6 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29111

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN ZKAYNAKLARINA LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmeliin 6 nc maddesinin drdnc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Geree uygun deeri zerinden izlenmeyen varlk veya ykmllklerin nakit ak riskinden korunma ilemine konu edilmesi halinde, bunlara ilikin olarak Trkiye Muhasebe Standartlar uyarnca zkaynaklara yanstlan kazanlar,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (i) ve (j) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

i) Bankann ekirdek sermaye yeterlilii orannn veya konsolide ekirdek sermaye yeterlilii orannn yzde 5,125in altna dmesi halinde, Kurulun bu ynde alaca karar uyarnca deeri azaltlabilmeli veya hisse senedine dntrlebilmelidir. Deer azaltmnn sonucunda;

1) Bankann tasfiyesi halinde, borlanma aracn elinde bulunduranlarn alacak tutar azaltlabilmeli,

2) Geri deme opsiyonunun kullanlmas halinde denecek tutar azaltlabilmeli,

3) Temett veya faiz demeleri ksmen ya da tamamen iptal edilebilmelidir.

j) Kanunun 71 inci maddesi erevesinde bankann faaliyet izninin kaldrlmas veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde; Kurulun bu ynde alaca karara istinaden kaytlardan silinebilmeli veya hisse senedine dntrlebilmelidir.

(9) lave ana sermaye hesaplamasna dahil edilecek borlanma aralarnn deerlerinin azaltlmasna/kaytlardan silinmesine veya hisse senedine dntrlmesine ilikin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras, ikinci fkrasnn () bendi ve onbirinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Katk sermaye; Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmelik uyarnca Standart Yaklamn kullanld alacaklar iin hesaplanan genel karlklar, Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebliin Ek-1inin Birinci Blmnn 39 uncu fkrasnda belirtilen hesaplama sonucu elde edilen pozitif tutar, banka ynetim kurulunun ikinci fkradaki artlar tadklarn teyit eden yazl beyan ile birlikte yapaca bavuru zerine Kurumca uygun grlen borlanma aralar ve bunlara ilikin ihra primleri zerinden 9 uncu maddede belirtilen indirimlerin yaplmas suretiyle bulunur.

) Kanunun 71 inci maddesi erevesinde bankann faaliyet izninin kaldrlmas veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde; Kurulun bu ynde alaca karara istinaden kaytlardan silinebilmeli veya hisse senedine dntrlebilmelidir.

(11) Genel karlklarn, Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmelik uyarnca Standart Yaklamn kullanld alacaklarn risk arlkl tutarlar toplamnn onbindeyzyirmibeini aan ksm ile Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebliin Ek-1inin Birinci Blmnn 39 uncu fkrasnda belirtilen hesaplama sonucu elde edilen pozitif tutarn, ayn Ynetmelik uyarnca sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlarn kullanld alacaklarn risk arlkl tutarlar toplamnn binde altsn aan ksm katk sermaye hesabna dahil edilmez.

(13) Katk sermaye hesaplamasna dahil edilecek borlanma aralarnn kaytlardan silinmesine veya hisse senedine dntrlmesine ilikin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasna aadaki (e) bendi eklenmi, ayn maddenin nc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, sekizinci fkrasna aadaki () bendi eklenmitir.

e) Kredi Riskine Esas Tutarn sel Derecelendirmeye Dayal Yaklamlar ile Hesaplanmasna likin Tebliin Ek-1inin Birinci Blmnn 39 uncu fkrasnda belirtilen hesaplama sonucu elde edilen negatif tutarn mutlak deeri.

a) Geree uygun deeri zerinden izlenmeyen varlk veya ykmllklerin nakit ak riskinden korunma ilemine konu edilmesi halinde, bunlara ilikin olarak Trkiye Muhasebe Standartlar uyarnca zkaynaklara yanstlan kayplar,

) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlananan Bankalarn Kredi lemlerine likin Ynetmeliin 12/A maddesinin beinci fkrasnda belirtilen kredi tutarlar

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bal ortaklktaki aznlk paylar, ana ortaklk banka veya bal ortaklk tarafndan zel amal bir irket veya baka bir ara ya da szleme araclyla dorudan veya dolayl olarak fonlanm olmalar halinde, ana ortaklk bankann konsolide zkaynak hesabnda dikkate alnmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (c) ve () bentleri ile drdnc fkrasnn (b), (c) ve () bentleri erevesinde hesaplanacak tutarlar 1/1/2015 tarihine kadar yzde yirmi, 1/1/2016 tarihine kadar yzde krk, 1/1/2017 tarihine kadar yzde altm, 1/1/2018 tarihine kadar yzde seksen orannda dikkate alnr. Bu hkm uyarnca dikkate alnmayan ksmlar; 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (c) ve () bentleri bakmndan ana sermayeden indirim kalemi olarak, ayn maddenin drdnc fkrasnn (b), (c) ve () bentleri bakmndan ana sermaye ve katk sermaye toplamndan indirim kalemi olarak dikkate alnr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

5/9/2013

28756