5 Eyll 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29110

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

TEMNATLI MENKUL KIYMETLER

TEBL (III-59.1)NDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(III-59.1a)

MADDE 1 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayl Resm Gazetede yaymlanan Teminatl Menkul Kymetler Teblii (III-59.1)nin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) ve (r) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

g) Hizmet salayc: hrann teminat varlklarn idaresine ilikin grevlerini devrettii bankay veya ipotek finansman kuruluunu,

r) Teminat defteri: Teminat varlklarn ve trev aralardan kaynaklanan hak ve ykmllklerin, ihrann dier malvarlndan ayrtrlmas amacyla yazl veya elektronik olarak takip edildii kayt sistemini,

MADDE 2 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin bal ile birinci, drdnc, altnc, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Teminatl menkul kymetlerin ihrac ve tedavl limiti

(1) TMK; halka arz edilerek, nitelikli yatrmclara satlmak suretiyle veya birim nominal deeri asgari 100.000 TL olmak kaydyla tahsisli olarak ihra edilebilir. Yurt dnda tahsisli olarak yaplacak ihralarda bu fkrada belirlenen asgari birim nominal deer art aranmaz.

(4) Kurul ihradan;

a) Toplam ykmllklerin yurt iinde yerleik bir banka veya nc bir tzel kii tarafndan garanti edilmesini veya sigorta irketleri tarafndan sigorta teminat altna alnmasn,

b) Hizmet salayc veya nakit yneticisi grevlendirilmesini,

c) Teminat varlklarn bir banka veya FK nezdinde muhafaza edilmesini,

) Satn yalnzca nitelikli yatrmclara ynelik olarak yaplmasn,

talep edebilir.

(6) Kanunun 31 inci maddesine gre TMK ihra yetkisi tm ihralar bakmndan esas szleme ile ynetim kuruluna devredilebilir. Esas szlemesinde borlanma arac ihra yetkisi ynetim kuruluna devredilmi ihralarn ynetim kurullarnn TMK ihra yetkisine sahip olduklar kabul edilir. Ancak yetkili organ kararnda VTMK veya TMK ihra edileceinin aka belirtilmi olmas ve asgari olarak, ihra edilmesi planlanan TMKnn azami tutar ile satn ekline ilikin bilgilere yer verilmesi gereklidir.

(7) FK dndaki bir ihra tarafndan ihra edilmi TMKlarn herhangi bir anda tedavlde bulunan ksmnn nominal deeri, ihrann, Kurulun sermaye piyasas aralar bir borsada ilem gren ortaklklar iin belirledii finansal tablo ve raporlamaya ilikin dzenlemelerine gre hazrlanm ve bamsz denetime tabi tutulmu son hesap dnemine ilikin yllk finansal tablolarda yer alan aktif toplamnn %10unu aamaz.

(8) FK tarafndan ihra edilmi TMKlarn herhangi bir anda tedavlde bulunan ksmnn nominal deeri, FKnn, Kurulun sermaye piyasas aralar bir borsada ilem gren ortaklklar iin belirledii finansal tablo ve raporlamaya ilikin dzenlemelerine gre hazrlanm ve bamsz denetime tabi tutulmu son hesap dnemine ilikin yllk finansal tablolarnda yer alan zkaynak tutarnn be katn aamaz.

(9) Derecelendirme kurulularndan talebe bal olarak, notlandrma leine gre yatrm yaplabilir seviyenin en yksek ilk kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar ve 5411 sayl Bankaclk Kanununda tanmlanm olan finansal kurulular ile finansal kiralama, faktoring ve finansman irketlerinin, yedinci ve sekizinci fkralar erevesinde hesaplanacak tedavl limitleri yzde yz orannda artrlr.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Halka arz edilecek TMKya ilikin teminat defterinin izahname onay iin Kurula yaplan bavuru ncesinde; halka arz edilmeksizin veya yurtdnda ihra edilecek TMKya ilikin teminat defterinin ise ihra belgesi alnmadan nce oluturulmas zorunludur. Trev aralara ilikin hak ve ykmllklerin, ihraca ilikin tutar, vade ve benzeri koullarn kesinlemesini mteakip teminat defterine kaydedilmesi mmkndr. Ancak bavuru aamasnda, yaplmas planlanan trev ara szlemelerine ve riskten korunmas planlanan pozisyonlara ilikin Kurula bilgi verilir.

