6 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29111

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLLNN LLMESNE VE

DEERLENDRLMESNE LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Alm satm hesaplar: Bankalarn, para ve sermaye piyasalarnda srekli alm ve satm ilemlerinde bulunmak amacyla ksa vadeli olarak ve/veya alm ve satm fiyatlar arasndaki beklenen ya da gerekleen fiyat farkllklarndan ya da dier fiyat ve faiz oran deiikliklerinden faydalanmak amacyla veya alm satma araclk ya da piyasa yapcl nedeniyle ellerinde bulundurduu repo ve menkul kymet dn ilemlerine konu olanlar dahil finansal aralar ve emtia ile sz konusu finansal aralar ve emtia ile ilgili pozisyonlardan kaynaklanan risklerden korunma ya da bu riskleri azaltma amacyla yaplan trev finansal aralar ve speklatif amal trev finansal aralarn izlendii bilano ii ve d hesaplar ve pozisyonlar,

b) Ana ortaklk: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan ana ortakl,

c) Ana sermaye: Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslar erevesinde hesaplanacak ana sermayeyi,

) Ana sermaye yeterlilii oran: Konsolide olmayan bazda hesaplanan ana sermaye/ (kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) orann,

d) Arac kurum: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan arac kurumu,

e) Asgari kiralama demeleri: TMS 17 Kiralama lemleri Standardnda tanmlanan asgari kira demelerini,

f) Banka: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

g) Birincil alacaklar: Borlunun/ihrann varlklar veya gelirleri zerinde herhangi bir alacaktan nce hak douran alacaklar,

) ekirdek sermaye: Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslar erevesinde hesaplanacak ekirdek sermayeyi,

h) ekirdek sermaye yeterlilii oran: Konsolide olmayan bazda hesaplanan ekirdek sermaye/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) orann,

) Delta: Opsiyonun piyasa fiyatnn, opsiyon szlemesine konu varln piyasa fiyatnda meydana gelebilecek deimeye olan duyarlln,

i) Destek hizmeti kuruluu: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan destek hizmeti kuruluunu,

j) Dilim: Bir veya daha fazla riskle balantl olan kredi riskinin szlemeyle belirlenen ve ilgili kesimdeki bir pozisyonun, dier kesimlerin her birinde bulunan ayn tutardaki bir pozisyondan, nc taraflarca salanan kredi korumalar dikkate alnmadnda daha fazla ya da daha az bir kredi zarar riski tad kesimini,

k) Dntrlebilir menkul kymet: Sahibinin seimi ve tercihine gre, baka bir finansal arala deitirilebilecek olan bir menkul kymeti,

l) Emtia: Kymetli madenler ve dier emtiay,

m) Emtia riski: Bankann, emtia fiyatlarndaki hareketler nedeniyle, emtiaya ve emtiaya dayal trev finansal aralara ilikin pozisyon durumuna bal olarak maruz kalabilecei zarar olasln,

n) Faiz oran riski: Bankann, faiz oranlarndaki hareketler nedeniyle finansal aralara ilikin pozisyon durumuna bal olarak maruz kalabilecei zarar olasln,

o) Finansal ara: Bir tarafn finansal varlnda, dier tarafn finansal borcunda ya da zkaynaa dayal finansal aracnda arta neden olan herhangi bir szlemeyi,

) Finansal holding irketi: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan finansal holding irketini,

p) Finansal kurulu: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan finansal kuruluu,

r) Fonlanmam kredi korumas: Kar tarafn temerrde dmesi ya da kar tarafla ilgili nceden belirlenmi baka deme artnn belirlenmesi durumunda; nc bir tarafn belirli bir tutar demeyi taahht etmesinden kaynaklanan kredi riski azaltm tekniini,

s) Fonlanm kredi korumas: Kar tarafn temerrde dmesi ya da kar tarafla ilgili nceden belirlenmi baka bir deme glnn gereklemesi durumunda; bankann, maruz kalnan risk tutar ile kar tarafn bankadan alacakl olduu tutar arasndaki fark giderme ya da bu farkn transfer edilmesini veya denmesini isteme ya da bu fark iin belirli aktif kalemleri veya nakdi alkoyma ya da maruz kalnan risk tutarn bu fark tutar kadar drme ya da riski bu farkla deitirme hakkna sahip olmasndan kaynaklanan kredi riski azaltm tekniini,

) Gelimi DD Yaklam: Temerrt olasl, temerrt halinde kayp ve dntrme oran deerlerinin isel olarak hesapland isel derecelendirmeye dayal kredi riski hesaplama yaklamn,

t) Genel piyasa riski: Bankann alm satm hesaplar iinde yer alan finansal aralara ilikin pozisyonlarn deerinde faiz oran riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle maruz kalabilecei zarar olasln,

u) Hisse senedi pozisyon riski: Bankann alm satm hesaplar iinde yer alan hisse senedi pozisyon durumuna bal olarak hisse senedi fiyatlarndaki hareketler nedeniyle maruz kalabilecei zarar olasln,

) sel derecelendirmeye dayal (DD) yaklamlar: Temel ve Gelimi sel Derecelendirmeye dayal hesaplama yaklamlarn,

v) ki ynl likit piyasa: Bamsz ve gerek alm-satm tekliflerinin mevcut olduu, gn iinde son sat fiyat veya cari gerek rekabeti alm-satm teklifleri ile makul lde ilikili bir fiyatn belirlenebildii ve ilemlerin ticari teamllere uygun olan ksa bir sre ierisinde gerekletii bir piyasay,

y) kincil alacaklar: Birincil alacak olmayan alacaklar,

z) potek teminatl menkul kymet: Sermaye Piyasas mevzuat ile muadil yabanc lke dzenlemeleri uyarnca ipotek teminatl menkul kymet olarak tanmlanan menkul kymeti,

aa) Kamu kuruluu: ktisadi alanda ticari esaslara gre faaliyet gsterenler hari olmak zere, merkezi ynetim ve yerel ynetimlerden ayr kamu tzel kiiliini haiz olan kurulular ile bu kurulularn muadili yurtd kurulular,

bb) Kanun: 5411 sayl Bankaclk Kanununu,

cc) Kar taraf kredi riski: ki tarafa da ykmllk getiren bir ilemin muhatab olan kar tarafn, bu ilemin nakit aknda yer alan son demeden nce temerrde dme riskini,

