5 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29110

YÖNETMELİK

Kapadokya Meslek Yüksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 27273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda öğrenci ECTS değeri üzerinden normal ders yükünün %50’sini aşmayacak oranda ders alabilir. Yalnızca İngilizce hazırlık sınıfının yaz okulunda dersler haftada en fazla otuz saat olarak işlenebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2009

27273