ele alnanlar.

b) Kamu kurulularnca ihra edilen borlanma aralarndan Ynetmeliin Ek-1i uyarnca merkezi ynetimlerden alacaklar gibi ele alnanlar.

c) ok tarafl kalknma bankalarnca veya uluslararas tekilatlarca ihra edilen borlanma aralarndan Ynetmeliin Ek-1i uyarnca yzde sfr risk arlna tabi tutulanlar.

(3) Birinci fkrann (c) bendi uygulamasnda bankalar ve arac kurumlarca ihra edilen borlanma aralar, aada belirtilenleri de ierir.

a) Blgesel ynetimler ve yerel ynetimlerce ihra edilen borlanma aralarndan Ynetmeliin Ek-1i uyarnca kurulu bulunduklar lkenin merkezi ynetiminden alacaklar gibi ele alnmayanlar.

b) Kamu kurulularnca ihra edilen borlanma aralarndan Ynetmeliin Ek-1i uyarnca bankalardan alacaklar gibi ele alnanlar.

c) ok tarafl kalknma bankalarnca ihra edilen borlanma aralarndan Ynetmeliin Ek-1i uyarnca yzde sfr risk arlna tabi tutulmayanlar.

(4) Bankalar ve arac kurumlarca ihra edilen borlanma aralarndan bir KDK tarafndan derecelendirilmemi olanlar, aada belirtilen koullar salamalar artyla dikkate alnabilir.

a) Tekilatlanm bir borsaya kote edilmi olmas.

b) Birincil alacak olmas.

c) hrasnn, bir KDK tarafndan derecelendirilmi ayn ncelik srasna sahip baka ihralarnn bulunmas, bu ihralarn tmnn derecelerinin kredi kalitesi kademelerinin ya da daha stn olarak belirlenmi olmas.

) (c) bendinde belirtilenlerden daha riskli olduuna dair herhangi bir bilginin bulunmamas.

d) Piyasa likiditesinin yeterli olduunun kantlanabilmesi.

(5) KYK'ya yaplan yatrmlar;

a) Piyasalarda gnlk fiyat kotasyonlarnn olumas,

b) KYK'nn sadece birinci ve drdnc fkralar erevesinde dikkate alnabilir nitelikte olan varlklara yatrm yapm olmas,

c) KYK'nn Ynetmelik, Ek-1, Birinci Blm, altm sekizinci fkrada belirtilen artlar salamas

kouluyla teminat olarak dikkate alnabilir. KYK'nn baka bir KYK'ya yatrm yapmas durumunda, (a) il (c) bentlerinde belirtilen koullar her iki KYK iin de aranr.

(6) KYK'nn yatrm yapt varlklara finansal koruma salanmasna ynelik olarak trev finansal aralardan faydalanmas veya faydalanma imknna sahip olmas, KYK'ya yaplan yatrmlarn dikkate alnabilirliine engel tekil etmez.

(7) Birinci ve drdnc fkralar erevesinde dikkate alnabilir nitelikteki varlklarn yannda baka varlklara da yatrm yapm olan bir KYK'nn veya KYK'nn yatrm yapt baka bir KYK'nn, dikkate alnabilir nitelikte olmayan sz konusu varlklara kurulu szlemesi uyarnca yatrm yapabilecei en yksek mebladan yatrm yapt kabul edilerek, portfyndeki dikkate alnabilir nitelikte olan varlklarn deeri zerinden ilk KYK'ya yaplan yatrm teminat olarak dikkate alnabilir. Dikkate alnabilir nitelikte olmayan varlklarn sahiplikten kaynaklanan arta bal olan ya da olmayan ykmllkler nedeniyle negatif deere sahip olmalar halinde, dikkate alnabilir nitelikteki varlklarn toplam deeri, dikkate alnabilir nitelikte olmayan varlklarn toplam deeri tutarnda azaltlr. Bir KYK'nn yatrm yapt KYK'nn baka bir KYK'ya da yatrm yapmas durumunda, bu fkrann ilgili hkmlerinin uygulanmas artyla, sz konusu KYK yatrmlar teminat olarak dikkate alnabilir.

(8) Birinci fkrann (b) il (d) bentleri ile (g) bendi kapsamnda, bir borlanma arac veya menkul kymetletirme pozisyonu iin iki KDK tarafndan verilmi iki farkl derecenin bulunmas halinde, daha az avantajl olan derece esas alnr. kiden fazla derecenin mevcudiyeti halinde, en avantajl iki dereceden daha az avantajl olan esas alnr.

Kapsaml Finansal Teminat Ynteminde dikkate alnabilecek ilave teminatlar

MADDE 10 (1) 9 uncu maddede belirtilen teminatlara ek olarak, Drdnc Ksmda yer alan Kapsaml Finansal Teminat Ynteminin kullanld durumlarda;

a) Ana endekslere dhil olmayan ancak, tekilatlanm borsalarda ilem gren hisse senetleri veya bu hisse senetlerine evrilebilir tahviller,

b) Piyasalarda gnlk fiyat kotasyonlar oluan ve sadece 9 uncu maddenin birinci ve drdnc fkralar erevesinde dikkate alnabilir nitelikte olan aralar ile (a) bendinde saylan varlklara yatrm yapan KYK'lara yaplan yatrmlar

teminat olarak dikkate alnabilir.

(2) KYK'nn baka bir KYK'ya yatrm yapmas durumunda, birinci fkrann (b) bendinde belirtilen koullar her iki KYK iin de aranr.

(3) KYK'nn yatrm yapt varlklara finansal koruma salanmasna ynelik olarak trev finansal aralardan faydalanmas veya faydalanma imknna sahip olmas, KYK'ya yaplan yatrmlarn dikkate alnabilirliine engel tekil etmez.

(4) 9 uncu maddenin birinci ve drdnc fkralar erevesinde dikkate alnabilir nitelikte olan aralar ile birinci fkrann (a) bendinde saylan varlklarn yannda baka varlklara da yatrm yapm olan bir KYK'nn veya KYK'nn yatrm yapt baka bir KYK'nn dikkate alnabilir nitelikte olmayan sz konusu varlklara kurulu szlemesi uyarnca yatrm yapabilecei en yksek mebladan yatrm yapt kabul edilerek, portfyndeki dikkate alnabilir nitelikte olan varlklarn deeri zerinden ilk KYK'ya yaplan yatrm teminat olarak dikkate alnabilir. Dikkate alnabilir nitelikte olmayan varlklarn sahiplikten kaynaklanan arta bal olan ya da olmayan ykmllkler nedeniyle negatif deere sahip olmalar halinde, dikkate alnabilir nitelikteki varlklarn toplam deeri, dikkate alnabilir nitelikte olmayan varlklarn toplam deeri tutarnda azaltlr.

Temel DD Yaklamnda dikkate alnabilecek ilave teminatlar

MADDE 11 (1) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen teminatlara ilave olarak risk arlkl tutar ile beklenen kayp tutarnn Temel DD Yaklam kapsamnda hesapland durumlarda, aada belirtilen teminatlar da dikkate alnabilir.

a) kinci fkrada belirtilen gayrimenkul ipotekleri.

b) nc fkrada belirtilen alacaklar.

c) Drdnc fkrada belirtilen dier fiziki teminatlar.