) Kymetli maden: Kanunun 57 nci maddesindeki snrlamalar erevesinde Kurulca belirlenmi olan kymetli madenleri,

dd) Kolektif yatrm kurulular (KYK): 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununa ilikin alt dzenlemelerde belirtilen yatrm ortakl ve yatrm fonlar ile muadil yabanc lke dzenlemeleri uyarnca kolektif yatrm kuruluu olarak kabul edilen kurulular,

ee) Konsolide ana sermaye yeterlilii oran: Konsolide bazda hesaplanan ana sermaye/ (kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) orann,

ff) Konsolide ekirdek sermaye yeterlilii oran: Konsolide bazda hesaplanan ekirdek sermaye/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) orann,

gg) Konsolide zkaynak: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslar erevesinde hesaplanacak konsolide zkaynaklar,

) Konsolide sermaye yeterlilii standart oran: Konsolide bazda hesaplanan zkaynak/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) standart orann,

hh) Korelasyon alm satm: Bir endeksin ortalama korelasyonu dikkate alnarak pozisyon alma stratejisini,

) Koruma alcs: Referans varlktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi treviyle ksmen ya da tamamen nc kiilere aktaran taraf,

ii) Koruma satcs: Referans varlktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi treviyle ksmen ya da tamamen stlenen taraf,

jj) Koruma tutar: Kredi trevi szlemesi ile belirlenen ve deme artnn gereklemesi durumunda koruma satcsnn koruma alcsna demek zorunda kalaca tutar,

kk) Krediye bal tahvil: Koruma satcsnn, koruma alcsnn ihra ettii ve geri demeleri bir referans varln performansna bal olan tahvillerini nakit karlnda alarak, referans varlktan doan kredi riskini ksmen ya da tamamen stlenmesini salayan szlemeleri,

ll) Kredi derecelendirme kuruluu (KDK): 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayl Resm Gazetede yaymlanan Derecelendirme Kurulularnn Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine likin Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda Kurulca yetkilendirilen veya dorudan tannan kuruluu,

mm) Kredi riski azaltm: Bankaca maruz kalnan kredi riski tutar ya da tutarlarnn azaltm amacyla kullanlan teknii,

nn) Kredi riskine esas tutar: Sermaye yeterlilii standart orannn hesabnda kredi riski nedeniyle maruz kalnabilecek zararlara kar bulundurulmas gereken zkaynak miktarnn tespitinde dikkate alnacak tutar,

oo) Kredi temerrt swab: Koruma satcsnn, koruma alcsnn deyecei belli bir bedel karlnda referans varlktan kaynaklanan kredi riskini ksmen ya da tamamen stlendii ve deme artnn gereklemesi durumunda koruma alcsna koruma tutarn demeyi taahht ettii szlemeleri,

) Kredi trevi: Kredi temerrt swab, toplam getiri swab veya krediye bal tahvili,

pp) Kur riski: Bankalarn, tm dviz varlk ve ykmllkleri nedeniyle dviz kurlarnda meydana gelebilecek deiiklikler sonucu maruz kalabilecekleri zarar olasln,

rr) Kurul: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunu,

ss) Kurum: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

) Kk ve orta byklkteki iletmeler (KOB): Bakanlar Kurulunun 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayl Karar eki Kk ve Orta Byklkteki letmelerin Tanm, Nitelikleri ve Snflandrlmas Hakknda Ynetmelikte KOBݔ olarak adlandrlan ekonomik birimler ile muadil yabanc lke dzenlemeleri uyarnca KOBݔ olarak kabul edilen kurulular,

tt) Menkul kymet ve emtia dn verme veya dn alma ilemi: dn alan tarafn, gelecekte belirli bir tarihte ya da devreden tarafn talebi zerine, denk ve muadil menkul kymetleri iade edecei taahhdne tbi olarak, bir kuruluun veya onun kar tarafnn menkul kymetleri veya emtiay uygun bir teminat karlnda devrettii bir ilemi (Menkul kymetleri veya emtiay devreden kurulu asndan bir menkul kymet veya emtia dn verme ilemi, bunlarn devredildii kurulu asndan ise bir menkul kymet veya emtia dn alma ilemidir),

uu) Menkul kymetletirme: Maruz kalnan bir riskle veya risk havuzuyla balantl kredi riskinin dilimlere ayrld, demelerin tanan riskin veya risk havuzunun performansna bal olduu ve kayp dalmnn bu dilimlerin sralamasyla belirlendii menkul kymet ihracna ynelik ilem veya plan,

) Menkul kymetletirme kurucusu banka: Borlunun veya potansiyel borlunun menkul kymetletirmeye konu ykmllklerine veya menkul kymetletirmeye konu potansiyel ykmllklerine ilikin szlemeye dorudan veya dolayl olarak dhil olan ya da nc bir tarafn maruz kald riskleri satn alp kendi bilnosuna aktaran ve daha sonra menkul kymetletiren bankay,

vv) Menkul kymetletirme pozisyonu: Bir menkul kymetletirme ileminde maruz kalnan risk tutarn,

yy) Merkezi takas kurumu: Bir veya birden fazla finansal piyasada alnp satlan szlemelere ilikin ilemlerde arac olan ve her satcya kar alc ve her alcya kar satc konumunda bulunan ve araclk yapmaya hukuken yetkili kurumu,

zz) Merkezi ynetim: Trkiye Cumhuriyeti Devletinin kamu tzel kiilii altnda yer alan ve ayr tzel kiilii olmayan kamu kurulular ile bu kurulularn muadili yurtd kurulular,

aaa) Operasyonel risk: Yetersiz veya baarsz i sreler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasln,

bbb) Operasyonel riske esas tutar: Sermaye yeterlilii standart orannn hesabnda operasyonel risk nedeniyle maruz kalnabilecek zararlara kar bulundurulmas gereken zkaynak miktarnn tespitinde dikkate alnacak tutar,

ccc) deme art: Szlemeyle hkme balanan ve temerrt, iflas, yeniden yaplandrma, moratoryum gibi koruma tutarnn muaccel hale gelmesine neden olan herhangi bir olay,