MADDE 4 Ayn Tebliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Trev aracn borsalarda alm satma konu olmas veya kar tarafnn kurulduu lke yetkili otoritesi tarafndan yetkilendirilmi bir banka, kredi kuruluu, sigorta irketi, merkezi takas kuruluu veya uluslararas finans kuruluu olmas ve szleme tarihi itibaryla kredi derecelendirme kurulularnca belirlenen yatrm yaplabilir seviyeye denk gelen uluslararas uzun vadeli derecelendirme notuna sahip olmas,

(2) Birinci fkrann (a) bendi kapsamnda yatrm yaplabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notunun deerlendirilmesinde:

a) Trkiyede yerleik kurulular iin ulusal derecelendirme notlarnn esas alnmas,

b) Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluunun derecelendirme sistemine gre yatrm yaplabilir seviyenin en alt snrnda olan kurulular iin notun grnmnn en az duraan olmas artnn aranmas,

c) lgili kuruluun ald birden fazla derecelendirme notu bulunmas halinde en yksek ikinci derecelendirme notunun esas alnmas,

gerekmektedir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) hralar, teminat varlklar ve teminat varlklardan elde edilen nakdi kendi malvarlklarndan ayr ve zel hesaplarda gvenli bir ekilde izlemek, yaplan her trl kaydn gnlk takibini salayacak ekilde ayr muhasebe hesaplar amak veya teminat varlklar ayrt edici bir altyap oluturmak suretiyle teminat defteri tutmakla ykmldrler.

(2) Teminat defterinin tutulmasna ilikin i aklar ihrann ynetim kurulu veya ynetim kurulu tarafndan yetkilendirilen birim veya kiiler tarafndan onaylanr.

(3) Kurul, teminat defterinin ihrann yan sra ayr bir kurulu nezdinde de tutulmasn zorunlu tutabilir.

(5) Teminat defterinin elektronik ortamda tutulduu ihralarda, teminat defteri gncellendii her gn itibaryla MKKya elektronik ortamda iletilir. Teminat defterine ilikin bilgilerin gnlk bazda ve geriye dnk olarak manuel mdahale olmakszn temin edilebilecei bir alt yap kurulmas ve bunun teminat sorumlusu tarafndan 23 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi uyarnca hazrlanacak raporda teyit edilmesi durumunda, bu fkrada yer alan MKKya bildirim zorunluluu uygulanmaz.

MADDE 6 Ayn Tebliin 13 nc maddesinin bal ile birinci, nc, drdnc, beinci, yedinci ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Teminat varlklarn idaresi ve korunmas

(1) hra, teminat varlklarn teminat uyum ilkelerine, izahname, ihra belgesi veya varsa zel szlemelerde belirtilen esaslara uygun olarak idaresinden sorumludur.

(3) Teminat varlklarn idaresi;

a) Teminat defterinin oluturulmas ve bu Tebli hkmlerine uygun olarak tutulmasn,

b) Teminat varlklara ilikin demelerin zamannda tahsil edilmesini,

c) Teminat uyum ilkelerine uyumun salanmasn ve kontroln,

) TMK sahiplerine ve teminat varlklarn korunmas amacyla yaplm olan szlemelerin kar taraflarna gerekli demelerin yaplmasn,

d) Teminat varlklara ilikin sigorta, vergi ve benzeri idari ilemlerin yerine getirilmesini ve teminat varlklara bal her trl hakkn takibini,

e) Teminat defteri ve teminat varlklarla ilgili bu Teblide ngrlen dier idari hizmetlerin yerine getirilmesini

kapsar.

(4) Teminat varlklardan tahsilat yaplmas durumunda elde edilen nakit, teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmemesi ve ihrann ykmllklerini yerine getirmesi kaydyla serbeste tasarruf edilebilir. 25 ve 26 nc maddeler erevesinde alnacak tedbirler sakldr.

