5 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29110

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetmeliğin 28 inci” ibaresinden sonra gelmek üzere “maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 8 inci” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mevcut (c) bendinden sonra aşağıdaki (ç) bendi, mevcut (f) bendinden sonra aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri ile mevcut (ğ) bendinden sonra aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Giriş Sınavı: Mühendis kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı”

“g) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını”

“ğ) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü”

“h) Sınav Kurulu: Mühendislik Sınav Kurulunu”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre Genel Müdürlükçe atama yapılır. Yazılı ve/veya sözlü sınavlardan hangilerinin yapılacağına Genel Müdürlükçe karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A, 15/B ve 15/C maddeleri eklenmiştir.

“Yazılı ve sözlü sınavların duyurusu, başvuru şartları, başvuru işlemleri, başvuruların değerlendirilmesi ve yapılış şekli

MADDE 15/A – (1) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek gazetelerden en az birinde bir defa ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitelerinde ilan olunur.

(3) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları,

b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak şartını,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olma şartını,

taşımaları gerekir.

(4) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneğini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneğini),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısını,

c) Özgeçmişini,

ç) Üç adet vesikalık fotoğrafı,

eklerler. Bu belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

(5) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri Giriş Sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz. Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

(6) Yazılı sınav, konu başlıkları duyuruda yer verilmek suretiyle mesleki alan bilgisi sorularından yapılır.

(7) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(8) Başarılı sayılan adaylar sözlü sınava çağrılır. Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav ilanında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Genel kültürü ve genel yeteneği,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi elli, (b) ilâ (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Kurulun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(9) Genel Müdürlükçe sadece yazılı ya da sözlü sınav yapılarak bu sınavların sonuçlarına göre alım yapılmasına karar verilmesi halinde bu durum sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuruda belirtilmek ve açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar sınava çağrılmak kaydıyla; bu maddedeki ilgili fıkralar dahilinde değerlendirme yapılarak başarılı sayılanlar belirlenir.

(10) Başarı sırası;

a) Genel Müdürlükçe personel alımının yazılı ve sözlü sınav olarak iki aşamalı yapılmasına karar verilmesi halinde, yazılı sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3’ün yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, KPSSP3’ü yüksek olana öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenerek ilan edilir.

b) Genel Müdürlükçe sadece yazılı ya da sözlü sınav yapılarak bu sınavların sonuçlarına göre alım yapılmasına karar verilmesi halinde, yazılı ya da sözlü sınav sonuçları ile KPSSP3’ün aritmetik ortalaması alınarak belirlendikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Puanların eşit olması halinde, KPSSP3’ü yüksek olana öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenerek ilan edilir.

(11) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(12) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

(13) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.

(14) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

(15) Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirlenen kanuni süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için başvurmaları halinde bunların atamaları yapılmaz.

(16) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.”

“Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 15/B – (1) Sınav Kurulu beş üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu; Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürün belirleyeceği diğer üyelerden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından beş yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler Sınav Kuruluna katılır.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin personel alımı sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)  kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) Sınav Kurulu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(8) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

“Göreve hazırlama, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, staj

MADDE 15/C – (1) İlk defa ataması yapılan mühendisler,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/10/2013

28794