) zel netletirme szlemeleri: Repo ilemleri ve/veya menkul kymet veya emtia dn ilemleri ve/veya bankaya gnlk olarak ilave teminat alma hakk veren dier ilemleri kapsayan ereve netletirme szlemelerini,

ddd) zel amal menkul kymetletirme irketi (MK): Bir veya daha ok sayda menkul kymetletirme ilemini gerekletirmek amacyla kurulan; faaliyetleri sadece bu amac gerekletirmekle snrl olan; yaps itibariyle ykmllklerini menkul kymetletirme kurucusu bankann ykmllklerinden ayrmay amalayan ve bu irkete kar hak sahibi olanlarn bu haklarn herhangi bir kstlama olmadan rehnetme veya takas etme hakkna sahip olduu, banka dndaki bir fon kuruluu ya da baka bir tzel kiiyi,

eee) zkaynak: Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslar erevesinde hesaplanacak zkaynaklar,

fff) Piyasa riski: Bankann genel piyasa riski, kur riski, spesifik risk, emtia riski, takas riski ve alm satm hesaplarndaki kar taraf kredi riski nedeniyle maruz kalabilecei zarar olasln,

ggg) Piyasa riskine esas tutar: Sermaye yeterlilii standart orannn hesabnda, piyasa riski nedeniyle maruz kalnabilecek zararlara kar bulundurulmas gereken zkaynak miktarnn tespitinde dikkate alnacak tutar,

) Referans varlk: Kredi trevlerinde, nakit teslimatta denecek tutar belirlemek iin kullanlacak veya fiziki teslimatta teslim edilecek varl,

hhh) Repo ilemi: Repo ve ters repo szlemesi kapsamna giren bir ilemi,

) Repo szlemesi ve ters repo szlemesi: Bir kuruluun veya kar tarafnn menkul kymetleri veya emtialar ya da menkul kymetler veya emtialara bal haklar elinde tutan tekilatlanm bir borsa tarafndan verildii ve szlemenin bir kuruluun belirli bir menkul kymeti veya emtiay bir seferde ve ayn anda birden fazla kar tarafa devretmesi ya da rehnetmesine izin vermedii koullarda menkul kymetler veya emtialarn mlkiyetine bal garanti edilmi haklar, ya da bu menkul kymetler veya emtialarla ayn cinsten ikame menkul kymetleri veya emtialar, devreden tarafn belirledii veya belirleyecei bir tarihte nceden belirlenmi bir fiyattan geri satn alma taahhdyle devrettii szlemeyi (bu szleme, menkul kymetleri veya emtialar satan kurulu asndan bir repo szlemesi, bunlar satn alan kurulu asndan ise bir ters repo szlemesidir),

iii) Risk Merkezi: Kanunun Ek-1 inci maddesi uyarnca kurulan Risk Merkezini,

jjj) Risk profili: Bankalarn Sistemleri ve sel Sermaye Yeterlilii Deerlendirme Sreci Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan risk profilini,

kkk) Sermaye yeterlilii standart oran: Konsolide olmayan bazda hesaplanan zkaynak/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) standart orann,

lll) Spesifik risk: Bankann alm satm hesaplar iinde yer alan finansal aralara ilikin pozisyonlarda, olaan piyasa hareketleri dnda, bu pozisyonlar oluturan finansal aralar ihra veya garanti eden ve deme ykmlln stlenen kurulularn ynetimlerinden ve mali bnyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek zarar olasln,

mmm) Takas riski: Bir menkul kymet, dviz veya emtiann szlemede ngrlen fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan ve her iki tarafn ykmllklerini vadede yerine getirmesini ngren ilemlerde, takas ileminin vade tarihinde gereklememesinden tr ileme konu menkul kymet, dviz veya emtiann fiyat deiimleri nedeniyle bankann maruz kalaca zarar olasln,

nnn) Temel DD Yaklam: Temerrt olaslnn isel olarak hesapland temerrt halinde kayp ve dntrme oran deerlerinin Kurum tarafndan belirlendii isel derecelendirmeye dayal kredi riski hesaplama yaklamn,

ooo) Tekilatlanm borsalar: Dzenli olarak faaliyet gsteren, faaliyetlerine, yelie ve ilem grecek szlemelere ilikin usul ve esaslar kurulduu lkenin yetkili otoriteleri tarafndan belirlenmi veya onaylanm, takas mekanizmas uyarnca ilem gren trev finansal ara szlemeleri iin yetkili otoriteler tarafndan belirlenmi gnlk teminat tamamlama ykmll bulunan borsalar,

) Toplam getiri swab: Koruma satcsnn, koruma alcsnn referans varln yarataca btn nakit akmlarn ve referans varln geree uygun deerinde meydana gelecek artlar aktarmas kouluyla, koruma alcsna szlemenin geerli olduu sre boyunca belli bir bedeli demeyi ve referans varln geree uygun deerinde meydana gelecek azallar karlamay taahht ettii szlemeleri,

ppp) Volatilite: Finansal varlklarn fiyat veya oranlarndaki dalgalanmalarn byklk ve sklk derecesinin lsn,

rrr) Yeniden menkul kymetletirme: Risk havuzuyla balantl kredi riskinin dilimlere ayrld ve havuzdaki risklerden en az birinin menkul kymetletirme pozisyonundan olutuu menkul kymetletirmeyi,

sss) Yeniden menkul kymetletirme pozisyonu: Bir yeniden menkul kymetletirme ileminde maruz kalnan risk tutarn,

) Yenileme maliyeti: Sahip olunan varln, ayn ilev ve kullanm mrne sahip, verimlilik ve krllk gibi unsurlar bakmndan benzer nitelikte olan dier bir varlkla ikame edilmesi iin bilanonun dzenlendii tarih itibaryla katlanlmas gereken maliyete eit deeri

ifade eder."

