4 Eyll 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29109

YNETMELK

Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanlndan:

TRKYE YAZMA ESERLER KURUMU BAKANLII ESER SALAMA

KURULU ALIMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Eser Salama Kurulunun oluumuna, toplanmasna, ynetimine, grev ve almalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Eser Salama Kurulunun oluumu, toplanmas, ynetimi, grev ve almalar ile ilgili dzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayl Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 5 inci maddesi uyarnca hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Kltr ve Turizm Bakanln,

b) Bakan: Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakann,

c) Bakanlk: Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanln,

) Bibliyografik knye: Eser ad, mellif ad, mstensihi, dili, konusu, yazld yer ve tarihi, eser lleri, varak ve satr says, kat ve cilt zellikleri, yaz tr, tezhipli ve minyatrl varaklar, mevcut nsha saysn,

d) Eser: Yazma eserler ile eski harfli nadir basma eserleri,

e) Eski harfli nadir basma eser: 1/11/1928 tarihli ve 1353 sayl Trk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakknda Kanunun yrrle girdii 3/11/1928 tarihinden nce eski harfle baslm eserleri,

f) Hazrlk alma Grubu: Her Kurul ncesi gerekli almalar yrtmek zere kurulan Eser Salama Hazrlk alma Grubunu,

g) Kurul: Eser Salama Kurulunu,

) Kanun: 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayl Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunu,

h) ye: Tabii yeler ile Bakanlka belirlenen yeleri,

) Yazma eser: Elle yazlm, tarihi, sanat veya ierik deeri olan kitap, mecmua, mektup, ferman, berat, levha, hat ve benzeri eserleri

ifade eder.

KNC BLM

Kurulun Oluumu, Grevleri, alma Usul ve Esaslar

Kurulun oluumu, yelik sresi, yeliin sona ermesi

MADDE 5 (1) Kurul; Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Bakan bakanlnda, Ankara Yazma Eserler Blge Mdr, stanbul Yazma Eserler Blge Mdr, Konya Yazma Eserler Blge Mdr ile Bakanlka ktphanecilik, arivcilik, bilgi ve belge ynetimi, Trk dili ve edebiyat, Arap dili ve edebiyat, Fars dili ve edebiyat, tarih, Trk el sanatlar, tanr kltr varlklarnn korunmas ve restorasyonu, sanat tarihi blmleri veya ilahiyat fakltelerinden belirlenen retim yesi olmak zere yedi kiiden oluur.

(2) Kurulun tabii yelerinin yelikleri, kurumlarndaki grevleri sresince devam eder. Kurul Bakan ve Kurul tabii yelerinin kanuni izin, geici grev, grevden uzaklatrma ve benzeri nedenlerle kurumdaki grevlerinde bulunmamalar halinde Kurul toplantlarna yerlerine veklet edenler katlr.

(3) Bakanlka belirlenen yelerin grev sresi iki yldr. Grev sresi dolan ye yeniden seilebilir.

(4) Bakanlka belirlenen yeler yllk izin, hastalk ve mazeret izinleri gibi sebepler haricinde bir yl iinde en fazla iki toplantya katlmadklar takdirde Kurul yelikleri sona erer.

(5) Bakanlka belirlenen yeler yllk izin, hastalk ve mazeret izinleri gibi sebeplerle Kurul toplantsna katlmayacaklarn Kurul toplantsndan nce Bakanla bildirmek zorundadr.

(6) Kurul toplantsna grleri alnmak zere zel konu uzmanlar davet edilebilir.

Eser Salama Kurulunun grevleri

MADDE 6 (1) Kurulun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde atf yaplan kriterler dorultusunda, satn alnacak eserlere karar vermek ve eserlerin maddi deerlerini tespit etmek,

b) Blge ve Ktphane Mdrlklerine yaplan ba bavurularnn kabulne ynelik karar almak.

Kurul Bakannn grev ve yetkileri

MADDE 7 (1) Kurul Bakannn grev ve yetkileri unlardr:

a) Kurul toplantlarna bakanlk yapmak,

b) Kurulun toplant yer ve tarihini tespit etmek.

