3 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29108

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA

KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN

UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLİĞLERİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/34)

MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’in Ek-1’inde yer alan tabloya aşağıdaki R-132 ve R-133 numaralı satırlar eklenmiştir.

 

“R-132

Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlar ile Donatılan Ağır Hizmet Araçları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makineler İçin Sonradan Takılan (Retrofit) Emisyon Kontrol Cihazlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme

R-133

Yeniden Kullanılabilirliği, Geri Dönüştürülebilirliği ve Geri Kazanılabilirliği Hakkında Motorlu Araçların Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2009

27140

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/9/2013

28771