4 Eyll 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29109

YNETMELK

Gedik niversitesinden:

GEDK NVERSTES NLSANS, LSANS ETM RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gedik niversitesi nlisans ve lisans program/blmlerinde yrtlen eitim-retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gedik niversitesi meslek yksekokullar/yksekokullar/fakltelerinin tm program/blmlerinde yrtlen nlisans, lisans eitim ve retimi ile snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) AP: ift Anadal programn,

c) Faklte: Gedik niversitesine bal faklteleri,

) FYK: Gedik niversitesine bal fakltelerin ynetim kurullarn,

d) GNO: Genel not ortalamasn,

e) Hazrlk snf: Gedik niversitesinin ngilizce Hazrlk snfn,

f) lgili ynetim kurulu: lgili faklte, yksekokul ve meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

g) YS: Gedik niversitesince yaplan ngilizce Yeterlik snavn,

) Mtevelli Heyeti: Gedik niversitesi Mtevelli Heyetini,

h) MYO: Gedik niversitesine bal Meslek Yksekokulunu,

) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

i) Rektr: Gedik niversitesi Rektrn,

j) Senato: Gedik niversitesi Senatosunu,

k) niversite: Gedik niversitesini,

l) YK: Gedik niversitesi Ynetim Kurulunu,

m) Yandal: Yandal programn,

n) YNO: Yaryl not ortalamasn,

o) YK: Yksekretim Kurulunu,

) YYK: Gedik niversitesine bal Yksekokul ynetim kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Blm/Programlara Bavuru, Giri ve Kaytlara likin Esaslar

retim programlar ve kontenjanlar

MADDE 5 (1) niversiteye bal meslek yksekokullar/yksekokullar/fakltelerin program/blmlerine alnacak renci saylar, ilgili birimlerin nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve Mtevelli Heyetinin onayndan sonra YKe teklif edilir.

niversiteye giri ve kayt artlar

MADDE 6 (1) rencinin; kayt, kayt yenileme, ders kayd, kayt sildirme, iliik kesme, izinli saylma ve kayt dondurma, intibak, kurum ii ve kurum d yatay gei, dikey gei, AP, yandal,niversite dndan ders alma, Erasmus hareketlilii, snavlar, stajlar ve benzeri her trl ilemler, ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda renci leri Daire Bakanl tarafndan yrtlr.

renci kayt ve kabul ilemleri

MADDE 7 (1) niversiteye renci kabul, ilgili mevzuat hkmlerine ve aadaki esaslara gre yaplr.

a) SYM tarafndan yaplan snav ile niversiteye yerletirilmi olmak,

b) Yksekretim Kurulunca, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre ilgili Ynetim Kurulu kararyla yatay gei hakk kazanm olmak,

c) Snavsz gei ile SYM tarafndan niversitenin Meslek Yksekokuluna yerletirilmi olmak,

) Kendi imkanlaryla yurtdndan gelecek yabanc uyruklu renci iin, Senato tarafndan belirlenen kriterleri yerine getirmi olmak,

d) YKn belirlemi olduu kayt kabul artlarn salam olmak,

e) YK tarafndan belirlenen esaslara gre, niversite tarafndan belli alanlarda yaplacak zel yetenek snavnda baarl olmak,

f) Kayt iin gerekli belgeleri sunmak ve mali ykmllkleri yerine getirmek.

Kesin kayt ilemleri

MADDE 8 (1) niversiteye ilk defa kaydolacak rencinin kesin kayd YK/SYMnin belirledii tarihler arasnda yaplr. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan uygun grlm onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak, adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

Kimlik kart

MADDE 9 (1) Kesin kayt yaptran renciye, niversitenin renci kimlik kart verilir.

(2) renci niversite ierisinde renci kimliini yannda bulundurmak ve gerektiinde ilgili kiilere gstermekle ykmldr.

(3) niversiteden ayrlan, karlan, kayd silinen veya mezun olan renciden renci kimlik kart geri alnr. Geri alnan kimlik kart rencinin dosyasnda saklanr.

(4) Kimlik kartnn kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi iin, yerel bir gazetede kimlik kartnn kaybolduunun ilan edilmesi ve bu ilann renci leri Daire Bakanlna teslimi gerekir. Bedeli karlnda renciye yeni kimlik kart verilir.

ngilizce yeterlik

MADDE 10 (1) Kayt olan renci iin, ngilizce dil dzeyi, her akademik yln banda yaplan YS ile belirlenir.

(2) Zorunlu hazrlk snf bulunan program/blmlerde YS sonucuna gre baarl olanlar ile YK ve Senatonun edeerliini kabul ettii ulusal veya uluslararas snavlarn birinden belirlenen dzeyde baarl olduunu eitim yl banda belgeleyen renci, dorudan lisans renimine balar. Ulusal veya uluslararas snavlarn birinden belirlenen dzeyde baarl olduunu akademik yl ierisinde belgeleyen renci ise lisans renimine, takip eden yaryln banda, balar.