) Beinci fkrada belirtilen finansal kiralama konusu mallar.

(2) Malik gerek veya tzel kiinin ya da intifa hakk sahibinin ikamet ettii veya edecei ya da kiraya verdii veya verecei ina halindekiler dahil ikamet amal gayrimenkuller ile ticari amal gayrimenkuller aada belirtilen nitelikleri haiz olmalar durumunda teminat olarak dikkate alnabilirler.

a) Gayrimenkuln deerini ve borlunun performansn birlikte etkileyen makroekonomik faktrler haricinde, teminata konu gayrimenkuln deerinin borlunun kredi deerliliine nemli lde bal olmamas gerekir.

b) lgili alacan geri demeleri esasen teminata konu gayrimenkul veya projenin performansna deil, borlunun dier kaynaklardan geri deme kapasitesine bal olmaldr. Alacan geri demesi, teminat olarak gsterilen gayrimenkuln yaratt nakit akna nemli lde bal olmamaldr. Kurul, gayrimenkuller zerinde tesis edilen ipoteklerle teminatlandrlan alacaklar iin bu bentteki koulun aranmamasna karar verebilir.

(3) Kredi borlusunun alanlarndan olan alacaklar, dhil olduu risk grubundan alacaklar ile menkul kymetletirmeye, sendikasyon kredisindeki paya ve kredi trevlerine konu olan alacaklar hari olmak kaydyla, ticari ilemlerden kaynaklanan vadesi bir yl veya daha az olan alacaklar teminat olarak dikkate alnabilir.

(4) Birinci fkrann (a) ile () bentlerinde belirtilenler dndaki fiziki varlklarn aada ve 23 nc maddede belirtilen koullar haiz olmalar artyla teminat olarak dikkate alnmalar Kurumun iznine tabidir.

a) Teminatn deerinde nemli bir azalma olmakszn hzl bir ekilde elden karlabilecei likit bir piyasann bulunmas gerekir. Likit piyasann varl banka tarafndan dzenli olarak teyit edilmelidir.

b) Teminatn gvenilir ve kamuya aklanm bir piyasa fiyatnn bulunmas gerekir. Fiyat bilgisinin kamuya aklanm endeksler gibi gvenilir kaynaklardan edinilmesi ve normal artlar altnda ilemin fiyatn yanstmas halinde teminatn fiyat gvenilir kabul edilir. Fiyatlara kolaylkla, ynetimsel ve finansal ilave bir yk getirmeden dzenli olarak ulalabilmesi halinde teminatn fiyat kamuya aklanm kabul edilir.

c) Piyasa fiyatlar, teminatn nakde dntrlmesi iin gereken zaman ile maliyet ve teminattan elde edilecek gelir analiz edilmelidir.

) Ayn tr teminatlarn en az %10'unun nakde dnmesinden elde edilen gelirin, ilgili teminatlarn deerinin %70'inden az olmamas gerekir. Piyasa fiyatlarnn volatilitesinin yksek olduu durumlarda, teminatn deerlemesi daha ihtiyatl yaplmaldr.

(5) 49 uncu maddenin drdnc fkrasnda yer alan hkmler erevesinde, 24 nc maddede belirtilen koullarn yerine getirildii durumlarda, finansal kiralama ilemleri, finansal kiralamaya konu mallar ile teminatlandrlm alacak gibi ele alnr.

Standart Yaklam ve Temel DD Yaklamnda dikkate alnabilecek dier fonlanm kredi korumalar

MADDE 12 (1) Aada belirtilenler dier fonlanm kredi korumas olarak kullanlabilir.

a) Krediyi kullandran banka adna rehnedilmi olmalar artyla, saklama szlemesi haricindeki szlemeler kapsamnda baka bir banka veya arac kuruma yatrlan mevduat ya da nakit benzeri kymetler.

b) Krediyi kullandran bankaya rehnedilmi olmalar artyla hayat sigortas polieleri.

c) Dier bankalar ve arac kurumlar tarafndan ihra edilen ve talep halinde ihra tarafndan geri alnacak olan finansal aralar.

) Krediyi kullandran bankaya rehnedilmi olmalar artyla, Trkiye hracat Kredi Bankas A..den salanan ihracat kredi sigorta polieleri.

KNC BLM

Fonlanmam Kredi Korumas Kapsamnda Dikkate

Alnabilecek Koruma Salayclar

Koruma salayclar

MADDE 13 (1) Aada saylanlar, fonlanmam kredi korumalar kapsamnda koruma salaycs olarak dikkate alnabilir.

a) Merkezi ynetimler ve merkez bankalar.

b) Blgesel ynetimler ve yerel ynetimler.

c) ok tarafl kalknma bankalar.

) Ynetmeliin Ek-1i uyarnca alacaklar yzde sfr risk arlna tabi tutulan uluslararas kurulular.

d) Alacaklar Ynetmeliin Ek-1i uyarnca Merkezi Ynetime Uygulanan Risk Arlna Dayal Yntem ile risk arlna tabi tutulan kamu kurulular ve Kurulca merkezi ynetimlerden alacaklar gibi ele alnan kamu kurulular.

e) Bankalar ve arac kurumlar ile Ynetmeliin Ek-1, Birinci Blm, yirmi beinci fkras kapsamnda yer alan finansal kurulular.

f) Bankann ana ortakl ile bankann bal ortaklk ve itirakleri de dhil,

1) Bir KDK tarafndan derecelendirilmi kurulular,

2) Bir KDK tarafndan derecelendirilmemi ancak risk arlkl tutar ve beklenen kayp tutarlarn Temel DD Yaklam kapsamnda hesaplayan bankalar tarafndan isel olarak derecelendirilmi kurulular.

g) Merkezi kar taraflar.

(2) Temel DD Yaklam kapsamnda risk arlkl tutar ve beklenen kayp tutarlarn hesaplayan bankalarn, bir garantr koruma salaycs olarak dikkate alabilmeleri iin garantrn Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebliin Ek-2'sine uygun olarak derecelendirilmesi gerekir.

(3) Muadil denetleme ve dzenleme yapsna sahip lkelerin yetkili otoritelerince, finansal kurulular tarafndan salanan garantilerin sermaye yeterlilii dzenlemeleri kapsamnda bankalar ve arac kurumlardan salananlar gibi deerlendirilmesi durumunda sz konusu finansal kurulular koruma salaycs olarak dikkate alnabilir.

Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebli, Ek-1, Birinci Blm, drdnc fkra uygulamasnda kullanlabilecek koruma salayclarna ilikin kriterler

MADDE 14 (1) Aadaki koullar salayan bankalar ve arac kurumlar, sigorta ve reasrans irketleri ve ihracat kredi kurulular, Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebli, Ek-1, Birinci Blm, drdnc fkra kapsamnda fonlanmam kredi korumas salaycs olarak dikkate alnabilir.

a) Fonlanmam kredi korumas salama konusunda yeterli uzmanla sahip olmas.

b) Koruma saland esnada, bir KDK tarafndan derecelendirilmi ve Ynetmelik Ek-1 kapsamnda 3 ya da daha stn olan bir kredi kalitesi kademesinde deerlendirilmi olmas.

c) Koruma saland esnada ya da takip eden herhangi bir dnem iin bankann koruma salaycsna ilikin yapt TO tahmininin, Ynetmelik Ek-1 kapsamnda kurumsal alacaklarn risk arlnn tespitine ilikin kurallar erevesinde 2 ya da daha stn bir kredi kalitesi kademesine en az bir kere tekabl etmi olmas artyla, Ynetmelik Ek-1 kapsamnda kurumsal alacaklarn risk arlnn tespitine ilikin kurallar erevesinde 3 ya da daha stn bir kredi kalitesi kademesine tekabl ediyor olmas.

(2) Birinci fkrann (b) bendinde belirtilen art bankalar ve arac kurumlar iin aranmaz.

Garantilerin fonlanmam kredi korumas olarak dikkate alnabilirlii

MADDE 15 (1) Bu Blmde belirtilen koruma salayclar tarafndan salanan kredi korumalarna merkezi ynetim veya merkez bankalar tarafndan kontrgaranti salanmas durumunda 28 inci maddede belirtilen artlarn salanmas kouluyla koruma salayc olarak merkezi ynetim veya merkez bankalar dikkate alnabilir.

NC BLM

Kredi Trevleri

Koruma salayc aralar

MADDE 16 (1) Aada saylan trdeki kredi trevleri ve bu kredi trevlerini ieren ya da ekonomik etkileri asndan benzer olan aralar kredi riski azaltmnda dikkate alnabilir.

a) Kredi temerrt swaplar.

b) Toplam getiri swaplar.

c) Krediye bal tahvillerin nakden fonlanm ksmlar.

(2) Bir toplam getiri swab ile kredi korumas saland ve swap zerinden tahsil edilen net demelerin net gelir olarak kaydedildii, fakat korunan varln deerindeki azalmalar iin gerek deerin azaltlmas ya da karlk ayrlmas yoluyla gerekli dzeltmelerin yaplmad hallerde, kredi korumas dikkate alnmaz.

(3) Alm satm hesab dndaki bir alacak iin alm satm hesaplarnda kaytl bir kredi treviyle finansal koruma salanmas halinde, korumann dikkate alnabilmesi iin kredi riskinin nc bir taraf ya da taraflara transfer edilmesi gereklidir. Kredi riski azaltmnn dikkate alnmasna ilikin dier koullara da uyulmas artyla, korumann dikkate alnd durumlarda risk arlkl tutarlarn ve/veya beklenen kaybn hesaplanmasnda Drt il Yedinci Ksmlarda belirtilen kurallar uygulanr.

NC KISIM

Kredi Riski Azaltm Tekniklerinde Kullanlacak Koruma Salayc Aralarda,

Koruma Salayclarnda ve Kredi Trevlerinde Aranan zellikler

BRNC BLM

Genel artlar

Risk ynetimi

MADDE 17 (1) Kredi riski azaltm tekniklerini kullanmak isteyen bankalarn bu tekniklerin kullanlmasndan kaynaklanan riskleri ynetmek iin yeterli risk ynetim srelerine sahip olmalar zorunludur. Bu sreleri tesis etmeyen bankalar kredi riski azaltm tekniklerini kullanamazlar.

(2) Bankalar kredi riski azaltm tekniklerinin etkilerini hari tutarak da alacaklara ilikin kredi riskini srekli bir ekilde deerlendirmelidir. Repo ilemlerinde, menkul kymet veya emtia dn verme/alma ilemlerinde, sadece bu fkrann uygulanmasnda ileme konu olan alacan tutar olarak ilemin net tutar kabul edilir.

KNC BLM

Fonlanm Kredi Korumasnda Kullanlacak Kredi Korumas Aralarnda

Aranan zellikler

Bilno ii netletirme szlemeleri

MADDE 18 (1) Bilno ii netletirme szlemelerinin kredi riski azaltmnda dikkate alnabilmesi iin aadaki koullarn yerine getirilmesi esastr.

a) Kar tarafn deme aczine dmesi veya iflas etmesi de dahil her koulda ve ilgili tm lkelerde bu szlemelerin hukuken geerli ve balayc olmas.

b) Banka tarafndan bilno ii netletirme szlemesi kapsamndaki aktif ve pasiflerin her an tespit edilebilmesi.

c) Kredi korumasnn sonlanmas sebebiyle ortaya kabilecek risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi.

) lgili risk tutarlarnn net deer baznda izlenmesi ve kontrol edilmesi.

zel netletirme szlemeleri

MADDE 19 (1) zel netletirme szlemelerinin ve szlemeyle salanan teminatlarn kredi riski azaltmnda dikkate alnabilmesi iin aadaki artlar salanmaldr.

a) Kar tarafn deme aczine dmesi veya iflas etmesi de dahil her koulda ve ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde bu szlemelerin hukuken geerli ve balayc olmas.

b) Szlemenin, deme aczine dlmesi veya iflas hali de dhil kar tarafn temerrd durumunda, temerrde dmeyen tarafa o szleme kapsamndaki tm ilemleri sona erdirme ve tasfiye etme hakk vermesi.

c) Szleme uyarnca, sona erdirilen ve/veya tasfiye edilen ilemler zerinden doan kazan ve zararlarn bir tarafn dier tarafa tek bir net tutarda borlu olmasn salayacak ekilde netletirilmesi.

) Teminatlarn 20 nci maddenin bir il beinci fkralarnda belirtilen asgari artlar salamas.

Standart Yaklam ve Temel DD Yaklamnda finansal teminatlarn dikkate alnmasna ilikin asgari artlar

MADDE 20 (1) Finansal teminatlar ve altnn dikkate alnabilmesi iin, dk korelasyon ilikisinin varl, teminatn hukuki geerliliinin mevcudiyeti ve asgari operasyonel ynetime ilikin artlarn salanmas esastr.

(2) Dk korelasyon ilikisinin varl, borlunun kredi kalitesi ile teminatn deeri arasnda nemli lde pozitif korelasyon bulunmamasn ifade eder.

(3) Aadaki koullarn salanmas halinde teminatn hukuki geerliliinin mevcut olduu kabul edilir.

a) Teminatlara ilikin koruyucu yasal dzenlemelerden faydalanabilmek iin gerekli yasal ve szlemede yer alan tm ykmllkler yerine getirilmeli ve szlemenin balayclnn teminine ynelik gerekli tm tedbirler alnm olmaldr.

b) Teminata ilikin szlemelerin ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde balayclnn teyidine ynelik hukuki incelemeler yaplm olmaldr. Dzenlemelerin balayclnn devamnn tespiti iin gerektiinde bu incelemeler tekrar edilmelidir.