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

"(1) Kredi riskine esas tutar, bilano ii varlklar ile gayrinakdi krediler, taahhtler ve trev finansal aralara ilikin risk arlkl tutarlarn toplamndan oluur. Kredi riskine esas tutar, Standart Yaklam veya sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile hesaplanr. sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamn kullanlmas Kurum iznine tabidir. Herhangi bir risk snf veya alacak tr iin Gelimi DD Yaklamn kullanan bankalarn, Temel DD Yaklamn veya Standart Yaklam; Temel DD Yaklamn kullanan bankalarn Standart Yaklam tekrar kullanmas Kurumun iznine tabidir. Temel DD Yaklamnn veya Standart Yaklamn tekrar kullanlmas, daha dk sermaye ykmll hesaplanmas amacna ynelik olmamas, bankann ilgili alacak trne ilikin toplam riskinin yaps ve karmakl asndan gerekli olmas ve bankann deme gc ve risklerini etkin ekilde ynetme yeterlilii zerinde olumsuz etki yaratmamas artlarna tabidir. Kredi riskine esas tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile hesaplanmasna ilikin usul ve esaslar Kurulca belirlenir."

"(2) Risk arlkl tutar hesabnda, bilano ii varlklar ile gayrinakdi krediler, taahhtler ve trev finansal aralarn risk arlklarnn tespitinde Standart Yaklamda KDKlarn vermi olduu derecelendirme notlar, sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlarda ise bankalarn isel modelleri kullanlr."

"(6) Risk arlkl tutarlarn hesaplanmasnda dikkate alnacak kredi riski azaltm tekniklerine ilikin usul ve esaslar Kurulca belirlenir."

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin bal ile birinci, drdnc, yedinci ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

"Risk tutarlarnn Standart Yaklam kapsamnda belirlenmesi"

"(1) Bilano ii varlklar bakmndan risk tutar, katlma hesaplarndan kullandrlan fonlar dnda kalan varlklar iin Trkiye Muhasebe Standartlar uyarnca deerlenmi tutarlarnn 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarca Kredilerin ve Dier Alacaklarn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar in Ayrlacak Karlklara likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik uyarnca ayrlm zel karlklar dldkten sonraki deerini, katlma hesaplarndan kullandrlan fonlar iin ise sz konusu deerin yzde yetmiini ifade eder."

"(4) Maruz kalnan riskin bir repo szlemesi veya bir menkul kymet veya emtia dn verme veya dn alma ilemi ve kredili menkul kymet ilemleri kapsamnda satlan, devredilen veya dn verilen menkul kymetler veya emtia niteliinde olduu durumlarda bu menkul kymetlerin veya emtiann risk tutarnn Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli erevesinde artrlmasnn ngrlmesi halinde, risk tutar olarak bu artrml deer dikkate alnr."

"(7) Repo ilemleri, menkul kymetler veya emtia dn verme veya dn alma ilemleri, takas sresi uzun ilemleri ve kredili menkul kymet ilemlerinin risk tutar, Ek-2ye ya da Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli hkmlerine uygun olarak belirlenir."

"(8) Maruz kalnan riskin fonlanm kredi korumasna tbi olduu hallerde, sz konusu kalem iin hesaplanacak risk tutar, Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Teblie uygun olarak deitirilebilir."

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi madde bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

"Risklerin Standart Yaklam kapsamnda snflandrlmas

MADDE 6 (1) Maruz kalnan riskler aadaki ekilde snflandrlr.

a) Merkezi ynetimlerden veya merkez bankalarndan alacaklar,

b) Blgesel ynetimlerden veya yerel ynetimlerden alacaklar,

c) dari birimlerden ve ticari olmayan giriimlerden alacaklar,

) ok tarafl kalknma bankalarndan alacaklar,

d) Uluslararas tekilatlardan alacaklar,

e) Bankalar ve arac kurumlardan alacaklar,

f) Kurumsal alacaklar,

g) Perakende alacaklar,

) Gayrimenkul ipoteiyle teminatlandrlm alacaklar,

h) Tahsili gecikmi alacaklar,

) Kurulca riski yksek olarak belirlenen alacaklar,

i) potek teminatl menkul kymetler,

j) Menkul kymetletirme pozisyonlar,

k) Bankalar ve arac kurumlardan olan ksa vadeli alacaklar ile ksa vadeli kurumsal alacaklar,

l) Kolektif yatrm kuruluu niteliindeki yatrmlar,

m) Hisse senedi yatrmlar,

n) Dier alacaklar.

(2) Maruz kalnan riskin birinci fkrann (g) bendinde atf yaplan perakende alacak snfna dahil edilebilmesi iin, sz konusu riskin aadaki koullara uygun olmas gerekir;

a) Maruz kalnan riskin gerek kiilerle ya da KOBݒlerle ilgili olmas,

b) Borlu mteriden veya borlu risk grubundan olan alacak toplamnn perakende alacak snfna dahil tm alacaklarn binde ikisini amamas,

c) Brt tahsili gecikmi alacaklar dhil, ikamet amal gayrimenkul ipotei ile tam teminatlandrlm alacaklar hari olmak zere borlu mterinin veya borlu risk grubunun bankaya ve konsolide edilen finansal kurulu niteliindeki bal ortaklklarna olan toplam bor tutarnn 2,75 milyon TLyi gememesi gerekir. Bu snrn hesabnda 5 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen gayrinakdi krediler ile taahhtler, 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen oranlar uygulandktan sonraki tutarlar zerinden; hangi hesapta izlendiine baklmakszn trev ilemler pozitif geree uygun deerleri zerinden; hangi hesapta izlendiine baklmakszn repo ilemleri, menkul kymet veya emtia dn verme/alma ilemleri pozitif net alacak tutarlar zerinden dikkate alnr. Bankalarca bu bilgilerin edinilmesi iin her trl tedbir alnr.

(3) Yurt d banka ve arac kurumlardan olan alacaklarn, birinci fkrann (e) ve (k) bentlerinde atf yaplan risk snflarna dahil edilebilmesi iin, ilgili alacan, Kurum veya Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan uygulanan sermaye yeterlilii dzenlemelerine muadil dzenlemelere tabi kurululardan olmas gerekir.