(3) Zorunlu hazrlk snf bulunan program/blmlerde, YSye katlmayan veya YSde baarl olamayan renci hazrlk snfna devam eder.

(4) Zorunlu hazrlk snf bulunmayan program/blmlerde okuyan renci istee bal olarak, baar art aranmakszn hazrlk snfna devam edebilir. stee bal Hazrlk Program cretlidir.

(5) Zorunlu hazrlk snf bulunmayan program/blmlerde, Hazrlk Programna istee bal devam edip baarsz olan renci, takip eden yaryl banda program/blmlerine gei yapabilir.

Oryantasyon ve akademik danmanlk

MADDE 11 (1) Kesin kayd yaplan yeni renciye niversiteyi tantmak amacyla, derslerin balad hafta Rektrlk, Dekanlk ve Mdrlkler tarafndan oryantasyon programlar dzenlenir.

(2) Her renci iin ilgili program/blm bakanl tarafndan retim yeleri, grevlileri ve okutmanlar arasndan bir danman grevlendirilir. Danman, renciyi renimi sresince izler, bilgilendirir ve ynlendirir. rencinin derslere yazlma, ders ekleme-brakma ve dersten ekilme ilemleri danman onay ile yaplr.

Kayt yenileme

MADDE 12 (1) renci, her yaryl banda, akademik takvimde belirtilen sreler iinde, retim cretini deyerek kayt yenilemek zorundadr.

(2) Normal eitim-retim sresi iinde mezun olamayan renci ile azami retim sresini doldurduu halde ek snav hakkndan yararlanan renci de, derse devam kouluna bal olmadan her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sreler iinde ders kredi esasna gre tespit edilen retim cretini deyerek kayt yenilemek zorundadr.

(3) Kayt yenilemeyen renci rencilik haklarndan yararlandrlmaz.

(4) Mazereti nedeniyle kayt yaptramayan rencinin, mazeretinin birim ynetim kurullarnca uygun grlmesi halinde kayd yaplabilir.

(5) Sresi ierisinde ders kayd yaptramayan rencilerin derslere devam etmedikleri bu sre devamszlktan saylr.

(6) Yaryl banda kaydn yenilemeyen renci veya devamszlk nedeniyle baarsz olan renci kaydn bir sonraki yaryln kayt dneminde yaptrabilir.

(7) renci daha nce ald derslere not ykseltme amal ders kaydn, dersin almas halinde tekrar yaptrabilir. Tekrarlanan derslerde her zaman son alnan not geerlidir.

cretler

MADDE 13 (1) niversitede retim cretlidir. retim cretleri Mtevelli Heyeti tarafndan her eitim-retim yl iin yeniden belirlenir ve deme ekliyle birlikte duyurulur.

(2) Sresi ierisinde kayt yaptramayan rencinin, retim cretini kanuni gecikme faiziyle birlikte demesi gerekir.

(3) Her akademik ylbanda kaydn yenileyerek derslere yazlan renciden, niversite ile iliiini kesenlerin o yaryl iin yatrm olduu retim cretinin iade oran veya pein deme yapmamas halinde demesi gereken renim creti oranlar Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

(4) Bu Ynetmelik hkmlerine gre;

a) Normal retim sresi iinde mezun olamayan renci,

b) zel renci,

c) Yaz okulunda ders alan renci,

) 34 nc maddenin dokuzuncu fkrasna gre st yaryldan ders alamayan renci,

ald her ders iin kredi saat creti der. Kredi saat cretleri her yl YK nerisi dikkate alnarak Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir. Ancak kredi saat creti toplam, yllk denen creti aamaz.

(5) Burs ve indirim oranlar YK nerisi ile Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

Burslar

MADDE 14 (1) niversitede burslu nlisans ve lisans program/blmlerine SYM tarafndan yerletirilen renciye salanan burs, sadece retim cretini kapsar. Karlksz olarak verilen bu burs, rencilik statsnn devam etmesi koulu ile rencinin kaytl olduu program/blmn; nlisans iin iki, lisans iin drt, yksek lisans iin iki, doktora iin drt yl olan normal retim sresi ile zorunlu hazrlk snf okutulan program/blmlerin bir yllk hazrlk sresini kapsar. Burs sresi Mtevelli Heyet Karar ile uzatlabilir.

(2) Normal retim sresi iinde mezun olamayan burslu renci, kaytl olduu program/blmn ders plannda henz almad ve/veya baarsz olduu dersler iin ders kredi creti deyerek akademik takvimde belirtilen sre ierisinde yaryl kayt yenileme ilemlerini yapar.

