5 Eyll 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29110

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

SZLEMEL RETM LE LGL USL VE ESASLAR HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayl Resm Gazetede yaymlanan Szlemeli retim ile lgili Usl ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; tarmsal retim yapan reticiler veya temsil yetkisine sahip retici rgtleri ile bunlarn rnlerini satn alacak olan alclar arasnda akdedilen "Tarmsal retim Szlemesi" ile ilgili usl ve esaslar kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b), (c), (f), (), (h), () ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (k) bendi eklenmitir.

b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

c) Bakanlk il/ile mdrl: Gda, Tarm ve Hayvanclk il/ile mdrlklerini,

f) Szlemeli retim: retici ve alc arasnda karlkl menfaat esaslarna dayal yazl akitlerle yrtlen tarmsal retim eklini,

) Tarmsal retim szlemesi: Szlemeli retime konu olan rnn cinsi, miktar, fiyat veya fiyatlandrma yntemi, retim ekli, teslim tarihi gibi hususlar ieren ve bu Ynetmelik esaslarna gre dzenlenen taraflar arasndaki szlemeyi,

h) retici: yesi olduu retici rgt kanalyla veya dorudan alc ile szleme gerei tarmsal retim yapan gerek veya tzel kiileri,

) retici rgt: reticilerin gnlllk esasna dayal olarak tarmsal alanda retimden pazara kadar ekonomik menfaatlerini ve zellikle meslek ve geimlerine ait ihtiyalarn karlkl yardm, dayanma ve kefalet suretiyle salayp korumak amacyla eitli kanunlara dayanarak kurduklar organizasyonlar,

i) rn: Bitkisel, hayvansal ve su rnleri alannda elde edilen her trl ilenmemi ham rnleri,

k) Tarmsal retim kayt sistemi (TKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin byklne baklmakszn kendi adna bitkisel retim ve/veya hayvanclk faaliyeti ve/veya su rnleri retimi yapan tek ynetim altndaki tarmsal retime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarmsal faaliyet bilgileriyle tarm alet makina ve ekipmanlarn belirlemeye yarayacak bilgilerin yer ald veri tabann,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkras ve drdnc fkrasnn (a), (g), (n), (s) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Szlemeli retim yaplacak iletmenin ifti kayt sistemine ve/veya tarmsal retim kayt sistemine kaytl olma art aranr.

a) Taraflarn ad ve unvan, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras olmayanlar iin vergi numaras, tzel kiiler iin ticaret sicil numaras ve vergi numaras, faaliyet gsterdikleri ve ikamet ettikleri yerin ak adresi, tm iletiim bilgileri ve varsa elektronik posta adresinin,

g) Don, kuraklk, deprem, sel, dolu, frtna, hortum, yangn, ar scaklk gibi doal afetler nedeniyle rnn zarar grdnn il/ile mdrlnden alnacak raporlar ile belgelendirilmesi halinde; alcnn reticiden tazminat talep etmeyeceinin; ancak alc ve reticinin uram olduu zararn tazmini konusunun taraflarca karlkl mutabakat erevesinde szlemede aka belirtileceinin; ayrca hastalk, zararl ve salgnlarn szleme ekinde yer alacak olan teknik artname kapsamnda alc ve reticinin karlkl mutabakat erevesinde deerlendirileceinin,

n) retici ve alc arasnda belirlenen rnn demeye esas fiyatnn veya fiyatnn tespitini salayacak fiyatlandrma yntemi ile deme zamannn,

s) retimin organik tarm faaliyetleri esaslarna veya iyi tarm uygulamalarna uygun olarak yaplmas halinde bu durumu belirten ifadenin,

) reticinin ve alcnn, szlemenin hkm ve artlar ile szlemeye ek tekil eden her trl belgeyi kar tarafn izni olmakszn herhangi bir nc ahsa vermeyeceinin,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) Szlemeye tabi rnlerin retici ve/veya alc tarafndan Tarm Sigortas yaptrlmas istee baldr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/4/2008

26858