(4) Finansal teminatlar ve altnn dikkate alnmasnda asgari olarak aada yer alan operasyonel ynetime ilikin artlar aranr.

a) Teminat szlemeleri usulnce belgelendirilmeli ve teminatn zamannda nakde evrilmesi iin ak ve salam bir prosedr bulunmaldr.

b) Teminatn kullanlmasndan doabilecek kredi korumasnn baarsz olmas veya etkinliinin azalmasna, deerlemeye ve kredi korumasnn sona erdirilmesine ilikin riskler ile teminatn kullanlmasndan doan younlama riski gibi risklerin bankann genel risk profili zerindeki etkileri de dahil olmak zere kontrol edilmesine ynelik prosedrler ve sreler tesis edilmeli ve uygulanmaldr.

c) Kabul edilen teminatlarn tr ve tutarlarna ilikin politika ve uygulamalar yazl hale getirilmelidir.

) Teminatn geree uygun deerinde nemli bir azalma olduuna ilikin gstergelerin ortaya kmas durumunda ve her halkarda asgari alt ayda bir teminatn geree uygun deeri yeniden hesaplanmaldr.

d) Teminatn nc bir tarafn zilyetliinde olmas durumunda, nc tarafn sz konusu teminat kendi varlklarndan ayr tutmasn temine ynelik gerekli tm tedbirler alnmaldr.

e) Tezgah st trev ilem ve menkul kymet finansman ilemlerine ilikin olarak kar taraflarla yaplan marj szlemeleri kapsamnda zamannda ve doru bir ekilde marj arsnda bulunulmas ve kar taraflarn marj arlarna zamannda cevap verilmesi iin yeterli kaynak ayrlmas salanmaldr.

f) Aada belirtilen hususlarn kontrol edilmesi, izlenmesi ve raporlanmasn salamak amacyla teminat ynetim politikalarna sahip olunmaldr.

1) Marj anlamalarndan dolay maruz kalnan riskler.

2) Belirli teminatlardaki younlamalar.

3) Kar taraftan alnan teminatn tekrar kullanmndan kaynakl olarak ortaya kmas muhtemel likidite a dhil olmak zere teminatlarn tekrar kullanlmas.

4) Kar tarafa gnderilen teminatlar zerindeki haklardan feragat edilmesi.

(5) Borlu veya borlunun dhil olduu risk grubunca ihra edilen menkul kymetler teminat olarak dikkate alnamaz. Ancak, borlu tarafndan ihra edilen ipotek teminatl menkul kymetler, ikinci fkrada aranan koulun salanmas kaydyla, repo ilemleri iin teminat olarak dikkate alnabilir.

(6) Basit Finansal Teminat Ynteminde finansal teminatlarn dikkate alnabilmesi iin, korumann kalan vadesinin korumaya konu olan alacan kalan vadesinden az olmamas gerekir.

(7) Banka nezdindeki mevduat ya da nakit benzeri kymetlerin, teminat olarak dikkate alnabilmesi iin, mevduat ya da nakit benzeri kymetlerin rehin veya temlik sresi ile hangi kredi karlnda rehinli olduklar veya temlik alndklar szleme ile aka belirlenmeli ve kredinin vadesi boyunca kredi borlusunun serbest kullanmna braklmamaldr.

Standart Yaklam ve Temel DD Yaklamnda gayrimenkullerin teminat olarak dikkate alnmasna ilikin asgari artlar

MADDE 21 (1) Gayrimenkullerin teminat olarak dikkate alnabilmesi iin aadaki koullarn ve 62 nci maddede belirtilen deerlemeye ilikin artlarn salanmas gereklidir.

a) potek veya gayrimenkul rehninin zamannda ve usulnce tescil edilmi olmas ve kredi szlemesinin akdedildii tarih itibariyle karlkllk ilkesine gre ilgili tm lkelerde geerliliinin bulunmas gereklidir. Szleme artlar, teminata ilikin rehin hakknn kullanlabilmesi iin herhangi bir hukuki boluk oluturmayacak ekilde dzenlenmelidir. Gayrimenkul teminatna ilikin hukuki sre, bankann teminat makul bir sre iinde nakde evirmesine imkn salamaldr.

b) Bankalarca, gayrimenkuln deeri, ticari gayrimenkullerde asgari ylda bir kez ve ikamet amal gayrimenkullerde asgari 3 ylda bir kez gzden geirilir. Piyasa koullarnda nemli deiikliklerin olduu durumlarda gzden geirme daha sk aralklarla yaplr. Gayrimenkuln deerinin gzden geirilmesine ve yeniden deerleme gerektiren gayrimenkullerin belirlenmesine ynelik olarak bankalarca istatistiksel yntemler kullanlabilir. Gayrimenkuln deerinin genel piyasa fiyatlarna gre nemli oranda azalm olabileceine ilikin gstergelerin bulunmas halinde gayrimenkul, 62 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen yetkili deerleme kurulular tarafndan yeniden deerlenir.

c) Bankalarca kabul edilen ikamet ve ticari amal gayrimenkul trleri, gzden geirme yntemleri ve bu kapsamdaki kredilendirme politika ve prosedrleri yazl hale getirilmelidir.

) Bankalar, teminat olarak alnan gayrimenkuln urayabilecei hasarlar nedeniyle oluabilecek deer kaybn karlamak amacyla sigortalanmasn salamaldr.

Ticari ilemlerden kaynaklanan alacaklarn Temel DD Yaklamnda teminat olarak dikkate alnmasna ilikin asgari artlar

MADDE 22 (1) 11 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen alacaklarn Temel DD Yaklam kapsamnda teminat olarak dikkate alnabilmesi iin aadaki artlara uyum salanmas gereklidir.

a) Teminat alnmas ileminin salam ve etkin bir hukuki dayana olmaldr. Bankann teminat alnan alacaa ilikin sahip olduu haklarn aka belirlenmi olmas gereklidir.

b) Bankalar, alacan teminat olarak alnmasndan kaynaklanan haklarn kullanlabilmesi iin gerekli tm hukuki artlar yerine getirmelidir. Dier yasal dzenlemelerden kaynaklanan ncelikli haklar hari olmak zere bankann teminat zerinde ncelikli alacak hakknn olmas gereklidir.

c) Bankalarca, teminata ilikin szlemelerin ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde balayclnn teyidine ynelik hukuki incelemeler yaplmaldr.

) Teminat szlemeleri usulnce belgelendirilmeli ve teminatn zamannda tahsil edilmesi iin ak ve salam prosedrler bulunmaldr.

d) Borlunun temerrde dmesini ve teminatn tahsil edilmesini gerektiren durumlarn izlenmesini salayacak prosedrlere sahip olunmaldr.

e) Borlunun deme aczine veya temerrde dmesi halinde bankann, alacan borlularnn onayna gerek olmakszn alacaklar satma veya devretme konusunda yasal hakk olmaldr.

f) Bankalar, teminat olarak alnan alacaklara ilikin kredi riskinin tespitine ynelik olarak borlunun faaliyetlerini, faaliyette bulunduu sektr ve mterilerinin analizini ieren uygulama usullerine sahip olmaldr. Teminat olarak alnan alacaklarn borlularnn kredi riski belirlenirken, kredi borlusunun verdii bilgilerin temel alnmas durumunda, bu bilgilerin gvenilirliinin belirlenmesi iin kredi borlusunun alacak ynetimine ilikin uygulamalar gzden geirilmelidir.

g) Teminat olarak alnan alacaklarn deeri ile kredi tutar arasndaki marj belirlenirken, tahsilat giderleri, tek bir kredi borlusu tarafndan teminat olarak gsterilen alacaklarn oluturduu havuzdaki younlama ve toplam kredilerde bankann kontrol dnda meydana gelmesi muhtemel younlama riski dahil ilgili tm faktrler dikkate alnmaldr. Banka, teminat olarak alnan alacaklar srekli takip edecek uygulama usullerine sahip olmaldr. Kredi szlemesine ve dier hukuki koullara uyulup uyulmad dzenli olarak izlenmelidir.

) Bir kredi borlusu tarafndan teminat olarak gsterilen alacaklar eitlendirilmi olmaldr. Alacaklarn tahsil edilebilirlii ile kredi borlusunun mali durumu arasnda ar dzeyde korelasyon bulunmas halinde alacaklar kredi riski azaltmnda dikkate alnmaz. Teminat olarak alnan alacaklarn tahsil edilebilirlii ile kredi borlusunun mali durumu arasnda nemli dzeyde korelasyon bulunmas halinde, bu durum borluya ait teminat havuzunun btn iin belirlenecek marjn tespitinde dikkate alnmaldr.

h) Teminat olarak alnan alacaklarn tahsilatn kredi borlusunun yapt durumlar dhil bankann, teminat olarak alnan alacaklar tahsil etmeye ynelik yazl prosedr bulunmaldr.

Dier fiziki teminatlarn Temel DD Yaklamnda dikkate alnmasna ilikin asgari artlar

MADDE 23 (1) Gayrimenkul dndaki dier fiziki teminatlarn DD Yaklam kapsamnda dikkate alnabilmesi iin aadaki artlara uyum salanmas gereklidir.

a) Teminat szlemelerinin, ilgili taraflarn yerleik olduu tm lkelerde hukuken geerliliinin ve balayclnn olmas ve teminata konu varln makul bir sre iinde nakde evrilmesine imkan vermesi salanmaldr.

b) Dier yasal dzenlemelerden kaynaklanan ncelikli haklar sakl kalmak kaydyla, yalnzca zerinde bankaya ait birinci sra ve derecedeki rehin haklar veya benzeri haklarn bulunduu teminatlar dikkate alnr. Banka, teminatn nakde evrilmesiyle elde edilen tutar zerinde dier tm alacakllara gre ncelik hakkna sahip olmaldr.

c) Piyasa koullarnda nemli deiikliklerin olduu hallerde daha sk olmak zere teminata konu varln deeri asgari ylda bir kez gzden geirilmelidir.

) Kredi szlemesi, teminatn tanmna, yeniden deerleme yntemi ve sklna ilikin detayl hkmler iermelidir.

d) Kabul edilecek fiziksel teminat trlerinin ve kredi teminat marjnn belirlenmesinde kullanlacak isel kredi politikalar ve prosedrleri aka yazl hale getirilmeli ve denetime hazr bulundurulmaldr.

e) Kredi politikalarnda ilem tr baznda, kredi teminat marj, teminatlarn nakde evrilebilirlii, teminatn piyasa deerinin belirlenebilirlii, eksperlerce yaplacak kymet takdir veya deerlemeleri dahil deer belirlemelerinin skl ve teminat deerinin volatilitesi veya volatilite iin gsterge olacak deer dikkate alnmaldr.

f) Balangta ve mteakiben yaplacak deerlemelerde, teminatn kalitesini yitirmesi ve/veya gncelliini kaybetmesi gibi hususlar dikkate alnmaldr. Teknolojik gelimelere ve gncelliini kaybetmeye kar duyarl teminatlar iin zamann etkileri dikkate alnmaldr.

g) Banka, teminata konu varl fiziksel incelemeye tabi tutma hakkna sahip olmal ve incelemelerin ne ekilde yaplacana ilikin politika ve prosedrler oluturmaldr.

) Banka, teminat olarak alnan varln urayabilecei hasarlar nedeniyle oluabilecek deer kaybn karlamak amacyla sigortalanmasn, sigortann srekliliini ve yeterliliini salamaldr.

Finansal kiralama ilemlerinde, finansal kiralama konusu mallarn Temel DD Yaklamnda teminat olarak dikkate alnmasna ilikin asgari artlar

MADDE 24 (1) Aada belirtilen artlarn salanmas halinde, finansal kiralama ilemleri, finansal kiralama konusu mal ile teminatlandrlm saylr.

a) Finansal kiralama konusu mal ilgisine gre 21 veya 23 nc maddelerde belirtilen artlar salamaldr.

b) Deerinin uygun bir ekilde izlenmesi dahil, finansal kiralama konusu maln kullanmna, kalan ekonomik mrne ve planlanan kullanm sresine ilikin etkin risk ynetimi uygulama usullerine sahip olunmaldr.

c) Finansal kiralama konusu mal zerindeki mlkiyet hakk kiralayanda olmal ve mlkiyetten doan haklar zamannda kullanlabilmelidir.

) THK hesaplamalarnda dikkate alnmamas durumunda, maln amortismana tabi tutulmam tutar ile piyasa deeri arasndaki fark, kredi riski azaltm etkisinin gerekte olduundan daha fazla grnmesine yol aabilecek kadar byk olmamaldr.

Dier fonlanm kredi korumalarnda kullanlacak koruma salayc aralarda aranan zellikler

MADDE 25 (1) Baka bir banka veya arac kurumdaki mevduat veya nakit benzeri kymetlerin dier fonlanm kredi korumalar kapsamnda dikkate alnabilmesi iin;

a) Kredi borlusunun baka bir banka veya arac kurumdaki mevduat veya nakit benzeri kymetlerinin krediyi kullandran bankaya rehin veya temlik edilmesi ve bu rehin veya temliin ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde yasal balayclnn bulunmas,

b) Mevduat veya nakit benzeri kymetlerin, rehin veya temlik edildiinin, mevduat veya nakit benzeri kymetleri nezdinde bulunduran banka veya arac kuruma tebli edilmi olmas,

c) Yaplan tebligatn sonucu olarak, mevduat veya nakit benzeri kymetleri nezdinde bulunduran banka veya arac kurumun demeleri sadece krediyi kullandran bankaya ya da bankann gsterecei taraflara yapabilmesi,

) Rehin veya temliin arta balanmam olmas ve gayri kabili rcu olmas

artlar aranr.

(2) Hayat sigortas polielerinin dier fonlanm kredi korumalar kapsamnda dikkate alnabilmesi iin;

a) Hayat sigortas poliesinin, bankaya rehin veya temlik edilmi olmas,

b) Rehin veya temliin hayat sigortasn yapan kurulua tebli edilmesi ve bu tebligat sonucunda, sigorta irketinin szleme kapsamndaki tazminat demelerini bankann izni olmakszn yapamamas,

c) Borlunun temerrde dmesi halinde; bankann polieyi iptal etme ve itira (geri satn alma) deerini tahsil etme hakkna sahip olmas,

) Polie sahibinin, polie kapsamnda gereken demeleri yapmamas durumunun bankaya bildirilmesi,

d) Kredi korumasnn kredinin vadesine kadar olan sreyi kapsamas ya da sigorta ilikisinin kredi ilikisi sona ermeden nce bitmesi durumunda, bankann sigorta szlemesinden doan tutarn kredi szlemesi sresinin sonuna kadar teminat ilevi grmesini salamas,

e) Rehnin veya temliin, kredi szlemesi sresince ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde hukuki balayclnn olmas,

f) Polienin itira deerinin, sigorta irketi tarafndan beyan edilmi ve azaltlamaz olmas,

g) Polienin itira deerinin talep zerine zamannda denebilecek olmas,

) Polienin itira deerinin bankann onay olmadan talep edilemez olmas,

h) Sigorta irketinin, Hazine Mstearl veya muadili yurtd dzenleme ve denetleme kuruluunun gzetim ve denetimine tabi olmas

artlar aranr.

NC BLM

Fonlanmam Kredi Korumasnda Salanan Korumada ve

Krediye Bal Tahvillerde Aranan zellikler

Kredi trevlerinde ve garantilerde aranan zellikler

MADDE 26 (1) 28 inci madde hkmleri sakl kalmak kaydyla, bir garanti veya kredi trevi ile salanan kredi korumasnn dikkate alnabilmesi iin salanan bu korumann aadaki nitelikleri tamas arttr.

a) Kredi korumasnn dorudan salanmas.

b) Kredi korumasnn caylamaz nitelikte olmas ve kapsamnn aka tanmlanmas.

c) Kredi korumas szlemesinde, kredi verenin dorudan kontrol dnda aadaki hususlara neden olan hkmlerin bulunmamas.

1) Koruma salayan tarafa szlemenin tek tarafl iptal edilebilmesi.

2) Korunan alacan kredi kalitesindeki bozulma sonucunda, korumann efektif maliyetinin artmas.

3) Kredi borlusunun bor demelerini vadesinde yapmamas veya finansal kiralama ilemlerinde Ynetmelik, Ek-1, Birinci Blm, seksen ikinci fkra ile Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebli Ek-1, nc Blm, drdnc fkrada belirtildii ekilde garanti edilmi kalnt deerin finansal kiralama szlemesinin sonlandrlmas durumunda koruma salayan tarafn demeleri zamannda yapma ykmllnn engellenmesi.

4) Kredi korumasnn vadesinin, koruma salayan tarafa ksaltlmasna olanak verilmesi.

) Kredi korumasnn, kredi szlemesi sresince ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde yasal balayclnn olmas.

Operasyonel artlar

MADDE 27 (1) Bankalar garanti ve kredi trevlerinin kullanlmasndan kaynaklanabilecek potansiyel risk younlamasnn ynetimi iin etkin ve yeterli sistemlere sahip olmaldr. Kullanlacak kredi trevleri ve garantilere ilikin stratejiler, bankann risk profili ile uyumlu olmaldr.

(2) Bankalar, fonlanmam kredi korumasna ilikin koruyucu yasal dzenlemelerden faydalanabilmek iin gerekli yasal ve szlemede yer alan tm ykmllkleri yerine getirmeli ve szlemenin balayclnn teminine ynelik gerekli tm tedbirleri almaldrlar. Bankalarca, fonlanmam kredi korumasna ilikin szlemelerin ilgili taraflarn yerleik olduu lkelerde balayclnn teyidine ynelik hukuki incelemeler yaplmaldr. Dzenlemelerin balayclnn devamnn tespiti iin gerektiinde bu incelemeler tekrar edilmelidir.

Hazine ve dier kamu sektr kontrgarantileri

MADDE 28 (1) Bir alacan, merkezi ynetim veya merkez bankas, Ynetmelik Ek-1, Birinci Blm, dokuzuncu fkrada belirtilen uygulamaya tabi blgesel veya yerel ynetim, Ynetmelik Ek-1, Birinci Blm, onnc fkrada belirtilen uygulamaya tabi bir kamu kuruluu, yzde sfr risk arlna tabi ok tarafl kalknma bankas ya da uluslararas kurulu tarafndan kontrgaranti verilen bir garantiyle korunmas halinde; aadaki koullarn yerine getirilmesi artyla, sz konusu alacak, bahsi geen kurulularn verdii bir garantiyle korunmu gibi deerlendirilebilir.

a) Kontrgarantinin, alacaa ilikin kredi riskinin tm unsurlarn kapsamas.

b) Hem garantinin hem de dorudan verilmi olma art hari olmak zere kontrgarantinin, 26, 27 ve 29 uncu maddelerde belirtilen garantilere ilikin artlara uygun olmas.

c) Kontrgarantinin etkin bir ekilde koruma saladnn ispat edilebilmesi ve gemite kontrgarantinin salad korumann sz konusu kuruluun verdii dorudan garantiye kyasla daha az etkinlie sahip olduu konusunda herhangi bir kant bulunmamas.

(2) Birinci fkra hkmleri, birinci fkrada bahsi geen kurululardan biri tarafndan verilmemi olan bir kontrgarantiye birinci fkrada yer alan kurulular tarafndan dorudan garanti verilmesi halinde de uygulanr.

Garantiler iin ilave artlar

MADDE 29 (1) Bir garantinin dikkate alnmas iin aadaki koullarn salanmas arttr.

a) Borlunun temerrde dmesi ve/veya kredi demelerinde herhangi bir gecikme gereklemesi durumunda banka, alacak hakk kapsamnda tahakkuk eden tutar iin garantre zamannda rcu etme hakkna sahip olmaldr. Garantr tarafndan yaplacak demeler, bankann nce borluya rcu etmesi artna tbi tutulamaz.

b) Garanti, koruma salayan tarafa stlenilen ve aka belgelenmi bir ykmllk olmaldr.

c) Garanti, borlunun koruma szlemesine esas kredi iin yapmas beklenen tm demeleri kapsamaldr. Bu durumun istisnas olarak belirli deme trlerinin garantinin kapsam dnda tutulmas halinde, garantinin dikkate alnan tutar, sz konusu muafiyeti yanstacak ekilde ayarlamaya tbi tutulmaldr.

(2) kamet amal gayrimenkul ipotekli krediler iin salanan bir garantinin dikkate alnmasnda, 26 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinin (3) numaral alt bendinde ve birinci fkrann (a) bendinde belirtilen koullarn yirmidrt ay iinde yerine getirilmesi arttr.

(3) 28 inci maddede belirtilen kurulularn verdii veya kontrgaranti salad ya da Kurumca dikkate alnan mterek garanti programlar kapsamnda verilen garantiler iin, aadaki artlarn herhangi birisinin salanmas durumunda birinci fkrann (a) bendinde belirtilen koullarn yerine getirildii kabul edilir.

a) Banka, borlunun faiz demeleri ve yapmakla ykml olduu dier deme trlerini yerine getirmemesinden kaynaklanan kayplar da dhil, maruz kalmas muhtemel olan ekonomik kayp tutarn yanstan ve garanti kapsamna gre orantl olarak hesaplanan ihtiyati bir demeyi koruma salayan taraftan talep etme hakkna sahip olmaldr.

b) Garanti, borlunun faiz demeleri ve yapmakla ykml olduu dier deme trlerini yerine getirmemesinden kaynaklanan kayplar dhil olmak zere kayplara kar koruma salamada etkin olmaldr.

Kredi trevleri iin ilave artlar

MADDE 30 (1) Bir kredi trevinin dikkate alnmasnda aadaki artlar aranr.

a) Kredi trevi szlemeleri, asgari olarak aada belirtilen deme artlarn iermelidir.

1) demenin, ileme konu varlk iin ngrlenden daha ksa olmak artyla kredi trevi szlemesinde belirlenen mehil sresinde yaplmamas.

2) Borlunun iflas etmesi, deme aczine dmesi veya vadesi gelen borlarn deyememesi ya da vadesi gelen borlarn deme konusunda genel bir acze dmesi veya bu aczini yazl olarak aklamas ve bunlara benzer durumlar.

3) leme konu varln, anapara, faiz veya cretlerinden feragat edilmesi veya bunlarn ertelenmesi gibi yntemlerle bankay zarara uratacak ekilde yeniden yaplandrlmas.

b) Nakit teslimata izin veren kredi trevlerinde, kaybn gvenilir bir ekilde tahmin edilebilmesi iin etkin bir deerleme sreci ve deme artnn gereklemesi sonrasnda ileme konu varln deerinin belirlenmesi iin aka belirlenmi bir sre bulunmaldr.

c) Koruma alan tarafn ileme konu varl, koruma salayan tarafa devretme hakkna ve yeterliliine sahip olmas gereken hallerde, ileme konu varln artlarnda, bu devir iin gereken iznin verilmesinin makul olmayan sebeplerle engellenemeyecei aka belirtilmelidir.

) deme art durumunun gerekleip gereklemediinin tespitinden sorumlu olan taraflar aka belirlenmi olmal, bu tespit sadece koruma salayan tarafn sorumluluunda olmamal ve koruma alan taraf deme art durumunun gerekleip gereklemediini koruma salayan tarafa bildirme hakkna veya imknna sahip olmaldr.

(2) Kredi trevi szlemesinde tanmlanan deme artlarnn birinci fkrann (a) bendinin (3) numaral alt bendinde belirtilen ileme konu varln yeniden yaplandrlmasn iermedii durumlarda, aranan dier artlar tamak kaydyla, kredi korumas, 53 nc maddenin birinci fkrasnda belirtildii gibi kredi trevinin deerinde bir azaltm yaplmas artyla dikkate alnabilir.

(3) Aadaki koullarn salanmas halinde kredi trevlerinde, ileme konu olan varlk ile referans varlk ya da ileme konu varlkla deme art durumunun gerekleip gereklemediinin belirlenmesinde kullanlan varlk farkl olabilir.

a) deme artnn gerekleip gereklemediinin belirlenmesinde kullanlan varlk veya referans varlk ileme konu varlkla alacaklarda ncelik sralamas bakmndan eit srada veya ondan daha alt srada olmaldr.

b) deme artnn gerekleip gereklemediinin belirlenmesinde kullanlan varlk ile ileme konu varlk ve referans varlk ayn borluya ait olmaldr ve hukuken uygulanabilir apraz-temerrt veya apraz-muacceliyet hkmleri bulunmaldr.

Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebli, Ek-1, Birinci Blm, drdnc fkra uygulamas iin gereken artlar

MADDE 31 (1) Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebli, Ek-1, Birinci Blm, drdnc fkrann uygulanabilmesi iin, bir garanti veya kredi trevinden kaynaklanan kredi korumas aadaki artlar salamaldr.

a) leme konu varlk Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebliin 6 nc maddesinde belirtilen aadaki alacaklardan biri olmaldr.

1) Sigorta ve reasrans irketlerinden olanlar hari kurumsal alacaklar.

2) Merkezi ynetimlerden alacaklar olarak deerlendirilmeyen, blgesel ve yerel ynetimlerden alacaklar ile kamu kurulularndan alacaklar.

3) Perakende alacak olarak snflandrlan KOB alacaklar.

b) leme konu varln borlular ile koruma salayan taraf ayn risk grubuna dahil olmamaldr.

c) leme konu varlk aadaki aralardan biriyle finansal korumaya tbi tutulmaldr.

1) Konusu tek bir varlk veya borlu olan fonlanmam kredi trevleri veya garantiler.

2) Birinci temerrt olayna bal kredi trevleri.

3) N inci temerrt olayna bal kredi trevleri.

) Kredi korumas ilgisine gre 26, 27, 29 ve 30 uncu maddelerde belirtilen artlara uygun olmaldr.

d) Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebli, Ek-1, Birinci Blm, drdnc fkradaki uygulama yaplmadan nce, kredi korumasnn etkisinin ileme konu varla uygulanan risk arlna daha nce yanstlmam olmas gereklidir.

e) Banka, ileme konu varln borlusu hakknda hukuki sre balatmak zorunda olmakszn, demeleri koruma satcsndan alma hakkna sahip olmaldr. deme artnn gereklemesi halinde koruma satcsnn derhal deme yapmas iin gereken tedbirler alnmaldr.

f) Szlemede belirtilen deme artnn gereklemesi halinde, kredinin finansal koruma salanan ksmndan kaynaklanacak tm kayplarnn karlanmas gereklidir.

g) demenin fiziki teslimat gerektirdii durumlarda ilgili kredinin, tahvilin veya arta bal borcun teslim edilebilirlii konusunda yasal belirsizlik bulunmamaldr.

) Banka tarafndan ileme konu olan dnda farkl bir varln teslim edilmesinin istenmesi halinde bu varln, teslim ykmllnn yerine getirilmesi iin piyasadan satn alnmasna imkan verecek dzeyde likit olmas gerekir.

h) Kredi koruma szlemesi artlarnn yasal olarak balayc olduu, koruma satcs ve banka tarafndan yazl olarak teyit edilmelidir.

) Bankalar, ileme konu varln borlusu ile koruma satcsnn kredi deerlilii arasnda sistematik riskin tesindeki nedenlerle oluabilecek yksek korelasyonu tespit edebilecek srelere sahip olmaldr.

i) Temlik riskine ilikin bir koruma salanmas halinde, devralnan alacaklarn satcs ile koruma satcs ayn risk grubunda yer almamaldr.

(2) Birinci fkrann (c) bendinin (2) numaral alt bendinde yer alan aralarla finansal koruma saland durumlarda Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebli, Ek-1, Birinci Blm, drdnc fkrann uygulamasnda en dk risk arlkl tutara sahip varlk dikkate alnmaldr.

(3) Birinci fkrann (c) bendinin (3) numaral alt bendinde yer alan aralarla finansal koruma saland durumlarda, n inci temerrt olayna bal kredi korumasnn dikkate alnabilir olmas iin; (n1) inci temerrt olayna bal kredi korumasnn mevcudiyeti veya (n1) adet temerrt olaynn gereklemesi gereklidir. Bu durumda, Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebli, Ek-1, Birinci Blm, drdnc fkrann uygulamasnda en dk risk arlkl tutara sahip varlk dikkate alnmaldr.

DRDNC KISIM

Fonlanm Kredi Korumasnda Kredi Riski Azaltmnn Hesaplanmas

BRNC BLM

Krediye Bal Tahviller ve Bilano i Netletirme

Krediye bal tahviller

MADDE 32 (1) Krediye bal tahvil ihracndan salanan fonlar, tahvilin ierisinde sakl kredi temerrt swabnn ilgisine gre 13 veya 14 nc maddelerde belirtilen koruma salayclar tarafndan salanmas halinde nakit teminat olarak dikkate alnabilir.

Bilano ii netletirme

MADDE 33 (1) Kredi kullandran bankaya kredi borlusu tarafndan yatrlan ayn para birimi cinsinden mevduat veya bankaya kullandrlan kredi, netletirme szlemesine konu edilmeleri halinde nakit teminat olarak dikkate alnr.

KNC BLM

zel Netletirme Szlemeleri

zel netletirme szlemeleri

MADDE 34 (1) zel netletirme szlemesine tbi ilemler iin 35 inci maddenin beinci fkras ve 36 nc maddenin sekizinci fkras uyarnca hesaplanan tam ayarlanm risk tutar, Standart Yaklam kapsamnda risk arlkl tutar ve Temel DD Yaklam kapsamnda risk arlkl tutar ve beklenen kayp hesaplamasnda esas alnacak risk tutarn ifade eder. Repo ilemleri, menkul kymet veya emtia dn ilemleri ve/veya bankaya gnlk olarak ilave teminat alma hakk veren dier ilemlerin tam ayarlanm risk tutar Basit Yaklam kullanlarak hesaplanabilir. Basit Yaklamn alternatifi olarak repo ilemleri, menkul kymet veya emtia dn ilemleri ve/veya trev ilemler hari bankaya gnlk olarak ilave teminat alma hakk veren dier ilemlerin tam ayarlanm risk tutar Kurum iznine tabi olarak bankalar tarafndan ilgili ilemin likiditesi ile szlemeye tbi olan menkul kymet pozisyonlar arasndaki korelasyon etkilerini dikkate alan sel Modeller Yaklam kullanlarak hesaplanabilir.

zel netletirme szlemelerinde basit yaklam ile tam ayarlanm risk tutarnn hesaplanmas

MADDE 35 (1) zel netletirme szlemelerine konu her bir menkul kymet veya emtia trnn net pozisyonu, bu trn pozitif pozisyon tutarndan yine ayn trn negatif pozisyon tutarnn karlmas suretiyle bulunur. Herhangi bir menkul kymet veya emtia trne ilikin pozitif pozisyon tutar, zel netletirme szlemesi kapsamnda dn verilen, satlan veya teslim edilen o trdeki menkul kymet veya emtiann toplam deerini, negatif pozisyon tutar ise, szleme uyarnca dn alnan, satn alnan veya teslim alnan ayn trdeki menkul kymet veya emtiann toplam deerini ifade eder. Ayn kurum tarafndan ihra edilen, ayn ihra tarihi, vade ve artlar ieren ve Ek-1de belirtilen ayn elde tutma srelerine tbi olan menkul kymetler ayn menkul kymet trn oluturur.

(2) zel netletirme szlemesine konu para birimi haricindeki her bir para birimi iin net pozisyon, zel netletirme szlemesi kapsamndaki ilgili para biriminin pozitif pozisyon tutarndan ayn para biriminin negatif pozisyon tutarnn karlmas suretiyle bulunur. lgili para biriminin pozitif pozisyon tutar zel netletirme szlemesi kapsamnda dn verilen, satlan veya salanan ve o para biriminde ifade edilen menkul kymetlerin toplam deerine, szleme kapsamnda o para biriminde dn verilen veya transfer edilen nakit tutarn eklenmesiyle bulunur. lgili para biriminin negatif pozisyon tutar ise, zel netletirme szlemesi erevesinde dn alnan, satn alnan veya teslim alnan ve o para biriminde ifade edilen menkul kymetlerin toplam deerine szleme kapsamnda o para biriminde dn alnan veya teslim alnan nakit tutarn eklenmesiyle bulunur.

(3) Belirli bir trdeki menkul kymete uygun olan volatilite ayarlamas, o trdeki menkul kymetlere ilikin pozitif veya negatif net pozisyonun mutlak deerine uygulanr.

(4) Kur riski volatilite ayarlamas, zel netletirme szlemesine konu para birimi dnda her para biriminde tutulan net pozitif veya negatif pozisyona uygulanr.

(5) Tam ayarlanm risk tutar;

a) K, szleme kapsamndaki her bir alacak iin kredi korumasnn bulunmamas halinde uygulanacak risk tutarn,

b) T, her bir alacak iin dn alnan, satn alnan veya teslim alnan menkul kymetler veya emtiann deeri ya da dn alnan veya teslim alnan nakit tutarn,

c) ΣK, szleme kapsamndaki tm Klarn toplamn,

) ΣT, szleme kapsamndaki tm Tlerin toplamn,

d) KMK, belirli bir menkul kymet trndeki net pozisyon tutarn,

e) HMK, belirli bir menkul kymet trne uygun olan volatilite ayarlamasn,

f) KFX, szlemenin deme kuru dnda belirli bir kurda tutulan ve ikinci fkrada belirtilen ekilde hesaplanan pozitif veya negatif net pozisyonu,

g) HFX, dviz kuru volatilite ayarlamasn,

) K*, tam ayarlanm risk tutarn

ifade etmek zere aadaki forml yoluyla hesaplanr:

K* = maksimum{0,[(Σ(K) Σ(T)) + Σ(KMKx HMK) + Σ (KFX x HFX)]}

(6) Beinci fkradaki formlde uygulanan volatilite ayarlamalar Standart Volatilite Ayarlamas Yaklam veya sel Tahminlere Dayal Volatilite Ayarlamas Yaklam kullanlarak hesaplanr. sel Tahminlere Dayal Volatilite Ayarlamas Yaklamnn kullanlmas durumunda, Kapsaml Finansal Teminat Ynteminin bu yaklamn kullanlmasna ilikin art ve kurallar da uygulanr.

zel netletirme szlemelerinde isel modeller yaklam ile tam ayarlanm risk tutarnn hesaplanmas

MADDE 36 (1) sel Modeller Yaklamnda kullanlan isel modeller, teminatlandrlmam risk tutarndaki potansiyel deiikliklere ilikin tahminleri verir. Teminatlandrlmam risk tutar, zel netletirme szlemesi kapsamndaki her bir kredinin kredi korumas ncesi risk tutarlar toplamndan (ΣK), zel netletirme szlemesi kapsamndaki her bir kredi iin d