(5) Teminat defterinde yer alan varlklarn 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen nitelikleri teminat defterine kayt tarihinden sonra kaybettiinin anlalmas veya bu nitelikleri haiz olmayan varlklarn teminat defterine kaydedildiinin anlalmas halinde bu varlklarn sz konusu nitelikleri salayan varlklar ile deitirilmesi esastr. Bu varlklarn sz konusu nitelikleri salayan yeni varlklar teminat defterine kaydedilmeksizin teminat defterinden karlmas ancak teminat uyum ilkeleri ihlal edilmedii ve ihra ykmllklerini yerine getirdii mddete mmkndr. TMK ihralarnda ise, teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmemesi ve ihrann ykmllklerini yerine getirmesi kaydyla bu varlklar teminat defterinde yer almaya devam edebilir.

(7) hra bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna ynelik olarak, teminat sorumlusu ve varsa garanti veren kurum, 14 nc maddede belirtilen kurulular ve benzeri nc kiilerle TMK sahiplerinin korunmasn teminen gerekli szlemeleri yapmakla ykmldr.

(8) hrann teminat sorumlusu veya nc bir taraf ile yapaca szlemeler aracl ile 25 ve 26 nc maddelerde belirtilen durumlarn gereklemesi halinde teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn ayr bir hesaba aktarmn salayacak tedbirleri almas zorunludur. Bu tedbirlere izahnamede veya ihra belgesinde yer verilir.

MADDE 7 Ayn Tebliin 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Dardan hizmet almna ilikin esaslar

MADDE 14 (1) hrann bu Tebli kapsamndaki sorumluluklar devam etmek kouluyla, teminat varlklarn idaresine ilikin grevler bir hizmet salaycya, teminat varlklara ilikin nakdin ynetilmesi hizmeti ise bir nakit yneticisine devredilebilir.

(2) hra, bu Tebli kapsamndaki sorumluluklar devam etmek kouluyla, teminat varlklarn idaresine ilikin grevlerinin bir ksmn yerine getirmek zere Kurulca uygun grlecek uzmanlam dier kurululardan hizmet alabilir. Uzmanlam kurululardan hizmet alnmas halinde bu kurulularn TMKnn sat ncesinde ihra tarafndan Kurula bildirilmesi ve izahname veya ihra belgesinde aklanmas zorunludur.

(3) hrann, bu madde kapsamnda dardan hizmet ald kuruluun, salanacak hizmeti istenilen kalitede gerekletirebilecek dzeyde teknik donanm, alt yap, mali g, tecrbe, bilgi birikimi ve insan kaynana sahip olup olmadn tespit etmesi, kendi nezdinde hizmet almna ilikin i ak prosedrlerini oluturmas ve gerekli i kontrol mekanizmalarn kurmas, alnan hizmetlere ilgili faaliyetlerin mevzuat ve szleme hkmlerine uygunluunu izlemek zere gerekli organizasyonu oluturmas zorunludur.

(4) Kurul ihrann dardan hizmet ald kurululardan, Kanun ve bu Tebli hkmleri ile ilgili her trl bilgiyi istemeye, bunlarn tm defter ve belgeleri ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dhil tm kaytlar ve sair bilgi ihtiva eden vastalar ile bilgi ilem sistemini incelemeye, bunlara eriimin salanmasn istemeye ve bunlarn rneklerini almaya, ilem ve hesaplarn denetlemeye, ilgililerden yazl ve szl bilgi almaya, gerekli tutanaklar dzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter ve belge ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dhil tm kaytlara ve sair bilgi ihtiva eden vastalar ile bilgi ilem sistemine eriim salamak, kaytlarn ve bilgi ihtiva eden vastalarn rneklerini vermek, yazl ve szl bilgi vermek ve tutanaklar imzalamakla ykmldrler.

MADDE 8 Ayn Tebliin 15 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Trev aralarn szleme deeri nominal deer uyumu hesaplamalarna dahil edilmez.

MADDE 9 Ayn Tebliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 (1) Hesaplama tarihini takip eden 1 yl ierisinde teminat defterinde yer alan varlklardan elde edilmesi beklenen toplam faiz, getiri ve benzeri gelirler toplam, ayn dnemde toplam ykmllklerden kaynaklanmas beklenen benzer demelerden az olamaz.

