5 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29110

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2012 tarihli ve 28465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Üniversitenin Mütevelli Heyet ve yönetim kurulu üyeleri, kurucu vakıf yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları, ortakları veya ortağı, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2012

28465

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/2/2013

28549