5 Eyll 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29110

YNETMELK

Kapadokya Meslek Yksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YKSEKOKULU ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kapadokya Meslek Yksekokulu Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnn () bendine aadaki iki cmle eklenmitir.

Azami renim sresini doldurmadklar halde, devamlarn tamamlam olmak artyla mezun olmak iin baarsz en ok dersi kalan rencilere talep etmeleri halinde Ynetim Kurulu karar ile azami sreyi doldurmadan snav hakk verilebilir. Normal retim sresinin sonunda baarsz dersi olmad halde bu Ynetmelikte belirlenen asgar not ortalamas artn salayamayan renciler ilgili akademik yln ek snav dneminde dersi gememek zere koullu baarl olduklar derslerden ek snav talep edebilirler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin nc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddenin beinci fkrasnn ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

a) TR tanmlamas: Daha nce baka bir programdan veya yksekretim kurumundan baar ile alnm ve Ynetim Kurulu tarafndan denklii kabul edilmi olduu halde Ynetim Kurulu tarafndan baar notu karl bir not ile ifade edilmemi derslerin tanmlamasnda kullanlr. TR ile tanmlanm ders, not ortalamas hesaplarna dahil edilmez fakat rencinin transkriptinde yer alr ve toplam kredi hesabna dahil olur.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie 33 nc maddeden sonra gelmek zere aadaki 33/A maddesi eklenmitir.

Uzaktan retim

MADDE 33/A (1) Meslek Yksekokulunda eitim, ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda ksmen veya tamamen uzaktan retim yoluyla verilebilir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Kapadokya Meslek Yksekokulu Mdr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2012

28389