MADDE 10 Ayn Tebliin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) VTMK ihralarnda, teminat defterinde yer alan varlklarn net bugnk deeri, toplam ykmllklerin net bugnk deerinden, teminat varlklarn trne gre bu Tebliin 4 numaral ekinde yer alan tablonun II numaral stununda belirtilen oranlardan az olmamak zere ihrann belirleyecei bir oranda daha fazla olmaldr. 18 inci madde erevesinde stres testi lm yaplmas gereken VTMK ihralarnda ise, ayn madde kapsamnda yaplan stres testi senaryolarnn tmnde teminat varlklarn trne gre asgari olarak bu Tebliin 4 numaral ekinde yer alan tablonun III numaral stununda belirlenen teminat fazlas oranlar salanmaldr. Farkl varlk snflarnn teminat defterine kaydedilmesi durumunda teminat fazlas oran, ilgili varlklara ilikin bu Tebliin 4 numaral ekinde yer alan tabloda belirtilen oranlarn uygulanmas suretiyle hesaplanan arlkl ortalamadan az olamaz.

(2) TMK ihralarnda ise teminat defterinde yer alan varlklarn net bugnk deeri, toplam ykmllklerin net bugnk deerinden ihrann balangta belirleyecei bir oranda daha fazla olmaldr. Bu orann %2den az olmamas zorunludur.

MADDE 11 Ayn Tebliin 18 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) TMK ihralarnda, bu madde erevesinde yaplacak stres testi senaryolarnn tmnde 17 nci maddenin ikinci fkras erevesinde ihra tarafndan belirlenen teminat fazlas oran salanmaldr. Teminat fazlas teminat defterine kaydedilir. Zorunlu teminat fazlas ikame varlklardan oluur ve 19 uncu maddenin nc fkrasnda belirtilen snrlamada dikkate alnmaz.

MADDE 12 Ayn Tebliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Teminat uyum ilkelerine uyum, ihra tarafndan teminat defterine ilikin her deiiklikte ve asgari olarak ayda bir kez kontrol edilir.

MADDE 13 Ayn Tebliin 21 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) TMKnn halka arz edilmeksizin ihra edilmesi durumunda ise birinci fkra kapsamnda yaplmas gereken ilanlar MKK araclyla TMK sahiplerine elektronik ortamda iletilir ve ihrann internet sitesinde yaymlanarak TMK sahiplerinin eriimine ak tutulur. lann ihrann internet sitesinde yaymland hususu, ilan takip eden alt i gn iinde Kurula varsa gerekli eriim bilgileri ile birlikte iletilir. Yurt dnda yaplacak ihralarda bu bildirimler ihra tarafndan serbeste belirlenen yntemlerle yaplr.

MADDE 14 Ayn Tebliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

a) Bu Tebli hkmlerine uygun varlklarn kaydedilmesi suretiyle teminat defterinin oluturulup oluturulmadn ve halka arz edilecek TMKlar iin bavuru tarihi itibaryla, halka arz edilmeksizin veya yurt dnda ihra edilecek TMKlar iin ise teminat defterinin oluturulmasn mteakip teminat uyum ilkelerinin salanp salanmadn inceler,

b) Teminat defterinin elektronik ortamda tutulmas halinde, teminat defterinde yer alan varlklarn bu Teblie uygun olarak kaydedilmesi ve korunmasn teminen ihrann ve/veya dardan hizmet alnan kuruluun bilgi ilem sistemi ve altyapsnda gerekli apraz kontrollerin, otomasyon ve yetkilendirmelerin tesis edildiini inceler, bu incelemenin sonularn ieren bir raporu ihraya sunar ve bir rneini Kurula gnderir,

c) Varlklarn teminat defterine eklenmesine, teminat defterinden karlmasna ve 13 nc maddenin beinci ve altnc fkralar erevesinde deitirilmesine ilikin olarak yaplan kaytlar, bunlara dayanak kredi dokmanlarn ve gerek grd dier bilgi ve belgeleri inceleyerek doruluunu teyit eder,