(4) Aada belirtilen varlklar, birinci fkrann (m) bendinde belirtilen hisse senedi yatrmlar snfna dhil edilir.

a) kincil alacak niteliinde olan ve borlanma arac olmayan menkul kymetler,

b) Ekonomik zellikleri (a) bendinde tanmlanan alacaklara benzeyen borlanma aralar, ortaklk paylar ile trev finansal aralar.

(5) Menkul kymetler, perakende alacak snfna dahil edilemez.

(6) Perakende asgari finansal kiralama alacaklarnn bugnk deeri, perakende alacak olarak snfandrlr.

(7) Birinci fkrann (a) il (m) bentlerinde yer alan risk snflarna dahil edilmeyen alacaklar sz konusu fkrann (n) bendinde yer alan Dier Alacaklar altnda snflandrlr.

(8) Fazla denen vergiler, cari dnem vergi varl olarak deerlendirilerek Ek-1 kapsamnda merkezi ynetimden alacaklar risk snfna dahil edilir."

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesininin madde bal, ayn maddenin drdnc ve beinci fkralar ile ayn maddenin yedinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkrann (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

"Risk arlkl tutarlarn Standart Yaklam kapsamnda hesaplanmas"

"(4) kinci fkra hkmlerine baklmakszn, maruz kalnan riskin kredi korumasna tbi olduu hallerde, ilgili kaleme uygulanacak risk arl Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli hkmlerine uygun olarak deitirilebilir."

"(5) Menkul kymetletirme pozisyonlar iin risk arlkl tutarlar ve risk arlkl tutarlarn hesaplanmasnda dikkate alnacak kredi riski azaltm 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Menkul Kymetletirmeye likin Risk Arlkl Tutarlarn Hesaplanmas Hakknda Tebli uyarnca belirlenir."

"a) Kar tarafn, bir banka, arac kurum veya Kurum denetimine tabi finansal kurulu olmas gerekir."

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan tablonun nc satrnn nc paragraf ile ayn maddenin drdnc fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

"-Bir KDK tarafndan verilen bir kredi derecesi bulunmayan aralar."

"b) Bir KDK tarafndan derecelendirilmemi ve aadaki koullar tayan varlklara ilikin uzun ve ksa pozisyonlar;

1) Bu varlklarn banka tarafndan yeterince likit olarak deerlendirilmesi,

2) Banka tarafndan bu varlklarn kredi kalitesinin, asgari olarak (a) bendinde atf yaplan kalemlerin kredi kalitesi ile denk dzeyde olduunun deerlendirilmesi,

3) Bu varlklarn yurt iinde ya da yurt dndaki tekilatlanm bir borsaya kote edilmi olmas,

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) Bankalar, alm satm hesaplarnda yer alan aada saylan ilemlerden kaynaklanan kar taraf kredi riski iin sermaye ykmll hesaplamak zorundadr.

a) Tezgah st trev finansal aralar ve kredi trevleri,

b) Alm satm portfyne dahil olan menkul kymet veya emtiaya dayal menkul kymet veya emtia dn alma ya da verme ilemleri ile repo ve ters repo szlemeleri,

c) Kredili menkul kymet ilemleri,

) Takas sresi uzun ilemler.

(2) Birinci fkra kapsamndaki ilemler iin, risk tutarlar ve bunlara ilikin risk arlkl tutarlar, bu Ynetmeliin Ek-2si, Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli ile Menkul Kymetletirmeye likin Risk Arlkl Tutarlarn Hesaplanmas Hakknda Teblie uygun ekilde hesaplanr. Risk arlkl tutarlar hesaplanrken, finansal teminatlarn etkilerinin dikkate alnmasnda, Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Teblide belirtilen basit finansal teminat yntemi kullanlamaz.

(3) kinci fkra kapsamnda, alm satm hesaplarnda yer alan repo ilemleri ve menkul kymet veya emtia dn alma ya da dn verme ilemlerinde, bu Ynetmeliin Ek-3' kapsamnda alm satm hesabna dhil edilebilir nitelikteki tm finansal aralar ve emtia Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli kapsamnda dikkate alnabilir teminat olarak deerlendirilebilir. Alm satm hesabnda takip edilen tezgah st trev finansal aralardan kaynaklanan riskler iin, bu hesaba dhil edilebilir nitelikteki emtia da Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli kapsamnda dikkate alnabilir teminat olarak deerlendirilebilir.

(4) Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli kapsamnda dikkate alnabilir nitelikte olmayan ancak nc fkra kapsamnda dikkate alnabilir olan finansal ara ve emtiann dn verilmesi, satlmas veya teminat olarak verilmesi ya da dn alnmas, satn alnmas veya teminat olarak alnmas halinde, Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Teblide belirtilen Standart Volatilite Ayarlamas Yaklam kullanan bankalar bu ara ve emtiann volatilite ayarlamalarn, tekilatlanm bir borsaya kote edilmi ana endekslere dahil olmayan hisse senetleri gibi dikkate alrlar.

(5) Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli kapsamnda dikkate alnabilir nitelikte olmayan ancak nc fkra kapsamnda dikkate alnabilir olan finansal ara ve emtiann volatilite ayarlamalar, Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Teblide belirtilen sel Tahminlere Dayal Volatilite Ayarlamas Yaklam kullanan bankalarca bu kalemlerin her biri iin ayr ayr hesaplanr. Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebliin 36 nc maddesi kapsamnda sel Modeller Yaklamnn kullanlmas iin izin alan bankalar, bu yaklam alm satm hesaplarna da uygulayabilir.

(6) kinci fkrann uygulanmasnda, aadaki artlar tayan repo szlemelerini ve/veya menkul kymet veya emtia dn alma ya da dn verme ilemlerini ve/veya bankaya gnlk olarak ilave teminat alma hakk veren dier ilemleri ieren zel netletirme szlemeleri erevesinde alm satm hesabnda ve dnda tutulan pozisyonlar arasnda netletirme yaplabilir.

a) Tm pozisyonlarn gnlk olarak piyasa fiyatna gre deerlemesinin yaplmas,

b) Bu ilemler kapsamnda dn alnan, devralnan veya teslim alnan kalemlerin Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Teblide belirtilen finansal teminatlarn dikkate alnma kriterlerini tamas.

(7) Sermaye ykmll, risk arlkl tutar toplamnn yzde sekizine eittir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

"(1) Operasyonel riske esas tutar, Temel Gsterge Yntemi, Standart Yntem veya leri lm Yaklamlar ile hesaplanr. Standart Yntem ile leri lm Yaklamnn kullanlmas Kurum iznine tabidir. Operasyonel riske esas tutarn leri lm Yaklam ile hesaplanmasna ilikin usul ve esaslar Kurulca belirlenir."

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

"Yntem ve yaklamlarn birlikte kullanlmas ile bunlar arasndaki gei"

"(3) Aadaki koullarn salanmas kaydyla, leri lm Yaklam, Temel Gsterge Yntemi ya da Standart Yntemle birlikte kullanlabilir.

a) Kullanlan yaklam ve yntemlerle bankann tm operasyonel riskleri kapsanmal ve farkl faaliyetleri, corafi blgeleri veya hukuki yaplar kapsamak iin kullanlan yntem Kurumca uygun grlmelidir.

b) Standart Yntem ve leri lm Yaklam ile kapsanacak faaliyetler iin srasyla 25 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen artlar ile Kurulca belirlenecek artlarn salanmas gerekir.

c) leri lm Yaklamnn uygulamaya gei tarihi itibaryla, operasyonel risklerin nemli bir ksm leri lm Yaklam kapsamnda hesaplanyor olmaldr.

) Kurumca uygun grlecek bir sre zarfnda faaliyetlerin tamamna yaknna leri lm Yaklamnn uygulanaca taahht edilmelidir."

"(4) Standart Yntemden, Temel Gsterge Yntemine; leri lm Yaklamndan, Standart Yntem ya da Temel Gsterge Yntemine gei Kurumun iznine tabidir. Daha az gelimi yaklamlarn kullanlmaya balanabilmesi, daha dk sermaye ykmll hesaplanmas amacna ynelik olmamas, bankann yaps ve karmakl asndan gerekli olmas ve bankann deme gc ve operasyonel risklerini etkin ekilde ynetme yeterlilii zerinde olumsuz etki yaratmamas artlarna tabidir."

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin nc Ksm balnda, nc Ksmn Birinci Blm balnda ve 28 inci ve 29 uncu maddelerinin balklarnda yer alan Standart Oran ibaresi Oranlar olarak deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deimitir.

(2) Kurul, bankalarn i sistemleri, aktif ve mal yaplar dikkate alnarak asgari sermaye yeterlilii oranlar ile asgari konsolide sermaye yeterlilii oranlarnn artrlmasn, banka baznda farkl oranlarn uygulanmasn ve hesaplama ve gnderilme dnemlerinin farkllatrlmasn kararlatrabilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi aadaki ekilde deimitir.

"MADDE 31 (1) Sermaye yeterlilii oranlar ile konsolide sermaye yeterlilii oranlarndan herhangi birinin asgari snrn altna dmesi halinde, hesaplama dneminden itibaren alt ay gememek zere Kurulca belirlenecek sre ierisinde asgari oran snrlarnn salanmas zorunludur.

(2) Yaplacak incelemelerde, bu Ynetmelikle dzenlenen sermaye yeterlilii oranlar ile konsolide sermaye yeterlilii oranlarnn tutturulmasna ynelik fiktif ilem yapldnn tespit edilmesi halinde, bu ilemlere karlk gelen tutarlar geriye ynelik olarak varlk ve ykmllklerden dlmek suretiyle ilgili dneme ilikin oranlar yeniden hesaplanr."

MADDE 13 Ayn Ynetmelie 31 inci maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

"Verilen izinlerin iptali

MADDE 31/A (1) Kurumca yaplan denetimler sonucunda, bu Ynetmelik ve bu Ynetmelie dayanlarak karlan dzenlemeler kapsamnda izin alnan yaklam ve yntemlerin kullanlabilmesi iin aranan artlara uygunluun kaybedildiinin tespit edilmesi halinde, uyumsuzluun etkisinin nemli dzeyde olmadnn kantlanmas veya Kurumun uygun grecei bir sre ve onaylayaca bir plan dhilinde sz konusu koullara uygunluun yeniden salanmas gereklidir. Aksi halde verilen izinler iptal edilir."

MADDE 14 Ayn Ynetmelie aadaki geici maddeler eklenmitir.

"sel derecelendirmeye dayal yaklamlar iin gei sreci

GEC MADDE 3 (1) sel Derecelendirmeye Dayal Yaklam kullanma izni alan bankalar tarafndan, izin tarihini takip eden 3 yl ierisinde kredi riskine esas tutar olarak,

A: DD Yaklam kullanm izni alnan alacaklar iin DD Yaklam ile, bunlarn dnda kalan alacaklar iin Standart Yaklam ile hesaplanan toplam kredi riskine esas tutar,

B: Tm alacaklar iin Standart Yaklam ile hesaplanan kredi riskine esas tutar,

C1: DD Yaklam kullanm izni alan bankalarca Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi uyarnca ekirdek sermayeden indirilen tutardan, ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras uyarnca katk sermayeye eklenen genel karlklar ile pozitif tutar toplamnn karlmas suretiyle bulunan tutar,

C2: Tm alacaklar iin ayrlan genel karlk tutarnn B'nin onbindeyzyirmibeine kadar olan ksmn

ifade etmek zere

Ayarlama Tutar = [(a(B0,08C2)) (A0,08+C1)] 12,5

forml ile hesaplanan ayarlama tutarnn pozitif olmas durumunda, Aya ilave edilmesi suretiyle bulunan tutar kullanlr. "a" deeri izin alnan tarihi takip eden ilk yl iin yzde yz, ikinci yl iin yzde doksan, nc yl iin yzde seksen olarak uygulanr."

"leri lm Yaklamlar iin gei sreci

GEC MADDE 4 (1) leri lm Yaklam kullanma izni alan bankalar tarafndan hesaplanan operasyonel riske esas tutar, Temel Gsterge Yntemi ile hesaplanan operasyonel riske esas tutarn izin tarihini takip eden ilk yl iin yzde yz, ikinci yl iin yzde doksan, nc yl iin yzde sekseninden az olamaz."

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin Ek-1'inin birinci blmnn 16, 27 ve 29 uncu fkralarnda yer alan cmleler aadaki ekilde deitirilmi, 6.6. Bankalarn ve arac kurumlarn ihra ettii hisse senetleri veya kullandrlan sermaye benzeri bor niteliini haiz alacaklar bal ve 37, 41 ve 42 nci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

"Kamu kurulularndan alacaklara, bunlarn kurulu bulunduu lkenin merkezi ynetimine uygulanan kredi kalitesi kademesine uygun olarak aadaki tabloda belirtilen risk arlklar uygulanr."

"Bir KDK tarafndan derecelendirilen bankalar ve arac kurumlardan olan kalan vadesi aydan fazla alacaklar iin, uzun vadeli kredi derecelendirmesi esas alnarak aadaki tabloda yer alan risk arlklar kullanlr."

"Bir KDK tarafndan derecelendirilen bankalar ve arac kurumlardan olan kalan vadesi ay veya daha ksa alacaklar iin, uzun vadeli kredi derecelendirmesi esas alnarak aadaki tabloda yer alan risk arlklar kullanlr."

"6.6. Bankalar ve arac kurumlarca ihra edilen ve ihra tarafndan zkaynak kalemi olarak dikkate alnan varlklar

"37. Ynetmeliin 6 nc maddesinin beinci fkrasnda belirtilen bankalar ve arac kurumlarca ihra edilen ve ihra tarafndan zkaynak kalemi olarak dikkate alnan hisse senedi yatrmlar, bankalar ve arac kurumlardan alacaklar snf ierisinde deerlendirilmez."

"41. 43 il 54 nc fkra hkmleri sakl kalmak ve 3. dereceyi amamak kaydyla, bir gayrimenkul zerinde tesis edilen ipotekle tamam veya bir ksm teminatlandrlan alacaklarn teminatlandrlm ksm % 100 risk arlna tabi tutulur. Bankann, arada baka bir tarafn ipotei olmakszn silsile halinde ipotek almas durumunda, bu silsiledeki tm ipotekler derecesine baklmakszn silsilenin en iyi derecesinde kabul edilir. "

"42. Gayrimenkul ipotei ile teminatlandrlm alacaklarda alacan teminatl ksm, ipotek tutarn ve gayrimenkul deerini geemez. Bir gayrimenkule birden fazla tarafa ayn derecede ipotek konulmas halinde, alacan teminatl ksm, ipotek tutarna ve gayrimenkul deerine bankann ipotek tutarndaki pay uygulandktan sonraki tutarlarn geemez. potein yabanc para cinsinden olmas halinde, ipotek tutarlar, sermaye yeterlilii orannn hesapland dnemin son i gn itibariyle Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnca aklanan al kuru esas alnarak bulunur ve teminatl ksm ve tam teminatl ksm hesaplamasnda, bakalar adna tesis edilmi olan yabanc para cinsinden ipotek tutarlar iinde ayn esas uygulanr."

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin Ek-1'inin Birinci Blmnn 45 inci fkrasnn ilk cmlesi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki () bendi eklenmi, 48, 49 ve 62 nci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, 52 ve 66 nc fkralarn ilk cmleleri aadaki ekilde deitirilmitir.

"43 ve 44 nc fkralarda yer alan uygulamada Kurum tarafndan, aadaki hususlar ile Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli'in 21 inci maddesinde belirtilen artlarn yerine getirilmesi art aranr."

") Bir gayrimenkule birden fazla tarafa ayn derecede ipotek konulmas halinde tam teminatl ksm; alacak tutar, gayrimenkuln deerinin %75'inin bankann ipotek tutarndaki payla arplmas suretiyle bulunan tutar ile ipotek tutarnn bankann ipotek tutarndaki payla arplmas suretiyle bulunan tutardan dk olandr. Tesis edilen ipotein 2. veya 3. dereceden olmas durumunda; tam teminatl ksmn hesaplanmasnda (c) fkrasnda belirtildii ekilde kendisinden daha ncelikli bo veya baka taraflar lehine tesis edilmi ipotek tutarlar dikkate alnr."

"48. 46 ve 47 nci fkralarda belirtilen uygulamada, Kurum tarafndan, aadaki hususlar ile Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebliin 21 inci maddesinde belirtilen artlarn salanmas gerekir.

a) Gayrimenkuln deerini ve borlunun performansn birlikte etkileyen makroekonomik faktrler haricinde, teminata konu gayrimenkuln deerinin borlunun kredi deerliliine nemli lde bal olmamas gerekir.

b) lgili borcun geri demeleri, esasen teminata konu gayrimenkul veya projenin performansna deil, borlunun dier kaynaklarnn geri deme kapasitesine bal olmaldr. Kredinin geri demesi, teminat olarak gsterilen gayrimenkuln yaratt nakit akna nemli lde bal olmamaldr."

"49. Gayrimenkul deerinin en fazla aadaki iki kriterden birine gre hesaplanan snra kadar olan alacak tutar tam teminatl ksm olarak dikkate alnr ve %50 risk arl uygulanr. Tesis edilen ipotein 1. dereceden olmas durumunda snrn tamamna kadar olan alacak tutar tam teminatl ksm olarak dikkate alnr. Tesis edilen ipotein 2. veya 3. dereceden olmas durumunda bu ipoteklerin, gayrimenkul deerinin en fazla bu snra kadar olan ksmndan kendisinden daha ncelikli bo veya baka taraflar lehine tesis edilmi ipotek tutarlar dldkten sonra kalan tutarn bu 2. veya 3. derece ipotekle teminatlandrlan ksmnn 2/3 tam teminatl kabul edilir. Bir gayrimenkule birden fazla tarafa ayn derecede ipotek konulmas halinde tam teminatl ksm; alacak tutar, ilgisine gre (a) veya (b) bentlerinde belirtilen oran uygulanm gayrimenkul deerinin bankann ipotek tutarndaki payla arplmas suretiyle bulunan tutar ile ipotek tutarnn bankann ipotek tutarndaki payla arplmas suretiyle bulunan tutardan dk olandr. Tesis edilen ipotein 2. veya 3. dereceden olmas durumunda; tam teminatl ksmn hesaplanmasnda, bu fkrada belirtildii ekilde kendisinden daha ncelikli bo veya baka taraflar lehine tesis edilmi ipotek tutarlar dikkate alnr.

a) Gayrimenkuln geree uygun deerinin % 50si ya da,

b) Gayrimenkuln geree uygun deerinin % 50si veya ipotek teminatl kredi deerinin % 60ndan dk olan.