NC BLM

Eitim-retim Esaslar

Eitim-retim sresi, trleri ve modeli

MADDE 15 (1) Eitim-retim yl gz ve bahar yaryllarndan oluur. Gz ve bahar yaryllarnn herbirinin normal sresi yetmi i gndr. Yaryl sonu snavlar bu sreye dahil deildir. Gerekli hallerde bu sre Senato tarafndan deitirilebilir. Her yaryln balang-biti tarihleri ve snav dnemleri retim yl balamadan Senato tarafndan belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(2) Resmi tatil gnleri retim ve snav yaplmaz, ancak gerektiinde ilgili birim tarafndan nerilen ve YK tarafndan onaylanan retim faaliyetleri ve snavlar Cumartesi ve Pazar gnleri de yaplabilir.

(3) niversitede, rgn, yaygn ve bilgi iletiim teknolojilerine dayal olarak uzaktan retim trlerinde eitim ve retim yaplabilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders baarlarn len tm snavlar, kt ortamnda ve e zamanl olarak yaplabilecei gibi, alan ve zorluk dzeyine gre tasnif edilerek gvenli biimde saklanan bir soru bankasndan her bir adaya farkl zamanlarda farkl soru sorulmasna izin verecek ekilde elektronik ortamda da yaplabilir.

(5) YK karar zerine Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde retim eleman ve rencilerin ayn meknda bulunma zorunluluu olmakszn, bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak retim faaliyetlerinin planland ve yrtld nlisans veya lisans dzeyinde uzaktan retim programlar alabilir.

(6) lgili mevzuat erevesinde yaz retimi alabilir. Yaz retiminde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

retim dili

MADDE 16 (1) niversitenin eitim retim dili Trkedir. lgili mevzuat hkmleri erevesinde zorunlu hazrlk snf alabilecei gibi, retim dili ksmen veya tamamen ngilizce veya baka bir dilde olan program/blmlerde alabilir.

retim planlar ve dersler

MADDE 17 (1) niversitede nlisans ve lisans eitim ve retimi, her yaryldaki derslerin kodlarnn, adlarnn ve haftalk kredi saatlerinin ve AKTS kredilerinin gsterildii retim planlarna gre yaplr.

(2) Bir programn/blmn eitim-retim plan ve bu planlarda yaplacak deiiklikler, ilgili program ve blmn teklifi, meslek yksekokulu/yksekokul/faklte kurullarnn olumlu gr ve Senato karar ile kesinleir ve uygulamaya konulur.

(3) niversitede eitim-retim; teorik, uygulama, laboratuvar, atlye, staj ve benzeri almalardan oluur.

(4) Her dersin kredisi eitim-retim plannda belirtilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalk teorik ders saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarsnn toplamndan oluur.

(5) niversitede dersler birer yaryl srelidir.

Ders yk

MADDE 18 (1) Bir rencinin her yarylda alaca normal ders yk rencinin kaytl olduu program/blmn programnda belirtilen yktr.

(2) Normal programlarndan geri kalm ve derslerini tamamlamak isteyen, not ykseltmek amacyla ders tekrar etmek isteyen lisans rencisinin ders yk, GNOsunun en az 1,80 olmas koulu, danmann onay ile en fazla 6 kredi arttrlabilir. GNOsu 2,00 ve zeri olan rencinin ders yk ise danmann uygun grmesi ile en fazla 10 kredi arttrlabilir. nlisans programlarnda ise; GNOsunun en az 1,80 olmas kouluyla ve danmann onay ile en fazla 10 kredi arttrlabilir.

(3) GNOsu 3,00 ve zeri olan lisans rencisi ile GNOsu 2,50 ve zeri olan nlisans rencisi; alttan baarsz dersleri bulunmamak koulu ve danman onay ile stten 6 krediyi amayacak ekilde ders alabilir.

(4) nlisans programlarnda 4 nc yaryln, lisans blmlerinde 8 inci yaryln bitiren ancak mezun olamayan rencinin, mezun oluncaya kadar takip eden dnemlerde alaca ders yk en fazla 30 AKTSdir.

Zorunlu ve semeli dersler, n koullu dersler

MADDE 19 (1) Dersler zorunlu ve semeli dersler olmak zere iki trldr.

(2) Meslek yksekokullar/yksekokullar/faklteler kurullarnn nerisi ve Senatonun onay ile baz dersler n koullu ders olarak belirlenebilir. Bu ekilde bir st snftaki koula bal dersi almak iin, n koul dersi olarak belirlenen dersten baarl olunmas zorunludur.