d) Halka arz edilerek yaplan ihralarda asgari er aylk hesap dnemleri, halka arz edilmeksizin veya yurt dnda yaplan ihralarda ise asgari altar aylk hesap dnemleri itibaryla olmak artyla teminat sorumlusunun serbeste belirleyebilecei zamanlarda (c) ve () bentlerinde yer verilen incelemelerin sonularn ve bu Tebliin 25 ve 26 nc maddeleri kapsamnda olunmas halinde mteakip kontrollerin sonularn ierecek ekilde hazrlanan teminat uyum ilkelerine uyum raporunun bir rneini hesap dneminin bitimini izleyen yirmi i gn iinde ihraya iletir,

e) Bu Teblide belirtilen teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, ihlalin tespit edildii tarihten itibaren bir ay ierisinde, sz konusu ilkelere uyumun yeniden salanp salanmadn, teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn ayr bir hesapta biriktirilip biriktirilmediini ve varsa ihlal sresi boyunca muaccel hale gelen toplam ykmllklerin yerine getirilmesinde kullanlp kullanlmadn kontrol eder ve 25 inci maddede belirtilen bildirimleri gerekletirir,

f) Toplam ykmllklerin ksmen veya tamamen yerine getirilmedii tarihten itibaren bir ay ierisinde, teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn ayr bir hesapta biriktirilip biriktirilmediini, yalnzca muaccel hale gelen toplam ykmllklerin yerine getirilmesinde kullanlp kullanlmadn, teminat varlklarn TMK sahiplerinin alacaklarn karlayp karlamadn kontrol eder ve 26 nc maddede belirtilen bildirimleri gerekletirir,

(2) Teminat uyum ilkelerine uyum raporunun hazrland tarih itibaryla teminat varlklarn kalan ortalama birim anapara deerinin 20.000 TLden dk veya saylarnn 500den yksek olduu durumda, birinci fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde yaplacak incelemeler, asgari %95 orannda bir gvenilirlik dzeyi esas alnarak hesaplanacak rneklem says zerinden gerekletirilir.

(5) Halka arz edilmeksizin veya yurt dnda yaplacak ihralarda, ihralarn mevcut bir ihra program kapsamnda oluturulmu teminat defteri ile yeni bir ihra tavan talebi iin Kurula bavurmalar durumunda, birinci fkrann (a) ve (b) bentleri kapsamnda daha nce hazrlanm rapor ve/veya beyanlar bulunan ihralar iin bu grevlerin yerine getirilmesi art aranmaz. Ancak Kurul gerekli grd hallerde bu ihralar iin birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde belirtilen grevlerin yerine getirilmesini talep edebilir.

MADDE 15 Ayn Tebliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin ihra tarafndan tespit edilmesi halinde bu durum ivedilikle teminat sorumlusuna bildirilir. hlalin tespit edildii tarihten itibaren bir ay ierisinde teminat varlklarn ihra tarafndan yaplandrlmas, ihra edilen TMKlarn geri satn alnmas veya benzeri tedbirlerin alnmas suretiyle teminat uyum ilkelerine uyumun yeniden salanmas ve bu durumun teminat sorumlusu tarafndan teyit edilmesi zorunludur.

(2) Teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi halinde, ihlalin tespit edildii tarihten sz konusu ilkelere uyumun yeniden saland tarihe kadar teminat varlklardan yaplan tahsilatlar ayr bir hesapta biriktirilir ve yalnzca ihlal sresi boyunca muaccel hale gelen toplam ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlr.

(3) Teminat sorumlusu, teminat uyum ilkelerinin salanp salanmadn, teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn ayr bir hesapta biriktirilip biriktirilmediini ve varsa ihlal sresi boyunca muaccel hale gelen toplam ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlp kullanlmadn kontrol eder. Bu kontroller sonucunda;

a) Teminat uyum ilkelerinin salandnn tespit edilmesi durumunda ayr bir hesapta biriktirilen nakit ihra hesaplarna aktarlarak ihra tarafndan kullanlabilir,

b) Teminat uyum ilkelerinin salanmadnn, teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn ayr bir hesapta biriktirilmediinin veya bu tahsilatlarn ihlal sresi boyunca muaccel hale gelen toplam ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlmadnn tespit edilmesi halinde teminat sorumlusu tarafndan ihraya bildirimde bulunulur.