Kurul yelerinin grevleri

MADDE 8 (1) Kurul yelerinin grevleri unlardr:

a) Kurul toplantlarna n hazrlk yapm olarak katlmak,

b) Eserlerin maddi deerine ilikin gr bildirmek,

c) Eser almna ve ba bavurularnn kabulne ilikin oy kullanmak.

Kurulun alma usul ve esaslar

MADDE 9 (1) Eser Salama Kurulunun alma usul ve esaslar u ekildedir:

a) Kurul, Kurul Bakannn ars zerine toplanr. Kurul, en az be Kurul yesinin imzasyla olaanst toplanabilir.

b) Kurul toplantsndan nce yelere toplant gndem tasla ve Hazrlk alma Grubu tarafndan hazrlanan rapor gnderilerek yazl olarak ar yaplr.

c) Kurul, ye salt ounluunun bir fazlas ile toplanr. Kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eit olmas halinde Kurul Bakannn bulunduu taraf ounluk salam saylr.

) Kurul yeleri, eserlerle ilgili Hazrlk alma Grubu tarafndan hazrlanan raporu nceden incelemi olarak toplantya katlr.

d) Kurula girecek eserler Hazrlk alma Grubu yeleri tarafndan Kurul toplantsndan hemen nce, eser sahipleri hakknda herhangi bir bilgi iermeyecek ekilde Kurul Bakanna teslim edilir.

e) Eserlerin her biri tek tek grlr ve oylanr.

f) yeler tarafndan her bir eser iin tespit edilen deerlerin ortalamas eserin kymeti olarak belirlenir.

g) Kurul Bakan farkl uzmanlk bilgisi gerektiren eserlerle ilgili olarak, toplantya ihtiya duyulan konularda uzman davet edebilir. Eserle ilgili olarak davet edilen uzmann gr de dikkate alnarak karar alnr.

) Kurul yeleri, kurul almalar ve kararlar hakknda basna veya herhangi bir kii, kurum ve kurulua szl ve yazl aklamada bulunamaz.

h) Kurul toplantlar, Bakanlk merkezinde yaplr. Ancak gerekli hallerde Kurul, Kurul Bakannn uygun gryle Bakanlk merkezi dnda da toplanarak eser alm yapabilir.

i) Yurtii veya yurtdndaki mzayedelerden eser alnmasnn gerekli olduu hallerde, Kurul satn alnmas planlanan eser veya eserler iin satn alma karar alabilir. Karar uygulamak zere Kurul ve Hazrlk alma Grubu yelerinden en az iki kii grevlendirilir.

Eser salamada Kurulca incelenecek hususlar

MADDE 10 (1) Eser Salama Kurulu Ek-1 ve Ek-2de yer alan yazma ve eski harfli nadir basma eser deerlendirme kriterleri dorultusunda eser almna karar verir.

Yolluk, gndelik, toplant creti ve huzur hakk

MADDE 11 (1) Kanunun 5 inci maddesi uyarnca, Kurula Bakanlk dndan katlan yelere, ylda alt toplantdan fazla olmamak zere toplant bana 3000 gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arplmas sonucu bulunacak tutarda huzur hakk denir.

(2) Olaanst toplantlar iin yelere huzur hakk denmez.

(3) Toplantya katlan yeler ile Kurul toplantsna Bakanlk dndan katlan uzmanlarn harcrahlar 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmleri uyarnca denir.

NC BLM

Kurul ncesi Hazrlk almalarnn Usul ve Esaslar

Hazrlk alma Grubunun oluumu

MADDE 12 (1) Her Kurul ncesi gerekli almalar yrtmek zere Bakanlk merkezinde, Yazma ve Nadir Eserler Daire Bakan tarafndan en az Yazma Eser Uzman veya Uzman Yardmcsnn grevlendirilmesiyle Hazrlk alma Grubu oluturulur.

(2) Bakanlk merkezi dnda da gerekli hallerde Hazrlk alma Grubu oluturulabilir. Blge Mdrlklerinde Blge Mdrnn, bal Ktphane Mdrlklerinde Ktphane Mdrnn en az Yazma Eser Uzman veya Uzman Yardmcsn grevlendirmesiyle Hazrlk alma Grubu oluturulabilir. Gerekli hallerde Ktphaneci, Mtercim ve Restoratrler de Bakanlk merkezi dnda oluturulacak Hazrlk alma Grubunda grev alabilir.