Muafiyet

MADDE 20 (1) Daha nce bir yksekretim programnda tam zamanl renci olarak kaytl olan ve SYM tarafndan yaplan snav ile niversiteye kayt yaptran renci, geldii yksekretim kurumunda, daha nce alp baard derslerden muafiyet isteinde bulunabilir. Bunun iin renci niversiteye ilk kayt yaptrd tarihten itibaren 15 gn iinde, tasdikli transkriptleri, ders ierikleri ve bir dileke ile mdrlk/dekanlklara bavurur. Sz konusu derslerin, YK tarafndan tannan bir yksekretim kurumundan alnm olmas gerekir. Muafiyet, program/blm bakannn nerisiyle ilgili ynetim kurulunda grlerek karara balanr. Muaf olunan derslerin AKTS toplamna gre rencinin intibak edecei snf belirlenir.

Derse devam zorunluluu

MADDE 21 (1) retim plannda yer alan tm derslere, ders kapsamnda olan projelere, atlyelere, laboratuvar almalarna, uygulamalara, seminerlere devam zorunludur. Bir yaryl iinde; yabanc dil hazrlk snf derslerine % 85, program/blmlerin teorik derslerine % 70, laboratuvar ve uygulamal derslerine % 80 devam zorunluluu vardr. Ancak, ilgili ynetim kurulunun kabul edecei olaanst durumlarda bu oran % 50nin altna demez.

(2) Derslere devam koulunu yerine getirmeyen renci, belirtilen dersten devamsz saylr ve o dersin yaryl sonu snavna giremez. Baarsz saylan bu renciye devamsz olduu ders iin devamsz notu verilir.

(3) Bir dersin devam zorunluluunu bir kere yerine getiren renci, bu dersi tekrar aldnda derse devam art aranmaz.

(4) renci, retim plannda yaplan ders deiiklii hlinde programdan karlan ve devam artn yerine getirdii derse edeer olarak kabul edilen ders iin de devam zorunluluunu salam saylr.

(5) Zorunlu ngilizce Hazrlk Programnda baarl olamayan renci bir sonraki yl Hazrlk Snfna devam edebilir ya da lisans programna balayabilir ve mezun oluncaya kadar YS veya Senatonun edeerliini kabul ettii ulusal veya uluslararas snavlarn birine girerek baarl olmak zorundadr. Bu durumdaki rencinin lisans programnda yabanc dille ilgili hangi dersleri alamayaca Yabanc Dil Eitim-retim Ynergesine gre belirlenir.

(6) Milli Sporcular ile niversiteyi yurt ii ve yurt dnda; sportif, kltrel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde temsil eden renciler etkinlik sresince izinli saylrlar ve bu sre devamszlk sresinden saylmaz. Her durumda bu devamszlk bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen sreyi aamaz.

Stajlar

MADDE 22 (1) Staj yaplmas zorunlu program/blmlerde staj almalarna ilikin esaslar, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde meslek yksekokulu/yksekokul/faklte tarafndan belirlenir.

(2) Azami eitim ve retim sresi sonunda kaytl olduu program/blmn ders plannda yer alan, btn dersleri baard halde staj almasn tamamlamam renci eksik kalan stajn tamamlar; stajn tamamlamad her yaryl iin kredi karl ders creti der. Stajn tamamlamayan renci mezun olamaz.

(3) Stajlar yaz aylarnda, yaryl sonu snavlarnn tamamlanmasnn ardndan yaplabilir. Ancak, mezun olabilmesi iin yalnzca staj kalan renci, eitim-retim dnemi iinde de stajn yapabilir.

DRDNC BLM

Snavlar ve Baarnn Deerlendirilmesi

Snavlar

MADDE 23 (1) Snavlar; ara snav, yaryl sonu snav, btnleme snav, tek ders snav ve mazeret snavndan oluur.

Ara snav

MADDE 24 (1) Her ders iin en az bir defa ara snav yaplr. lgili retim eleman uygun grd takdirde; dev, laboratuvar veya proje almalar ile yaplan ksa snavlar ara snav olarak deerlendirebilir.

Yaryl sonu snav

MADDE 25 (1) Yaryl sonu snav; her retim yarylnda, o yaryln retim plannda yer alan ve alan derslerden, yaryl dersleri tamamlandktan sonra akademik takvimde belirlenen sre iinde yaplan snavdr.

(2) Ara snav veya mazeret snavna girilmeyen dersin, devam zorunluluu salanmsa, yaryl sonu snavna girilebilir.

(3) Yaryl sonu snavlarnda mazeret snav uygulamas yaplmaz.

Btnleme snav

MADDE 26 (1) Btnleme snavlar; ilgili yaryl veya yl sonunda, alm olduklar ders veya derslerin yaryl sonu snavna girme hakk elde edenlere, yaryl sonu snavnda baarsz olan renci ile snava girme artlarn salad halde yaryl sonu snavna giremeyen renciye, baarsz olduu her ders iin yaz okulu uygulamas olup olmadna baklmakszn ilgili dnem sonlarnda tannan snav hakkdr.

(2) Yaryl sonu snav sonucuna gre; baarl renci not ykseltmek amacyla, snav sonucunun akland tarihten itibaren 3 i gn ierisinde mdrle/dekanla dileke vererek btnleme snavna girebilir. Bu durumda alnan son not geerlidir.

(3) Btnleme snavndan alnan not, yaryl sonu snav notu yerine geer ve btnleme snavna giren rencinin baar notu deerlendirmesi btnleme snav notuna gre yaplr.

(4) Btnleme snavna girmeyen rencinin, yaryl sonu snav notu geerli kalr.

Tek ders snav

MADDE 27 (1) Tek ders snav normal eitim-retim sresi iinde mezuniyeti iin tek dersi kalan ve bu ders iin devam zorunluluunu yerine getirmi olan renci iin yaplan bir snavdr.

(2) Tek ders snav tarihi akademik takvimde ilan edilir.

(3) Tek ders snavna girmek isteyen renci ilgili mdrlk/dekanla yazl olarak mracaat eder. renci, akademik takvimde belirtilen tarihte, tek ders snavna girebilir.

(4) Tek ders snav dier snavlardan bamsz bir snavdr. Tek ders snavnn baar deerlendirilmesinde yaryl ii almalar dikkate alnmaz.

(5) Tek ders snavndan baarl olunmas iin, en az CC notu alnmas gerekir.

(6) Tek ders snav baar notu, genel not ortalamasnn hesaplanmasnda dikkate alnr.

(7) Tek ders snavnda baarsz olan renci, takip eden yaryllarda dersi tekrar alr.

(8) Tek ders snav sonular snavn yapld tarihten itibaren 3 i gn ierisinde ilgili retim eleman tarafndan renci bilgi sistemine ilenir ve ilan edilir.

Mazeret snav

MADDE 28 (1) Ara snavlara mazereti nedeniyle katlamayan renciye, ilgili ynetim kurulu kararyla mazeret snav hakk verilir.

(2) Ara snava mazereti nedeniyle giremeyen renci, mazeretini belirten belgeyi en ge snav takip eden 5 i gn iinde mdrlk/dekanlklarna dileke ekinde verir.

(3) lgili ynetim kurulu, sresi iinde mazeretini bildiren renciye, mazeretini hakl ve geerli grdnde ilgili ders iin mazeret snav hakk verir.

(4) Ara snavlarn mazeret snav, yaryl iinde, ilgili ynetim kurulunun belirleyecei tarihte ve yaryl sonu snavlarndan nce yaplr.

(5) Salkla ilgili mazeretlerin salk kurumlarndan alnm salk raporu ile belgelenmesi gerekir. Rapor alan renci snavlara giremez.

Snavlarn yapl ekli

MADDE 29 (1) Snavlarn gn, saat ve salonlarn belirleyen snav program, snavlarn balamasndan en az bir hafta nce ilan edilir.

(2) renci, snav salonunda ve snav yerinde grevli retim eleman tarafndan ynetilen snav dzenine uymak zorundadr. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, snav dzenine uymayan, snav dzeninin salanmasn geciktiren ve snavn salkl bir ekilde yaplmasn engelleyici tutum ve davranta bulunan renci ile her ne ekilde olursa olsun kopya eken, bunlara teebbs eden, kopya ekene yardm eden renci snavdan karlr, snav geersiz saylr ve bu renci hakknda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(3) Her renci snav srasnda renci kimlik kartn yannda bulundurmak veya renci olduunu kantlamak zorundadr.

Snav sonularnn ilan

MADDE 30 (1) Ara snav ve yaryl sonu snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren 5 i gn ierisinde ilgili retim eleman tarafndan renci bilgi sistemine ilenir ve ilan edilir.

(2) Btnleme snav sonular snavn yapld tarihten itibaren 3 i gn ierisinde ilgili retim eleman tarafndan renci bilgi sistemine ilenir ve ilan edilir.

(3) Yaryl sonu ve btnleme snav sonular ara snav sonularn da kapsayacak ekilde, snavn yapld tarihten itibaren 6 i gn ierisinde renci leri Daire Bakanlna imzal olarak teslim edilir.

Snav evraklarnn saklanmas ve imhas

MADDE 31 (1) Not verilen her trl lme deerlendirme ve snav evrak ait olduu akademik yl takip eden iki yl sre ile mdrlk/dekanlk tarafndan arivlenir ve muhafaza edilir.

(2) Arivleme ve muhafaza etme sresi dolan snav evrak, ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen ilemlere uygun olarak imha edilir.