"62. Bankalarn gayrimenkul ipoteiyle korunan menkul kymetleri ipotek teminatl menkul kymet olarak dikkate alabilmesi iin Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebli'in 21 inci maddesinde belirtilen asgari dikkate alnma artlar ve deerleme ilkelerinin salanmas arttr."

"Kurul ticari gayrimenkuller zerinde tesis edilen ipoteklerle teminatlandrlan alacaklar iin 48 inci fkrann (b) bendindeki koulun aranmamasna karar verebilir."

"Bir KDK tarafndan derecelendirilen KYK niteliindeki yatrmlar iin, aadaki Tabloda yer alan risk arlklar uygulanr."

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin Ek-1'inin birinci blmnn 16. DER ALACAKLAR balkl ksm bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve ayn blme aadaki 17. DER ALACAKLAR balkl ksm eklenmitir.

16. HSSE SENED YATIRIMLARI

16.1. Uygulama

72. Kanunun 56 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen ortaklk snrlarn aan ortaklk paylar % 1250 risk arlna tabi tutulur.

73. Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmeliin 9 uncu maddesinin drdnc fkrasnn () bendinde belirtilen kalemlerin ekirdek sermayeden indirilmeyen ksmlar % 250 risk arlna tabi tutulur.

74. Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmeliin 9 uncu maddesinin drdnc fkrasnn (b) bendinde belirtilen yatrmlarn zkaynaktan indirilmeyen ksmlar ile 72 ve 73 nc fkralar kapsamna girmeyen hisse senedi yatrmlar % 100 risk arlna tabi tutulur."

17. DER ALACAKLAR

75. Maddi duran varlklara %100 risk arl uygulanr.

76. Bankalar kar taraf tespit edilemeyen pein denmi giderleri ve tahakkuk etmi gelirleri %100 risk arlna tabi tutar.

77. Satn alnan ekler, yoldaki paralar ve vadesi gelmi menkul kymetler (%20den daha yksek risk arl uygulananlar) %20, nakit ve nakit benzeri kalemler %0 risk arlna tabi tutulur.

78. Banka kasalarnda tutulan kle altnlar veya altn deposu hesaplar %0 risk arlna tabi tutulur.

79. Banka aktif deerleri ile ilgili geri alm taahhdyle yaplan sat ilemleri ve vadeli aktif deerler alm taahhtleri iin, ilemin kar taraflarna uygulanan risk arl yerine ilem konusu varlklara uygulanan risk arl uygulanr.

80. Riski bankaya ait olmayan, bankann sadece araclk faaliyeti yapt fon kaynakl krediler %0 risk arlna tabi tutulur.

81. Bir bankann belli bir alacak grubu iin sz konusu grupta gerekleecek ninci temerrt olaynn deme artn tetikleyecei ve bu deme gl halinin szlemeyi feshedecei koullar erevesinde bir kredi korumas salad ve sz konusu ilem iin bir KDK tarafndan yaplan bir bamsz kredi derecelendirmesinin mevcut olduu durumlarda, Ynetmeliin 7 nci maddesinin beinci fkras uyarnca belirlenecek usul ve esaslarda ngrlen risk arlklar uygulanr. lemin bir KDK tarafndan derecelendirilmedii durumlar iin risk arl, sepete dahil edilen kredilerden n-1 tanesinin risk arlklar hari tutularak kalan kredilerin risk arlklarnn %1250yi gemeyecek ekilde toplanmas suretiyle bulunur. lemin bir KDK tarafndan derecelendirilip derecelendirilmediine baklmakszn yukarda aklanan yntemlerden uygun olan kullanlarak bulunan risk arl, szlemeyle salanan korumann nominal tutaryla arplarak risk arlkl varlk tutar bulunur. Sz konusu toplama ilemine dahil edilmeyen n-1 kredinin belirlenmesinde, en dk risk arlkl tutara sahip olan kredilerin dikkate alnmas esastr.

82. Finansal kiralama alacaklar iin risk tutar iskonto edilmi asgari kiralama demelerinden oluur. Kiralanan varln kalnt deerinin kirac dnda nc bir kii tarafndan denmesinin garanti edildii ve garantr ile garantinin Kredi Riski Azaltm Tekniklerine likin Tebliin 13, 26, 27 ve 29 uncu maddelerinde belirtilen artlar salad durumlarda, garanti fonlanmam kredi korumas olarak dikkate alnr. Bu alacaklar, Ynetmeliin 6 nc maddesinde yer alan alacak snflarndan ilgili olannda izlenir. Alacan, kiralanan varln kalnt deeri olduu durumlarda risk arlkl tutar aadaki ekilde hesaplanr.

1/t 100 % kalnt deer

t, asgari 1 yl olmak zere kiralama szlemesinin vadesine kalan yaklak yl saysdr (6 aydan fazla sreler yla tamamlanr)."

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin Ek-1'inin ikinci blmnn 1, 2 ve 3 nc fkralarnda yer alan yetkili ibareleri yrrlkten kaldrlm, ayn blmn 10 uncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

10. 8 ve 9 uncu fkra hkmleri, Birinci Blmn 61 ve 62 nci fkralar hkmlerinin uygulanmasna engel tekil etmez.

MADDE 19 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 20 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/6/2012

28337

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

5/9/2013

28756

2-

8/10/2013

28789 Mkerrer

3-

21/3/2014

28948