MADDE 16 Ayn Tebliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 (1) hrann toplam ykmllklerini ksmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda, bu durum ivedilikle teminat sorumlusuna bildirilir.

(2) hrann toplam ykmllklerini ksmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda deme ykmllnn yerine getirilmedii tarihten itibaren teminat varlklardan yaplan tahsilatlar ayr bir hesapta biriktirilir ve yalnzca muaccel hale gelen ykmllklerin yerine getirilmesinde kullanlr.

(3) Toplam ykmllklerin ksmen veya tamamen yerine getirilmedii tarihten itibaren bir ay ierisinde;

a) Teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn ayr bir hesapta biriktirilip biriktirilmediinin,

b) Yalnzca muaccel hale gelen toplam ykmllklerin yerine getirilmesinde kullanlp kullanlmadnn,

c) Teminat varlklarn toplam ykmllkleri karlayp karlamadnn,

teminat sorumlusu tarafndan tespit edilmesi ve tespitlerin ihraya bildirilmesi zorunludur.

(4) Teminat sorumlusu tarafndan nc fkrada belirtilen artlarn ihra tarafndan ksmen veya tamamen salanmadnn tespiti halinde 13 nc maddenin sekizinci fkras kapsamnda teminat varlklarn esas borlularna; ihra nezdinde bulunmayan ve ihraya ait olmayan bir hesaba deme yapmalar gerektiine ilikin yaz gnderilmesi veya Kurulca uygun grlen muadil tedbirlerin alnmas zorunludur.

(5) hrann toplam ykmllklerini ksmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda, alaca teminat varlklarla karlanmayan TMK sahipleri ve teminat varlklarn korunmas amacyla yaplm olan szlemelerin kar taraflar teminat varlklarn tahsil edilmesini beklemeksizin ihrann dier malvarlna bavurabilir.

MADDE 17 Ayn Tebliin 27 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Aada belirtilen hallerin gereklemesi durumunda Kurul, teminat varlklar toplam ykmllkleri stlenmeksizin idare etmek ve teminat varlklardan elde edilen gelir yeterli olduu lde toplam ykmllkleri yerine getirmek iin kullanmak zere ihra niteliini haiz bir baka banka ya da FKy, teminat sorumlusunu, baka bir bamsz denetim kuruluunu veya Kurulca uygun grlecek uzmanlam bir dier kuruluu idareci olarak atayabilir.

a) hrann ynetiminin veya denetiminin kamu kurumlarna devredilmesi,

b) hrann faaliyet izninin kaldrlmas,

c) hrann ifls.

MADDE 18 Ayn Tebliin geici 4 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Tebliin 12 nci maddesinin beinci fkras uyarnca teminat defterlerinin MKKya iletilmesi uygulamas ile 21 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca halka arz edilmeksizin gerekletirilen TMK ihralarnda TMK sahiplerine iletilmesi gereken rapor ve bildirimlerin MKK araclyla elektronik ortamda iletilmesi uygulamasna MKK tarafndan duyurulacak tarihte balanr.

MADDE 19 Ayn Tebliin EK-1inde yer alan 7 numaral madde aadaki ekilde deitirilmitir.

7) hrann bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna ynelik olarak, teminat sorumlusu ve varsa garanti veren kurum, nakit yneticisi, hizmet salayc veya benzeri nc kiilerle TMK sahiplerinin korunmasn teminen yapt szlemeler ile bu Tebliin 25 ve 26 nc maddelerinde belirtilen durumlarn gereklemesi halinde teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn ayr bir hesaba aktarm salayacak tedbirleri tevsik eden szlemelerin birer rnei,(**)

MADDE 20 Ayn Tebliin EK-2sinde yer alan 6 numaral madde aadaki ekilde deitirilmitir.

6) Yurtiinde yaplacak ihralarda teminat defterinin bu Tebli hkmlerine uygun olarak oluturulacana ve ihra tarihi itibaryla teminat uyum ilkelerinin salanacana ilikin ihra tarafndan Kurula hitaben hazrlanan yaz ile teminat defterinin elektronik ortamda tutulmas halinde teminat sorumlusu tarafndan hazrlanan rapor,

MADDE 21 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 22 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.