2 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29107

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   14/8/2014

             KARAR NO        :   2014/96

             KONU                  :   İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı köyü,

                                               3841 no.lu parseldeki 62.050,00 m2 yüzölçümlü

                                               gayrimenkulün 2/3 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 10/1/2014 tarih ve 323 sayılı yazısına istinaden;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı köyü, 3841 no.lu parseldeki 62.050,00 m2 yüzölçümlü İleri Teknoloji Endüstri Parkı imarlı gayrimenkulün 2/3 oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 11.150.000 (Onbirmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – AB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. O.G.G.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – AB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. O.G.G.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 10.200.000 (Onmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 10.000.000 (Onmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bayburt Grup İnşaat Nakliyat Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bayburt Grup İnşaat Nakliyat Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

             karar verilmiştir.