Hazrlk alma Grubunun grevleri

MADDE 13 (1) Eser Salama Hazrlk alma Grubunun grevleri unlardr:

a) Satn alnacak eserleri teslim alarak bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde atf yaplan kriterler dorultusunda incelemek,

b) Eserler hakknda rapor hazrlamak ve Kurula sunmak,

c) Kurulun bro ve raportrlk hizmetlerini yrtmek.

Hazrlk alma Grubunun alma usul ve esaslar

MADDE 14 (1) Hazrlk alma Grubunun alma usul ve esaslar u ekildedir:

a) Bavurular Ek-3de yer alan Yazma ve Eski Harfli Nadir Basma Eser Geici Alnd Formu ile yazl olarak kabul etmek ve eserleri emanete almak,

b) Eser sahibine ilikin kimlik ve iletiim bilgileri ile eser ad, mellif ad, lleri, varak/sayfa says, satr says ve adedi bilgilerini ieren Yazma ve Eski Harfli Nadir Basma Eser Geici Alnd Formunu, bir nshasn eser sahibine vermek zere iki nsha olarak dzenlemek,

c) Bavuruya konu eserleri incelemek ve eserlerin bibliyografik knye bilgilerini, varsa hasar unsurlarn ve uzman grn ieren bir rapor hazrlamak,

) Raporlarn toplant tarihinden nce Kurul yelerine ulamasn salamak,

d) Toplant sresince bildirilen grleri kayt altna almak,

e) Kurul kararlarn rapor haline getirmek,

f) Kurul kararlarn Bakann onayna sunmak,

g) Bavuru sahiplerine bavurularnn sonucuyla ilgili Kurul kararlarn bildirmek,

) Satn alnmayan eserlerin sahiplerince geri alnmasn salamak,

h) Satn alma yoluyla salanan eserlerin hizmete sunulaca ktphanelere teslimini salamak,

) ve ilemlere ilikin tm bilgi ve belgeleri dosyalamak,

i) Kurul Bakan tarafndan bu Ynetmelik kapsamnda verilecek benzeri dier grevleri yerine getirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ba

MADDE 15 (1) Bakanla bal Blge Mdrlkleri ve Yazma Eser Ktphaneleri, koleksiyonlarn zenginletirmek zere eser ba bavurularn kabul eder.

a) Blge Mdrlkleri ve Ktphane Mdrlkleri tarafndan bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde atf yaplan kriterler dorultusunda ba kabul edilebilecek eserlerin listesi, Kurul toplantsndan nce Yazma ve Nadir Eserler Daire Bakanlna ulatrlr.

b) Ba yaplan Blge ve Ktphane Mdrlklerince ba kabul edilen ahslar adna teekkr belgesi dzenlenerek, ilgililere ulatrlmas salanr.

Gizlilik ilkesi

MADDE 16 (1) yeler, Kurul faaliyetleri dolaysyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri grevlerinden ayrlm olsalar dahi aklayamazlar.

Mali hkmler

MADDE 17 (1) Kurulun almalar iin yaplacak giderler ile Kurul tarafndan verilen grevlerin ifas amacyla yaplacak ulam, konaklama, katlm, harcrah ve benzeri giderler Bakanlk btesinin ilgili tertiplerine konulacak deneklerden karlanr.

(2) Kurulun merkez ve merkez dnda yrtecei faaliyetlere ilikin tm giderler bte denekleri dahilinde yaplr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.