Snav notlarna itiraz

MADDE 32 (1) renci, ilan edilen snav notlarna itiraz edebilir.

(2) Snav notlarna itiraz, snav notlarnn ilann takip eden 3 i gn iinde, mdrlk/dekanla yazl olarak yaplr.

(3) Mdrlk/dekanlk maddi bir hata olup olmadnn belirlenmesi iin snav kadnn ilgili retim eleman tarafndan incelenmesini ister. lgili retim eleman 3 i gn ierisinde sonucu mdrlk/dekanla bildirir. Mdrlk/dekanlk itiraz ilgili ynetim kurulunda karara balar, renciye ve renci leri Daire Bakanlna bildirir.

Deerlendirme esaslar

MADDE 33 (1) Bir rencinin bir dersten baar notu; o derse ait yaryl iindeki tm almalarnda gsterdii baar dzeyi, ara snavlarn not ortalamas ve yaryl sonunda ald notla birlikte deerlendirilerek belirlenir.

(2) Bir renciye verilecek baar notu, dnem banda belirlenen en az bir ara snavdan ve/veya snav yerine geebilecek proje, dev gibi almalardan alnan notlarn ortalamasnn %40, yaryl sonu snavnn % 60 alnarak hesaplanr. rencinin baarl saylabilmesi iin, yaryl sonu (final/btnleme) snavndan en az 40 almas gerekir.

(3) Her dersin lme deerlendirme yntemi ve ders plan kapsamndaki almalarn ders baarsnn lmnde ne oranda etkili olduu, ders mfredatnda belirtilir ve dersin retim eleman tarafndan akademik yaryl banda rencilere duyurulur.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 34 (1) rencinin baar notunun hesaplanmasnda mutlak deerlendirme sistemi uygulanr.

(2) Her ders iin, dersin sorumlu retim eleman tarafndan yaryl ii almalar, ara snav ve yaryl sonu snav iin 100 puan zerinden not verilir, baar notu 100 puan zerinden hesaplanr. Baar notunun harf karl tespit edilerek ilan edilir.

(3) rencinin ald her ders iin, aadaki harf notlarndan biri dersin retim eleman tarafndan yaryl ders baar notu olarak belirlenerek ilan edilir.

(4) Harf notu eklinde verilen baar notlarnn katsay karlklar aada gsterilmitir:

Not Aral Harfli Baar Notu Katsay

88-100 AA 4,00

81-87 BA 3,50

76-80 BB 3,00

65-75 CB 2,50

55-64 CC 2,00

45-54 DC 1,50

40-44 DD 1,00

30-39 FD 0,50

29 ve aas FF 0,00

(5) Bu harf notlarnn dnda; M (Muaf), GM ( Girmedi ), DZ (Devamsz), G (Geti), K (Kald) harf sembolleri kullanlr. Bunlardan;

a) M (Muaf) notu: Yabanc dil yeterlik snav sonucuna gre muaf olunan yabanc dil dersleri ve rencinin baka niversitelerden daha nce alm olduu ve denklikleri kabul edilen dersler iin ilgili ynetim kurulu karar ile muaf olunan dersler iin verilir. Muaf olunan ders mezuniyet kredisine dahil edilir. Arlkl genel not ortalamas hesabna katlmaz.

b) GM (Girmedi ) notu: Dersin snavna girilmedii takdirde GM notu verilir.

c) TK (Tekrar): Tekrar edilen dersi gsterir.

) DZ (Devamsz): rencinin ilgili derse devamszln gsterir, bir dersten DZ alan renci yaryl sonu snavna giremez.

d) TR (Transfer): Transfer derslerini gsterir ve ortalamaya katlr.

e) Era (Erasmus): Erasmus program srasnda alnan dersleri gsterir ve ortalamaya katlr.

f) D (renci Deiim): renci deiim program srasnda alnan dersi gsterir ve ortalamaya katlr.

g) G (Geti): Dersten baarl olduunu gsterir.

) K (Kald): Dersten baarsz olduunu gsterir.

(6) Bir dersten baar notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan renci o dersi baarm saylr.

(7) Bir dersten DC veya DD notu alan renci o dersi artl baarm saylr. rencinin o dersten baarl saylmas iin; dersin alnd yaryldaki YNOsunun nlisans programlarnda 1,80, lisans programlarnda ise 2,00n altnda gereklemesi halinde o yarylda DD veya DC notu alnan dersler baarsz saylr. Bu ekilde baarsz olunan ders, ald ilk yarylda ncelikle alnmak zorundadr.

(8) Lisans eitiminde drdnc yaryl sonu itibar ile GNO 1,80in altnda olan renci baarsz renci saylr. Baarsz renci drdnc yaryln sonunda GNOsunu ykseltinceye kadar st yaryldan ders alamaz. GNOsunu ykseltebilmesi iin, daha nceki yaryllarda da DZ, FF, FD, DD, DC notu ald veya hi almad dersleri alr.

Dnem not ortalamas ve genel not ortalamas

MADDE 35 (1) YNO, rencinin ilgili yarylda kaytl olduu derslerin kredi saatlerinin 34 nc maddede belirtilen ders notu katsaylar ile arplp toplanarak elde edilen saynn o yaryldaki toplam kredi saatine blnmesi sureti ile hesaplanr. GNO, rencinin tamamlam olduu yaryl da dahil olmak zere, retimin balad zamandan o gne kadar kayt olduu tm derslerin kredi saatlerinin 34 nc maddede belirtilen ders notu katsaylar ile arplp toplanarak elde edilen saynn bu derslerin toplam kredi saatine blnmesi sureti ile hesaplanr. GNO ve YNO hesabnda yalnz kayt olunan dersler esas alnr; alt yaryllardan alnamayan dersler dikkate alnmaz. Tekrarlanan dersler iin o dersten alnan son baar notu dikkate alnr. Ortalamalarn hesabnda virglden sonra iki basamak yrtlr. GNOsu en az 2,00 olan renci baarl olarak nitelendirilir.

(2) nlisans ve lisans renimlerinde dnem not ortalamas, yaryl baar durumunu belirler. YNOsunun n lisanslarda 1,80, lisanslarda ise en az 2,00 olarak gerekletii yarylda DD ve DC notlar alnan dersler baarl olarak kabul edilir.

(3) nlisans ve lisans renimlerinde baar baraj notu en az 2,00dr. rencinin mezun olabilmesi iin, kaytl olduu programn/blmn retim plannda almas gereken derslerin GNOsunun en az 2,00 olmas gerekir.

(4) GNOsunu ykseltmek isteyen renci, daha nce ald ve baarl olduu dersleri o derslerin verildii yarylda tekrar alabilir. Ancak bu durumda, rencinin derse kayt yaptrmas arttr. Baarl olunan dersin tekrarnda devam art aranmaz. Tekrarlanan derste alnan son not geerlidir.

Baarszlk durumu ve ders tekrar

MADDE 36 (1) Yaryl baar notu DZ, FF ve FD olan dersler, dersin ald ilk yarylda ncelikle alnr.

(2) YNOsu 35 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen baar notunun altnda kalan renci, baar notu DD ve DC olan dersleri, dersin ald ilk yarylda ncelikle alr.

(3) Danman retim eleman, ders tekrar yapan rencinin bu Ynetmelik hkmlerine gre ders kayd yaptrmasna rehberlik eder.

(4) Tekrar alnan derslerin baar notu, kronolojik transkriptte ders ald yaryla ilenir ve o yaryln dnem not ortalamas hesabnda dikkate alnr.

Yksek onur ve onur rencileri

MADDE 37 (1) Disiplin cezas almam olmak kaydyla, mezuniyet GNOsu 3,50-4,00 olan renci yksek onur rencisi, 3,00-3,49 olan renci onur rencisi saylr. Onur ve Yksek Onur rencisine mezuniyetinde Rektrlk tarafndan onur belgesi veya yksek onur belgesi verilir.

(2) Onur/Yksek Onur rencisinin diploma ekine onur veya yksek onur rencisi olduu yazlr.

BENC BLM

Diploma Verilmesi, Kayt Silme ve Kayt Dondurma

Baar durum belgesi/transkript

MADDE 38 (1) rencinin eitim-retim sresinde alm olduu derslerin baar durumu, rencinin transkriptine yaryl esasna gre ilenir.

(2) rencinin ders baar durumunun dzenlenmesi, kayda alnmas, gncellenmesi ve gvenli bir ekilde muhafaza edilmesinden renci leri Daire Bakanl sorumludur.

(3) Mezuniyet aamasnda; rencinin baarm olduu derslerinin baar durumunun retim planndaki yarylna ilendii ve arlkl not ortalamasnn mezuniyet notunu karlar ekilde mezuniyet transkripti dzenlenir.

(4) Mezun olan her renciye, diplomasna ek olarak, rencinin alm olduu derslerin baar durumunu ve AKTS karlklarn ieren ngilizce olarak dzenlenmi diploma eki (DE/DS) verilir.

(5) Baarsz dersi bulunmamakla beraber mezuniyet iin gerekli GNOsunu salayamayan rencinin, yazl mracaat olmas ve ilgili ynetim kurulunun uygun grmesi halinde yaryl sonu snavlarn takip eden bir ay iinde daha nce alm olduu ve kendi setii bir dersten not ykseltme snav alr. Not ykseltme snavnda alnan not, nihai not olarak transkripte ilenir. Not ykseltme snavnda baarsz saylan renci, takip eden yaryl sonu snav dnemlerinde bu derse tekrar kaydolmak zorundadr.

Diploma verilme artlar

MADDE 39 (1) Kaytl olduu blmn retim planndaki derslerini/stajn baar ile tamamlayan, GNOsu 4,00 zerinden en az 2,00 olan ve mezuniyet/AKTS kredisini tamamlayan renci diploma almaya hak kazanr.

(2) Bitirme tezi uygulamas olan blm/programlarda, bitirme tezini tamamlayamam veya baarsz olmu renci mezun olamaz.

(3) Diploma; rencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda, rencinin noter onayl vekletname ile belirledii kiiye verilir.

(4) Diplomalar, Senatonun diplomalar hakknda belirledii esaslara gre dzenlenir.

(5) Lisans dzeyinde renim gren renci, hazrlk hari ilgili programn ilk 4 yarylnn tm derslerini ve dier ykmllklerini baar ile tamamlam olmas ve GNOsunun en az 2,00 olmas ve talep etmesi durumunda ilgili ynetim kurulu karar ile YK tarafndan belirlenen esaslara gre, nlisans diplomas alr.

Kayt dondurmaya ilikin esaslar

MADDE 40 (1) rencinin, ilgili ynetim kurulunca kabul edilen geerli bir mazereti olmas durumunda kayd dondurulabilir. Kayt dondurmaya ilikin esaslar unlardr:

a) Kayt dondurmak isteyen rencinin gerekesinin belirtildii bir dileke ve belgeleri ile birlikte ilgili meslek yksekokulu/yksekokul mdrlne veya faklte dekanlna bavurmas gerekir.

b) renciye salk, maddi, ailevi, yurtdnda renim grme, kiisel ve ilgili ynetim kurulunun uygun grd dier nedenlerle; nlisans rencisine en fazla 2 yaryl, lisans rencisine ise bir defada 2 yaryl gememek zere en fazla 4 yaryl izin verilebilir.

c) zinli geen sreler renim srelerine katlmaz.

) renci izin sresinin bitiminde, dnem ve ders kaytlarn yaparak renimine devam eder. ki yaryl izinli olan renciden ilk yaryl sonunda renimine devam etmek isteyen rencinin ders kaytlar balamadan nce bir dileke ile meslek yksekokulu/yksekokulu mdrlne ve faklte dekanlna bavuruda bulunmas gerekir.

d) Kayt dondurma istei kabul edilen rencinin izninin ileme konulabilmesi iin doal afet ve benzeri olaanst haller dnda gz ve bahar yaryllarnda derslerin balamasn takip eden drdnc haftann son i gnne kadar izin bavurusunu yapm ve ilgili ynetim kurulu karar ile izin talebinin kabul edilmi olmas gerekir. Kayt dondurma bavurusu kabul edilmi olanlardan;

1) Kayt dondurma isteinde bulunan renci, kayt dondurulan yaryl/yaryllarda renim cretinin en az % 25ini der. Mali ykmllklerini yerine getirmeyen rencinin kayt dondurma ilemi yaplamaz.

2) renci retime tekrar baladnda kayt dondurulan yaryl/yaryllar karlnda demi olduu cret, tekrar kayt yaptrd anda demesi gereken mebladan dlr.

e) renci kayt dondurduu sre ierisinde niversite tarafndan verilen burs imknlarndan yararlanamaz.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin

MADDE 41 (1) niversitede rencinin disiplin i ve ilemleri, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42 (1) Her trl tebligat, rencinin niversiteye kayt ilemi srasnda bildirdii adrese, kargo veya PTT aracl ile iadeli taahhtl olarak yaplmak suretiyle tamamlanm saylr.

(2) niversiteye kayt esnasnda adreslerini yanl veya eksik olarak bildiren renci ile adres deiikliini renci leri Daire Bakanlna yazl olarak bildirmeyen rencinin, niversiteye kaytlarndaki mevcut adreslerine yaplan tebligatlar geerlidir.

(3) niversitenin internet sitesinden veya ilan panolarndan yaplan duyuru ve ilanlar tebligat nitelii tar.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri, YK, Mtevelli Heyet, Senato ve niversite Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 44 (1) 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gedik niversitesi nlisans, Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce Gedik niversitesine kaydn yaptrm rencilere, bu Ynetmeliin 33 nc maddesinin ikinci fkras ve 34 nc maddesinin drdnc fkras yerine 44 nc madde ile yrrlkten kaldrlanYnetmeliin 33 nc maddesinin ikinci fkras ve 34 nc maddesinin altnc fkras hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelik 2014-2015 eitim-retim yl banda yrrle girer.

Yrtme

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gedik niversitesi Rektr yrtr.