 

Ek- 1

YAZMA ESER DEERLENDRME KRTERLER

 

1. ERK DEERLENDRME

1.1. Mellif ile balants asndan;

1.1.1. Mellif hatt,

1.1.2. Mellif msveddesi,

1.1.3. Mellif diktesi,

1.1.4. Mellif tarafndan okunan, kontrol edilen, dzeltilen,

1.1.5. Mellif nshasndan istinsah edilmi olan,

 

1.2. stinsah tarihi asndan;

1.2.1. Mellif hayatta iken yazlan,

1.2.2. Mellifin lm tarihine en yakn bir tarihte yazlan,

 

1.3. stinsah ve telif amac asndan;

1.3.1 Saltanat yeleri, devlet erkn vb. kiiler iin zel olarak telif veya istinsah edilen,

 

1.4. stinsah yeri asndan;

1.4.1. Mellifin yaad yerde yazlan,

1.4.2. nemli kltr merkezlerinde yazlan,

 

1.5. Nicelik deeri asndan;

1.5.1. Tek (nik) nsha,

1.5.2. Nadir nsha,

1.5.3. Mevcut nshalar arasnda en az eksik olan nsha,

1.5.4. Ktphane koleksiyonlarna nispeten az sayda olan nsha,

1.6. Aidiyet ve kayt deeri asndan;

1.6.1. zerinde bulunan mhr, temellk, kraat, icazet, vakf, tarih, fevaid vb. kaytlar sebebiyle tarihi deeri bulunan,

 

1.7. Metin deeri asndan;

1.7.1. Konusu, dili veya kltrel kkeni ktphane koleksiyonlarna nispeten nadir olan,

 

2. FZK DEERLENDRME

2.1. Kitap sanatlar asndan;

2.1.1. Kitap sanatlar asndan deer tayan,

2.1.2. Hat, tezhip, minyatr vb. eleri nl sanatlara ait olan,

2.1.3. Hat, tezhip, minyatr vb. eleri ender grlen bir slupta olan,

 

2.2. Malzeme ve ekil zellikleri asndan;

2.2.1. Kt dnda farkl malzemeler zerine yazlm olan,

2.2.2. Altn, safran vb. kymetli veya farkl malzemeler kullanlm olan,

2.2.3. Ender grlen kda ya da filigranlara sahip olan,

2.2.4. Bilinen kitap formundan farkl ekil ve boyutlarda dzenlenmi olan,

 

2.3. Varsa kimyasal, fiziksel ve biyolojik hasar unsurlar asndan.

 

 

Ek- 2

ESK HARFL NADR BASMA ESER DEERLENDRME KRTERLER

 

1. Tm ilk basklar;

 

2. zel nitelikleri asndan;

2.1. Mteferrika basklar,

2.2. Mteferrika basklarndan nce, lkemizde gayrimslimler tarafndan yaplan basklar,

2.3. Gnmzde baka lkelerin snrlar iinde kalan ancak daha nce Osmanl Devleti snrlar iinde bulunan ehirlerdeki ilk basklar (Msr-Bulak basks gibi),

2.4. Gravrl eserler,

 

3. Nicelik asndan;

3.1. lkemizde ya da tm dnyada az sayda baslm veya nshas ok az kalan eserler,

3.2. Bir blgede veya lkede basld iin o corafyada ok bulunan; fakat lkemizde az bulunan eserler,

3.3. Ktphane koleksiyonlarna nispeten az sayda olan eserler,

 

4. Bask teknii asndan;

4.1. Farkl matbaa teknikleri kullanlarak retilen eserler,

 

5. Malzeme ve ekil asndan;

5.1. Kt yerine, farkl malzeme zerine baslanlar,

5.2. Gm, altn ya da kuma gibi farkl malzemelerle ciltlenenler,

5.3. Farkl boyut ve ekillerde dzenlenmi basklar,

 

6. Varsa kimyasal, fiziksel ve biyolojik hasar unsurlar asndan.

 

Ek-3

YAZMA VE ESK HARFL NADR BASMA ESER GEC ALINDI FORMU

 

 

 

T.C.

KLTR VE TURZM BAKANLII

TRKYE YAZMA ESERLER KURUMU BAKANLII

 

YAZMA VE ESK HARFL NADR BASMA ESER GEC ALINDI FORMU

 

Ktphane Ad:

Teslim Edenin Ad:

T.C. Kimlik Numaras:

Adres:

Telefon:

 

No

Eser Ad

Mellif Ad

lleri

Varak/Sayfa Says

Satr Says

Adedi

Notlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarda zellikleri yazl . adet yazma/eski harfli nadir basma eser geici olarak //. tarihinde teslim alnmtr.

 

Ad Soyad:

Unvan:

mza: